28

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 439/2004 Z. z., zákonom č. 721/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 310/2006 Z. z., zákonom č. 644/2006 Z. z., zákonom č. 677/2006 Z. z., zákonom č. 209/2007 Z. z., zákonom č. 519/2007 Z. z., zákonom č. 555/2007 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z., zákonom č. 62/2008 Z. z., zákonom č. 434/2008 Z. z., zákonom č. 449/2008 Z. z., zákonom č. 137/2009 Z. z., zákonom č. 572/2009 Z. z., zákonom č. 105/2010 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákonom č. 543/2010 Z. z. a zákonom č. 334/2011 Z. z.

ZÁKON

o starobnom dôchodkovom sporení

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a pôsobnosť zákona

(1) Tento zákon vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, právne vzťahy pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, organizáciu starobného dôchodkového sporenia, financovanie starobného dôchodkového sporenia a dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov,1) príslušníkov ozbrojených síl, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v ozbrojených silách.2)

§ 2

Starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie podľa tohto zákona, ktorého účelom je spolu so starobným poistením podľa osobitného predpisu3) zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe a pozostalým pre prípad smrti.

DRUHÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ POJMY

§ 3

Zárobková činnosť

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je

1. činnosť zamestnanca,

2. činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, z ktorej je povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu.3)

§ 4

Zamestnanec

Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.4)

§ 5

Samostatne zárobkovo činná osoba

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu.5)

§ 6

Sporiteľ

Sporiteľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorej vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení podľa tohto zákona. Sporiteľ podľa tohto zákona je aj poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku podľa § 32.

§ 7

Spôsobilosť v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia

Spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia je spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu.6)

§ 8

Poberateľ dôchodku

Poberateľ dôchodku je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok podľa tohto zákona.

§ 9

Zákaz diskriminácie

(1) Sporiteľovi patria práva pri výkone starobného dôchodkového sporenia bez akýchkoľvek obmedzení a priamej diskriminácie a nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manželského stavu alebo rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, zdravotného stavu, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia okrem prípadu, ak to ustanovuje zákon.

(2) Pri výkone starobného dôchodkového sporenia sa nesmie zisťovať sexuálna orientácia sporiteľa a poberateľa dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

(3) Na účely zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 sa priamou diskrimináciou rozumie, ak sa s fyzickou osobou uvedenou v odseku 2 zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou fyzickou osobou v porovnateľnej situácii. Nepriamou diskrimináciou je konanie, ktoré zvýhodňuje alebo znevýhodňuje jednu fyzickú osobu uvedenú v odseku 2 v porovnaní s druhou fyzickou osobou na základe rozlišovania podľa diskriminačných dôvodov uvedených v odseku 1 pri navonok pôsobiacom rovnakom prístupe k obidvom fyzickým osobám. Za priamu diskrimináciu alebo nepriamu diskrimináciu sa považuje aj pokyn na diskrimináciu.

(4) Za formu diskriminácie sa považuje aj nežiaduce správanie s úmyslom alebo účinkom porušiť ľudskú dôstojnosť a ktoré vytvára pre fyzickú osobu uvedenú v odseku 2 nepriateľské, zastrašujúce, zahanbujúce, ponižujúce alebo urážlivé prostredie.

(5) Uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi.

(6) Fyzická osoba, ktorá sa cíti poškodená v dôsledku nedodržania podmienok ustanovených v odsekoch 1 až 5, môže sa domáhať svojich práv na súde vrátane primeranej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Ak fyzická osoba, ktorá sa považuje za poškodenú z dôvodu neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania, preukáže súdu skutočnosti, z ktorých možno odvodiť, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii, je povinnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo poisťovne preukázať, že nedošlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania.

§ 10

Zamestnávateľ

Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.7)

§ 11

Poisťovňa

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne (ďalej len „poisťovňa“) na účely tohto zákona je poisťovňa, ktorá na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa osobitného predpisu8) je oprávnená vyplácať starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok podľa tohto zákona.

§ 12

Príslušná poisťovňa

Príslušná poisťovňa podľa tohto zákona je poisťovňa podľa § 11, ktorú sporiteľ určil v žiadosti o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako poisťovňu príslušnú na uzatvorenie zmluvy so sporiteľom o vyplácaní starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku.9)

§ 13

Obdobie starobného dôchodkového sporenia

Obdobie starobného dôchodkového sporenia je obdobie, počas ktorého bol sporiteľ zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, ak tento zákon neustanovuje inak.

DRUHÁ ČASŤ

OSOBNÝ ROZSAH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 14

Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení

(1) Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je fyzická osoba narodená po 31. decembri 1970, ktorej po 31. marci 2012 vzniklo prvé dôchodkové poistenie ako zamestnancovi, povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe alebo dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe riadne sa starajúcej o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe riadne sa starajúcej o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov veku podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe poberajúcej peňažný príspevok na opatrovanie alebo ako fyzickej osobe vykonávajúcej osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.3)

(2) Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorá pred 1. januárom 2005 bola dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3) v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku a počas tohto zaradenia alebo tejto sústavnej prípravy a po ich skončení až do 31. marca 2012 nebola dôchodkovo poistená ako zamestnanec, povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu,3) ak jej po 31. marci 2012 vzniklo prvé dôchodkové poistenie ako zamestnancovi, povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe riadne sa starajúcej o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe riadne sa starajúcej o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov veku podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe poberajúcej peňažný príspevok na opatrovanie alebo ako fyzickej osobe vykonávajúcej osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.3)

(3) Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta podľa osobitného predpisu,3) a za ktorú Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie, ak bola sporiteľ pred vznikom nároku na úrazovú rentu.

§ 15

Vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení

(1) Fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 a 2 vzniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) vzniknutého po 31. marci 2012 a zaniká dňom zániku tohto dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)

(2) Sociálna poisťovňa je povinná do 60 dní od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení písomne informovať sporiteľa o jeho právach a povinnostiach počas 730 dní od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

§ 16

Vznik a zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľovi po zániku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení

Účasť na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľovi po zániku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení vzniká odo dňa vzniku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) a zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)

§ 17

zrušený

§ 17a

Zánik právneho postavenia sporiteľa

(1) Sporiteľovi, ktorý požiada o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie a súhlasí s týmto prevodom, zaniká právne postavenie sporiteľa v deň, v ktorom bolo Sociálnej poisťovni doručené oznámenie Európskej únie alebo jej inštitúcie o tomto súhlase, a to spätne odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

(2) Sporiteľovi uvedenému v § 14, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení po 31. marci 2012 a ktorý pred uplynutím 730 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, alebo oznámenie podpísané pred zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktoré obsahuje prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, zaniká právne postavenie sporiteľa v deň, v ktorom bolo doručené Sociálnej poisťovni toto oznámenie, a to spätne odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Prejav vôle podľa prvej vety nemožno vziať späť.

§ 18

zrušený

§ 19

Prerušenie účasti na starobnom dôchodkovom sporení

(1) Zamestnancovi a samostatne zárobkovo činnej osobe povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) zúčastneným na starobnom dôchodkovom sporení sa prerušuje účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období, v ktorom sa im prerušuje povinné dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.19)

(2) Vznik prerušenia účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa posudzuje rovnako ako zánik tejto účasti a skončenie prerušenia účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa posudzuje rovnako ako vznik tejto účasti.

TRETIA ČASŤ

PRÍSPEVKY NA STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

§ 20

Platitelia príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

(1) Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) platí, ak tento zákon neustanovuje inak,

a) zamestnávateľ za svojich zamestnancov,

b) samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,

c) dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,

d) štát,

e) Sociálna poisťovňa.

(2) Štát platí príspevky za sporiteľa počas obdobia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu3) alebo počas riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu,3) počas obdobia poberania peňažného príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu3) alebo počas obdobia výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu3) a za sporiteľa, za ktorého ako za zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu platí poistné na dôchodkové poistenie štát počas poskytovania materského podľa osobitného predpisu.3)

(3) Sociálna poisťovňa platí príspevky za sporiteľa podľa § 14 ods. 3.

§ 21

Spôsob určenia príspevkov

Suma príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.

§ 22

Sadzba príspevkov

Sadzba príspevkov je pre

a) zamestnávateľa 9 % z vymeriavacieho základu,

b) samostatne zárobkovo činnú osobu povinne dôchodkovo poistenú podľa osobitného predpisu3) zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení 9 % z vymeriavacieho základu,

c) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu podľa osobitného predpisu3) zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení 9 % z vymeriavacieho základu,

d) štát 9 % z vymeriavacieho základu,

e) Sociálnu poisťovňu 9 % z vymeriavacieho základu.

§ 23

Vymeriavací základ

(1) Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.20)

(2) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby podľa osobitného predpisu.20)

(3) Vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.20)

(4) Vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.20)

(5) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je v úhrne mesačne najviac vymeriavací základ, z ktorého tieto osoby platia poistné na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.20)

(6) Ak sporiteľ vykonáva viacero zárobkových činností alebo ak popri výkone zárobkovej činnosti alebo zárobkových činností je dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení, poradie povinnosti platiť príspevky sa určí poradím povinnosti platiť poistné podľa osobitného predpisu.20)

(7) Ak účasť na starobnom dôchodkovom sporení trvala len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia podľa § 25, úprava a zaokrúhľovanie vymeriavacieho základu uvedeného v odseku 4 sa vykoná rovnako ako úprava a zaokrúhľovanie vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.20)

(8) Vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 27 ods. 5 je ňou určená suma, ktorá je najmenej v sume vymeriavacieho základu uvedenej v odseku 4 platnej ku dňu, v ktorom sa príspevky doplácajú.

(9) Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí príspevky za poberateľa úrazovej renty podľa osobitného predpisu,3) je vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľa úrazovej renty podľa osobitného predpisu.20)

(10) Vymeriavací základ, z ktorého štát platí príspevky podľa § 20 ods. 2, je vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie podľa osobitného predpisu.20)

(11) Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 23a

Určenie vymeriavacieho základu z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi

Ak súd rozhodol o neplatnosti skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, vymeriavací základ za každý kalendárny mesiac neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi je časť príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi pripadajúca na každý taký kalendárny mesiac; § 23 ods. 1, 4, 6, 7 a 11 platia rovnako.

§ 24

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a zamestnávateľa je obdobie rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a zamestnávateľa podľa osobitného predpisu.29)

§ 25

Vylúčenie povinnosti platiť príspevky

(1) Samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení nie je povinná platiť príspevky v období, v ktorom povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná platiť poistné podľa osobitného predpisu.30)

(2) Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení nie je povinná platiť príspevky v období, v ktorom dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba nie je povinná platiť poistné podľa osobitného predpisu.31)

(3) Zamestnávateľ nie je povinný platiť príspevky v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je povinný platiť poistné podľa osobitného predpisu.32)

§ 26

Odvod príspevkov

(1) Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť príspevky, sú povinné príspevky odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Za štát odvádza príspevky za osoby uvedené v § 20 ods. 2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

§ 27

Platenie príspevkov a postupovanie príspevkov

(1) Príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. Na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov, ktorými sú príspevky, sa nepoužije osobitný predpis.33)

(2) Sociálna poisťovňa postupuje príspevky a penále na bežný účet pre nepriradené platby dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá vedie sporiteľovi jeden osobný dôchodkový účet alebo dva osobné dôchodkové účty. Ak Sociálna poisťovňa prvýkrát postupuje príspevky za sporiteľa, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení po 31. marci 2012, postupuje príspevky odo dňa vzniku starobného dôchodkového sporenia na bežný účet pre nepriradené platby dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá vedie sporiteľovi jeden osobný dôchodkový účet alebo dva osobné dôchodkové účty.

(3) Príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa odseku 1 za kalendárny mesiac pozadu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Ak sporiteľovi trvala účasť na starobnom dôchodkovom sporení len časť kalendárneho mesiaca, príspevky sa platia len za túto časť. Na určenie vymeriavacieho základu na platenie príspevkov platí § 23 ods. 7 rovnako.

(5) Príspevky sa môžu zaplatiť aj dodatočne za obdobie, za ktoré fyzická osoba môže zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie dodatočne podľa osobitného predpisu.34)

(6) Samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení platí príspevky z vymeriavacieho základu zmeneného na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru odo dňa, od ktorého platí poistné z vymeriavacieho základu zmeneného na základe dodatočného daňového priznania alebo dodatočného platobného výmeru podľa osobitného predpisu.35)

(7) Ak dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení zmení vymeriavací základ, príspevky sa platia zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zmena vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

(8) Príspevky sa platia

a) bezhotovostným prevodom,

b) poštovým poukazom,

c) v hotovosti.

§ 28

Splatnosť príspevkov

(1) Príspevky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platia príspevky, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Príspevky, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, sú splatné v deň splatnosti poistného, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.36)

(3) Ak sa platba príspevkov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa § 27 ods. 1 uskutočnila oneskorene, príspevky sa považujú za zaplatené včas, ak

a) pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu je uvedený posledný deň splatnosti príspevkov podľa odseku 1 alebo 2,

b) pri platení poštovým poukazom sa príspevky poukázali v posledný deň ich splatnosti podľa odseku 1 alebo 2.

§ 28a

Vrátenie príspevkov a penále

(1) Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky vo vyššej sume, ako mala postúpiť, zúčtuje sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi postúpenou sumou príspevkov a správnou sumou príspevkov so sumou príspevkov, ktoré postúpi po zistení tejto skutočnosti.

(2) Ak sporiteľovi do jedného roka od zániku jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení nevznikne nová účasť na starobnom dôchodkovom sporení a nemožno uplatniť postup podľa odseku 1, Sociálna poisťovňa je povinná vyžiadať elektronickými prostriedkami od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov, ktoré boli za sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, oznámiť elektronickými prostriedkami túto skutočnosť Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa je povinná do 90 dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, elektronickými prostriedkami vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov, ktoré boli za zomretého sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu, oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že postúpi príspevky alebo že neeviduje príspevky postúpené bez právneho dôvodu.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne podľa odseku 2 alebo žiadosti o vrátenie príspevkov postúpených bez právneho dôvodu podľa odseku 3 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu rovnajúcu sa súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa z príspevkov postúpených bez právneho dôvodu a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu. Ak je na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa počet dôchodkových jednotiek nižší ako počet dôchodkových jednotiek pripísaných z príspevkov postúpených bez právneho dôvodu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne podľa odseku 2 alebo odseku 3 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.

(5) Po uplynutí 90 dní odo dňa, v ktorom sa Sociálna poisťovňa dozvedela o smrti sporiteľa, nemôže žiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov postúpených bez právneho dôvodu.

(6) Ak Sociálna poisťovňa postúpi dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky po zrušení osobného dôchodkového účtu z dôvodu smrti sporiteľa, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tieto príspevky bez zbytočného odkladu previesť z účtu nepriradených platieb na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

(7) Na vrátenie penále podľa osobitného predpisu36a) odseky 1 až 6 platia rovnako.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DÔCHODKY

PRVÁ HLAVA

VECNÝ ROZSAH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 29

Vecný rozsah starobného dôchodkového sporenia

(1) Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca starobný dôchodok, a to vo forme

a) programového výberu s doživotným dôchodkom,

b) doživotného dôchodku.

(2) Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca predčasný starobný dôchodok, a to vo forme

a) programového výberu s doživotným dôchodkom,

b) doživotného dôchodku.

(3) Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca pozostalostný dôchodok, a to

a) vdovský dôchodok,

b) vdovecký dôchodok,

c) sirotský dôchodok.

DRUHÁ HLAVA

DÔCHODKY STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 30

Podmienky vyplácania starobného dôchodku formou programového výberu s doživotným dôchodkom alebo formou doživotného dôchodku

Sporiteľovi sa vypláca starobný dôchodok podľa tohto zákona formou programového výberu s doživotným dôchodkom alebo formou doživotného dôchodku, ak

a) dovŕšil najmenej dôchodkový vek a

b) získal najmenej 10 rokov starobného dôchodkového sporenia.

§ 31

Podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku formou programového výberu s doživotným dôchodkom alebo formou doživotného dôchodku

Sporiteľovi sa vypláca predčasný starobný dôchodok podľa tohto zákona, ak

a) mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) a

b) aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu požiadania o vyplácanie predčasného starobného dôchodku je v hodnote potrebnej na vyplácanie tohto dôchodku doživotne v sume, ktorá dosahuje najmenej 0,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.37)

Formy vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku

§ 32

Programový výber s doživotným dôchodkom

(1) Programový výber s doživotným dôchodkom je forma vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona, pri ktorej dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou sporiteľ uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorú sporiteľovi určila Sociálna poisťovňa (ďalej len „príslušná dôchodková správcovská spoločnosť“), vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok ako disponibilný prebytok počas obdobia programového výberu a príslušná poisťovňa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok.

(2) Disponibilný prebytok podľa odseku 1 sa zistí ku dňu požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako rozdiel medzi aktuálnou hodnotou osobného dôchodkového účtu sporiteľa k tomuto dňu a sumou potrebnou na zakúpenie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku vyplácaného príslušnou poisťovňou.

(3) Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť prevedie z dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky boli v deň požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, príslušnej poisťovni, s ktorou sporiteľ uzatvoril zmluvu o budúcej zmluve o vyplácaní doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku,38) peňažné prostriedky alebo po dohode s poisťovňou iné aktíva (ďalej len „aktíva“) v hodnote potrebnej na vyplácanie doživotného starobného dôchodku alebo na vyplácanie doživotného predčasného starobného dôchodku. Aktíva prevedené podľa predchádzajúcej vety musia mať hodnotu potrebnú na vyplácanie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku príslušnou poisťovňou v sume, ktorá dosahuje najmenej 0,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.37)

(4) Príslušná poisťovňa po nadobudnutí aktív podľa odseku 3 je povinná uzatvoriť zmluvu so sporiteľom o vyplácaní doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku najmenej v sume určenej podľa prílohy č. 1.

(5) Súčasne s prevodom aktív podľa odseku 3 odpíše dôchodková správcovská spoločnosť z osobného dôchodkového účtu sporiteľa dôchodkové jednotky príslušného dôchodkového fondu v takom počte, aby sa súčet aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek rovnal hodnote aktív prevedených podľa odseku 3.

(6) Súčet aktuálnych hodnôt zostatku dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa po prevode aktív podľa odseku 3 a odpísaní dôchodkových jednotiek podľa odseku 5 sa rovná počiatočnej hodnote disponibilného prebytku.

(7) Počas trvania programového výberu sa hodnota disponibilného prebytku mení

a) výplatou mesačných splátok podľa odseku 9,

b) na základe skutočnosti uvedenej v § 95 ods. 3, ktorá vznikla pred dňom požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku,

c) zmenou aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu.

(8) Aktuálna hodnota disponibilného prebytku k určitému dňu je aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu k tomuto dňu.

(9) Obdobie programového výberu určuje sporiteľ v žiadosti o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a trvá najmenej jeden mesiac. Sumu mesačnej splátky určí príslušná dôchodková správcovská spoločnosť ako podiel disponibilného prebytku ku dňu požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a počtu kalendárnych mesiacov trvania programového výberu. V období trvania programového výberu môže dôchodková správcovská spoločnosť zmeniť sumu mesačnej splátky v závislosti od vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky príslušného dôchodkového fondu alebo po dohode so sporiteľom môže obdobie programového výberu predĺžiť alebo skrátiť.

(10) Disponibilný prebytok zaniká dňom výplaty poslednej mesačnej splátky podľa odseku 9.

§ 33

Doživotný dôchodok

(1) Doživotný dôchodok je forma vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona, pri ktorej príslušná poisťovňa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok.

(2) Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť prevedie z dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky boli v deň požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, príslušnej poisťovni, s ktorou sporiteľ uzatvoril zmluvu o budúcej zmluve o vyplácaní doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku,38) peňažné prostriedky alebo po dohode s poisťovňou iné aktíva v aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa.

(3) Príslušná poisťovňa po nadobudnutí aktív podľa odseku 2 je povinná uzatvoriť so sporiteľom zmluvu o vyplácaní doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku9) najmenej v sume určenej podľa prílohy č. 1.

Pozostalostné dôchodky

§ 34

Podmienky vyplácania vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku

(1) Vdove sa vypláca vdovský dôchodok podľa tohto zákona po manželovi, ktorý ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona.

(2) Vdove sa vypláca vdovský dôchodok počas jedného roka od smrti manžela.

(3) Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 2 sa vdove vypláca vdovský dôchodok, ak ku dňu uplynutia obdobia uvedeného v odseku 2

a) sa stará o nezaopatrené dieťa,

b) je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu3) alebo

c) dovŕšila dôchodkový vek.

(4) Nezaopatrené dieťa podľa odseku 3 je nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.39)

(5) Vyplácanie vdovského dôchodku sa skončí, ak zanikne nárok na vdovský dôchodok podľa osobitného predpisu.39a)

(6) Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platia odseky 1 až 5 rovnako.

§ 35

Suma vdovského dôchodku a suma vdoveckého dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom

(1) Sumu vdovského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom vypláca príslušná dôchodková správcovská spoločnosť v sume mesačnej splátky disponibilného prebytku vyplácaného počas programového výberu ku dňu smrti manžela.

(2) Sumu vdovského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom vypláca príslušná poisťovňa vo výške 60 % doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti manžela.

(3) Vdovský dôchodok podľa odsekov 1 a 2 sa vypláca súčasne.

(4) Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platia odseky 1 až 3 rovnako.

§ 36

Suma vdovského dôchodku a suma vdoveckého dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou doživotného dôchodku

(1) Sumu vdovského dôchodku po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku vypláca príslušná poisťovňa vo výške 60 % doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti manžela.

(2) Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platí odsek 1 rovnako.

§ 37

Podmienky vyplácania sirotského dôchodku

(1) Nezaopatrenému dieťaťu sa vypláca sirotský dôchodok podľa tohto zákona po zomretom rodičovi alebo po osvojiteľovi dieťaťa, ktorí ku dňu smrti boli poberateľmi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona.

(2) Sirotský dôchodok sa nevypláca po zomretom rodičovi odo dňa osvojenia nezaopatreného dieťaťa a po zomretom osvojiteľovi dieťaťa odo dňa ďalšieho osvojenia.

(3) Vyplácanie sirotského dôchodku sa skončí, ak zanikne nárok na sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu.39b)

§ 38

Suma sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom

(1) Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom vypláca príslušná dôchodková správcovská spoločnosť v sume mesačnej splátky disponibilného prebytku vyplácaného počas programového výberu ku dňu smrti rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa.

(2) Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom vypláca príslušná poisťovňa vo výške 40 % doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa.

(3) Sirotský dôchodok podľa odsekov 1 a 2 sa vypláca súčasne.

§ 39

Suma sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou doživotného dôchodku

Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku vypláca príslušná poisťovňa vo výške 40 % doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti rodiča alebo osvojiteľa nezaopatreného dieťaťa.

TRETIA HLAVA

VYPLÁCANIE DÔCHODKOV STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA INEJ FYZICKEJ OSOBE ALEBO PRÁVNICKEJ OSOBE A DEDENIE V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

§ 40

(1) Ak zomrel sporiteľ alebo poberateľ starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku podľa tohto zákona a niet osôb, ktorým by sa vyplácal vdovský dôchodok ako disponibilný prebytok, vdovecký dôchodok ako disponibilný prebytok alebo sirotský dôchodok ako disponibilný prebytok podľa tohto zákona, vyplatí sa aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty vyjadrená v dôchodkových jednotkách fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorú určil ako poberateľa majetku zomretý v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

(2) Ak zomretý v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou neurčil fyzickú osobu alebo právnickú osobu ako poberateľa majetku, alebo ak táto nenadobudne právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, nadobúdajú právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, manžel zomretého, a ak ho niet, deti zomretého. Ak niet osôb uvedených v predchádzajúcej vete, nadobúdajú právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu v deň, ktorý predchádza dňu výplaty, rodičia zomretého, a ak ich niet, osoby, ktoré žili so zomretým počas najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na zomretého; ak niet ani týchto osôb, stáva sa toto právo predmetom dedenia. Na dedenie sa vzťahuje Občiansky zákonník.

(3) Ak vznikne právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, niekoľkým osobám a podiely nie sú určené, má každá z nich právo na rovnaký diel.

(4) V deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa alebo poberateľa starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, prevedie aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu zomretého v inom ako dlhopisovom dôchodkovom fonde zistenú ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu, do dlhopisového dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak zomretý ku dňu smrti nebol sporiteľom výlučne v dlhopisovom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5) Fyzická osoba, ktorej podľa odseku 1 vznikne právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, alebo fyzické osoby uvedené v odseku 2 majú právo na prevod peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého vyjadrenej v dôchodkových jednotkách ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na osobné dôchodkové účty týchto osôb, ak sú sporitelia a požiadajú o prevod tejto sumy podľa odseku 7.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí fyzickej osobe oprávnenej na výplatu peňažnej sumy podľa odsekov 1 a 2, ktorá nepožiada o prevod peňažnej sumy podľa odseku 7, na základe jej písomnej žiadosti peňažnú sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Sociálnej poisťovne, že neeviduje príspevky postúpené bez právneho dôvodu, odo dňa vrátenia príspevkov postúpených bez právneho dôvodu alebo odo dňa pripísania postúpených príspevkov.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť prevedie fyzickej osobe oprávnenej na výplatu peňažnej sumy podľa odsekov 1 a 2, ak je sporiteľ, na základe jej písomnej žiadosti o prevod, peňažnú sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého vyjadrenú v dôchodkových jednotkách ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu na osobný dôchodkový účet tejto osoby, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Sociálnej poisťovne, že neeviduje príspevky postúpené bez právneho dôvodu, odo dňa vrátenia príspevkov postúpených bez právneho dôvodu alebo odo dňa pripísania postúpených príspevkov.

