Nariadenie vlády č. 280/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Čiastka 71/2012
Platnosť od 21.09.2012
Účinnosť od 30.09.2012 do31.12.2016
Zrušený 221/2016 Z. z.

OBSAH

280

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. septembra 2012,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh sa dopĺňa takto:

V § 14 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem § 4 ods. 2 až 7, § 5, § 8 ods. 9 písm. b), § 10, prílohy č. 2 a prílohy č. 3, ktoré strácajú účinnosť prijatím osobitných predpisov podľa článku 4 a článku 14 ods. 4 smernice Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (prepracované znenie) v platnom znení“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. septembra 2012.


Robert Fico v. r.