(8) V deň vyplatenia peňažnej sumy podľa odseku 6 alebo v deň prevodu podľa odseku 7 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zrušiť osobný dôchodkový účet zomretého.

(9) Peňažná suma podľa odseku 6 sa nevyplatí a peňažná suma podľa odseku 7 sa neprevedie tej fyzickej osobe, ktorá je oprávnená na výplatu peňažnej sumy podľa odsekov 1 a 2, ak na základe právoplatného rozhodnutia súdu úmyselným trestným činom spôsobila smrť sporiteľa, ktorý túto peňažnú sumu nasporil.

ŠTVRTÁ HLAVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O DÔCHODKOCH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 41

Započítanie obdobia starobného dôchodkového sporenia

Samostatne zárobkovo činnej osobe povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume príspevky za obdobie, za ktoré boli povinné platiť príspevky, sa toto obdobie započíta ako obdobie starobného dôchodkového sporenia odo dňa, v ktorom bola zaplatená celá suma dlžných príspevkov.

§ 42

Vylúčenie výplaty starobného dôchodku

(1) Poberateľovi predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona sa nevypláca starobný dôchodok podľa tohto zákona.

(2) Predčasný starobný dôchodok podľa tohto zákona sa považuje po dovŕšení dôchodkového veku za starobný dôchodok podľa tohto zákona.

§ 43

Súbeh dôchodkov

(1) Pri vyplácaní vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov a pri vyplácaní vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov podľa tohto zákona ako disponibilného prebytku vyplácaného po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku počas programového výberu sa rozdelí suma mesačnej splátky disponibilného prebytku medzi vdovu alebo vdovca a nezaopatrené dieťa alebo nezaopatrené deti rovným dielom tak, aby úhrn mesačných súm pozostalostných dôchodkov dosiahol 100 % sumy mesačnej splátky disponibilného prebytku.

(2) Pri vyplácaní vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov a pri vyplácaní vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov podľa tohto zákona po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku nesmie úhrn mesačných súm pozostalostných dôchodkov presiahnuť 100 % sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku. Ak úhrn pozostalostných dôchodkov presiahne túto sumu, suma každého pozostalostného dôchodku sa zníži pomerne tak, aby suma uvedená v prvej vete nebola prekročená.

(3) Pre úhrn súm sirotských dôchodkov podľa tohto zákona po tom istom zomretom poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku platia odseky 1 a 2 rovnako. Ak sa niektorému nezaopatrenému dieťaťu skončí vyplácanie sirotského dôchodku alebo sa začne vyplácať sirotský dôchodok aj ďalšiemu nezaopatrenému dieťaťu, sumy sirotských dôchodkov po tom istom poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku sa pomerne upravia tak, aby nepresiahli sumu uvedenú v odseku 2.

§ 44

Výplata dôchodkov starobného dôchodkového sporenia

(1) Príslušná poisťovňa alebo príslušná dôchodková správcovská spoločnosť vypláca dôchodky starobného dôchodkového sporenia po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom na ich vyplácanie najskôr odo dňa spísania žiadosti o ich vyplácanie.

(2) Žiadosť o vyplácanie dôchodku starobného dôchodkového sporenia spisuje príslušná dôchodková správcovská spoločnosť na tlačive určenom dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

(3) Dôchodky starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku starobného dôchodkového sporenia určí príslušná dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa po dohode so sporiteľom.

(4) Dôchodky starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona sa vyplácajú do cudziny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití poberateľa dôchodku, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak.

§ 45

Spôsob poukazovania dôchodkov starobného dôchodkového sporenia

(1) Spôsob poukazovania dôchodkov starobného dôchodkového sporenia dohodne sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo s príslušnou poisťovňou.

(2) Poberateľovi dôchodku starobného dôchodkového sporenia, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, sa dôchodok starobného dôchodkového sporenia poukazuje spôsobom, ktorý je ustanovený na vyplácanie dôchodku podľa osobitného predpisu.40)

§ 46

Príjemca dôchodku starobného dôchodkového sporenia

(1) Príjemca dôchodku starobného dôchodkového sporenia je poberateľ dôchodku starobného dôchodkového sporenia, zákonný zástupca poberateľa dôchodku starobného dôchodkového sporenia, fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, alebo štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu.

(2) Fyzickej osobe vo výkone väzby41) a fyzickej osobe vo výkone trestu odňatia slobody42) sa dôchodok starobného dôchodkového sporenia poukazuje prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody.

PIATA ČASŤ

DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

PRVÁ HLAVA

PREDMET ČINNOSTI A POVOLENIE NA VZNIK A ČINNNOSŤ DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 47

Dôchodková správcovská spoločnosť

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávania starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, a to na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného43) Národnou bankou Slovenska podľa tohto zákona.

(2) Správou dôchodkových fondov sa rozumie

a) riadenie investícii, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b) administrácia, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie

1. vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov,

2. vedenie účtu nepriradených platieb,

3. uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení vrátane činnosti smerujúcej k uzatvoreniu tejto zmluvy, poskytovania služieb súvisiacich s touto činnosťou a poskytovania odborného poradenstva v oblasti starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona,

4. vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a pozostalostného dôchodku ako disponibilného prebytku spôsobom ustanoveným týmto zákonom,

5. vedenie zoznamu sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,

6. určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky,

7. vedenie účtovníctva dôchodkového fondu,

8. vedenie obchodnej dokumentácie,

9. zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond,

10. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde,

11. vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde,

12. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,

13. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde,

14. informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ich sťažností,44)

15. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia,

16. riadenie rizík v dôchodkovom fonde,

c) propagácia a reklama dôchodkových fondov.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť dôchodkové fondy uvedené v § 72 ods. 4, a to spôsobom a na účel podľa tohto zákona.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť môže spravovať iba dôchodkové fondy vytvorené podľa tohto zákona.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona.

(6) Na dôchodkovú správcovskú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.

(7) Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.“ alebo skratku „d. s. s., a. s.“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu používať vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku.

(8) Základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je najmenej 9 950 000 eur a musí byť splatené pred podaním žiadosti podľa § 48 ods. 1 v plnom rozsahu.

(9) Dôchodková správcovská spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno.

(10) Zakazuje sa

a) zmena predmetu činnosti a právnej formy dôchodkovej správcovskej spoločnosti; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti schválená Národnou bankou Slovenska,

b) zmena podoby a formy akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c) zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti splynutím alebo rozdelením,

d) predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti.45)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti

§ 48

(1) Žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podáva Národnej banke Slovenska zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a) splatené základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 47 ods. 8, a to v hotovosti na bežnom účte alebo vkladovom účte (§ 101) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa podmienky na činnosť depozitára podľa § 99 ods. 2 a s ktorou má zakladateľ uzatvorenú zmluvu podľa odseku 4 písm. k) ku dňu udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnou bankou Slovenska,

b) prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c) vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou46) na dôchodkovej správcovskej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,

d) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov47) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,

e) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,48) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

f) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),

g) právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý je členským štátom Európskej únie, v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „členský štát“) a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu; právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „nečlenský štát“) a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu,

h) sídlo a ústredie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je na území Slovenskej republiky; ústredím sa rozumie na účely tohto zákona miesto, z ktorého je z väčšej miery ako zo sídla dôchodkovej správcovskej spoločnosti riadená činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti podnikateľského subjektu potrebné na výkon dohľadu,

i) stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,

j) vecné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, za ktoré sa považujú materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane zabezpečenia elektronického prevodu dát bezpečnou komunikáciou na register poistencov a sporiteľov (§ 110),

k) organizačné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorými sú pravidlá obozretného podnikania (§ 53) a pravidlá činnosti (§ 61),

l) výber depozitára pre dôchodkové fondy je v súlade s týmto zákonom,

m) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára,

n) štatút dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu sporiteľov, poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia s prihliadnutím na investičnú stratégiu a rizikový profil dôchodkového fondu; za rizikový profil dôchodkového fondu sa na účely tohto zákona považuje vyjadrenie miery rizika spojeného s investovaním do dôchodkového fondu,

o) informačný prospekt dôchodkového fondu je zostavený v súlade s týmto zákonom.

(3) Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a) obchodné meno a sídlo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b) identifikačné číslo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,

c) výšku základného imania,

d) zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,

e) meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov47) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,

f) údaje o vecných predpokladoch a organizačných predpokladoch na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

g) opis technického vybavenia budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme, systéme na technické spracovanie údajov vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát a systéme na pripojenie na register poistencov a sporiteľov (§ 110),

h) názvy dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vytvorí a bude spravovať,

i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára dôchodkových fondov,

j) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva a členov dozornej rady depozitára a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára,

k) postup pri vybavovaní sťažností sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,

l) informácie o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

m) vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,

b) návrh stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c) návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d) návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,

e) návrh vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti,

f) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. e), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť podľa odseku 12 nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,

g) vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku,49)

h) doklad o splatení základného imania,

i) návrhy štatútov dôchodkových fondov,

j) návrhy informačných prospektov dôchodkových fondov,

k) zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitárom,

l) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, doklad preukazujúci ich bezúhonnosť podľa odseku 12 nie starší ako tri mesiace a ich čestné vyhlásenie, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,

m) obchodno-finančný plán dôchodkovej správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom dôchodková správcovská spoločnosť podala žiadosť o povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5) Ak boli doklady uvedené v odseku 4 predložené Národnej banke Slovenska v inom konaní pred podaním žiadosti o povolenie podľa odseku 1, možno ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné, pravdivé, správne a nedošlo k žiadnym zmenám v skutočnostiach, ktoré tieto doklady preukazujú a naďalej spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a predložením zoznamu už predložených dokladov s dátumom ich predloženia Národnej banke Slovenska.

(6) Národná banka Slovenska rozhoduje o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 v lehote podľa osobitného predpisu,50) najneskôr do šiestich mesiacov.

(7) Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.

(8) Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(9) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2.

(10) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, člena dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona, zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára, sa považuje fyzická osoba so skončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorá má trojročnú prax v oblasti kapitálového trhu alebo v inej finančnej oblasti a má trojročné riadiace skúsenosti v oblasti kapitálového trhu alebo v inej oblasti finančného trhu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť v organizačnej štruktúre najmenej dvoch zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií ako zamestnancov zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona. Zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií musí byť v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií musí mať najmenej trojročnú prax v oblasti kapitálového trhu v riadení investícií.

(11) Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch

a) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na vznik alebo činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej dôchodkové fondy, na ktoré bola nariadená nútená správa, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,

c) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie,

d) nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,51)

e) spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prípadne z iných vnútorných aktov riadenia.

(12) Za bezúhonnú fyzickú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, aj obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava.

(13) Fyzickú osobu, ktorá pôsobila vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až c), môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa odseku 1 uznať za dôveryhodnú fyzickú osobu, ak z povahy veci vyplýva, že z časového hľadiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky uvedené v odseku 11 písm. a) až c).

(14) Za vhodnú osobu s kvalifikovanou účasťou pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona v záujme ochrany sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a preukáže finančnú schopnosť preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a ktorá nepretržite vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v predmete svojej činnosti najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Za vhodnú osobu sa nepovažuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.49)

(15) Doklady, ktoré predkladajú zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnej banke Slovenska k žiadosti o povolenie podľa odseku 1, sú originály dokladov; ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.

(16) Podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môže mať pri založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti len banka, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti, ak majú povolenie na výkon ich činnosti vydané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú sídlo.

(17) Súčet podielov na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môžu mať pri založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti iba právnické osoby uvedené v odseku 16.

(18) Dôchodkovú správcovskú spoločnosť môže založiť ako jediný zakladateľ len niektorá z právnických osôb uvedených v odseku 16.

(19) Akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti s podielom na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške viac ako 50 % môže byť len právnická osoba uvedená v odseku 16.

(20) Akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti so súčtom podielov na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške viac ako 50 % môžu byť len právnické osoby uvedené v odseku 16.

(21) Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Výkon hlasovacích práv akcionárov dôchodkovej správcovskej spoločnosti uvedených v odsekoch 19 a 20 nemôžu obmedziť stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(22) Za finančnú inštitúciu sa na účely tohto zákona považuje správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, doplnková dôchodková spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.

§ 49

Národná banka Slovenska je povinná pred vydaním povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti konzultovať s príslušným orgánom dohľadu príslušného štátu, ktorý udelil zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnej banke alebo zahraničnej poisťovni so sídlom na území príslušného štátu príslušné povolenie, udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti právnickej osobe, ktorá je

a) dcérskou spoločnosťou52) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo zahraničnej poisťovne,

b) dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti53) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo zahraničnej poisťovne,

c) kontrolovaná54) tými istými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré kontrolujú túto zahraničnú správcovskú spoločnosť, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnú banku alebo zahraničnú poisťovňu.

§ 50

(1) Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu55) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, obsahovať

a) obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje,

b) predmet činnosti,

c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov,

d) schválenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

e) názvy dôchodkových fondov,

f) schválenie štatútov dôchodkových fondov,

g) schválenie informačných prospektov dôchodkových fondov,

h) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.

(3) Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí dôchodková správcovská spoločnosť splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti.

(4) Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa vzťahuje § 48 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 52 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Zmeny povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb už schválených postupom podľa § 48 alebo 49 si nevyžadujú súhlas Národnej banky Slovenska. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď jej táto skutočnosť bola oznámená alebo keď sa o nej inak dozvedela. Zmeny v informačnom prospekte, pri ktorých náležitosti informačného prospektu zostanú v súlade s týmto zákonom, sa nepovažujú za zmeny povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na jej zápis do obchodného registra na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo jeho zmeny do 30 dní odo dňa, keď toto rozhodnutie o povolení alebo jeho zmena nadobudli právoplatnosť, a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.

(6) Súčasťou návrhu na zápis dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného registra alebo návrhu na zmenu zápisu je právoplatné rozhodnutie Národnej banky Slovenska o povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia, po jej zápise do obchodného registra, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska začatie vykonávania činnosti, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia.

(9) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a o zmenách v skutočnostiach uvedených v § 48 ods. 2 písm. a) až e) a g) až m).

§ 51

(1) Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zaniká

a) dňom prechodu správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak dôchodková správcovská spoločnosť má byť zrušená z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b) dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,49)

c) dňom vrátenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti; povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska podľa § 52 ods. 1 písm. i),

d) ak dôchodková správcovská spoločnosť nepodala návrh na jej zápis na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného registra podľa § 50 ods. 5,

e) ak dôchodková správcovská spoločnosť v lehote šesť mesiacov od zápisu do obchodného registra nezačala vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b) a e).

(3) Zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú povinní písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnosti uvedenej v odseku 1 písm. d).

(4) Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu oznámi udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) príslušnému registrovému súdu.

DRUHÁ HLAVA

PODMIENKY ČINNOSTI DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 52

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska

(1) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a) nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,56) alebo na to, aby sa dôchodková správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 48 ods. 16 až 22,

b) zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa § 47 ods. 8, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,

c) voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na menovanie prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ustanovenie za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za výkon odborných činností a na ustanovenie za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,

d) zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie a jej zánik zlúčením s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy dôchodkových fondov ako aj práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť,

e) zmenu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

f) prechod správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť,

g) zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

h) zmenu štatútu dôchodkového fondu,

i) vrátenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu

a) podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. c), e) až g) a musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu a musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 19 a 20,

b) podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky pre primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 60) a podmienka pre základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 47 ods. 8,

c) podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. d),

d) podľa odseku 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou sa dôchodková správcovská spoločnosť zlučuje a musia byť zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 68 súvisiacich so zlúčením,

e) podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. i) a k),

f) podľa odseku 1 písm. f) musí byť preukázané, že dôchodková správcovská spoločnosť, na ktorú má prejsť správa dôchodkových fondov, spĺňa vecné, personálne a organizačné predpoklady podľa § 48 ods. 2 na správu dôchodkových fondov, dodržiava pravidlá obozretného podnikania (§ 53) a pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov (§ 61), pri súčasnej zmene depozitára musia byť preukázané aj podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m) a musí byť preukázané, že prevodom správy dôchodkového fondu nie sú ohrozené záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,

g) podľa odseku 1 písm. g) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m),

h) podľa odseku 1 písm. h) musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. n),

i) podľa odseku 1 písm. i) musí byť preukázané, že dôchodková správcovská spoločnosť už nespravuje žiadny dôchodkový fond a dôchodková správcovská spoločnosť musí preukázať, že správa dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravovala, riadne prešla na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť a má vyrovnané všetky záväzky voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených dôchodkových fondov.

(3) Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.57)

(4) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a) podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba, ktorá plánuje stať sa materskou spoločnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b) podľa odseku 1 písm. b), e), g) až i) dôchodková správcovská spoločnosť,

c) podľa odseku 1 písm. c) dôchodková správcovská spoločnosť alebo akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d) podľa odseku 1 písm. d) dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,

e) podľa odseku 1 písm. f) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravuje príslušné dôchodkové fondy alebo ich nútený správca.

(5) O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov od jej doručenia alebo jej doplnenia. O žiadosti podľa odseku 1 písm. c) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 30 dní od jej doručenia alebo doplnenia. O žiadosti podľa odseku 1 písm. b), d), e) až i) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu,43) ak tento zákon neustanovuje inak.

(6) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu musí výrok rozhodnutia podľa odseku 1 písm. f) obsahovať

a) obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza správa dôchodkových fondov, jej sídlo, identifikačné číslo,

b) názvy dôchodkových fondov, ktorých správa prechádza na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť,

c) schválenie zmien štatútov dôchodkových fondov týkajúcich sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza správa dôchodkových fondov,

d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,

e) určenie dňa, keď dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zápisnice zo zasadania príslušného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice alebo odpis zápisnice príslušného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.

(8) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo po výmaze zapísaných údajov58) v obchodnom registri, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od ich zápisu výpis z obchodného registra.

(9) Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. c), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, predchádzajúci súhlas zaniká.

(10) V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), d), e), g) a h) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(11) Neplatné sú úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, ak boli vykonané bez tohto prechádzajúceho súhlasu s výnimkou uvedenou v odseku 1 písm. a).

§ 53

Pravidlá obozretného podnikania dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, ktoré sa vzťahujú na

a) organizáciu, riadenie a organizačnú štruktúru dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 54),

b) výkon vnútornej kontroly (§ 55),

c) postupy vedenia účtovníctva (§ 56),

d) vedenie obchodnej dokumentácie (§ 57) a na riadenie investícií [§ 47 ods. 2 písm. a)],

e) konflikt záujmov (§ 58),

f) sledovanie a dodržiavanie primeranosti vlastných zdrojov (§ 60).

(2) Účelom pravidiel podľa odseku 1 je zabezpečovať, aby bol majetok v dôchodkových fondoch investovaný v súlade s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a so štatútom dôchodkového fondu.

(3) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o pravidlách obozretného podnikania.

§ 54

Organizácia, riadenie a organizačná štruktúra dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, prokuristami a vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy a postupy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania a pravidiel činnosti.

(3) Organizačná štruktúra a systém riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí zabezpečovať riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, dodržiavanie zásady rovnosti a ochrany sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia, efektívne preverovanie a vybavovanie sťažností sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a minimalizovať riziko ohrozenia záujmov sporiteľov, poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a záujemcov o starobné dôchodkové sporenie v dôsledku konfliktu záujmov medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej sporiteľmi, poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia alebo záujemcami o starobné dôchodkové sporenie alebo medzi jej sporiteľmi, poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia alebo záujemcami o starobné dôchodkové sporenie.

(4) V organizačnej štruktúre dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí byť zahrnutý zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly prístup ku všetkým informáciám a podkladom potrebným na riadny výkon jeho činnosti. Za riadny výkon činnosti zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly zodpovedá predstavenstvo.

(5) Zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti zodpovedný za

a) výkon činnosti podľa § 47 ods. 2 písm. a) alebo jej časti nesmie súčasne vykonávať činnosť podľa § 47 ods. 2 písm. b) alebo jej časť,

b) riadenie rizík v dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom fonde,

c) vedenie účtovníctva v dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom fonde.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej zmene.

(7) Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti má najmenej troch členov. Na platnosť písomných právnych úkonov v mene dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(8) Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru najmenej dvom prokuristom tak, že na zastupovanie a podpisovanie je potrebný súhlasný prejav vôle dvoch z nich.

(9) Členovia predstavenstva a prokuristi, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva a prokuristu, zodpovedajú za túto škodu spoločne a nerozdielne.

§ 54a

Ochrana osobných údajov

(1) Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a oprávnených osôb uvedených v § 40 ods. 1, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení a na účely uvedené v odseku 3 sú sporitelia a oprávnené osoby uvedené v § 40 ods. 1 aj bez súhlasu dotknutých osôb58a) povinní pri každom uzatváraní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení dôchodkovej správcovskej spoločnosti na jej žiadosť

a) poskytnúť

1. osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby, a to meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, ak ho má, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti,

2. identifikačné údaje právnickej osoby, a to názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu sídla, adresu umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a inú adresu miesta výkonu činnosti, predmet podnikania alebo inej činnosti, ako aj zoznam fyzických osôb tvoriacich štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o nich podľa prvého bodu, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

3. kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

4. doklady a údaje preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzatvorenie alebo vykonanie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,

b) umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním

1. osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby z dokladu totožnosti, a to obrazovú podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, štátnu príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti a

2. ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).

(2) Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a oprávnených osôb a na účely uvedené v odseku 3 je dôchodková správcovská spoločnosť oprávnená pri každom uzatváraní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení požadovať od sporiteľov údaje vymedzené v odseku 1 písm. a) a získať ich spôsobom vymedzeným v odseku 1 písm. b). Sporitelia a oprávnené osoby sú povinní vyhovieť každej takej žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(3) Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a oprávnených osôb, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, na účel ochrany a domáhania sa práv dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a oprávneným osobám, na účel zdokumentovania činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na účely výkonu dohľadu nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a nad ich činnosťou a na plnenie povinností a úloh dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov58c) je dôchodková správcovská spoločnosť aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58a) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať58d) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1; pritom je dôchodková správcovská spoločnosť oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady vymedzené v odseku 1.

(4) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58a) sprístupniť a poskytovať58e) na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.

(5) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže dôchodková správcovská spoločnosť sprístupniť alebo poskytnúť do cudziny len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone,58f) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

§ 55

Vnútorná kontrola

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej kontroly. Systém vnútornej kontroly vypracúva a udržiava dôchodková správcovská spoločnosť aj za každý dôchodkový fond. Za vnútornú kontrolu sa na účely tohto zákona považuje kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov spravovaných dôchodkových fondov, stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pravidiel obozretného podnikania a iných vnútorných predpisov a postupov v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonávaných jedným alebo viacerými zamestnancami dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo inými osobami na základe zmluvy.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je v rámci systému vnútornej kontroly povinná v záujme zabránenia vzniku strát a škôd v dôsledku nedostatočného riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečiť vykonávanie

a) kontrolných činností, ktoré sú súčasťou prevádzkových pracovných postupov a vyvodzovanie opatrení na nápravu z vykonávania kontrolných činností vrátane sledovania realizácie schválených návrhov a odporúčaní na nápravu nedostatkov,

b) kontroly nezávislej od prevádzkových pracovných postupov, ktorú vykonáva zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly, pričom vo výnimočných a vopred určených prípadoch sa môže vykonávať ako súčasť prevádzkového pracovného postupu, ak je zabezpečené zachovanie nezávislosti a vylúčenie akéhokoľvek konfliktu záujmov.

(3) Dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly dôchodkovej správcovskej spoločnosti v rozsahu ňou vymedzenom.

(4) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať dozornú radu, depozitára a Národnú banku Slovenska o skutočnosti, ktorú v priebehu svojej činnosti zistí, svedčiacej o porušení povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti ustanovenej zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, štatútmi spravovaných dôchodkových fondov, stanovami dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pravidlami obozretného podnikania a inými vnútornými predpismi a postupmi v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva žiadnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, členom jej dozornej rady, jej prokuristom, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za odborné činnosti ani jej zamestnancom zodpovedným za riadenie investícií.

(6) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. decembra kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska plán kontrolnej činnosti na nasledujúci rok.

(7) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov. Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, štruktúru a obsah správy podľa prvej vety.

(8) Národná banka Slovenska môže nariadiť zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly doplnenie plánu podľa odseku 5 a správy podľa odseku 6. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný vykonať doplnenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska.

§ 55a

Riadenie rizík a meranie rizík

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná

a) zaviesť systém riadenia rizík, ktorým sa rozumie prijatie primeraných a účinných postupov, nástrojov a opatrení na včasnú a primeranú identifikáciu, priebežné meranie a riadenie významných rizík, ktorým je vystavený alebo ktorým by mohol byť vystavený majetok v dôchodkovom fonde, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť spravuje,

b) upraviť systém riadenia rizík a spôsob jeho aktualizácie vnútorným predpisom,

c) zabezpečiť dodržiavanie limitov celkového rizika a rizika protistrany v majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

(2) Na účely odseku 1 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná

a) zaviesť opatrenia a postupy na meranie rizík, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby riziká spojené s pozíciami portfólia a ich vplyv na jeho celkový rizikový profil boli presne merané na základe riadnych a spoľahlivých údajov a opatrenia a postupy na meranie rizík boli náležitým spôsobom zdokumentované,

b) vykonávať spätné testovanie s cieľom preskúmať funkčnosť opatrení na meranie rizík, ktoré zahŕňa predpovede a odhady založené na príslušných modeloch, ak dôchodková správcovská spoločnosť používa prístup hodnoty v riziku,

c) vykonávať pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cieľom zohľadniť riziká vyplývajúce z potenciálnych zmien trhových podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na spravovaný dôchodkový fond, ak dôchodková správcovská spoločnosť používa prístup hodnoty v riziku,

d) zaviesť a uplatňovať zdokumentovaný systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení používaných na riadenie a kontrolu príslušných rizík pre každý dôchodkový fond, zohľadňujúci všetky riziká, ktoré môžu byť významné pre príslušný dôchodkový fond, a zabezpečujúci súlad s rizikovým profilom príslušného dôchodkového fondu,

e) zabezpečiť, aby aktuálna úroveň rizík zodpovedala systému vnútorných rizikových limitov podľa písmena d) príslušného dôchodkového fondu,

f) zaviesť a uplatňovať primerané postupy, ktoré pri skutočnom alebo predpokladanom porušení systému vnútorných rizikových limitov podľa písmena d) zabezpečia včasné nápravné opatrenia v záujme sporiteľov dôchodkových fondov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

(3) Na účely odsekov 1 a 2 sa za významné riziká, ktoré môžu byť očakávané s rozumnou mierou istoty, že sa dotknú záujmov sporiteľov alebo poberateľov starobného dôchodku, považujú

a) kreditné riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana si nesplní svoje záväzky; kreditné riziko zahŕňa aj riziko protistrany, ktoré znamená riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce zo skutočnosti, že protistrana v rámci uzatvoreného obchodu nesplní svoje záväzky pred konečným vyrovnaním peňažných tokov v rámci obchodu,

b) trhové riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v dôchodkovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy a ceny akcií,

c) operačné riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce z neprimeraných vnútorných postupov a zlyhaní v súvislosti s osobami a systémami dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo vonkajších udalostí a zahŕňa právne a dokumentačné riziko a riziko vyplývajúce z postupov obchodovania, vysporiadania a oceňovania v rámci správy majetku v dôchodkovom fonde.

(4) Na účely odseku 1 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná určiť osobu zodpovednú za riadenie rizík vykonávaných nezávisle a oddelene od iných činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5) Osoba zodpovedná za riadenie rizík zabezpečuje najmä

a) vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,

b) sledovanie súladu medzi aktuálnymi úrovňami rizík a systémom vnútorných limitov podľa odseku 2 písm. d) a s limitmi celkového rizika podľa § 83b ods. 2 a rizika protistrany podľa § 83a ods. 2,

c) predkladanie pravidelných správ predstavenstvu dôchodkovej správcovskej spoločnosti

1. o súlade medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom dôchodkovom fonde, a rizikovým profilom príslušného dôchodkového fondu,

2. o dodržiavaní limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného dôchodkového fondu,

3. o primeranosti a účinnosti postupu riadenia rizík, najmä o prijatí náležitých nápravných opatrení pri zistených nedostatkoch,

d) poskytovanie pravidelných správ predstavenstvu dôchodkovej správcovskej spoločnosti o každom skutočnom alebo predvídateľnom porušení limitov obmedzenia a rozloženia rizika, s cieľom zabezpečiť prijatie včasných a primeraných opatrení,

e) preskúmavanie a podporu opatrení a postupov na oceňovanie finančných derivátov uzatvorených mimo regulovaného trhu.

(6) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

a) podrobnosti o systéme riadenia rizík,

b) podrobnosti o osobe zodpovednej za riadenie rizík,

c) ďalšie riziká, ktoré sa rozlišujú na účely riadenia rizík,

d) dodatočné náležitosti informačného prospektu dôchodkového fondu a ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde,

e) podrobnosti

1. o vykonávaní spätného testovania podľa odseku 2 písm. b),

2. o vykonávaní stresového testovania podľa odseku 2 písm. c) alebo

f) kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na stresové testovanie.

§ 56

Vedenie účtovníctva

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť za seba a za každý dôchodkový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje za seba a za každý dôchodkový fond, ktorý spravuje, účtovnú závierku.59) Účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového fondu musí overiť audítor alebo audítorská spoločnosť (ďalej len „audítor“) a musí ju schváliť valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, ktorého výber schválila dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný. Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra toho istého kalendárneho roka audítora odmietnuť. Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 48 v priebehu kalendárneho roka, je povinná oznámenie podľa prvej vety vykonať do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia podľa § 48 a Národná banka Slovenska je oprávnená do 30 dní po doručení tohto oznámenia audítora odmietnuť. Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora je dôchodková správcovská spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora schváleného dozornou radou dôchodkovej správcovskej spoločnosti a Národná banka Slovenka je oprávnená do 30 dní od doručenia tohto oznámenia audítora odmietnuť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor overí účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového fondu.

(3) Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť vykonanie mimoriadneho auditu, ak zistí nedostatky v účtovnej závierke podľa odseku 1 overenej audítorom. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia nariadenia o vykonaní mimoriadneho auditu, ktorý audítor mimoriadny audit vykoná. Mimoriadny audit vykoná iný audítor ako audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1.

(4) Náklady mimoriadneho auditu podľa odseku 3 uhradí audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1, a ak sa nepotvrdia dôvody na vykonanie mimoriadneho auditu, uhradí tieto náklady Národná banka Slovenska.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť zostavuje za seba okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu59) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.

(6) Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá

a) svedčí o porušení povinností dôchodkovej správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi,

b) môže ovplyvniť riadny výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c) môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke.

(7) Na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou skupinu s úzkymi väzbami,48) platí odsek 6 rovnako.

(8) Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 6 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu jeho činnosti v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(9) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania údajov pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo stratou.

§ 57

Obchodná dokumentácia

(1) Majetok v dôchodkovom fonde, ako aj obchody s majetkom v dôchodkovom fonde sa musia evidovať oddelene od majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a od majetku v iných dôchodkových fondoch.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú na nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde. Táto evidencia musí byť prístupná Národnej banke Slovenska a depozitárovi na vyžiadanie bez zbytočného odkladu. Evidencia podľa prvej vety sa musí viesť v takom rozsahu a takým spôsobom, aby bolo možné dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý obchod s majetkom v dôchodkovom fonde od jeho vzniku vrátane času, miesta jeho uskutočnenia a identifikácie obchodných partnerov a musí obsahovať najmä

a) poradové číslo zmluvy,

b) údaje o druhej zmluvnej strane, ak je táto zmluvná strana známa,

c) dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti,

d) údaje o predmete zmluvy.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná uchovávať záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb najmenej päť rokov od skončenia spravovania dôchodkového fondu, ktorého sa dokumentácia a záznamy týkajú. Túto dokumentáciu je dôchodková správcovská spoločnosť povinná poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť bez zbytočného odkladu.

(4) Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb môže dôchodková správcovská spoločnosť uchovávať v listinnej forme alebo v elektronickej forme na trvanlivých médiách, ak je splnená podmienka spätnej identifikácie údajov a dôchodková správcovská spoločnosť má systém ochrany pred stratou údajov.

Konflikt záujmov

§ 58

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predchádzať konfliktom záujmov medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, sporiteľmi a poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia ňou spravovaných dôchodkových fondov, medzi sporiteľmi a poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia ňou spravovaných dôchodkových fondov, alebo medzi spravovanými dôchodkovými fondmi.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať

a) cenné papiere, ktorých emitentom je právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b) cenné papiere, ktorých emitentom je dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca tento dôchodkový fond.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať cenné papiere vydané právnickou osobou, v ktorej

a) členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za odborné činnosti alebo zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo osoba im blízka,60)

b) vykonáva kontrolu54) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za odborné činnosti alebo zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba im blízka.60)

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody súvisiace s majetkom v dôchodkovom fonde s právnickou osobou, v ktorej členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za odborné činnosti alebo zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba im blízka;60) to neplatí pre anonymné obchody. Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody s derivátovými nástrojmi súvisiace s majetkom v dôchodkovom fonde s právnickou osobou s kvalifikovanou účasťou46) na základnom imaní v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a s nakladaním s ním.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov iného dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody s dôchodkovým fondom, ktorý táto dôchodková správcovská spoločnosť spravuje.

(7) Členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za odborné činnosti, zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly alebo zamestnancom zodpovedným za riadenie investícií dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť zamestnanec, prokurista alebo člen štatutárneho orgánu inej finančnej inštitúcie; to neplatí, ak finančná inštitúcia a dôchodková správcovská spoločnosť sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami48) a nie sú tým dotknuté ustanovenia o konflikte záujmov podľa osobitných predpisov.62)

(8) Člen predstavenstva, prokurista alebo zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť členom dozornej rady

a) depozitára, s ktorým dôchodková správcovská spoločnosť uzavrela depozitársku zmluvu,

b) inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(9) Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, štátny zamestnanec v služobnom úrade, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, zamestnanec Slovenskej informačnej služby, člen orgánov Národnej banky Slovenska a zamestnanec Národnej banky Slovenska nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(10) Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista a zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmú v obchodnej činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti uprednostňovať svoje vlastné záujmy pred záujmami sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

§ 59

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku majetok, ktorý môže byť predmetom investovania podľa tohto zákona, len ak tým nedôjde k stretu záujmov so sporiteľmi a poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia. Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uprednostniť svoje záujmy pred záujmami týchto sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

(2) Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi, vedúci zamestnanci47) a zamestnanci zodpovední za riadenie investícií dôchodkovej správcovskej spoločnosti a osoby blízke týmto osobám nesmú nadobúdať cenné papiere, nástroje peňažného trhu a finančné deriváty z majetku v dôchodkovom fonde, ktorý spravuje táto dôchodková správcovská spoločnosť, a také cenné papiere, nástroje peňažného trhu a finančné deriváty do majetku v tomto dôchodkovom fonde predávať. Ak členovia predstavenstva, prokuristi, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovední za odborné činnosti a zamestnanci zodpovední za riadenie investícií dôchodkovej správcovskej spoločnosti nadobudnú alebo predajú cenný papier emitenta, ktorého cenné papiere sa nachádzajú v majetku dôchodkového fondu, sú povinní o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.

(3) Ak sa v majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti nachádza cenný papier alebo iný nástroj peňažného trhu, ktorý sa nachádza aj v majetku dôchodkového fondu, ktorý táto dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.

§ 60

Primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov.

(2) Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak

a) nie sú nižšie ako 25 % všeobecných prevádzkových výdavkov za predchádzajúci kalendárny rok; ak dôchodková správcovská spoločnosť vykonáva svoju činnosť menej ako jeden rok, 25 % z hodnoty všeobecných prevádzkových výdavkov uvedených v jej obchodno-finančnom pláne a

b) pomer rozdielu likvidných aktív a záväzkov a pohľadávok k hodnote majetku vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, nie je nižší ako 0,005.

(3) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, vymedzenie vlastných zdrojov, ktoré je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dodržiavať, spôsob výpočtu sumy vlastných zdrojov, vymedzenie všeobecných prevádzkových výdavkov, likvidných aktív, záväzkov a pohľadávok, spôsob výpočtu sumy likvidných aktív a spôsob preukazovania splnenia podmienky o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 2.

Pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov

§ 61

(1) Správu majetku v dôchodkovom fonde je povinná vykonávať dôchodková správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a v záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia; tým nie je dotknuté oprávnenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti zveriť výkon činností podľa § 67 ods. 1 inej osobe podľa § 67.

(2) Pri správe dôchodkového fondu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná najmä

a) vykonávať činnosť v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a v záujme ich ochrany pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov dôchodkových fondov, pravidiel a rozhodnutí Národnej banky Slovenska,

b) konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti a v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a v záujme ich ochrany,

c) konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a v záujme ich ochrany,

d) účinne využívať personálne a materiálno-technické zabezpečenie na riadny výkon svojich činností,

e) vyhýbať sa konfliktu záujmov, najmä konfliktu so záujmami sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia, a ak sa nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, uprednostniť záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia pred svojimi záujmami a záujmami akcionárov dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo pred záujmami iných osôb a v prípade konfliktu záujmov zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými sporiteľmi a poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia,

f) uplatňovať vo vzťahu k sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia princíp rovnakého zaobchádzania.

(3) Vynaloženie odbornej starostlivosti podľa odseku 2 znamená najmä

a) hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde v súlade so zameraním investičnej stratégie a rizikovým profilom vymedzeným v štatúte dôchodkového fondu,

b) predchádzanie riziku finančných strát,

c) analyzovanie ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,

d) porovnávanie kurzov alebo cien jednotlivých nákupov alebo predajov vzájomne medzi sebou a s vývojom kurzov, cien, dopytom a ponukou prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a finančných derivátov,

e) uzatváranie obchodov s majetkom v dôchodkovom fonde tak, aby bola zabezpečená protihodnota v prospech majetku v dôchodkovom fonde na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu nevylučuje, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a v prípade obchodov uzatvorených mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,

f) vykonávanie predajov alebo kúpy cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z majetku alebo do majetku v dôchodkovom fonde za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech dôchodkového fondu.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska hodnoverne preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak dôchodková správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie, má sa za to, že dôchodková správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.

(5) Cenné papiere sa môžu na kótovanom trhu burzy cenných papierov alebo na regulovanom voľnom trhu burzy cenných papierov a zahraničnej burzy cenných papierov do majetku v dôchodkovom fonde kupovať alebo z majetku v dôchodkovom fonde predávať len prijímaním alebo podávaním návrhov určených vopred neurčenému okruhu osôb (anonymné obchody).

(6) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o pravidlách činnosti pri správe dôchodkových fondov podľa odsekov 1 až 3 a podrobnosti o tom, čo sa rozumie vynaložením odbornej starostlivosti.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému a nesmie vykonávať manipuláciu kurzov cenných papierov.63)

(8) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sporiteľom a poberateľom dôchodku ako disponibilného prebytku nahradiť všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo štatútu dôchodkového fondu.

(9) V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 7 v súdnom konaní podľa osobitného predpisu64) je dôchodková správcovská spoločnosť povinná na žiadosť sporiteľa a poberateľa dôchodku ako disponibilného prebytku preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak dôchodková správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie alebo hodnoverne nepreukáže vynaloženie odbornej starostlivosti, má sa za to, že dôchodková správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.

(10) Voči Národnej banke Slovenska sa nemôžu uplatniť nároky sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia na náhradu škody z dôvodu porušenia zákona dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

§ 62

Povinnosť mlčanlivosti

(1) Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, nútení správcovia, správcovia konkurznej podstaty, ako aj ďalšie osoby podieľajúce sa na činnosti alebo likvidácii dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam alebo sa týkajú záujmov sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

(2) Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.

(3) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a) Sociálnej poisťovni,

b) Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona,

c) súdu na účely občianskeho súdneho konania,64)

d) orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,65)

e) službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,66)

f) daňovým orgánom na účely daňového konania.67)

(4) Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.68)

(5) Informácie získané Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona od tretích osôb sa nesmú použiť na iné účely než na účely výkonu dohľadu.

§ 63

Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť má za podmienok ustanovených týmto zákonom právo na

a) odplatu za správu dôchodkového fondu,

b) odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu,

c) odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

(2) Výšku odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 a jej zmenu určuje dôchodková správcovská spoločnosť; zmena odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti je zvýšenie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zníženie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať o zmene odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a na svojom webovom sídle najneskôr 30 dní predo dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmeny. Informáciu podľa prvej vety je dôchodková správcovská spoločnosť povinná mať zverejnenú na svojom webovom sídle nepretržite najmenej 60 dní od jej uverejnenia.

(4) Pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde nemožno znížiť počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde. Odplatu za správu dôchodkového fondu a odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde možno vypočítať a zúčtovať len znížením čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu možno vypočítať a zúčtovať len na účte nepriradených platieb.

§ 63a

Odplata za správu dôchodkového fondu

(1) Odplata za správu dôchodkového fondu zahŕňa náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti spojené so správou majetku v dôchodkovom fonde okrem

a) daní vzťahujúcich sa na majetok v dôchodkovom fonde,

b) poplatkov subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi,

c) poplatkov za vedenie bežných účtov a vkladových účtov,

d) poplatkov obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,

e) poplatkov centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára súvisiacich so správou cenných papierov, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky a

f) pomernej časti odplaty za výkon činnosti depozitára zodpovedajúcej podielu majetku v tomto dôchodkovom fonde k celkovému majetku spravovanému dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

(2) Náklady podľa odseku 1 písm. a) až f) sa uhrádzajú z majetku dôchodkového fondu.

(3) Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu určená v štatúte dôchodkového fondu nesmie presiahnuť

a) 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde,

b) 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde,

c) 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v akciovom dôchodkovom fonde a

d) 0,2 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

(4) Na výpočet odplaty za správu dôchodkového fondu sa použije údaj o čistej predbežnej hodnote majetku v dôchodkovom fonde vypočítaný podľa § 75 ods. 4.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti odplaty za správu dôchodkového fondu hodnota majetku v dôchodkovom fonde.

(6) Odplata za správu v indexovom dôchodkovom fonde môže byť znížená podľa § 88a ods. 3.

§ 63b

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu nesmie presiahnuť 1 % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.

§ 63c

Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde

(1) Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3. Dôchodková správcovská spoločnosť nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu. Dôchodková správcovská spoločnosť nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde a na odplatu za zhodnotenie majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť v deň určenia odplaty podľa odseku 1 zníži hodnotu majetku v príslušnom dôchodkovom fonde o sumu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde určenú podľa odseku 1.

§ 63d

Povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti doplniť majetok do dlhopisového dôchodkového fondu

(1) Ak v dlhopisovom dôchodkovom fonde v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po poslednom dni sledovaného obdobia doplniť hodnotu majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde z vlastného majetku vo výške absolútnej hodnoty súčinu poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky a priemernej čistej hodnoty majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde za sledované obdobie. Záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti doplniť majetok podľa prvej vety zodpovedá pohľadávke v majetku v príslušnom dôchodkovom fonde voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorú je dôchodková správcovská spoločnosť povinná splatiť do troch pracovných dní od skončenia sledovaného obdobia.

(2) Pokles hodnoty dôchodkovej jednotky v dlhopisovom dôchodkovom fonde v sledovanom období podľa odseku 1 je záporný výsledok pomeru aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za posledný kalendárny mesiac sledovaného obdobia a aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za prvý kalendárny mesiac sledovaného obdobia znížený o hodnotu 1.

(3) Sledované obdobie podľa odsekov 1 a 2 je posledných päť po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Sledované obdobie začína plynúť vždy 1. januára kalendárneho roka.

§ 63e

Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti na uzatvorenie jednej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a na činnosti s tým súvisiace, nesmú presiahnuť 6 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvorila zmluva o starobnom dôchodkovom sporení.

(2) Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti na propagáciu a reklamu podľa § 47 ods. 2 písm. c) a § 112 ods. 1 a 3 za kalendárny rok, sú najviac vo výške 1 000-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tieto výdavky vynaložili.

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení

§ 64

(1) Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení uzatvára dôchodková správcovská spoločnosť so sporiteľom.

(2) Zamestnávateľ nesmie nútiť alebo presviedčať zamestnanca uzatvoriť zmluvu podľa odseku 1 s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorú určil zamestnávateľ.

(3) V rovnakom období môže mať sporiteľ uzatvorenú iba jednu účinnú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. To neplatí v období odo dňa zápisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „register zmlúv“) v prípade prestupu sporiteľa podľa § 64b do dňa prestupu sporiteľa podľa § 64b ods. 5, v ktorom môže mať sporiteľ uzatvorené dve účinné zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

(4) Sporiteľ môže uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

(5) Pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je dôchodková správcovská spoločnosť povinná oboznámiť každého záujemcu o starobné dôchodkové sporenie so štatútmi dôchodkových fondov a správami o hospodárení s majetkom každého z dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje, a so správou o hospodárení dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú pri činnosti, ktorá súvisí s uzatváraním zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

(6) Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať

a) obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného registra, ktorý ju zapísal, a číslo zápisu,

b) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,

c) názov dôchodkového fondu alebo dôchodkových fondov, ktorých dôchodkové jednotky budú evidované na jednom osobnom dôchodkovom účte alebo na dvoch osobných dôchodkových účtoch sporiteľa, ako aj pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch, ak sporiteľ sporí vo viacerých dôchodkových fondoch súčasne,

d) záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti viesť jeden osobný dôchodkový účet alebo dva osobné dôchodkové účty sporiteľa a vykonávať správu dôchodkových fondov podľa písmena c),

e) informáciu, že v zmiešanom dôchodkovom fonde, v akciovom dôchodkovom fonde a v indexovom dôchodkovom fonde nie je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dopĺňať majetok v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky,

f) dátum a miesto uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,

g) vyhlásenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o splnení povinnosti podľa odseku 5 a potvrdenie tejto skutočnosti sporiteľom,

h) podpisy zmluvných strán.

(7) Informácia podľa odseku 6 písm. e) musí byť uvedená na rovnakej strane zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ako je podpis sporiteľa, a musí byť uvedená rovnakým typom a veľkosťou písma ako jej ostatné predtlačené ustanovenia.

(8) Ak percentuálny pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch dohodnutý v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení nezodpovedá ustanoveniu § 92 ods. 1, je zmluva o starobnom dôchodkovom sporení v tejto časti neplatná a pre pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch platia ustanovenia tohto zákona.

(9) Ak fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo sporiteľ určí pre prípad svojej smrti ako poberateľa majetku podľa § 40 ods. 1 fyzickú osobu, zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať aj jej meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu; ak za poberateľa majetku podľa § 40 ods. 1 je určená právnická osoba, zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať aj názov, identifikačné číslo a adresu sídla tejto právnickej osoby.

(10) Od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju ani zrušiť dohodou zmluvných strán. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom úmrtia sporiteľa, dňom prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 64b alebo dňom zániku právneho postavenia sporiteľa podľa § 17a.

§ 64a

Register zmlúv

(1) Sociálna poisťovňa zriadi a vedie register zmlúv.

(2) Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení nadobúda účinnosť okamihom jej zápisu do registra zmlúv.

(3) Sociálna poisťovňa do registra zmlúv nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak

a) obsahuje neúplné alebo chybné údaje,

b) fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, nie je sporiteľ,

c) sporiteľovi, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1, Sociálna poisťovňa nevydala akceptačný list podľa § 64b ods. 2,

d) ide o prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá bola uzatvorená po uplynutí lehoty podľa § 64 ods. 4 alebo pri ktorej nebola dodržaná lehota podľa § 65 ods. 3; to neplatí, ak ide o prestup sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(4) Ak Sociálnej poisťovni bola doručená viac ako jedna zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna poisťovňa zapíše do registra zmlúv tú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá jej bola doručená ako prvá.

(5) Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti zápis zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv. O zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať sporiteľa dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá s ním túto zmluvu uzatvorila.

(6) Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov podľa odseku 3 dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b), dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať fyzickú osobu, ktorá zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorila, o jej nezapísaní do registra zmlúv z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b). Ak dôchodková správcovská spoločnosť odstráni dôvod nezapísania zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa druhej vety a zašle opätovne údaje z tejto zmluvy podľa § 65 ods. 3 Sociálnej poisťovni, Sociálna poisťovňa zapíše túto zmluvu do registra zmlúv ku dňu, v ktorom bola zmluva spĺňajúca náležitosti podľa tohto zákona doručená Sociálnej poisťovni.

(7) Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z iných dôvodov ako z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a), táto zmluva zaniká dňom, ktorým Sociálna poisťovňa oznámila dôchodkovej správcovskej spoločnosti nezapísanie tejto zmluvy do registra zmlúv. O zániku zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa prvej vety je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla.

(8) Sociálna poisťovňa vymaže bez zbytočného odkladu z registra zmlúv zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá zanikla, zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá nemala byť zapísaná do registra zmlúv z dôvodu uvedeného v odseku 3, ak sa tento dôvod zistí po jej zapísaní do registra zmlúv, a zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla. Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti výmaz zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv. O tejto skutočnosti je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je vymazaná z registra zmlúv.

(9) Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla, alebo bola vymazaná z registra zmlúv z dôvodu, že nemala byť podľa § 64a ods. 3 zapísaná do registra zmlúv, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu nominálnej hodnote zaplatených príspevkov a penále na bežný účet dôchodkového fondu. Suma zodpovedajúca rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu podľa prvej vety a sumou prevedenou podľa prvej vety je spoločným majetkom sporiteľov dôchodkového fondu.

(10) Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla, alebo bola vymazaná z registra zmlúv z dôvodu, že nemala byť podľa § 64a ods. 3 zapísaná do registra zmlúv, a suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu je nižšia ako suma zodpovedajúca nominálnej hodnote zaplatených príspevkov a penále na bežný účet dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu a previesť z bežného účtu dôchodkovej správcovskej spoločnosti na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou nominálnej hodnote zaplatených príspevkov a penále a sumou zodpovedajúcou aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

(11) Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky za fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení bola vymazaná z registra zmlúv, alebo zaplatila penále podľa osobitného predpisu36a) z týchto príspevkov, je povinná elektronickými prostriedkami vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie týchto príspevkov alebo penále.

(12) Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla dňom zániku právneho postavenia sporiteľa podľa § 17a, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu dotknutého sporiteľa ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

§ 64aa

Určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou

(1) Ak sporiteľ neuzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v lehote podľa § 64 ods. 4 a nedoručí v tejto lehote Sociálnej poisťovni oznámenie podľa § 17a ods. 2, Sociálna poisťovňa určí sporiteľovi v období medzi šestnástym a tridsiatym dňom od uplynutia tejto lehoty dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Sociálna poisťovňa určuje sporiteľom dôchodkové správcovské spoločnosti postupne podľa zoznamu dôchodkových správcovských spoločností zoradených v abecednom poradí. Sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, je sporiteľ v zmiešanom dôchodkovom fonde.

(2) Sociálna poisťovňa je povinná do ôsmich dní od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 do vlastných rúk zaslať sporiteľovi oznámenie o určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1; súčasťou tohto oznámenia je názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti a poučenie o oprávnení sporiteľa doručiť písomné oznámenie podľa § 17a ods. 2.

(3) Sociálna poisťovňa je povinná previesť príspevky od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľa, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, na bežný účet pre nepriradené platby príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do troch dní odo dňa určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1.

§ 64b

Prestup sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej vstupuje a s ktorou uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, predloží originál akceptačného listu. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení podľa prvej vety musí obsahovať aj výslovný písomný prejav vôle sporiteľa prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Akceptačný list podľa odseku 1 vydá bez zbytočného odkladu pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta pobytu sporiteľa, ktorý má záujem prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a osobne požiada o vydanie akceptačného listu. Ak ku dňu vydania akceptačného listu uplynuli viac ako dva roky odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) a ak odo dňa posledného prestupu do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej sporiteľ prestupuje, neuplynul najmenej jeden rok, zaplatí sporiteľ Sociálnej poisťovni poplatok za vydanie akceptačného listu v sume 16 eur.

(3) Akceptačný list obsahuje najmä meno a priezvisko sporiteľa, adresu jeho trvalého pobytu, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa a vyjadrenie Sociálnej poisťovne, že sporiteľ splnil podmienky podľa odseku 2.

(4) Akceptačný list sa vydáva na tlačive, ktorého obsah a formu určí Sociálna poisťovňa.

(5) Ak sporiteľ prestupuje z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a zmluva o starobnom dôchodkovom sporení bola zapísaná do registra zmlúv

a) do 15. dňa kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva zapísaná do registra zmlúv,

b) po 15. dni kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý deň druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva zapísaná do registra zmlúv.

(6) Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, do ktorej sporiteľ prestupuje, informovať o tomto zápise dôchodkovú správcovskú spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, a dôchodkovú správcovskú spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje.

(7) Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak podal žiadosť o vyplácanie dôchodku podľa tohto zákona v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

§ 65

Povinnosti sporiteľa, zamestnávateľa a dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Fyzická osoba je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť svojmu zamestnávateľovi, že jej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a.

(2) Sporiteľ je povinný dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, oznámiť do ôsmich dní zmenu mena, priezviska, rodného čísla a miesta trvalého pobytu. Sporiteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu poberateľa majetku podľa § 40 ods. 1, ak je poberateľom majetku fyzická osoba, a zmenu názvu, identifikačného čísla a adresy sídla poberateľa majetku podľa § 40 ods. 1, ak je poberateľom majetku právnická osoba.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo jej zmeny zabezpečiť zaslanie údajov z tejto zmluvy elektronickou formou v štruktúre a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa osobitného predpisu68a) previesť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

§ 66

Oznamovacia povinnosť

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jej schopnosť plniť záväzky voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia alebo voči záujemcom o starobné dôchodkové sporenie.

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti pod 50 %, 33 %, 20 %, 10 % alebo pod 5 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,57) alebo má v pláne prestať byť materskou spoločnosťou tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti, musí o tejto skutočnosti písomne informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu.

(3) Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo pri právnickej osobe,

b) rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jej základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu 5 %, 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode57) alebo k zníženiu podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti pod 50 %, 33 %, 20 %, 10 % alebo pod 5 % bez zbytočného odkladu po získaní tejto informácie.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť podľa § 47 ods. 3, je povinná plniť aj oznamovacie povinnosti podľa osobitného predpisu v rozsahu, v ktorom sa neprekrývajú s oznamovacími povinnosťami podľa tohto zákona.

§ 67

Zverenie výkonu činností spojených so správou dôchodkových fondov

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť môže na základe zmluvy zveriť jednu alebo viac činností uvedených v § 47 ods. 2 okrem činností uvedených v § 47 ods. 2 písm. a) a b) prvom, treťom, piatom, šiestom, ôsmom, dvanástom a pätnástom bode inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Dôchodková správcovská spoločnosť nemôže zveriť žiadnu z činností uvedených v predchádzajúcej vete inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo depozitárovi; depozitár môže na základe písomného plnomocenstva vykonávať činnosť podľa § 47 ods. 2 písm. b) jedenásteho bodu. Výkon týchto činností dôchodková správcovská spoločnosť nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami dôchodkovej správcovskej spoločnosti, sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia. Zverené činnosti môže fyzická osoba a právnická osoba vykonávať iba na území Slovenskej republiky.

(2) Zveriť výkon činností spojených so správou dôchodkových fondov možno, iba ak to nebráni výkonu činnosti depozitára a ak

a) je Národná banka Slovenska vopred informovaná o zámere dôchodkovej správcovskej spoločnosti zveriť jednu alebo viac činností inej osobe,

b) je v štatúte dôchodkového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám podľa odseku 1,

c) to nebráni vykonávať účinný dohľad nad dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

d) to nebráni dôchodkovej správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,

e) to nebráni tomu, aby bol dôchodkový fond spravovaný v najlepších záujmoch sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,

f) to dôchodkovej správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu podľa odseku 1,

g) sa osoba podľa odseku 1 písomným prehlásením zaviazala dodržiavať tento zákon a štatút dôchodkového fondu,

h) so zreteľom na povahu funkcií, ktoré sa majú delegovať, právnická osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverených činností,

i) je Národnej banke Slovenska predložený písomný súhlas depozitára s navrhovaným zverením činnosti inej osobe.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť Národnej banke Slovenska zmluvu o zverení činnosti inej osobe, zmeny tejto zmluvy a bez zbytočného odkladu informovať o skončení tejto zmluvy.

(4) Zverením výkonu činností spojených so správou dôchodkových fondov inej osobe nie je dotknutá zodpovednosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitára za škody spôsobené sporiteľom, poberateľom dôchodku ako disponibilného prebytku pri správe majetku v dôchodkovom fonde.

TRETIA HLAVA

ZRUŠENIE DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 68

Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie

(1) Dôchodkovú správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou s platným povolením Národnej banky Slovenska podľa § 48, ktorá vytvorila a spravuje dôchodkové fondy, ktoré nie sú v nútenej správe.

(2) Zlúčením podľa odseku 1 dochádza k zániku zrušovanej dôchodkovej správcovskej spoločností (ďalej len „zanikajúca dôchodková správcovská spoločnosť“), pričom obchodné imanie zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prechádza na existujúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou sa zlučuje, ktorá sa stáva právnym nástupcom zrušením zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „nástupnícka dôchodková správcovská spoločnosť”).

(3) Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy dôchodkových fondov spravovaných zanikajúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť a k zlúčeniu dôchodkových fondov zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s dôchodkovými fondmi nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spôsobom podľa § 79.

(4) Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza k prechodu práv a povinností zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti zo starobného dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

(5) Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 52 ods. 1 písm. d). Valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti zlúčením až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.

(6) Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie vykonané postupom podľa tohto zákona nesmie byť na ujmu sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia ani na ujmu veriteľov dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(7) Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,45) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 69

Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou

(1) Zrušeniu dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou predchádza postup, pri ktorom na základe právoplatného rozhodnutia Národnej banky Slovenska o predchádzajúcom súhlase podľa § 52 ods. 1 písm. f) dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov, prechodu práv a povinností dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá má byť zrušená, plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia, a to na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť (ďalej len „preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť“).

(2) Zrušiť sa s likvidáciou je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu, ak

a) zanikne povolenie na jej vznik a činnosť podľa § 51 ods. 1 písm. e),

b) začne vytvárať a spravovať menej ako tri dôchodkové fondy podľa tohto zákona v lehote šiestich mesiacov od zápisu do obchodného registra,

c) bolo jej odobraté povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 73 ods. 3.

(3) Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o predchádzajúcom súhlase podľa § 52 ods. 1 písm. f) oznámiť sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia, ktorých sa prechod správy dôchodkových fondov a ďalších práv a povinností podľa odseku 1 týka, svoje obchodné meno a sídlo a súčasne zaslať týmto osobám informácie o štatúte dôchodkového fondu a o iných súvisiacich podmienkach starobného dôchodkového sporenia, ktoré vo vzťahu k nim vykonáva.

(4) Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá má byť zrušená, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tejto správy a ďalších práv a povinností zrušovanej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5) Valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozhodne o zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou bez zbytočného odkladu až po tom, čo Národná banka Slovenska právoplatne rozhodla o predchádzajúcom súhlase podľa § 52 ods. 1 písm. i) a prebehne postup podľa odseku 1.

(6) Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,45) ak tento zákon neustanovuje inak.

(7) Predmetom likvidácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je jej majetok.

(8) Likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti vymenúva a odvoláva Národná banka Slovenska. Odmenu likvidátora určuje Národná banka Slovenska. Likvidátor sa môže svojej funkcie vzdať, a to písomným oznámením, ktoré doručí Národnej banke Slovenska. Vzdanie sa funkcie likvidátora je účinné právoplatnosťou rozhodnutia Národnej banky Slovenska o vymenovaní nového likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(9) Návrh na vymenovanie alebo odvolanie likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti a návrh na stanovenie odmeny likvidátora podáva dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá vstupuje do likvidácie, na základe uznesenia valného zhromaždenia.

(10) Národná banka Slovenska vymenuje likvidátora a určí odmenu likvidátora z vlastného podnetu, ak

a) dôchodková správcovská spoločnosť nedoručí návrh podľa odseku 9 do 30 dní od konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou alebo ktoré rozhodlo o odvolaní alebo menovaní nového likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b) sa likvidátor svojej funkcie vzdal.

(11) Návrh na zápis osoby likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor menovaný Národnou bankou Slovenska. Návrh na zrušenie zápisu osoby odstupujúceho likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor, ktorý bol Národnou bankou Slovenska vymenovaný do funkcie likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti namiesto odstupujúceho likvidátora.

§ 70

Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom

(1) Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,45) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Súd zruší dôchodkovú správcovskú spoločnosť na návrh Národnej banky Slovenska, ak nastala skutočnosť podľa § 69 ods. 2 písm. a), ak valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti nerozhodne o zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 69 ods. 5 do 30 dní alebo ak bola dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelená sankcia podľa § 115 ods. 1 písm. p).

§ 71

Vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Ak bol na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je povinný poskytnúť súčinnosť Národnej banke Slovenska, depozitárovi a nútenému správcovi pri zavádzaní nútenej správy podľa § 118.

(2) Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou konkurznej podstaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti ani nesmie byť použitý na vyrovnanie s veriteľmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa osobitného predpisu.49)

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po dni, v ktorom jej bol doručený návrh na vyhlásenie konkurzu69) súdom, písomne oznámiť Národnej banke Slovenska túto skutočnosť. V oznámení je dôchodková správcovská spoločnosť povinná uviesť, ktorému súdu je návrh na vyhlásenie konkurzu určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje a k oznámeniu priložiť kópiu návrhu na vyhlásenie konkurzu.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v deň, keď sa dozvedela, že nastali účinky vyhlásenia konkurzu, najneskôr v deň, keď jej bolo doručené uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, písomne oznámiť Národnej banke Slovenska túto skutočnosť. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu zaslať Národnej banke Slovenska uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ktoré jej bolo doručené v kópii.

(5) Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia uvedeného v odseku 3 rozhodnúť o nariadení nútenej správy nad všetkými dôchodkovými fondmi tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Účelom nútenej správy je ochrana majetku v dôchodkovom fonde a zabezpečenie ochrany záujmov sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia pre prípad, že na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti bude konkurz vyhlásený alebo zamietnutý pre nedostatok majetku. Ostatné ustanovenia tohto zákona o nútenej správe podľa § 118 platia rovnako.

(6) Národná banka Slovenska v rozhodnutí podľa odseku 5

a) určí, že nútená správa sa končí dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nezistenie úpadku,

b) určí, na ktorú dôchodkovú správcovskú spoločnosť prejde správa dôchodkových fondov dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku; na túto dôchodkovú správcovskú spoločnosť prechádza správa dôchodkových fondov a ďalšie práva a povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz, plynúce zo starobného dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

ŠIESTA ČASŤ

DÔCHODKOVÉ FONDY A OSOBNÉ DÔCHODKOVÉ ÚČTY

PRVÁ HLAVA

DÔCHODKOVÝ FOND

§ 72

(1) Dôchodkový fond tvoria príspevky, penále a majetok doplnený podľa § 63d, majetok nadobudnutý z týchto príspevkov a penále ich investovaním, výnosy z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále a majetok nadobudnutý z výnosov z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále (ďalej len „majetok v dôchodkovom fonde“). Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, metódy a postupy určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(2) Dôchodkový fond vytvára dôchodková správcovská spoločnosť na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 48.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vytvoriť iné dôchodkové fondy ako tie, ktorých vytvorenie a správu Národná banka Slovenska povolila rozhodnutím o udelení povolenia podľa odseku 2.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje

a) jeden indexový dôchodkový fond,

b) jeden akciový dôchodkový fond,

c) jeden zmiešaný dôchodkový fond,

d) jeden dlhopisový dôchodkový fond.

(5) Dôchodkové fondy uvedené v odseku 4 sa odlišujú v investovaní majetku v dôchodkovom fonde podľa druhu finančných nástrojov,70) ktorým sa má zabezpečiť zväčšenie majetku v dôchodkovom fonde (odsek 1), vytvoreným portfóliom,71) podľa miery rizika zhodnocovania majetku v dôchodkovom fonde (ďalej len „miera rizika“) a v názve.

(6) Súčasťou názvu dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond a názov dôchodkového fondu spolu s uvedením slov „indexový dôchodkový fond“, „akciový dôchodkový fond“, „zmiešaný dôchodkový fond“ alebo „dlhopisový dôchodkový fond“. Slovo „indexový“ možno nahradiť skratkou „i.“, slovo „akciový“ možno nahradiť skratkou „a.“, slovo „zmiešaný“ možno nahradiť skratkou „z.“, slovo „dlhopisový“ možno nahradiť skratkou „d.“, a slová „dôchodkový fond“ možno nahradiť skratkou „d. f.“. Názov dôchodkového fondu ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na opis svojej činnosti používať iná fyzická osoba ani právnická osoba; to neplatí, ak osobitný predpis71a) ustanovuje inak. Názov dôchodkového fondu v spojení s obchodným menom dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť zameniteľný s názvom iného dôchodkového fondu a nesmie poskytovať zavádzajúcu predstavu o zameraní a cieľoch investičnej stratégie dôchodkového fondu.

(7) Dôchodkový fond možno vytvoriť iba na neurčitý čas.

(8) Dôchodkový fond začína dôchodková správcovská spoločnosť vytvárať v okamihu pripísania prvého príspevku na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára.

(9) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska začatie vytvárania dôchodkového fondu.

§ 73

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná svojou činnosťou zabezpečiť, aby do 18 mesiacov odo dňa, keď začala vytvárať ňou spravované dôchodkové fondy, bol počet sporiteľov súčtom vo všetkých ňou spravovaných dôchodkových fondoch najmenej 50 000.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska deň, v ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo porušeniu podmienky podľa odseku 1.

(3) Ak v lehote podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť nesplní podmienku počtu sporiteľov podľa odseku 1, Národná banka Slovenska odníme jej povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

§ 74

(1) Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Majetok v dôchodkovom fonde tvoria podiely sporiteľov na tomto majetku, pričom podiel sporiteľa na tomto majetku je vyjadrený pomerom dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa ku všetkým dôchodkovým jednotkám tohto dôchodkového fondu. Vykonávať práva k majetku v dôchodkovom fonde a nakladať s ním možno len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

(2) Majetok v dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti a od majetku a hospodárenia s týmto majetkom v iných dôchodkových fondoch, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje.

§ 74a

Účet nepriradených platieb a bežný účet pre nepriradené platby

(1) Majetok evidovaný na účte nepriradených platieb nie je súčasťou majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Peňažné prostriedky evidované na účte nepriradených platieb sú uložené na bežnom účte pre nepriradené platby vedenom u depozitára.

(3) Majetok evidovaný na účte nepriradených platieb je majetkom sporiteľov v príslušných dôchodkových fondoch v rozsahu, v akom sú na účte nepriradených platieb zastúpené identifikované príspevky, penále alebo iné peňažné prostriedky vzťahujúce sa k príslušnému dôchodkovému fondu, ak tento zákon neustanovuje inak. Majetok evidovaný na účte nepriradených platieb presahujúci súčet súm identifikovaných príspevkov, penále alebo iných peňažných prostriedkov vzťahujúcich sa k jednotlivým dôchodkovým fondom, je majetkom jeho vlastníkov alebo je pohľadávkou príslušného fondu Sociálnej poisťovne a dôchodková správcovská spoločnosť je povinná s ním nakladať podľa zákona.

(4) Poplatky depozitárovi za vedenie bežného účtu pre nepriradené platby a poplatky za poskytovanie platobných služieb v súvislosti s bežným účtom podľa odseku 2 znáša dôchodková správcovská spoločnosť.

(5) Výnosy plynúce z finančných prostriedkov uložených na bežnom účte pre nepriradené platby sú príjmom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(6) Všetky prevody majetku v prospech majetku v dôchodkových fondoch podľa tohto zákona realizuje dôchodková správcovská spoločnosť prostredníctvom účtu nepriradených platieb.

(7) Pri prestupe sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti poukazuje dôchodková správcovská spoločnosť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa zo dňa predchádzajúceho dňu prestupu sporiteľa podľa § 97 na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej sporiteľ prestupuje.

(8) Majetok evidovaný na účte nepriradených platieb okrem výnosov podľa odseku 5 nie je súčasťou konkurznej podstaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti ani nesmie byť použitý na vyrovnanie s veriteľmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa osobitného predpisu.49)

(9) Dôchodková správcovská spoločnosť vedie účet nepriradených platieb; týmto účtom musia prechádzať všetky platby postúpené Sociálnou poisťovňou a všetky platby od iných dôchodkových správcovských spoločností. Tieto účty sú určené na prijímanie platieb od Sociálnej poisťovne a od iných dôchodkových správcovských spoločností a na ich postupovanie na bežný účet alebo bežné účty vedené pre ten dôchodkový fond alebo dôchodkové fondy, ktoré si sporiteľ zvolil pri uzatvorení alebo pri zmene zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorý sporiteľovi určila Sociálna poisťovňa, ako aj na zúčtovanie odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu.

§ 75

Dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku

(1) Dôchodková jednotka je podiel na majetku v dôchodkovom fonde.

(2) Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.

(3) Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť začne vytvárať dôchodkový fond (§ 72 ods. 8), je počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky 0,033194 eura. Po tomto dni sa určuje aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky.

(4) Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami. Na účely určenia odplaty podľa § 63a sa v deň, za ktorý sa odplata určuje, vypočíta aj predbežná čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ktorá nie je znížená o odplatu podľa § 63a a 63c. Na účely určenia odplaty podľa § 63c sa v deň, za ktorý sa odplata určuje, vypočíta aj druhá predbežná čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ktorá nie je znížená o odplatu podľa § 63c.

(5) Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu.

(6) Na účel výpočtu odplaty podľa § 63c sa v deň, za ktorý sa odplata určuje, vypočíta predbežná aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky. Predbežná aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky je podiel druhej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu.

(7) Čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vypočítať každý pracovný deň a oznámiť Národnej banke Slovenska a depozitárovi.

§ 76

Práva sporiteľa spojené s dôchodkovou jednotkou

(1) Dôchodkové jednotky evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vyjadrujú podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde.

(2) Na dôchodkové jednotky ani na evidenciu dôchodkových jednotiek na osobných dôchodkových účtoch nemožno použiť ustanovenia osobitného predpisu72) týkajúce sa cenných papierov.

§ 77

Štatút dôchodkového fondu

(1) Každý dôchodkový fond musí mať svoj štatút.

(2) Štatút je účinný dňom, ktorým nadobudne právoplatnosť rozhodnutie Národnej banky Slovenska podľa § 48 ods. 6. Zmeny štatútu sú účinné 15. dňom od ich uverejnenia na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak nie je ustanovený neskorší dátum účinnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť na webovom sídle aj dátum uverejnenia zmeny štatútu.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska príslušné zmeny štatútu, jeho aktuálne plné znenie a spôsobom určeným v štatúte oboznámiť sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia s príslušnými zmenami.

(4) Štatút obsahuje najmä

a) názov dôchodkového fondu a dátum jeho vytvorenia,

b) obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje dôchodkový fond, jej sídlo a identifikačné číslo,

c) obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej zmluve,

d) zameranie a ciele investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v dôchodkovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú prísnejšie, ako ustanovuje tento zákon,

e) zásady hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,

f) výšku odplaty za správu dôchodkového fondu,

g) výšku odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde,

h) referenčnú hodnotu zmiešaného dôchodkového fondu, akciového dôchodkového fondu a indexového dôchodkového fondu podľa § 91,

i) postup pri zmene štatútu a spôsob informovania sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia o týchto zmenách,

j) vyhlásenie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 78

Zánik a premena dôchodkových fondov

(1) Dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 79.

(2) Zakazuje sa

a) splynutie alebo rozdelenie dôchodkového fondu,

b) premena dôchodkového fondu na fond vytváraný podľa osobitného predpisu.73)

§ 79

Zlúčenie dôchodkových fondov

(1) Zlúčiť dôchodkové fondy možno iba

a) súčasne so zlúčením dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej zanikajúce dôchodkové fondy s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorá bude spravovať preberajúce dôchodkové fondy, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 52 ods. 1 písm. d),

b) súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa tohto zákona.

(2) Zlúčenie dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v dôchodkových fondoch rovnakého druhu, ku ktorému dochádza ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Sporitelia dôchodkového fondu, ktorého správa prešla na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa stávajú sporiteľmi dôchodkového fondu preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(3) Zakazuje sa

a) zlúčenie indexového dôchodkového fondu s iným ako indexovým dôchodkovým fondom,

b) zlúčenie akciového dôchodkového fondu s iným ako akciovým dôchodkovým fondom,

c) zlúčenie zmiešaného dôchodkového fondu s iným ako zmiešaným dôchodkovým fondom,

d) zlúčenie dlhopisového dôchodkového fondu s iným ako dlhopisovým dôchodkovým fondom.

(4) Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. a), dochádza k zlúčeniu dôchodkových fondov ku dňu zlúčenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

(5) Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. b), dochádza k zlúčeniu dôchodkových fondov ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, na ktorú prešla správa dôchodkových fondov.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej prechádza správa dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, skončí každému sporiteľovi ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov vedenie osobného dôchodkového účtu.

(7) Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť otvorí každému sporiteľovi dôchodkového fondu, ktorého správa prešla na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, nový osobný dôchodkový účet podľa § 96 a 97.

(8) Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po prechode správy dôchodkových fondov oznámiť sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia, ktorých sa prechod správy dôchodkových fondov týka, že došlo k prechodu správy dôchodkových fondov. V oznámení sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia uvedie najmä svoje obchodné meno a sídlo, informácie o štatútoch dôchodkových fondov a o iných súvisiacich podmienkach starobného dôchodkového sporenia, ktoré vo vzťahu k nim preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť vykonáva. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety je preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť povinná zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou prvýkrát bez zbytočného odkladu po prechode správy dôchodkových fondov a opätovne v lehote 30 dní po prvom zverejnení.

(9) Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravovala zanikajúce dôchodkové fondy, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tejto správy a ďalších práv a povinností tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(10) Zlúčením dôchodkových fondov zaniká zmluva o výkone činnosti depozitára. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu po zániku zmluvy o výkone činnosti depozitára postupovať podľa § 100 ods. 9.

(11) Osoby povinné podľa odseku 10 sú povinné preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť upozorniť aj na opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa zánikom zmlúv zabránilo vzniku škody alebo inej ujmy.

DRUHÁ HLAVA

INVESTOVANIE MAJETKU V DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

§ 80

Cieľ investovania majetku v dôchodkových fondoch

(1) Investovanie je zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde spôsobom vymedzeným týmto zákonom a do majetku vymedzeného týmto zákonom na princípe obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.

(2) Investovaním podľa tohto zákona nie je zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané finančnou inštitúciou na účely predmetu jej podnikania upraveného osobitným predpisom.74)

(3) Majetok v dôchodkovom fonde môže byť použitý iba s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie majetku v dôchodkovom fonde a ochranu sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

§ 81

Majetok v dôchodkovom fonde

(1) Majetok v dôchodkovom fonde môžu za podmienok ustanovených týmto zákonom tvoriť len

a) prevoditeľné cenné papiere75) prijaté na obchodovanie na

1. trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov,

2. trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, alebo

3. inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou; ak členský štát nie je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, sa iným regulovaným trhom rozumie trh spĺňajúci podmienky rovnocenné podmienkam pre regulované trhy v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „regulovaný trh“),

b) prevoditeľné cenné papiere z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov; podmienka podania žiadosti o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu sa nevzťahuje na štátne dlhopisy vydané Slovenskou republikou alebo iným členským štátom Európskej únie,

c) podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania spĺňajúcich požiadavky právne záväzných aktov Európskej únie (ďalej len „zahraničný subjekt kolektívneho investovania“) podľa osobitného predpisu,73)

d) cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania ako uvedených v písmene c) (ďalej len „iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania“), ak

1. tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má sídlo a podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný s úrovňou dohľadu tak, ako ho ustanovujú právne predpisy Slovenskej republiky a ak je zabezpečená spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu,

2. investor má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere z majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania,

3. úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania je rovnocenná s úrovňou ochrany podielnikov v otvorenom podielovom fonde, najmä pravidlá požičiavania a vypožičiavania cenných papierov a nástrojov peňažného trhu a pravidlá pre nekryté predaje cenných papierov a nástrojov peňažného trhu sú v súlade s osobitným predpisom73) a v prípade iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania sa o jeho majetku účtuje oddelene a

4. tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy a polročné správy o hospodárení umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov a jeho činnosti za obdobie, na ktoré sa vzťahuje príslušná správa,

e) nástroje peňažného trhu, za ktoré sa na účely tohto zákona považujú vkladové listy a pokladničné poukážky, ktoré sú obchodované na peňažnom trhu, sú likvidné, ich hodnota je kedykoľvek presne určiteľná a boli vydané alebo zaručené

1. Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo Národnou bankou Slovenska,

2. členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi,

3. centrálnou bankou členského štátu,

4. orgánmi miestnej správy členského štátu,

5. Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou, Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj, Medzinárodným finančným združením, Rozvojovou bankou Rady Európy, Medziamerickou rozvojovou bankou, Ázijskou rozvojovou bankou, Africkou rozvojovou bankou, Karibskou rozvojovou bankou, Severskou investičnou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, Európskym investičným fondom, Medzinárodným menovým fondom, Bankou pre medzinárodné zúčtovanie alebo Multilaterálnou agentúrou pre investičné záruky,

6. emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo

7. finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia,

f) peňažné prostriedky na bežnom účte a na vkladovom účte u depozitára alebo na vkladových účtoch a bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu; výnos z takýchto peňažných prostriedkov je určený pevnou úrokovou sadzbou alebo variabilnou úrokovou sadzbou,

g) pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde, ak tieto obchody slúžia na zabezpečenie majetku voči trhovému riziku alebo na zmierňovanie trhového rizika a na udržanie hodnoty podkladového aktíva v majetku v dôchodkovom fonde; dôchodková správcovská spoločnosť musí byť spôsobilá preukázať, že ide výlučne o zabezpečovací obchod.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná priebežne kontrolovať, či otvorený podielový fond, zahraničný subjekt kolektívneho investovania a iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania dodržiava zameranie a ciele investičnej stratégie uvedené v štatúte otvoreného podielového fondu, zahraničného subjektu kolektívneho investovania a iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo v inom obdobnom dokumente. Cenné papiere nadobúdané do majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 písm. c) a d), ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov uvedených v odseku 3 písm. a), sa na účely tohto zákona považujú za cenné papiere podľa odseku 3 písm. b).

(3) Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť prevoditeľné cenné papiere podľa odseku 1 písm. a) a b), ktorými sú len

a) kapitálové cenné papiere,76) ktoré sú súčasťou finančného indexu burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte alebo ktoré sú súčasťou iného finančného indexu podľa § 81 ods. 7, ak je názov takéhoto iného finančného indexu uvedený v štatúte spolu s jeho skráteným označením a obchodným menom tvorcu iného finančného indexu,

b) cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančného indexu burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, alebo iného finančného indexu uvedeného v písmene a) a ktoré zároveň sú podielovým listom otvoreného podielového fondu alebo cenným papierom zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo cenným papierom iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania,

c) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený

1. pevnou sumou,

2. pevnou úrokovou sadzbou,

3. pohyblivou úrokovou sadzbou v závislosti od pohybu referenčných úrokových sadzieb na finančnom trhu, alebo

4. rozdielom medzi menovitou hodnotou cenného papiera a nižším emisným kurzom.

(4) Hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 písm. c) až f) a odseku 3 musí byť v súlade s ustanoveniami § 90.

(5) Majetok v dôchodkovom fonde nesmú tvoriť

a) akcie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b) podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, s ktorou dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca tento dôchodkový fond tvorí skupinu s úzkymi väzbami,

c) finančné nástroje, ktorých súčasťou je finančný derivát77) okrem tých, ktoré sú kombináciou finančných nástrojov uvedených v odseku 1,

d) nástroje peňažného trhu, dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých vyplácanie výnosu alebo menovitej hodnoty je naviazané na podmienku, okrem podmienky na predčasné splatenie menovitej hodnoty,

e) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený inverzným spôsobom vo vzťahu k pohyblivej úrokovej sadzbe,

f) cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov, ak takýto finančný index obsahuje iné podkladové aktíva, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 3,

g) podielové listy otvorených podielových fondov, cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania a cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ak sú s ich vydaním a vyplatením spojené poplatky pre ich emitenta; to neplatí, ak tieto poplatky uhradí dôchodková správcovská spoločnosť zo svojho majetku.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania a cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré

a) nadobúdajú majetok uvedený v odseku 5 písm. a) až f) alebo

b) podľa štatútu alebo iného obdobného dokumentu môžu investovať viac ako 10 % majetku v tomto otvorenom podielovom fonde a zahraničnom subjekte kolektívneho investovania alebo inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania do iných podielových listov otvorených podielových fondov alebo iných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania.

(7) Iný finančný index na účely tohto zákona je index, ktorý

a) je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,

b) s dostatočnou presnosťou vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,

c) je zverejňovaný spôsobom, akým sú uverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov tvoriacich index.

(8) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čo sa rozumie podmienkami rovnocennými podmienkam pre regulované trhy v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, podrobnosti o postupe, spôsobe a priebežnom sledovaní zverejňovaných informácií a o spôsobe hodnotenia a preverovania týchto informácií pri nadobúdaní cenných papierov podľa odseku 1 písm. c) a d) a odseku 3 písm. b) do majetku v dôchodkovom fonde a čo sa rozumie referenčnými úrokovými sadzbami na finančnom trhu.

(9) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, postup pri výpočte poplatkov uvedených v odseku 5 písm. g), ako aj spôsob ich úhrady.

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond

§ 82

(1) Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. a) až e) vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 3 % čistej hodnoty majetku v inom ako indexovom dôchodkovom fonde. Hodnota prevoditeľných cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. b) vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v inom ako indexovom dôchodkovom fonde; obmedzenie podľa prvej vety sa nepoužije. Na účely obmedzení podľa prvej vety a druhej vety sa otvorený podielový fond, zahraničný subjekt kolektívneho investovania a iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania považujú za emitenta.

(2) V majetku v dôchodkovom fonde sa nesmie nachádzať viac ako 25 % hodnoty jednej emisie prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu.

(3) Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, podielových listov otvorených podielových fondov, cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania vydaných jednou skupinou právnických osôb, vkladov u tej istej skupiny právnických osôb a majetkovej angažovanosti voči tej istej skupine právnických osôb pri obchodoch s finančnými derivátmi alebo na zabezpečenie rizika nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Skupinou právnických osôb podľa prvej vety sa rozumejú právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú sa zostavuje jedna konsolidovaná účtovná závierka podľa osobitného predpisu77a) alebo podľa medzinárodných účtovných štandardov.

(4) Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených jedným členským štátom alebo Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou, Svetovou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj alebo Medzinárodným menovým fondom nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(5) Ak sú dôchodkovou správcovskou spoločnosťou dodržané pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond ustanovené týmto zákonom, Národná banka Slovenska na základe návrhu dôchodkovej správcovskej spoločnosti schválením štatútu dôchodkového fondu určí, že až 50 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom. Tieto prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu musia byť denominované v rovnakej mene, v akej sa vyjadruje hodnota dôchodkovej jednotky. Majetok v dôchodkovom fonde podľa prvej vety musí tvoriť najmenej šesť emisií prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu a hodnota jednej emisie podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 30 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(6) Hodnota prevoditeľných cenných papierov z nových emisií nesmie tvoriť viac ako 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak tieto prevoditeľné cenné papiere neboli v lehote podľa § 81 ods. 1 písm. b) prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná ich do 180 dní predať.

(7) Hodnota hypotekárnych záložných listov78) vydaných jednou bankou alebo dlhových cenných papierov vydaných jednou zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte, ktorých menovitá hodnota vrátane výnosov je krytá pohľadávkami tejto banky z hypotekárnych úverov, nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota hypotekárnych záložných listov a dlhových cenných papierov nadobudnutých do majetku v dôchodkovom fonde podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 50 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(8) Majetok v dôchodkovom fonde nesmie tvoriť viac ako

a) 10 % súčtu podielov podielových listov jedného otvoreného podielového fondu podľa § 81 ods. 1 písm. c),

b) 10 % súčtu menovitých hodnôt cenných papierov jedného zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo jedného iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania.

(9) Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 1 písm. c) a d) nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(10) Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 3 písm. b) nesmie tvoriť viac ako 30 % čistej hodnoty majetku v inom ako indexovom dôchodkovom fonde. Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 3 písm. b) môže tvoriť v indexovom dôchodkovom fonde až 100 % čistej hodnoty majetku.

(11) Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch v jednej banke alebo v jednej pobočke zahraničnej banky podľa § 81 ods. 1 písm. f) nesmú tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde; to neplatí pre peňažné prostriedky na bežných účtoch u depozitára.

(12) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do svojho majetku a do majetku v dôchodkových fondoch, ktoré spravuje, nadobudnúť

a) viac ako 5 % súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných jedným emitentom a

b) akcie s hlasovacím právom, ktoré by dôchodkovej správcovskej spoločnosti umožnili vykonávať významný vplyv nad riadením emitenta; na výpočet podielu na hlasovacích právach sa použije postup podľa osobitného predpisu.79)

(13) Odseky 1 až 11 sa nevzťahujú na podielové listy otvorených podielových fondov, cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania a na cenné papiere podľa § 81 ods. 3 písm. b) v majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

§ 82a

Investovanie majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde

(1) Majetok v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde môžu tvoriť aj

a) cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná výlučne na hodnotu drahého kovu alebo indexu drahých kovov, a ktoré sú zároveň podielovým listom otvoreného podielového fondu alebo cenným papierom zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo cenným papierom iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania,

b) certifikáty, ktoré zastupujú výlučne drahé kovy.

(2) Súčet investícií do cenných papierov a certifikátov podľa odseku 1 a do derivátov podľa § 82b ods. 1, ktorých podkladovým nástrojom je rovnaký druh drahého kovu, nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v akciovom dôchodkovom fonde, súčet investícií do cenných papierov a certifikátov podľa odseku 1 a do derivátov podľa § 82b ods. 1, ktorých podkladovým nástrojom je akýkoľvek drahý kov, nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v akciovom dôchodkovom fonde.

(3) Hodnota cenných papierov podľa odseku 1 vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v akciovom dôchodkovom fonde. V majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde sa nesmie nachádzať viac ako 10 % hodnoty jednej emisie cenných papierov alebo nástrojov podľa odseku 1 a v majetku v akciovom dôchodkovom fonde sa nesmie nachádzať viac ako 10 % hodnoty jednej emisie cenných papierov alebo nástrojov podľa odseku 1.

(4) Drahými kovmi sa na účely tohto zákona rozumejú zlato, striebro, platina a paládium.

§ 82b

(1) V súlade so zameraniami a cieľmi investičnej stratégie uvedenými v štatúte dôchodkového fondu môže majetok v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde bez ohľadu na obmedzenie podľa § 81 ods. 1 písm. g), ods. 5 písm. c), d) a f) a ods. 6 tvoriť aj derivát, ktorého podkladovým nástrojom je výlučne drahý kov, alebo derivát, ktorého podkladovým nástrojom je výlučne index drahých kovov (ďalej len „derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov“), s ktorými je spojené právo na finančné vyrovnanie a ktoré sú obchodované na regulovanom trhu uvedenom v § 81 ods. 1 písm. a), na komoditnej burze podľa osobitného predpisu79a) alebo na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte.

(2) Investície do derivátov drahého kovu alebo do derivátov indexu drahých kovov môžu pri dodržaní limitov podľa tohto zákona tvoriť súčasť investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde. Pri investovaní do derivátov drahého kovu alebo do derivátov indexu drahých kovov sa na účely výpočtu limitov podľa § 82a započítavajú aj hodnoty podkladových nástrojov týchto derivátov.

(3) Ak prevoditeľný cenný papier, ktorý sa nachádza v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde, obsahuje derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov, tento derivát sa musí zohľadniť pri dodržiavaní obmedzení podľa tohto zákona.

(4) Do majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde nemožno nadobúdať derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov, ktorý vyžaduje dodanie podkladového nástroja tohto derivátu, alebo ak protistrana má právo žiadať dodanie tohto podkladového nástroja.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť pri správe majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde nesmie uzatvárať obchody s derivátmi drahého kovu alebo s derivátmi indexu drahých kovov, pri ktorých by sa vyžadovalo krytie vo forme aktív, ktoré nie je možné nadobúdať do majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde.

(6) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o spôsobe krytia záväzkov súvisiacich s derivátmi drahého kovu alebo s derivátmi indexu drahých kovov v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde.

§ 82c

Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov a jeho výpočet

(1) Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktorému je majetok v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde vystavený, nesmie prekročiť 15 % čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a 15 % čistej hodnoty majetku v akciovom dôchodkovom fonde.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde ako

a) dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, a to vrátane cenných papierov obsahujúcich derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov podľa § 82b ods. 3, ktoré nesmú presiahnuť určené percentuálne podiely podľa odseku 1 alebo

b) trhové riziko majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde.

(3) Ak dôchodková správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde ako riziko podľa odseku 2 písm. a), je povinná toto celkové riziko vypočítavať záväzkovým prístupom. Ak dôchodková správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde ako riziko podľa odseku 2 písm. b), je povinná toto celkové riziko vypočítavať prístupom hodnoty v riziku; hodnotou v riziku sa rozumie ukazovateľ maximálnej očakávanej straty na danej úrovni spoľahlivosti v konkrétnom časovom období.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby metóda zvolená na meranie celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde bola vhodná pre daný druh dôchodkového fondu, pričom je povinná zohľadniť investičnú stratégiu daného dôchodkového fondu, druhy a zložitosť derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde, ako aj ich podiel na majetku v týchto fondoch.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená pri správe majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde používať postupy a nástroje zahŕňajúce repo obchody alebo pôžičky cenných papierov, a to len na účely efektívneho riadenia investícií v majetku v týchto dôchodkových fondoch a za podmienok a dodržania limitov uvedených v štatúte príslušného dôchodkového fondu; ustanovenie § 84 ods. 5 sa nepoužije. Ak dôchodková správcovská spoločnosť pri správe majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde používa postupy a nástroje podľa prvej vety, ktorých cieľom je zvýšenie pákového efektu alebo úrovne trhového rizika majetku v dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zohľadniť tieto operácie pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov.

§ 82d

Záväzkový prístup

(1) Ak dôchodková správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde záväzkový prístup, je povinná tento prístup uplatniť na všetky pozície v derivátoch drahého kovu alebo v derivátoch indexu drahých kovov vrátane cenných papierov obsahujúcich derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov, a to bez ohľadu na to, či sú použité ako súčasť investičnej stratégie daného dôchodkového fondu na účely zníženia rizika alebo na účely efektívneho riadenia investícií majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde.

(2) Pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom je dôchodková správcovská spoločnosť povinná každú pozíciu v deriváte drahého kovu alebo v deriváte indexu drahých kovov konvertovať na trhovú hodnotu ekvivalentnej pozície v podkladovom nástroji tohto derivátu drahých kovov alebo derivátu indexu drahých kovov.

(3) Ak použitie derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov nevytvára dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť nemusí pozíciu v podkladovom nástroji takéhoto derivátu drahého kovu alebo derivátu indexu drahých kovov zahrnúť do záväzkov.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť môže pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde zohľadniť opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrenia na vzájomné započítanie, len ak tieto opatrenia prihliadajú na zjavné a významné riziká a vedú k jasnému zníženiu úrovne rizika.

(5) Ak možno v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde podľa štatútu týchto dôchodkových fondov používať postupy a nástroje podľa § 82c ods. 5 vzťahujúce sa na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu na účel efektívneho riadenia investícií majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde a použitie týchto postupov a nástrojov vytvára ďalšie pákové efekty prostredníctvom reinvestovania zábezpeky, použitie týchto postupov a nástrojov je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zohľadniť pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom.

(6) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

a) metódy konverzie pozícií v derivátoch drahého kovu alebo v derivátoch indexu drahých kovov podľa odseku 2 pre jednotlivé druhy derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov,

b) kritériá na určenie derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktoré nevytvárajú dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde podľa odseku 3,

c) spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie podľa odseku 4 pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom,

d) spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa odseku 5 pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom,

e) iné podrobnosti o výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom.

§ 82e

Prístup hodnoty v riziku

(1) Ak dôchodková správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde prístup hodnoty v riziku, je povinná tento prístup uplatniť na všetky pozície v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pri používaní prístupu hodnoty v riziku určovať podľa § 55a ods. 2 písm. d) limit maximálnej hodnoty v riziku v súlade s definovaným rizikovým profilom zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu.

(3) Pri používaní prístupu hodnoty v riziku je dôchodková správcovská spoločnosť povinná primerane k rizikovému profilu a k investičnej stratégii príslušného dôchodkového fondu použiť na výpočet celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde metódu relatívnej hodnoty v riziku alebo metódu absolútnej hodnoty v riziku. Na účely tohto zákona sa relatívnou hodnotou v riziku rozumie pomer medzi hodnotou v riziku majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde a hodnotou v riziku referenčného ukazovateľa alebo referenčného portfólia. Na účely tohto zákona sa absolútnou hodnotou v riziku rozumie hodnota v riziku v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde určená ako percento čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde.

(4) Na žiadosť Národnej banky Slovenska je dôchodková správcovská spoločnosť povinná preukázať, že metóda zvolená podľa odseku 3 je pre daný druh dôchodkového fondu primeraná. Rozhodnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o používaní príslušnej metódy a jeho podkladové predpoklady a zdôvodnenie musia byť riadne zdokumentované.

(5) Metóda zvolená podľa odseku 3 musí byť používaná nepretržite.

(6) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

a) spôsob výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde metódou relatívnej hodnoty v riziku,

b) spôsob výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde metódou absolútnej hodnoty v riziku,

c) kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky pre prístup hodnoty v riziku,

d) maximálny limit, ktorý nemožno prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku,

e) iné podrobnosti o výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde prístupom hodnoty v riziku.

§ 83

(1) Ak prevoditeľné cenné papiere podľa § 81 ods. 1 písm. a) prestali byť obchodované na regulovanom trhu, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná pri rešpektovaní pravidiel odbornej starostlivosti a pravidiel obozretného podnikania ich bez zbytočného odkladu predať, najneskôr však do 180 dní od skončenia obchodovania s týmito prevoditeľnými cennými papiermi. Lehotu podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť, a to aj opakovane, na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie predávať cenné papiere uvedené v § 81 ods. 1 písm. a) až e) a ani inak poskytovať tieto cenné papiere z majetku v dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou splatnosti kúpnej ceny po dodaní týchto cenných papierov.

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie kupovať cenné papiere uvedené v § 81 ods. 1 písm. a) až e) a ani inak nadobúdať tieto cenné papiere do majetku v dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou dodania týchto cenných papierov po ich zaplatení a nesmie poskytovať preddavok na ich nadobudnutie.

§ 83a

Investovanie majetku v indexovom dôchodkovom fonde

(1) Majetok v indexovom dôchodkovom fonde môžu bez ohľadu na obmedzenie podľa § 81 ods. 1 písm. g), ods. 5 písm. c), d) a f) a ods. 6 tvoriť aj finančné deriváty, s ktorými je spojené právo na finančné vyrovnanie a ktoré sú obchodované na regulovanom trhu uvedenom v § 81 ods. 1 písm. a) alebo finančné deriváty uzatvorené mimo regulovaného trhu, ak

a) podkladovým nástrojom týchto finančných derivátov sú nástroje uvedené v § 81 ods. 1 a 3, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy mien a meny, v ktorých môže byť investovaný majetok v indexovom dôchodkovom fonde v súlade so zameraniami a cieľmi investičnej stratégie uvedenými v jeho štatúte,

b) protistrana pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu je finančná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu nad obozretným podnikaním; v štatúte indexového dôchodkového fondu musia byť uvedené kategórie finančných inštitúcií, ktoré môžu byť protistranou pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu,

c) finančné deriváty uzatvorené mimo regulovaného trhu sú denne oceňované a toto ocenenie je overované spôsobmi podľa § 83f a tieto finančné deriváty možno kedykoľvek predať, speňažiť alebo uzatvoriť prostredníctvom iného obchodu za ich reálnu hodnotu.

(2) Riziko protistrany, ktorému je vystavený majetok v indexovom dôchodkovom fonde pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu, nesmie prekročiť

a) 10 % hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou banka so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničná banka so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte, ak tento nečlenský štát vyžaduje dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné s pravidlami podľa osobitného predpisu79a) alebo s pravidlami obozretného podnikania bánk členského štátu,

b) 5 % hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou iná osoba ako banka podľa písmena a).

(3) Investície do finančných derivátov môžu pri dodržaní limitov podľa tohto zákona tvoriť časť investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v indexovom dôchodkovom fonde. Pri investovaní do finančných derivátov sa na účely výpočtu limitov podľa § 82 započítavajú aj hodnoty podkladových nástrojov týchto finančných derivátov; to neplatí pre investície do finančných derivátov, ktorých podkladovým nástrojom sú indexy spĺňajúce podmienky podľa § 81 ods. 7.

(4) Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu, ktorý sa nachádza v majetku v indexovom dôchodkovom fonde, obsahuje finančný derivát, tento finančný derivát sa musí zohľadniť pri dodržiavaní obmedzení podľa tohto zákona.

(5) Ak je v majetku indexového dôchodkového fondu finančný derivát, ktorý vyžaduje dodanie podkladového finančného nástroja tohto finančného derivátu, alebo protistrana má právo žiadať dodanie tohto podkladového nástroja, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť v majetku v indexovom dôchodkovom fonde krytie, ktorým sa rozumie dostatočný počet podkladových finančných nástrojov príslušného finančného derivátu alebo dostatok peňažných prostriedkov, ktoré možno použiť na kúpu dodávaného podkladového finančného nástroja, ak je zabezpečené, že takúto kúpu možno vykonať k požadovanému dátumu dodania podkladového nástroja.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť pri správe majetku v indexovom dôchodkovom fonde nesmie uzatvárať obchody s finančnými derivátmi, pri ktorých by sa podľa odseku 5 vyžadovalo krytie vo forme aktív, ktoré nie je možné nadobúdať do majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

(7) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o spôsobe krytia záväzkov súvisiacich s finančnými derivátmi v majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

§ 83b

Celkové riziko finančných derivátov indexového dôchodkového fondu a jeho výpočet

(1) Celkové riziko finančných derivátov, ktorému je majetok v indexovom dôchodkovom fonde vystavený, nesmie prekročiť 50 % čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko finančných derivátov indexového dôchodkového fondu ako

a) dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním finančných derivátov, a to vrátane cenných papierov obsahujúcich finančný derivát podľa § 83a ods. 4, ktoré podľa odseku 1 nesmú presiahnuť 50 % čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde, alebo

b) trhové riziko majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

(3) Ak dôchodková správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko finančných derivátov indexového dôchodkového fondu ako riziko podľa odseku 2 písm. a), je povinná vypočítavať celkové riziko finančných derivátov indexového dôchodkového fondu záväzkovým prístupom. Ak dôchodková správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko finančných derivátov indexového dôchodkového fondu ako riziko podľa odseku 2 písm. b), je povinná vypočítavať celkové riziko finančných derivátov indexového dôchodkového fondu prístupom hodnoty v riziku; hodnotou v riziku sa rozumie ukazovateľ maximálnej očakávanej straty na danej úrovni spoľahlivosti v konkrétnom časovom období.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby metóda zvolená na meranie celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu bola vhodná pre indexový dôchodkový fond, pričom je povinná zohľadniť investičnú stratégiu indexového dôchodkového fondu, druhy a zložitosť finančných derivátov v majetku v indexovom dôchodkovom fonde a ich podiel na majetku v tomto fonde.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená pri správe majetku v indexovom dôchodkovom fonde používať postupy a nástroje zahŕňajúce repo obchody alebo pôžičky cenných papierov, a to len na účely efektívneho riadenia investícií v majetku v indexovom dôchodkovom fonde a za podmienok a dodržania limitov uvedených v štatúte indexového dôchodkového fondu; ustanovenie § 84 ods. 5 sa nepoužije. Ak dôchodková správcovská spoločnosť pri správe indexového dôchodkového fondu používa postupy a nástroje podľa prvej vety, ktorých cieľom je zvýšenie pákového efektu alebo úrovne trhového rizika, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zohľadniť tieto operácie pri výpočte celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu.

§ 83c

Záväzkový prístup

(1) Ak dôchodková správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu záväzkový prístup, je povinná tento prístup uplatniť na všetky pozície vo finančných derivátoch vrátane cenných papierov obsahujúcich finančný derivát podľa § 83a ods. 4, a to bez ohľadu na to, či sú použité ako súčasť investičnej stratégie indexového dôchodkového fondu na účely zníženia rizika alebo na účely efektívneho riadenia investícií majetku v indexovom dôchodkovom fonde podľa § 83a ods. 4.

(2) Pri výpočte celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu záväzkovým prístupom je dôchodková správcovská spoločnosť povinná každú pozíciu vo finančnom deriváte konvertovať na trhovú hodnotu ekvivalentnej pozície v podkladovom nástroji tohto finančného derivátu.

(3) Ak použitie finančných derivátov nevytvára dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v indexovom dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť nemusí pozíciu v podkladovom nástroji takéhoto finančného derivátu zahrnúť do záväzkov.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť môže pri výpočte celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu zohľadniť opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrenia na vzájomné započítanie, len ak tieto opatrenia prihliadajú k zjavným a významným rizikám a vedú k jasnému zníženiu úrovne rizika.

(5) Ak možno podľa štatútu indexového dôchodkového fondu v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v indexovom dôchodkovom fonde používať postupy a nástroje podľa § 83b ods. 5 vzťahujúce sa na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu na účel efektívneho riadenia investícií majetku v indexovom dôchodkovom fonde a použitie týchto postupov a nástrojov vytvára ďalšie pákové efekty prostredníctvom reinvestovania zábezpeky, použitie týchto postupov a nástrojov je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zohľadniť pri výpočte celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu záväzkovým prístupom.

(6) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

a) čo sa rozumie repo obchodom,

b) metódy konverzie pozícií vo finančných derivátoch podľa odseku 2 pre jednotlivé druhy finančných derivátov,

c) kritériá na určenie finančných derivátov, ktoré nevytvárajú dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v indexovom dôchodkovom fonde podľa odseku 3,

d) spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie podľa odseku 4 pri výpočte celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu záväzkovým prístupom,

e) spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa odseku 5 pri výpočte celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu záväzkovým prístupom,

f) iné podrobnosti o výpočte celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu záväzkovým prístupom.

§ 83d

Prístup hodnoty v riziku

(1) Ak dôchodková správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu prístup hodnoty v riziku, je povinná tento prístup uplatniť na všetky pozície v majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pri používaní prístupu hodnoty v riziku určovať podľa § 55a ods. 2 písm. d) limit maximálnej hodnoty v riziku v súlade s jeho definovaným rizikovým profilom okrem indexového dôchodkového fondu.

(3) Pri používaní prístupu hodnoty v riziku je dôchodková správcovská spoločnosť povinná primerane k rizikovému profilu a investičnej stratégii indexového dôchodkového fondu použiť na výpočet celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu metódu relatívnej hodnoty v riziku alebo metódu absolútnej hodnoty v riziku. Na účely tohto zákona sa relatívnou hodnotou v riziku rozumie pomer medzi hodnotou v riziku majetku v indexovom dôchodkovom fonde a hodnotou v riziku referenčného ukazovateľa alebo referenčného portfólia. Na účely tohto zákona sa absolútnou hodnotou v riziku rozumie hodnota v riziku v majetku v indexovom dôchodkovom fonde určená ako percento čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

(4) Na žiadosť Národnej banky Slovenska je dôchodková správcovská spoločnosť povinná preukázať, že metóda zvolená podľa odseku 3 je pre indexový dôchodkový fond primeraná. Rozhodnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o používaní príslušnej metódy a jeho podkladové predpoklady a zdôvodnenie musia byť riadne zdokumentované.

(5) Metóda zvolená podľa odseku 3 musí byť používaná nepretržite.

(6) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

a) spôsob výpočtu celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu metódou relatívnej hodnoty v riziku,

b) spôsob výpočtu celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu metódou absolútnej hodnoty v riziku,

c) kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky pre prístup hodnoty v riziku,

d) maximálny limit, ktorý sa nemôže prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku,

e) iné podrobnosti o výpočte celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu prístupom hodnoty v riziku.

§ 83e

Riziko protistrany

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby riziko protistrany vyplývajúce z finančných derivátov uzatvorených mimo regulovaného trhu nepresiahlo limity podľa § 83a.

(2) Pri výpočte rizika príslušnej protistrany podľa § 83a ods. 2 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná použiť kladné trhové ocenenie finančného derivátu uzatvoreného mimo regulovaného trhu s príslušnou protistranou.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť môže vzájomne započítať pozície vo finančných derivátoch v majetku v indexovom dôchodkovom fonde s rovnakou protistranou len vtedy, ak je schopná právne vymôcť dohody na vzájomné započítanie uzatvorené s protistranou v mene indexového dôchodkového fondu. Vzájomné započítanie je možné iba vo vzťahu k finančným derivátom uzatvoreným mimo regulovaného trhu s rovnakou protistranou a nie je možné vo vzťahu k iným pozíciám v majetku v indexovom dôchodkovom fonde s rovnakou protistranou.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť môže znížiť riziko protistrany podľa § 83a ods. 2 prostredníctvom prijatia zábezpeky. Prijatá zábezpeka musí byť dostatočne likvidná, aby mohla byť bezodkladne predaná za cenu, ktorá sa blíži k jej oceneniu pred predajom.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pri výpočte rizika protistrany podľa § 83a ods. 2 zohľadniť zábezpeku, ak dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje v mene indexového dôchodkového fondu zábezpeku protistrane v rámci finančného derivátu uzatvoreného mimo regulovaného trhu. Poskytnutú zábezpeku môže dôchodková správcovská spoločnosť zohľadniť v čistej výške, len ak je dôchodková správcovská spoločnosť schopná právne vymáhať dohody na vzájomné započítanie uzatvorené s touto protistranou v mene indexového dôchodkového fondu.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať limity podľa § 83a výlučne podľa záväzkového prístupu na základe pozícií v podkladových nástrojoch vyplývajúcich z použitia finančných derivátov.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zahrnúť do výpočtu limitu každú pozíciu voči riziku protistrany, ktorému je vystavený majetok v indexovom dôchodkovom fonde pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu.

(8) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

a) požiadavky na zábezpeku, prostredníctvom ktorej dôchodková správcovská spoločnosť môže znížiť riziko protistrany,

b) pravidlá na výpočet limitov podľa § 83a.

§ 83f

Postupy na oceňovanie finančných derivátov uzatvorených mimo regulovaného trhu

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pri správe majetku v indexovom dôchodkovom fonde používať postupy na presné a objektívne ocenenie finančných derivátov uzatvorených mimo regulovaného trhu.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie ocenenia pozícií vo finančných derivátoch uzatvorených mimo regulovaného trhu v majetku v indexovom dôchodkovom fonde; tým nie je dotknuté ustanovenie § 83a ods. 1 písm. b). Predmetom tohto overenia je zistenie, či sú pozície vo finančných derivátoch ocenené reálnou hodnotou, ktorá sa nezakladá iba na trhových kotáciách protistrán vo finančných derivátoch uzatvorených mimo regulovaného trhu.

(3) Ocenenie finančného derivátu musí spĺňať tieto požiadavky:

a) základ ocenenia je aktuálna trhová hodnota nástroja, alebo ak takáto hodnota nie je k dispozícii, model ocenenia s využitím uznávanej metodológie,

b) overovanie ocenenia podľa odseku 1 vykonáva

1. osoba, ktorá je nezávislá od protistrany finančného derivátu uzatvoreného mimo regulovaného trhu v primeraných časových intervaloch a spôsobom, aby toto overenie mohla dôchodková správcovská spoločnosť skontrolovať, alebo

2. osoba uvedená v § 55a ods. 4, ktorá je nezávislá od organizačného útvaru zodpovedného za riadenie investícií.

(4) Na účely odseku 1 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zaviesť, uplatňovať a zachovávať opatrenia a postupy, ktoré zabezpečia vhodné, transparentné a reálne ocenenie pozícií vo finančných derivátoch uzatvorených mimo regulovaného trhu v majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť primerané, presné a nezávislé zistenie reálnej hodnoty finančných derivátov uzatvorených mimo regulovaného trhu.

(6) Opatrenia a postupy podľa odseku 3 musia byť primerané a proporčné vzhľadom na povahu a zložitosť príslušných finančných derivátov uzatvorených mimo regulovaného trhu.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na účely zabezpečenia povinností podľa odsekov 1 až 5 vymedziť osobe zodpovednej za riadenie rizík konkrétne úlohy a zodpovednosti k týmto povinnostiam.

(8) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná opatrenia a postupy podľa odseku 4 riadne zdokumentovať.

§ 84

(1) Pri predaji alebo kúpe cenných papierov uvedených v § 81 ods. 1 písm. a) až e) z majetku alebo do majetku v dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť povinná predať alebo kúpiť tieto cenné papiere za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech majetku v dôchodkovom fonde.

(2) Majetok v dôchodkovom fonde nesmie byť použitý na poskytovanie pôžičiek, darov, úverov ani na zabezpečenie záväzkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 81 a 82.

(3) Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v dôchodkovom fonde možno prijať, len ak je to nevyhnutné na dočasné preklenutie nedostatku likvidity majetku v dôchodkovom fonde, ak to umožňuje štatút dôchodkového fondu a len so splatnosťou do jedného roka od čerpania úveru alebo pôžičky.

(4) Súhrn peňažných prostriedkov podľa odseku 3 nesmie presiahnuť 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde ku dňu uzatvorenia zmlúv o pôžičkách a úveroch.

(5) V prospech majetku alebo na ťarchu majetku v dôchodkovom fonde nemožno uskutočňovať

a) pôžičky cenných papierov a

b) predaj cenných papierov, ktoré v deň uzatvorenia zmluvy o kúpe cenných papierov nie sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde.

(6) Práva k cenným papierom uvedeným v § 81 ods. 1 písm. a) až e) v majetku v dôchodkovom fonde vykonáva dôchodková správcovská spoločnosť v súlade so štatútom dôchodkového fondu a len v záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

§ 85

Strategické umiestnenie investícií dôchodkových fondov

(1) Za akciové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a) podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria akcie,

b) cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria akcie,

c) kapitálových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. a) a

d) cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. b).

(2) Za dlhopisové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a) podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria dlhopisy a iné dlhové cenné papiere,

b) cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria dlhopisy a iné dlhové cenné papiere a

c) dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c).

(3) Za peňažné investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a) podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria nástroje peňažného trhu,

b) cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria nástroje peňažného trhu,

c) nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) a

d) peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. f).

(4) Za dlhopisové a peňažné investície uvedené v § 81 ods. 1 písm. c) a d) sa na účely investovania majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona považujú investície do

a) podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že majetok v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania môže byť investovaný len do dlhopisov a iných dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu,

b) cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že majetok v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania môže byť investovaný len do dlhopisov a iných dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu.

§ 86

Dlhopisový dôchodkový fond

(1) Majetok v dlhopisovom dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika.

(2) Majetok v dlhopisovom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde.

§ 87

Zmiešaný dôchodkový fond

(1) Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde.

(2) Hodnota dlhopisových a peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 50 % čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde.

(3) Majetok v zmiešanom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde.

§ 88

Akciový dôchodkový fond

(1) Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v akciovom dôchodkovom fonde. Hodnota dlhopisových a peňažných investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v akciovom dôchodkovom fonde.

(2) Majetok v akciovom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v akciovom dôchodkovom fonde.

§ 88a

Indexový dôchodkový fond

(1) Indexový dôchodkový fond je dôchodkový fond, v ktorom výkonnosť dôchodkovej jednotky približne zodpovedá výkonnosti referenčnej hodnoty podľa § 91. Najvyššia prípustná miera odchýlky výkonnosti hodnoty dôchodkovej jednotky od výkonnosti referenčnej hodnoty dôchodkového fondu je 10 % a spôsob jej výpočtu môže určiť Národná banka Slovenska opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná preukázať splnenie podmienky podľa odseku 1 najneskôr do troch pracovných dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa preukazuje.

(3) V prípade nedodržania najvyššej prípustnej miery odchýlky podľa odseku 1 dôchodkovej správcovskej spoločnosti patrí v nasledujúcom kalendárnom mesiaci odplata za správu indexového dôchodkového fondu znížená o 50 %.

§ 88b

(1) Hodnota majetku v indexovom dôchodkovom fonde sa určuje len metódou reálnej hodnoty. V dlhopisovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde sa hodnota majetku určuje metódou reálnej hodnoty alebo metódou umorovanej hodnoty.

(2) Metódu umorovanej hodnoty môže dôchodková správcovská spoločnosť použiť len na určenie hodnoty dlhopisov, iných dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ak

a) boli vydané alebo zaručené štátom, centrálnou bankou štátu, Európskou úniou, Európskou centrálnou bankou, Svetovou bankou, Medzinárodným menovým fondom, Európskou investičnou bankou alebo Európskou bankou pre obnovu a rozvoj,

b) rating emitenta, emisie alebo emisného programu v čase nadobudnutia do dôchodkového fondu je najmenej na úrovni ratingového hodnotenia Slovenskej republiky,

c) boli denominované v rovnakej mene, v akej sa vyjadruje hodnota dôchodkovej jednotky,

d) ich výnos je určený pevnou sumou, pevnou úrokovou sadzbou, pohyblivou úrokovou sadzbou v závislosti od pohybu referenčných úrokových sadzieb na finančnom trhu alebo rozdielom medzi menovitou hodnotou cenného papiera a nižším emisným kurzom.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná rozhodnúť o metóde, ktorou bude určovať hodnotu finančného nástroja podľa odseku 2 v čase jeho nadobudnutia do dôchodkového fondu, a toto rozhodnutie je pre ňu záväzné a nemenné.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie predať finančný nástroj, ktorého hodnota sa určuje metódou umorovanej hodnoty; to neplatí, ak

a) tento finančný nástroj predáva najviac 30 dní pred dňom jeho splatnosti alebo

b) dôchodková správcovská spoločnosť identifikovala udalosti alebo zmeny ekonomických podmienok, na základe ktorých by mohlo dôjsť k významnému zníženiu úverovej spôsobilosti emitenta alebo ručiteľa, ktoré by mohlo poškodiť záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o predaji finančného nástroja podľa odseku 4 a hodnoverne preukázať vznik skutočností, ktoré boli dôvodom na jeho predaj.

§ 89

(1) Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v dôchodkovom fonde uvedené v § 82 a 86 až 88a sa nepoužijú na obdobie prvých 12 mesiacov od začatia vytvárania dôchodkového fondu podľa § 72 ods. 8.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity a obmedzenia podľa § 82 a 86 až 88a len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie vyplývajúce z cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v majetku v dôchodkovom fonde, a pri zlúčení dôchodkových fondov.

(3) Ak dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení uvedených v § 82 a 86 až 88a z dôvodov, ktoré nemôže dôchodková správcovská spoločnosť ovplyvniť, alebo z dôvodov uplatnenia predkupných práv podľa odseku 2, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska a bez zbytočného odkladu vykonať opatrenia na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami podľa § 82 a 86 až 88a s prihliadnutím na záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

(4) Národná banka Slovenska môže dôchodkovej správcovskej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie zloženia majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 82 a 86 až 88a. Tým nie je dotknuté právo Národnej banky Slovenska uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sankciu za porušenie ustanovení § 82 a 86 až 88a. Lehotu určenú podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podanú najneskôr v posledný deň lehoty na zosúladenie zloženia majetku a ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

(5) Transakcie uskutočňované na účel zosúladenia zloženia majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 82 a 86 až 88a majú prednosť pred ostatnými transakciami.

§ 90

Pravidlá používania ratingu

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť použije na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov súvisiacich s riadením rizík v dôchodkovom fonde aj rating emisie alebo emisného programu na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde do dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c), ktoré sú

a) vydané subjektom, ktorý podlieha dohľadu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky pre subjekty finančného trhu,

b) vydané subjektom, ktorý podlieha dohľadu podľa právne záväzných aktov Európskej únie pre subjekty finančného trhu,

c) vydané inou právnickou osobou so sídlom v členskom štáte alebo

d) zaručené členským štátom.

(2) Ak emisii alebo emisnému programu podľa odseku 1 nebol udelený rating, použije dôchodková správcovská spoločnosť rating emitenta takéhoto dlhopisu a iného dlhového cenného papiera alebo rating subjektu, ktorý na tento dlhopis a iný dlhový cenný papier poskytol záruku.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť použije na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov súvisiacich s riadením rizík v dôchodkovom fonde aj rating emitenta na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde do

a) nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu,

b) peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. f),

c) dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c), vydaných iným subjektom ako podľa odseku 1.

(4) Na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde použije dôchodková správcovská spoločnosť rating ratingovej agentúry uvedenej v zozname, ktorý vedie Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu79b) a ktorý zverejní vo Vestníku Národnej banky Slovenska.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť používa na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde iba vyžiadaný dlhodobý medzinárodný rating. Ak ide o rating štátu a jeho centrálnej banky, môže dôchodková správcovská spoločnosť použiť aj nevyžiadaný rating.

(6) Vyžiadaný rating na účely tohto zákona je platené ratingové hodnotenie, vykonané a udelené na základe požiadavky hodnoteného subjektu, pri ktorom hodnotený subjekt spolupracoval.

(7) Rating udelený ratingovou agentúrou sa na účely tohto zákona musí nachádzať v investičnom pásme. Investičným pásmom je investičné pásmo definované ratingovou agentúrou, ktorá príslušný rating udelila.

(8) Emitent na účely tohto zákona je aj banka alebo pobočka zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike, v členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky vedie bežný účet alebo vkladový účet pre dôchodkový fond dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(9) Ak emitentovi, emisii alebo emisnému programu udelilo rating viacero ratingových agentúr, použije dôchodková správcovská spoločnosť posledný zverejnený rating.

(10) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vývoj ratingu priebežne sledovať. Ak ratingová agentúra zníži rating finančného nástroja nachádzajúceho sa v majetku v dôchodkovom fonde na úroveň špekulatívneho pásma, alebo ak sa rating z akéhokoľvek dôvodu prestane zverejňovať, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná takýto finančný nástroj predať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 180 dní od zistenia takejto skutočnosti; to neplatí pre finančné nástroje, ktorých hodnota sa určuje metódou umorovanej hodnoty. Lehotu podľa predchádzajúcej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť, a to aj opakovane, na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.

§ 91

Referenčná hodnota zmiešaného dôchodkového fondu, akciového dôchodkového fondu a indexového dôchodkového fondu

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná denne sledovať výkonnosť ňou spravovaného indexového dôchodkového fondu.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná priebežne sledovať výkonnosť ňou spravovaného zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu a výkonnosť referenčnej hodnoty daného dôchodkového fondu.

(3) Referenčnú hodnotu pre zmiešaný dôchodkový fond a pre akciový dôchodkový fond si určuje dôchodková správcovská spoločnosť, pričom sa môže skladať z finančného indexu burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte podľa § 81 ods. 3 písm. a), alebo ktoré sú súčasťou iného finančného indexu upraveného v § 81 ods. 7, z indexu drahých kovov na komoditnej burze podľa osobitného predpisu,79a) na regulovanom trhu uvedenom v § 81 ods. 1 písm. a) alebo na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte, alebo medzibankových referenčných sadzieb. Referenčná hodnota pre indexový dôchodkový fond môže byť zložená len z jedného alebo viacerých akciových indexov spĺňajúcich podmienky § 81 ods. 3. písm. a). Určenú referenčnú hodnotu nemožno meniť tri roky od jej určenia a musí byť vyjadrená pevne stanoveným percentuálnym pomerom jej jednotlivých zložiek.

(4) Ak sa referenčná hodnota dôchodkového fondu skladá z viacerých finančných indexov, z viacerých indexov drahých kovov alebo viacerých medzibankových referenčných sadzieb, jej celková výkonnosť sa určí ako vážený aritmetický priemer výkonností jej jednotlivých zložiek, pričom ich váhy sú pevne uvedené v štatúte dôchodkového fondu.

(5) Výkonnosťou indexového dôchodkového fondu sa rozumie pomer aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu za predchádzajúci deň k aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu platnou pre rovnaký deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, pre ktorý sa výkonnosť dôchodkového fondu počíta, znížený o hodnotu 1.

(6) Výkonnosťou zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu sa rozumie pomer aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu za posledný deň sledovaného obdobia k aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu platnou pre prvý deň sledovaného obdobia. Sledované obdobie je obdobie posledného jedného mesiaca, posledných troch mesiacov, posledných šesť mesiacov, posledných dvanásť mesiacov, posledných dvadsaťštyri mesiacov, posledných tridsaťšesť mesiacov a posledných šesťdesiat mesiacov, ako aj obdobie od vzniku dôchodkového fondu, najskôr od určenia prvej referenčnej hodnoty v štatúte dôchodkového fondu.

(7) Výkonnosťou referenčnej hodnoty indexového dôchodkového fondu sa rozumie pomer referenčnej hodnoty predchádzajúceho dňa k referenčnej hodnote dôchodkového fondu platnou pre rovnaký deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, pre ktorý sa výkonnosť dôchodkového fondu počíta, znížený o hodnotu 1.

(8) Výkonnosťou referenčnej hodnoty zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu sa rozumie pomer referenčnej hodnoty posledného dňa k referenčnej hodnote dôchodkového fondu platnou pre prvý deň sledovaného obdobia. Sledované obdobie je obdobie posledného jedného mesiaca, posledných troch mesiacov, posledných šesť mesiacov, posledných dvanásť mesiacov, posledných dvadsaťštyri mesiacov, posledných tridsaťšesť mesiacov a posledných šesťdesiat mesiacov, ako aj obdobie od vzniku dôchodkového fondu, najskôr od určenia prvej referenčnej hodnoty v štatúte dôchodkového fondu.

(9) Ak aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky alebo referenčná hodnota nie je známa, na účely výpočtu výkonnosti dôchodkového fondu a výkonnosti referenčnej hodnoty sa použije posledná známa hodnota.

§ 91a

zrušený

TRETIA HLAVA

PRAVIDLÁ STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 92

(1) Sporiteľ musí mať v dlhopisovom dôchodkovom fonde

a) v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 50 rokov veku, najmenej 10 % čistej hodnoty svojho majetku,

b) v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 51 rokov veku, najmenej 20 % čistej hodnoty svojho majetku,

c) v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 52 rokov veku, najmenej 30 % čistej hodnoty svojho majetku,

d) v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 53 rokov veku, najmenej 40 % čistej hodnoty svojho majetku,

e) v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 54 rokov veku, najmenej 50 % čistej hodnoty svojho majetku,

f) v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 55 rokov veku, najmenej 60 % čistej hodnoty svojho majetku,

g) v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 56 rokov veku, najmenej 70 % čistej hodnoty svojho majetku,

h) v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 57 rokov veku, najmenej 80 % čistej hodnoty svojho majetku,

i) v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 58 rokov veku, najmenej 90 % čistej hodnoty svojho majetku,

j) v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 59 rokov veku, 100 % čistej hodnoty svojho majetku.

(2) V rovnakom čase môže sporiteľ sporiť najviac v dvoch dôchodkových fondoch spravovaných príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Ak sporiteľ sporí v dvoch dôchodkových fondoch, jeden z nich musí byť dlhopisový dôchodkový fond.

(3) Požiadavka percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku sporiteľa v dlhopisovom dôchodkovom fonde podľa odseku 1 sa považuje za splnenú, ak je tento pomer zachovaný ku dňu prevodu podľa § 93 ods. 3; tento pomer nemôže byť neskôr zmenený v neprospech dlhopisového dôchodkového fondu inak ako v dôsledku zmeny hodnoty dôchodkovej jednotky po dni prevodu podľa § 93 ods. 3. To platí aj pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

§ 93

(1) Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na základe zmeny zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo na základe žiadosti, ak je sporiteľom fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Deň prestupu sporiteľa z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pre sporiteľa, ktorému dôchodkovú správcovskú spoločnosť určila Sociálna poisťovňa, je deň určený v žiadosti o prestup, najskôr deň nasledujúci po dni, v ktorom bola žiadosť doručená dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak sporiteľ žiada previesť časť čistej hodnoty majetku do dlhopisového dôchodkového fondu, prvá veta a druhá veta sa použijú primerane.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti sporiteľa o zmenu dôchodkového fondu, ktorá nie je v rozpore s § 92 ods. 1.

(3) Ak percentuálny pomer čistej hodnoty majetku sporiteľa nezodpovedá § 92 ods. 1, je príslušná dôchodková správcovská spoločnosť povinná do 30 dní odo dňa, v ktorom dovŕši vek podľa § 92 ods. 1, previesť sporiteľovi najnižšiu zákonom ustanovenú časť čistej hodnoty majetku do dlhopisového dôchodkového fondu. Ak sporiteľ nemá osobný dôchodkový účet priradený k dlhopisovému dôchodkovému fondu, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná mu tento účet zriadiť. Príspevky postúpené po tomto dni je dôchodková správcovská spoločnosť povinná pripisovať do dlhopisového dôchodkového fondu.

ŠTVRTÁ HLAVA

OSOBNÉ DÔCHODKOVÉ ÚČTY

§ 94

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi a vedie každému sporiteľovi osobný dôchodkový účet na účely evidencie počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi sporiteľovi najviac dva osobné dôchodkové účty, ak to vyplýva zo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo ak o to sporiteľ požiada. Sporiteľ môže mať dva osobné dôchodkové účty, len ak jeden z nich je vedený pre dlhopisový dôchodkový fond. Evidenciu počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vedie dôchodková správcovská spoločnosť oddelene od ostatných osobných dôchodkových účtov iných sporiteľov.

(3) Osobný dôchodkový účet obsahuje

a) číselné označenie osobného dôchodkového účtu a dátum jeho zriadenia,

b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt sporiteľa,

c) názov dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky sú evidované na účte,

d) počet dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa,

e) údaje o všetkých zápisoch na osobnom dôchodkovom účte.

(4) Zápisy na osobnom dôchodkovom účte týkajúce sa pripísania dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu obsahujú

a) dátum pripísania dôchodkových jednotiek,

b) počet pripísaných dôchodkových jednotiek s uvedením obdobia, za ktoré boli pripísané,

c) súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných dôchodkových jednotiek ku dňu pripísania,

d) výšku aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa,

e) dátum pripísania príspevku podľa písmena d).

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k poslednému dňu kalendárneho roka, a to najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka. Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, najneskôr do 15 dní odo dňa prestupu. Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje z inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinná do 15 dní odo dňa prestupu zaslať výpis z jeho osobného dôchodkového účtu v sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zo dňa prestupu. Vyhotovenie a zaslanie týchto výpisov dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi nespoplatňuje.

(6) Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť nedohodne so sporiteľom inak, výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa mu zasiela na poslednú známu adresu jeho trvalého pobytu.

(7) Výpis z osobného dôchodkového účtu obsahuje najmä

a) údaje podľa odseku 3 písm. a) až c),

b) aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka vyjadrenú v peniazoch ako súčin aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu a počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu evidovaných na osobnom dôchodkovom účte, ako aj aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu k poslednému dňu kalendárneho roka, ktorý predchádzal kalendárnemu roku, za ktorý sa vyhotovuje výpis, vyjadrenú rovnakým spôsobom,

c) súčet príspevkov sporiteľa vyjadrený v peniazoch odo dňa vytvorenia osobného dôchodkového účtu a od prvého dňa predchádzajúceho kalendárneho roka v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka alebo ku dňu prestupu,

d) súčty jednotlivých odplát podľa § 63 ods. 1 vyjadrené v peniazoch, ktoré pripadajú na sporiteľa, ktoré boli z majetku dôchodkového fondu a z bežného účtu pre nepriradené platby uhradené od prvého dňa predchádzajúceho kalendárneho roka alebo odo dňa vytvorenia osobného dôchodkového účtu v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka alebo ku dňu prestupu,

e) výkonnosť dôchodkového fondu a výkonnosť referenčnej hodnoty dôchodkového fondu podľa § 91, okrem indexového dôchodkového fondu, za obdobie posledného jedného mesiaca, posledných troch mesiacov, posledných šesť mesiacov, posledných dvanásť mesiacov, posledných dvadsaťštyri mesiacov, posledných tridsaťšesť mesiacov a posledných šesťdesiat mesiacov, ako aj obdobie od vzniku dôchodkového fondu, najskôr od určenia prvej referenčnej hodnoty v štatúte dôchodkového fondu,

f) odchýlku výkonnosti hodnoty dôchodkovej jednotky indexového dôchodkového fondu od výkonnosti referenčnej hodnoty indexového dôchodkového fondu za jednotlivé kalendárne mesiace predchádzajúceho kalendárneho roka podľa § 88a ods. 1 a skutočnosť, či v danom mesiaci bola znížená odplata za správu indexového dôchodkového fondu; to neplatí, ak sporiteľ nemal osobný dôchodkový účet vedený pre indexový dôchodkový fond,

g) priebeh zápisov podľa odseku 4 vykonaných odo dňa, ku ktorému bol vyhotovený posledný výpis z osobného dôchodkového účtu,

h) zloženie referenčnej hodnoty, a ak sa počas kalendárneho roka, za ktorý sa výpis vyhotovuje, zmení referenčná hodnota, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná uviesť aj dátum tejto zmeny a nové zloženie referenčnej hodnoty.

(8) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť raz ročne sporiteľovi písomné vysvetlenie k výpisu z osobného dôchodkového účtu, ak oň sporiteľ požiada.

(9) Na základe dohody sporiteľa s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou môže výpis z osobného dôchodkového účtu obsahovať aj iné údaje ako údaje podľa odseku 7.

(10) Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi aktuálny výpis z osobného dôchodkového účtu na požiadanie kedykoľvek do 15 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti sporiteľa.

(11) Náklady spojené s úpravou výpisu z osobného dôchodkového účtu podľa odseku 9 a náklady na zaslanie výpisu z osobného dôchodkového účtu častejšie ako v lehotách uvedených v odseku 5 uhrádza sporiteľ v hotovosti.

§ 95

(1) V pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom bola platba pripísaná na bežný účet pre nepriradené platby vedený u depozitára identifikovaná, pripíše príslušná dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi na jeho osobný dôchodkový účet taký počet dôchodkových jednotiek príslušného dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu hodnoty identifikovanej platby príspevku alebo penále a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky príslušného dôchodkového fondu z prvého pracovného dňa, ktorý predchádza dňu identifikácie platby, a príslušnú sumu bez zbytočného odkladu poukáže z bežného účtu pre nepriradené platby na bežný účet dôchodkového fondu. Za deň identifikácie platby sa považuje prvý pracovný deň, v ktorom sa stali dôchodkovej správcovskej spoločnosti známe všetky povinné náležitosti tejto platby. Dôchodková správcovská spoločnosť pritom dodržiava zvolený alebo povinne upravený pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch. Ak sumu nie je možné rozdeliť bez zvyšku, suma sa rozdelí tak, že na celý eurocent nahor sa zaokrúhli suma, ktorá má byť poukázaná na bežný účet dlhopisového dôchodkového fondu, a na celý eurocent nadol sa zaokrúhli suma, ktorá má byť poukázaná na bežný účet iného ako dlhopisového dôchodkového fondu.

(2) Ak si Sociálna poisťovňa vyžiadala od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov podľa § 28a ods. 2 alebo ods. 3, dôchodková správcovská spoločnosť v deň prevodu podľa § 28a ods. 4 odpíše z osobného dôchodkového účtu sporiteľa taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu sumy určenej podľa § 28a ods. 4 prvej vety alebo druhej vety a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu a v aktuálnom pomere sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch a príslušnú sumu bezodkladne poukáže z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. V prípade zrušenia osobného dôchodkového účtu dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z osobného dôchodkového účtu pred jeho zrušením všetky dôchodkové jednotky; toto ustanovenie sa primerane použije aj pri prevode súm podľa § 64a ods. 9, 10 a 12 alebo § 65 ods. 4 Sociálnej poisťovni.

(3) Ak z náležitostí platby príspevku, ktorá je pripísaná na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára, nemožno jednoznačne určiť, ktorého sporiteľa sa taká platba týka, môžu byť dôchodkové jednotky dôchodkového fondu súvisiace s touto platbou pripísané na osobný dôchodkový účet sporiteľa až po jednoznačnom určení platby ku dňu, v ktorom došlo k identifikácii sporiteľa, ktorého sa táto platba týka. Počet dôchodkových jednotiek, ktoré sa pripíšu na osobný dôchodkový účet ku dňu identifikácie platby sporiteľa, sa určí postupom podľa odseku 1.

§ 96

(1) V deň prestupu sporiteľa z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo v deň zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch spravovaných tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, upraví dôchodková správcovská spoločnosť evidenciu zápisov na osobných dôchodkových účtoch sporiteľa, ktoré súvisia s dotknutými dôchodkovými fondmi. Každý dôchodkový fond, v ktorom sporiteľ pôvodne sporil, sa na tento účel nazýva výstupný dôchodkový fond a každý dôchodkový fond, do ktorého sporiteľ prestupuje alebo do ktorého má byť presunutá suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa alebo jej časť, sa na tento účel nazýva vstupný dôchodkový fond.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do troch pracovných dní odo dňa prestupu sporiteľa alebo dňa zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch spravovaných tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou previesť príslušnú časť alebo celú sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa, zo dňa prestupu alebo zo dňa zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch, na bežný účet vstupného dôchodkového fondu. Ak deň prestupu sporiteľa alebo zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch spravovaných tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, za deň prestupu alebo deň zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch spravovaných tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sa považuje nasledujúci prvý pracovný deň.

(3) V deň prestupu sporiteľa alebo v deň zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z osobného dôchodkového účtu sporiteľa všetky dôchodkové jednotky výstupného dôchodkového fondu alebo ich príslušnú časť a pripíše taký počet dôchodkových jednotiek vstupného dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu prevádzanej sumy a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky vstupného dôchodkového fondu zo dňa, ktorý predchádza dňu prestupu sporiteľa.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť pri postupe podľa odsekov 1 až 3 dodržiava zvolený alebo povinne upravený pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch.

§ 97

(1) V deň prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, zruší všetky osobné dôchodkové účty sporiteľa. Sporiteľ je v deň prestupu určenom podľa § 64b ods. 5 sporiteľom v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej prestupuje.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, je povinná do troch pracovných dní odo dňa prestupu sporiteľa previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa zo dňa jeho prestupu z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na bežný účet pre nepriradené platby dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej sporiteľ prestupuje. Ak deň prestupu sporiteľa pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, za deň prestupu sa považuje nasledujúci prvý pracovný deň.

(3) Pred zrušením osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, odpíše z osobného dôchodkového účtu všetky dôchodkové jednotky sporiteľa. Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje, postupuje primerane podľa § 95 ods. 1.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje, pripíše na jeden alebo dva osobné dôchodkové účty sporiteľa dôchodkové jednotky v súlade s § 95 ods. 1.

§ 98

S dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa nemožno nakladať inak ako spôsobom podľa tohto zákona.

§ 98a

zrušený

SIEDMA ČASŤ

DEPOZITÁR

§ 99

Depozitár

(1) Majetok v dôchodkovom fonde a na účte nepriradených platieb sa musí zveriť depozitárovi v súlade s týmto zákonom.

(2) Depozitárom dôchodkového fondu môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky,80) ktorá má povolenie podľa osobitných predpisov81) na vykonávanie činnosti depozitára a na vykonávanie vedľajšej investičnej služby spočívajúcej v úschove alebo správe finančných nástrojov a ktorá nie je v nútenej správe.

(3) Depozitárom dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ktorá je zakladateľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond (ďalej len „spravujúca dôchodková správcovská spoločnosť“), akcionárom spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo ktorá je členom skupiny s úzkymi väzbami vo vzťahu k spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, k akcionárom s kvalifikovanou účasťou na spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a k zakladateľom spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(4) Depozitár dôchodkového fondu môže na základe zmluvy zveriť úschovu zahraničných cenných papierov inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Výkon týchto činností depozitár nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami sporiteľov. Depozitár a osoba, ktorej bola zverená úschova zahraničných cenných papierov, sú povinní viesť úschovu týchto cenných papierov vždy oddelene od ostatného majetku a spôsobom, ktorý zabezpečí ochranu práv sporiteľov podľa § 74.

(5) Všetky dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti musia mať toho istého depozitára.

(6) Na činnosť depozitára sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,82) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 100

(1) Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou o výkone činnosti depozitára (ďalej len „depozitárska zmluva“).

(2) V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára, a to najmenej v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, a výška odplaty za výkon činnosti depozitára.

(3) Depozitárska zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa v depozitárskej zmluve nedohodla kratšia výpovedná lehota. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

(4) Ak sa depozitárovi odoberie bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie,83) povolenie na poskytovanie investičných služieb84) v časti potrebnej na výkon činnosti depozitára, alebo ak je nad ním zavedená nútená správa, dňom právoplatnosti príslušných rozhodnutí depozitárovi zaniká oprávnenie vykonávať činnosť depozitára podľa tohto zákona a depozitárska zmluva uzatvorená s týmto depozitárom stráca účinnosť.

(5) Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 4 oznámi depozitár bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska a dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou mal uzatvorenú depozitársku zmluvu.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť je po strate platnosti depozitárskej zmluvy povinná bez zbytočného odkladu pozastaviť nakladanie s majetkom v dôchodkových fondoch okrem úhrady záväzkov vzniknutých pred zánikom depozitárskej zmluvy a úkonov nevyhnutných na zabezpečenie majetku v dôchodkových fondoch pred vznikom škody na tomto majetku až do uzatvorenia zmluvy s novým depozitárom.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty alebo do jedného mesiaca po skončení platnosti depozitárskej zmluvy spôsobom podľa odseku 4 návrh depozitárskej zmluvy s iným depozitárom a požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na zmenu depozitára.

(8) Ak dôchodková správcovská spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na zmenu depozitára v lehote podľa odseku 7, Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od uplynutia tejto lehoty určí nového depozitára. Dôchodková správcovská spoločnosť a depozitár určený Národnou bankou Slovenska sú povinní bez zbytočného odkladu uzatvoriť depozitársku zmluvu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná depozitársku zmluvu po jej uzatvorení bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska.

(9) Depozitár, ktorý prestal pre dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonávať činnosť depozitára, je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať majetok v dôchodkových fondoch a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie novému depozitárovi. Do odovzdania majetku a súvisiacej dokumentácie nesmie depozitár vykonávať ani umožniť vykonať nakladanie s majetkom v dôchodkových fondoch; to neplatí na úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v dôchodkových fondoch pred vznikom škody na tomto majetku a na úkony nevyhnutné na zabezpečenie výplaty dôchodkov podľa tohto zákona.

(10) Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj v prípade vstupu dôchodkovej správcovskej spoločnosti do konkurzu, a to až do uzatvorenia depozitárskej zmluvy s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, na ktorú sa previedla správa dôchodkových fondov.

§ 101

(1) Depozitár je povinný viesť pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú depozitársku zmluvu, bežný účet85) v určitej mene. Depozitár je povinný viesť pre každý dôchodkový fond spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú depozitársku zmluvu, jeden bežný účet v určitej mene. Depozitár je povinný viesť pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť jeden bežný účet pre nepriradené platby.

(2) Bežným účtom dôchodkového fondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré tvoria majetok v dôchodkovom fonde.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť si nesmie otvoriť bežné účty v banke a v pobočke zahraničnej banky odlišnej od depozitára. Dôchodková správcovská spoločnosť si môže otvoriť vkladové účty86) aj v banke a v pobočke zahraničnej banky odlišnej od depozitára.

(4) Depozitár môže uvoľniť peňažné prostriedky z bežných účtov podľa odseku 1 na nákup cenných papierov len po prevode týchto cenných papierov alebo ako platbu oproti dodávke týchto cenných papierov.

(5) Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára. Ak nemožno zabezpečiť úschovu listinných cenných papierov u depozitára, musia sa uschovať u tretej osoby, ktorú určí depozitár. Za takto uschované listinné cenné papiere zodpovedá depozitár, akoby boli uschované u neho.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári zriadiť a používať len jeden účet majiteľa.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v ňou spravovaných dôchodkových fondoch tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári zriadiť a používať osobitne pre každý ňou spravovaný dôchodkový fond samostatný účet majiteľa. Na evidovanie a nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde nesmie mať dôchodková správcovská spoločnosť zriadený a používať viac ako jeden účet majiteľa pre každý ňou spravovaný dôchodkový fond ani používať účet majiteľa podľa odseku 6.

(8) Ak je depozitár členom centrálneho depozitára, účty majiteľov podľa odsekov 6 a 7 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zriadiť u svojho depozitára. Ak depozitár nie je členom centrálneho depozitára, účty majiteľa podľa odsekov 6 a 7 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zriadiť u iného člena centrálneho depozitára; tieto účty majiteľa musia byť zriadené u toho istého člena centrálneho depozitára.

(9) Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde zahraničné zaknihované cenné papiere, je depozitár povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti výpisy z účtu majiteľa alebo z účtu plniaceho obdobnú funkciu, alebo ich kópie, ak ich spravujúca dôchodková správcovská spoločnosť nedostáva priamo.

(10) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v dôchodkových fondoch bez vedomia depozitára.

§ 102

(1) Pri výkone svojej činnosti koná depozitár samostatne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s depozitárskou zmluvou a výlučne v záujme sporiteľov.

(2) Depozitár je pri výkone svojej činnosti povinný najmä

a) vykonávať pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak neodporujú tomuto zákonu, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo štatútu dôchodkového fondu,

b) kontrolovať, či je hodnota majetku v dôchodkovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom dôchodkového fondu,

c) kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v dôchodkovom fonde,

d) kontrolovať výpočet a úhradu odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového fondu,

e) kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj štatútov spravovaných dôchodkových fondov spravujúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

f) kontrolovať súlad použitia výnosov dôchodkových fondov s týmto zákonom a so štatútmi spravovaných dôchodkových fondov,

g) zabezpečovať, aby pri transakciách s majetkom v dôchodkových fondoch bola prevádzaná protihodnota v prospech majetku v dôchodkových fondoch na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu alebo obchodné zvyklosti nevylučujú, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a v prípade obchodov uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,

h) kontrolovať výpočet hodnoty dôchodkovej jednotky.

(3) Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Národnú banku Slovenska o porušení ustanovení týkajúcich sa investovania.

(4) Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že dôchodková správcovská spoločnosť porušila tento zákon, iné všeobecne záväzné právne predpisy alebo štatút dôchodkového fondu, bez zbytočného odkladu písomne informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska a dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o prekročení limitov podľa § 81 až 83 a § 86 až 88.

(5) Depozitár je povinný na písomné požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnúť požadované informácie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti a o dôchodkových fondoch získané pri výkone činnosti depozitára, a to Národnej banke Slovenska, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom.87)

(6) Depozitár plní len tie pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom dôchodkových fondov. Ak pokyn dôchodkovej správcovskej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu alebo štatútu dôchodkového fondu, depozitár ho nevykoná a písomne upozorní na to dôchodkovú správcovskú spoločnosť; ak dôchodková správcovská spoločnosť aj napriek upozorneniu trvá na vykonaní takého pokynu, depozitár ho nevykoná a písomne oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska.

(7) Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti okrem údajov a dokladov o dôchodkových fondoch, ktoré spravuje, aj údaje a doklady o jej činnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tieto údaje a doklady bez zbytočného odkladu predložiť depozitárovi.

(8) Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ak tento zákon neustanovuje inak, ani využiť na iné účely, než je výkon činnosti depozitára.

(9) Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec depozitára je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti depozitára, a to aj po skončení výkonu tejto činnosti, ak zákon nestanovuje inak.

§ 103

Zodpovednosť depozitára

(1) Depozitár zodpovedá dôchodkovej správcovskej spoločnosti za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, osobitných predpisov, zo štatútu dôchodkového fondu a z depozitárskej zmluvy uzatvorenej medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a depozitárom pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení. Tým nie je dotknutá zodpovednosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 67 ods. 4.

(2) Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z depozitárskych zmlúv nie je ovplyvnená skutočnosťou, že depozitár zveril plnenie týchto povinností tretej osobe.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku ako disponibilného prebytku pri vymáhaní škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy, a to aj v prípade, ak depozitárovi zaniklo alebo mu bolo odobraté povolenie na poskytovanie investičných služieb.

§ 104

Platobná schopnosť depozitára

Majetok v dôchodkových fondoch a majetok nachádzajúci sa na bežnom účte pre nepriradené platby podľa § 101 ods. 1, ktorý je zverený v súlade s ustanoveniami tohto zákona depozitárovi, nesmie byť predmetom výkonu rozhodnutia alebo exekúcie vedenej voči depozitárovi podľa osobitných predpisov,88) predmetom výkonu nútenej správy nad depozitárom a nie je ani súčasťou konkurznej podstaty49) depozitára.

ÔSMA ČASŤ

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

§ 105

Informácie pre verejnosť

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná každý pracovný deň vypočítať a najmenej raz za sedem dní zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou

a) aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch,

b) čistú hodnotu majetku v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najmenej raz za mesiac zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou výšku odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 63 ods. 1.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť sporiteľom vo svojom sídle a vo svojich pobočkách k nahliadnutiu

a) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom spolu s ročnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok overenou audítorom,

b) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročné správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok spolu s ročnými účtovnými závierkami za predchádzajúci kalendárny rok overenými audítorom,

c) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnou účtovnou závierkou za prvý polrok kalendárneho roka,

d) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročné správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnými účtovnými závierkami dôchodkových fondov za prvý polrok kalendárneho roka.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v ročných správach podľa odseku 3 písm. a) a b) a v polročných správach podľa odseku 3 písm. c) a d) uviesť skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky.

(5) Ak nie je v lehote podľa odseku 3 písm. a) a b) účtovná závierka overená audítorom, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná správu audítora sprístupniť spôsobom podľa odseku 3 bez zbytočného odkladu od jej doručenia.

(6) Ročná správa a polročná správa podľa odseku 3 písm. a) a c) obsahujú

a) informácie o členoch predstavenstva, dozornej rady a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b) informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období,

c) informácie o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d) informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 67,

e) iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 11 Národná banka Slovenska.

(7) Ročná správa a polročná správa podľa odseku 3 písm. b) a d) obsahujú

a) informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období,

b) informácie o stave majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, emitentov, sektorového hľadiska a menového hľadiska,

c) grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky,

d) informácie o vývoji počtu sporiteľov,

e) iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 11 Národná banka Slovenska.

(8) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v lehotách podľa odseku 3 zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou skrátenú verziu ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch a skrátenú verziu ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(9) Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom po zlúčení s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, je povinná bez zbytočného odkladu zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou aj oznam o zlúčení dôchodkových správcovských spoločností a o zlúčení príslušných dôchodkových fondov.

(10) Dôchodková správcovská spoločnosť, na ktorú sa previedla správa dôchodkových fondov z iného dôvodu ako podľa odseku 9, je povinná bez zbytočného odkladu zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou aj oznam o prevode správy dôchodkových fondov a o zlúčení príslušných dôchodkových fondov.

(11) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o informáciách podľa odseku 6 písm. a) až d) a podľa odseku 7 písm. a) až d), ako aj rozsah iných informácií podľa odseku 6 písm. e) a podľa odseku 7 písm. e), ktoré musí obsahovať ročná správa a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročná správa a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, rozsah, obsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup a miesto ich predkladania Národnej banke Slovenska a rozsah ich zverejňovania.

§ 106

Informačný prospekt

(1) Informačný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli sporitelia vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania a o rizikách spojených s takým investovaním. Informačný prospekt musí obsahovať aj jasné a pre bežných sporiteľov ľahko zrozumiteľné vysvetlenie rizikového profilu dôchodkového fondu. Informačný prospekt nesmie obsahovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.

(2) Informačný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akého majetku je povolené investovať majetok v dôchodkovom fonde.

(3) Ak je investičnou stratégiou dôchodkového fondu investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, musí informačný prospekt a reklamné dokumenty obsahovať výrazné upozornenie na príslušnú investičnú stratégiu.

(4) Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde z dôvodu zloženia majetku v dôchodkovom fonde alebo v dôsledku postupov riadenia investícií využívaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, musí informačný prospekt a reklamné dokumenty obsahovať výrazné upozornenie na tieto skutočnosti.

(5) Informačný prospekt môže mať listinnú formu alebo formu zápisu na trvanlivom médiu, ak je zabezpečený prístup k údajom rovnocenný ako pri listinnej forme a ak s tým súhlasila Národná banka Slovenska. Trvanlivým médiom sa na účely tohto zákona rozumie nástroj alebo technický prostriedok, ktorý umožňuje sporiteľovi a poberateľovi dôchodku starobného dôchodkového sporenia uchovávať jemu adresovanú informáciu, a to spôsobom umožňujúcim použitie tejto informácie v budúcnosti na účely, ktoré plní táto informácia, a umožňujúcim nezmenené reprodukovanie uloženej informácie, najmä technické nosiče informácií.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v informačnom prospekte.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v informačnom prospekte. Pravidlá na prijímanie zmien a aktualizáciu informačného prospektu určuje štatút dôchodkového fondu.

(8) Informačný prospekt pre dôchodkový fond zodpovedajúci sporiteľovi spolu so štatútom tohto dôchodkového fondu je dôchodková správcovská spoločnosť povinná pripojiť k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

(9) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť na svojom webovom sídle informačné prospekty dôchodkových fondov, ktoré spravuje.

(10) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať bez zbytočného odkladu po každej zmene informačného prospektu jedno jeho vyhotovenie Národnej banke Slovenska.

§ 107

Webové sídlo

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť webové sídlo, ktoré musí obsahovať najmä

a) informácie podľa § 105,

b) aktuálne znenia informačných prospektov dôchodkových fondov spravovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

c) aktuálne znenia štatútov dôchodkových fondov spravovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

d) údaje o výške základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

e) aktuálne znenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

f) aktuálne údaje o zakladateľoch a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením

1. obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak ide o právnickú osobu,

2. mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak ide o fyzickú osobu,

g) informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 67,

h) mesačnú správu podľa odseku 3,

i) referenčnú hodnotu dôchodkového fondu podľa § 91,

j) grafické zobrazenie s farebným odlíšením vývoja výkonnosti aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky v danom dôchodkovom fonde od 1. apríla 2012 a vývoja výkonnosti príslušnej referenčnej hodnoty od 1. apríla 2012, ktorá je určená v štatúte dôchodkového fondu.

(2) Ročné správy a polročné správy, ročné účtovné závierky a polročné účtovné závierky je dôchodková správcovská spoločnosť povinná na svojom webovom sídle zverejňovať v lehotách podľa § 105 ods. 3.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať mesačné správy o vývoji investovania majetku v dôchodkových fondoch. Mesačné správy obsahujú najmä

a) označenie dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára dôchodkového fondu, údaje o čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde, dátum vytvorenia dôchodkového fondu, aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia mesačnej správy,

b) údaje o trhovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie

1. podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,

2. podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,

3. podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,

4. podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,

5. modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v dôchodkovom fonde,

c) údaje o geografickom riziku zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel akciových investícií vydaných emitentom alebo odrážajúcich vývoj cien emitentov spolu s uvedením krajiny sídla emitenta a v prípade dlhopisového dôchodkového fondu podiel jednotlivých ratingových stupňov dlhopisovej časti portfólia na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde,

d) údaje o menovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel aktív v menách, ktoré nie sú zabezpečené voči menovému riziku, na čistej hodnote majetku spolu s uvedením danej meny,

e) údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde, a to najmä názov finančného nástroja, jeho identifikačné údaje a percentuálny podiel na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde,

f) údaje podľa písmena e) musia tvoriť v prípade dlhopisového dôchodkového fondu 15 emisií finančných nástrojov, v prípade zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu 10 emisií finančných nástrojov spĺňajúcich definíciu akciových investícií a 10 emisií finančných nástrojov spĺňajúcich definíciu dlhopisových a peňažných investícií,

g) vyhodnotenie porovnania výkonnosti zmiešaného dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou zmiešaného dôchodkového fondu, vyhodnotenie porovnania výkonnosti akciového dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou akciového dôchodkového fondu a vyhodnotenie porovnania výkonnosti indexového dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou indexového dôchodkového fondu,

h) vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií dôchodkového fondu k zmenám v portfóliu dôchodkového fondu a k najvýznamnejším skutočnostiam, ktoré ovplyvnili zloženie a zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde v mesiaci, za ktorý sa mesačná správa vyhotovuje,

i) zloženie referenčnej hodnoty a pri zmene referenčnej hodnoty je dôchodková správcovská spoločnosť povinná uviesť aj dátum tejto zmeny a nové zloženie referenčnej hodnoty.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojom webovom sídle najmenej raz za sedem dní. Webové sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí obsahovať dátum poslednej aktualizácie a údaje na tejto stránke nesmú byť nahradené aktuálnymi, ale musí byť zachovaná a verejnosti prístupná ich história. Mesačné správy podľa odseku 3 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vyhotoviť vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a uverejniť na webovom sídle do desiatich dní po skončení kalendárneho mesiaca. Ak posledný deň kalendárneho mesiaca pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, dôchodková správcovská spoločnosť použije na vyhotovenie mesačnej správy údaje a hodnoty platné k poslednému pracovnému dňu, ktorý predchádza dňu vyhotovenia mesačnej správy.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná prostredníctvom svojho webového sídla bezplatne umožniť zabezpečený pasívny prístup sporiteľa k pravidelne aktualizovaným údajom týkajúcim sa jeho osobného dôchodkového účtu, obsahujúcim

a) údaje v štruktúre podľa § 94 ods. 3,

b) aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky,

c) aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu vyjadrenú v eurách ako súčin aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky a počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu evidovaných na osobnom dôchodkovom účte.

§ 108

Informácie uvedené v § 105 až 107 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná poskytovať bezplatne, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 109

Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska

a) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj ročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok,

b) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok bežného kalendárneho roka, ako aj polročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za prvý polrok bežného kalendárneho roka,

c) najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných zdrojov a ich štruktúre; tým nie je dotknutá povinnosť oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu skutočnosť, že dôchodková správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov,

d) najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhotovenú k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.

(2) Spolu s ročnými správami podľa odseku 1 písm. a) predkladá dôchodková správcovská spoločnosť Národnej banke Slovenska aj účtovnú závierku overenú audítorom. Ak nie je v lehote podľa odseku 1 písm. a) účtovná závierka overená audítorom, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná túto skutočnosť Národnej banke Slovenska oznámiť a správu audítora doručiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, keď jej táto správa bola doručená.

(3) Spolu s polročnými správami podľa odseku 1 písm. b) predkladá dôchodková správcovská spoločnosť Národnej banke Slovenska aj polročnú účtovnú závierku.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v polročnej správe a ročnej správe uviesť skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu prekročenie a zosúladenie limitov uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení rizika, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, spôsob, postup, miesto a metodiku tohto oznámenia ustanoví Národná banka Slovenska všeobecne záväzným právnym predpisom.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska deň nadobudnutia účinnosti zmien štatútu.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na požiadanie

a) podrobný výpis nákupov finančných nástrojov do majetku dôchodkového fondu a predajov finančných nástrojov z majetku dôchodkového fondu vrátane identifikácie finančných nástrojov, dátumu a ceny,

b) poplatky obchodníkom s cennými papiermi a depozitárovi, poplatky zahraničným správcom investičného majetku, poplatky za investičné analýzy a iné poplatky spojené s investovaním majetku v dôchodkových fondoch,

c) informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d) zoznam sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,

e) iné informácie, o ktoré požiada Národná banka Slovenska.

§ 110

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť elektronický prevod dát bezpečnou komunikáciou na register poistencov a sporiteľov,89) ktorý vedie Sociálna poisťovňa. Dáta podľa prvej vety sú údaje potrebné na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, ktorých štruktúru určí Sociálna poisťovňa.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená získavať z registra poistencov a sporiteľov údaje potrebné na výkon starobného dôchodkového sporenia, ktorými sú najmä

a) údaje o zapísaní alebo nezapísaní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,

b) podrobný rozpis príspevkov postúpených na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c) podrobný rozpis penále postúpené na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením počtu dní, za ktoré sa platí penále.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní každý pracovný deň poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup, miesto a metodiku poskytovania týchto informácií ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Informácie podľa prvej vety musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené informácie nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje a údaje z administratívnych zdrojov podľa osobitného predpisu.90)

DEVIATA ČASŤ

PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ A REKLAMA

§ 111

zrušený

§ 112

(1) Propagačná činnosť zahŕňa aktivity zamerané na presviedčanie príslušnej osoby, aby sa stala sporiteľom alebo aby ním ostala.

(2) Pri propagácii a reklame starobného dôchodkového sporenia sa nesmú používať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, zamlčovať dôležité skutočnosti, a ponúkať služby alebo plnenia, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením alebo ktoré nie sú v súlade so zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o hospodárskej situácii dôchodkového fondu a dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Pri propagácii tovaru alebo služby, produktu alebo plnenia sa nesmie podmieňovať ponúkané plnenie alebo výhoda statusom sporiteľa. Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením.

(3) Reklama je akákoľvek prezentácia starobného dôchodkového sporenia s cieľom jeho uplatnenia na trhu, a to najmä oznámenie, inzerát, plagát, voľne prístupné webové sídlo a iný dokument, ktoré obsahujú oznámenie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo jej dôchodkových fondoch, ktoré sa majú zverejniť, a to napríklad v rozhlase alebo prostredníctvom televízie.

(4) Reklama podľa odseku 3 musí obsahovať upozornenie, z ktorého vyplýva, že s uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu.

(5) Reklama podľa odseku 3 musí obsahovať oznam, že činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

(6) Reklama podľa odseku 3 nesmie byť do udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnou bankou Slovenska zverejnená.

(7) Na reklamu vrátane inzercie určenej pre sporiteľa sa vzťahujú požiadavky na reklamu ustanovené v osobitnom predpise.92)

(8) Národná banka Slovenska reklamu podľa odseku 3 zakáže alebo pozastaví do odstránenia nedostatkov, ak nespĺňa podmienky uvedené v odsekoch 2, 4 a 5 alebo ak obsahuje informácie, ktoré sú v rozpore so zákonom, štatútom dôchodkových fondov, s obsahom informačného prospektu, alebo ak obsahuje informácie, ktoré by pri nedostatku iných informácií mohli byť zavádzajúce.

DESIATA ČASŤ

DOHĽAD

§ 113

(1) Dohľad podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska. Na konanie Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis.43)

(2) Cieľom dohľadu je najmä ochrana majetku v dôchodkových fondoch, zabezpečenie stability finančného trhu a konkurencieschopnosti a prehľadnosti prostredia. Výkon dohľadu sa zameriava na odhaľovanie prejavov neobozretného podnikania, predchádzanie možnosti sprenevery, zabezpečenie riadenia portfólia dôchodkových fondov v súlade s obmedzeniami podľa tohto zákona, zabezpečovanie informácií pre sporiteľov, poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a na minimalizáciu investičných rizík.

(3) Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu povinná chrániť záujmy sporiteľov, poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb podliehajúcich tomuto dohľadu.

(4) Pri výkone dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.43)

(5) Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto dohľadu údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon dohľadu a tieto osoby sú povinné v lehote určenej Národnou bankou Slovenska požadované údaje, doklady a informácie Národnej banke Slovenska poskytnúť.

(6) Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená získavať elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou

a) od dôchodkovej správcovskej spoločnosti a jej depozitára informácie potrebné na posúdenie súladu transakcií s majetkom v dôchodkovom fonde s týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom dôchodkového fondu,

b) od Sociálnej poisťovne údaje z registra poistencov a sporiteľov súvisiace so starobným dôchodkovým sporením.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na písomnú žiadosť Národnej banky Slovenska preukázať, že majetok v dôchodkovom fonde je investovaný v súlade s pravidlami podľa § 81 až 90; nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie pravidiel o vynakladaní odbornej starostlivosti podľa § 61.

(8) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní jej valného zhromaždenia, dozornej rady a predstavenstva.

(9) Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu oprávnená spolupracovať s domácimi a zahraničnými orgánmi dohľadu.

(10) Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, môže Národná banka Slovenska využiť len na účely dohľadu.

§ 114

Pôsobnosť Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu

(1) Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná

a) dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

b) členmi predstavenstva, členmi dozornej rady a prokuristami dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c) akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d) depozitárom,

e) núteným správcom,

f) osobami, ktorým zverila dôchodková správcovská spoločnosť výkon časti svojich činností podľa § 67,

g) osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je podľa tohto zákona oprávnená len dôchodková správcovská spoločnosť a depozitár,

h) podľa § 112 fyzickou osobou alebo právnickou osobou,

i) fyzickými osobami a právnickými osobami súvisiaca s vynaložením výdavkov v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 63e.

(2) Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je najmä

a) dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,83)

b) dodržiavanie štatútu dôchodkového fondu a stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c) dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo udelené povolenie podľa tohto zákona,

d) plnenie sankčného opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím orgánu dohľadu,

e) dodržiavanie systému vnútornej kontroly vypracovávaného podľa § 55.

(3) Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie je príslušný súd64) alebo iný orgán podľa osobitného predpisu.93)

§ 115

Sankcie

(1) Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 114 ods. 1 porušili povinnosti alebo obchádzajú povinnosti uvedené v tomto zákone, v osobitných predpisoch93a) upravujúcich ich povinnosti, v štatúte dôchodkového fondu, v stanovách dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v povolení udelenom podľa tohto zákona, alebo nesplnili opatrenia uložené právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska, alebo nedodržiavajú systém vnútornej kontroly, môže

a) uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,

b) uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,

c) nariadiť vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde na náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d) uložiť opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,

e) uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, propagácie alebo reklamy,

f) nariadiť predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,

g) nariadiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti skončiť vykonávanie niektorej jej činnosti pri správe dôchodkového fondu inou osobou, ktorej dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon časti svojich činností podľa § 67,

h) nariadiť výmenu osôb v orgánoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo výmenu prokuristu,

i) nariadiť zmenu depozitára,

j) odvolať núteného správcu a určiť nového núteného správcu,

k) pozastaviť výkon akcionárskych práv,

l) nariadiť skončenie nepovolenej činnosti, nedovolenej propagačnej činnosti alebo reklamy,

m) pozastaviť na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde a súčasne nariadiť nútenú správu dôchodkového fondu na toto obdobie a určiť núteného správcu,

n) uložiť pokutu až do výšky 700 000 eur, ak tento zákon neustanovuje inak,

o) nariadiť nútenú správu dôchodkového fondu,

p) odobrať dôchodcovskej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť udelené podľa tohto zákona,

q) nariadiť povinnosť uverejniť výrok právoplatného rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

(2) Národná banka Slovenska môže uložiť členovi predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, členovi dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prokuristovi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti alebo zamestnancovi zodpovednému za vnútornú kontrolu za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zo stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, štatútu dôchodkového fondu alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo príjmov, ktoré tejto osobe plynú od spoločností v skupine s úzkymi väzbami. Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 48 ods. 11, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.

(3) Národná banka Slovenska uloží dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá prekročila výšku výdavkov podľa § 63e, pokutu vo výške trojnásobku rozdielu výšky výdavkov, ktoré vynaložila dôchodková správcovská spoločnosť a fyzická osoba a právnická osoba v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a výšky výdavkov podľa § 63e.

(4) Ak sa pri výkone dohľadu zistí, že v súvislosti s porušením povinnosti podľa tohto zákona získala majetkový prospech osoba, ktorá porušila povinnosť podľa tohto zákona, alebo osoba jej blízka, alebo osoba, ktorá má s ňou úzke väzby, môže Národná banka Slovenska uložiť osobe, ktorá získala majetkový prospech, povinnosť uhradiť náhradu rovnajúcu sa hodnote majetkového prospechu osobe, na ktorej úkor sa majetkový prospech získal.

(5) Pri ukladaní sankcii Národná banka Slovenska vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, miery zavinenia, dĺžky trvania a následkov porušenia povinností, pričom zohľadní, že osoba uvedená v odseku 2 a v § 114 ods. 1 v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sama zistila porušenie povinnosti a obnovila právny stav.

(6) Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Národná banka Slovenska zistila porušenie povinnosti, najneskôr však do konca piateho roku odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti rozhodujúcej pre ich uloženie. Sankcie možno ukladať súbežne a opakovane. Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.94)

(7) Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, Národná banka Slovenska môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty.

(8) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

(9) Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 114 ods. 1, Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť sankcie, aj keď je táto osoba v likvidácii.

(10) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať dozornú radu o právoplatnom rozhodnutí Národnej banky Slovenska, ktorým jej bola uložená sankcia, a do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, zaslať Národnej banke Slovenska zápisnicu o prerokovaní tejto informácie dozornou radou.

(11) Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti s členmi jej predstavenstva, s členmi jej dozornej rady, prokuristom, s vedúcim zamestnancom47) a zamestnancom zodpovedným za vykonávanie vnútornej kontroly, ktorí sú povinní poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.

§ 116

Opatrenia na ozdravenie

(1) Opatrenia na ozdravenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú:

a) ozdravný program, ktorý musí obsahovať

1. plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie primeranosti vlastných zdrojov,

2. plán projekcie súčasného vývoja a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti minimálne v rozsahu výkazov bilancií, ziskov a strát, rozpočtu, strategického obchodného plánu, analýzy rentability dosiahnutia cieľov programu,

3. iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,

b) zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c) obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,95) tantiém96) a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných plnení akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady a zamestnancom dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d) obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým zamestnancom dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

e) obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov dôchodkovej správcovskej spoločnosti; tieto obchody môže dôchodková správcovská spoločnosť vykonávať iba po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska.

(2) Národná banka Slovenska môže uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti opatrenia na jej ozdravenie, ak dôchodková správcovská spoločnosť

a) závažným spôsobom neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a vzniknutá situácia môže ohroziť schopnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti plniť záväzky vyplývajúce z vykonávanej činnosti,

b) vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti viedla k zníženiu základného imania pod hodnotu podľa § 47 ods. 8.

(3) Národná banka Slovenska je povinná uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, aby prijala opatrenia na jej ozdravenie, ak dôchodková správcovská spoločnosť prestane spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov podľa tohto zákona. Národná banka Slovenska určí v rozhodnutí podľa prvej vety aj lehotu, v ktorej je dôchodková správcovská spoločnosť povinná splniť podmienku primeranosti jej vlastných zdrojov.

(4) Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti je povinné predložiť Národnej banke Slovenska návrh opatrení na jej ozdravenie do 30 dní od doručenia rozhodnutia, ktorým bolo dôchodkovej správcovskej spoločnosti uložené prijať opatrenia na jej ozdravenie. Návrh opatrení na ozdravenie musí schváliť predstavenstvo a dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Národná banka Slovenska je povinná do 20 dní od doručenia návrhu opatrení na ozdravenie tieto opatrenia schváliť alebo zamietnuť. Ak Národná banka Slovenska v tejto lehote nedoručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozhodnutie o zamietnutí predložených opatrení na ozdravenie, považujú sa navrhnuté opatrenia za schválené.

(5) Dňom doručenia rozhodnutia, ktorým bolo dôchodkovej správcovskej spoločnosti uložené prijať opatrenia na ozdravenie, sa výkon práva sporiteľa uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pozastavuje na obdobie 60 dní.

§ 117

Pozastavenie výkonu akcionárskych práv

(1) Národná banka Slovenska môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 52 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 52 na základe nepravdivých údajov alebo pri ktorej má Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie z porušenia § 52 ods. 1 písm. a), pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení dôchodkovej správcovskej spoločnosti a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Výkon týchto práv môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti je na ujmu riadneho a obozretného podnikania dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najmenej tri pracovné dni pred dňom konania valného zhromaždenia dať v súlade s osobitným predpisom97) príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré vydala, a to na obdobie končiace dňom nasledujúcim po dni konania valného zhromaždenia.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz dôchodkovej správcovskej spoločnosti na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vydala. Výpis sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa taká registrácia vykonala. Tento výpis je dôchodková správcovská spoločnosť povinná doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(4) Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak Národná banka Slovenska na výpise podľa odseku 3 písomne označí osobu, u ktorej nanovo zistila dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.

(5) Rozhodnutie vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí Národná banka Slovenska tejto osobe a dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr do začatia konania valného zhromaždenia. Týmto rozhodnutím je dôchodková správcovská spoločnosť viazaná. Za doručenie sa považuje doručenie rozhodnutia o predbežnom opatrení aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej Národnou bankou Slovenska podľa odseku 3 alebo odseku 4 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.

(7) Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 52.

(8) Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré Národná banka Slovenska o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.

(9) Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti z dôvodu rozporu so zákonom alebo s jej stanovami. Toto právo však zanikne, ak ho Národná banka Slovenska neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť.

§ 118

Nútená správa dôchodkového fondu

(1) Nútená správa na účely tohto zákona je správa dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva na základe vykonateľného rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy. Nútenú správu vykonáva nútený správca určený rozhodnutím Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy.

(2) Účelom nútenej správy je najmä

a) ochrana majetku v dôchodkovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku a zastavenie znehodnocovania tohto majetku,

b) zistenie skutočného stavu majetku v dôchodkovom fonde, ak to nemožno zistiť v súlade s inými ustanoveniami tohto zákona.

(3) Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu dôchodkového fondu vždy, ak

a) pozastaví na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde (§ 119),

b) odoberie dôchodkovej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť [§ 115 ods. 1 písm. p)],

c) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodcovskej správcovskej spoločnosti (§ 71 ods. 5),

d) dôchodková správcovská spoločnosť nedoplní majetok podľa § 63d v ustanovenej lehote,

e) tak ustanovuje tento zákon.

(4) Za núteného správcu dôchodkového fondu určí Národná banka Slovenska depozitára tohto dôchodkového fondu. Ak nemožno určiť za núteného správcu tohto depozitára, Národná banka Slovenska určí za núteného správcu inú právnickú osobu oprávnenú podľa tohto zákona vykonávať činnosť depozitára.

(5) Náhradným núteným správcom podľa odseku 4 môže byť len iná právnická osoba oprávnená podľa tohto zákona vykonávať činnosť depozitára.

(6) Ak Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná odovzdať správu dôchodkového fondu a s ňou súvisiacu dokumentáciu určenému nútenému správcovi najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia o nariadení nútenej správy alebo v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Dňom doručenia tohto rozhodnutia sa zavádza nútená správa a je účinná voči všetkým osobám. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, ktorým bola nariadená nútená správa a určený nútený správca, nemá odkladný účinok. Zavedením nútenej správy prechádza pôsobnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo vzťahu k dôchodkovému fondu na núteného správcu. Nútený správca sa zapisuje do obchodného registra na návrh Národnej banky Slovenska. Dôchodková správcovská spoločnosť a nútený správca sú povinní bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska správu o odovzdaní správy dôchodkového fondu nútenému správcovi.

(7) Zavedením nútenej správy sa výkon práva sporiteľa uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pozastavuje na obdobie 60 dní.

(8) Nútený správca určený podľa § 118 ods. 4 je povinný odovzdať správu dôchodkového fondu späť dôchodkovej správcovskej spoločnosti do 30 dní po skončení nútenej správy; to platí rovnako v prípade, ak bola nútená správa nariadená podľa § 71 ods. 6 skončená dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu. Nútený správca určený podľa § 118 ods. 4 alebo § 71 ods. 6 je povinný odovzdať správu dôchodkového fondu a s ňou súvisiacu dokumentáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti určenej v rozhodnutí Národnej banky Slovenska podľa § 120 ods. 3 alebo § 71 ods. 6 písm. b) do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia Národnej banke Slovenska.

(9) Na núteného správcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri správe dôchodkového fondu. Nútený správca vykonáva správu dôchodkového fondu len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie záujmov sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, pričom je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o nariadení nútenej správy.

(10) Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a je povinný

a) hospodáriť so spravovaným majetkom s odbornou starostlivosťou,

b) dbať na ochranu záujmov sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,

c) viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný dôchodkový fond.

(11) Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za obdobie výkonu správy a za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového fondu.

(12) Nútená správa sa končí dňom určeným podľa rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy alebo rozhodnutím Národnej banky Slovenska o jej skončení.

(13) Národná banka Slovenska určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak

a) sa nútený správca zruší,

b) sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným Národnej banke Slovenska,

c) nútený správca porušuje svoje povinnosti,

d) nútenému správcovi zaniklo oprávnenie na výkon činnosti depozitára.

(14) Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.

(15) Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. b) alebo písm. c), nútený správca je povinný plniť povinnosti núteného správcu až do vykonateľnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o určení nového núteného správcu.

(16) Na určenie nového núteného správcu podľa odseku 13 sa použije ustanovenie odseku 5.

§ 119

Pozastavenie nakladania s majetkom v dôchodkovom fonde

Ak Národná banka Slovenska pozastaví nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde podľa § 115 ods. 1 písm. m), dňom doručenia rozhodnutia Národnej banky Slovenska o pozastavení nakladania s majetkom v dôchodkovom fonde môže dôchodková správcovská spoločnosť nakladať s týmto majetkom len v rozsahu určenom v tomto rozhodnutí.

§ 120

Odobratie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak

a) dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienku primeranosti jej vlastných zdrojov v lehote určenej v rozhodnutí podľa § 116 ods. 3,

b) dôchodková správcovská spoločnosť nezačala do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia na vznik a činnosť vykonávať činnosti uvedené v tomto povolení; tým nie je dotknuté ustanovenie § 51 ods. 1 písm. e),

c) tak ustanovuje tento zákon.

(2) Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti aj vtedy, ak

a) toto povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,

b) došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie tohto povolenia,

c) dôchodková správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a uloženie inej sankcie podľa tohto zákona neviedlo k náprave,

d) dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v tomto povolení,

e) dôchodková správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu dôchodkového fondu nútenému správcovi podľa § 118 ods. 6.

(3) Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 115 ods. 1 písm. p), súčasne na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia nariadi nútenú správu dôchodkových fondov spravovaných dotknutou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a určí núteného správcu.

(4) Dňom doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie dôchodková správcovská spoločnosť vykonávať činnosť podľa tohto zákona.

(5) Rozhodnutie o odobratí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zašle Národná banka Slovenska na uverejnenie do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti Obchodnému vestníku.

(6) Odobratie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa zapisuje do obchodného registra. Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národná banka Slovenska podá návrh na zápis tejto skutočnosti do obchodného registra.

JEDENÁSTA ČASŤ

ZÁRUKY

§ 121

(1) Sociálna poisťovňa ručí v plnom rozsahu z rezervného fondu solidarity za škodu spôsobenú rozhodnutím, postupom alebo iným konaním dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitára, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktoré mali za následok poškodenie majetku v dôchodkovom fonde.

(2) O náhrade škody podľa odseku 1 rozhoduje súd.

(3) Sociálna poisťovňa prevedie bez zbytočného odkladu na účet toho dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, finančné prostriedky v rozsahu náhrady škody podľa rozhodnutia súdu. Po prevedení finančných prostriedkov podľa prvej vety Sociálna poisťovňa sa stáva veriteľom a dôchodková správcovská spoločnosť sa stáva dlžníkom.

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 122

Spory vzniknuté na základe tohto zákona rozhodujú súdy.

§ 123

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia, s výnimkou činnosti podľa § 47 ods. 2 písm. c), najskôr od 1. januára 2005.

(2) Činnosť podľa § 47 ods. 2 písm. c) a § 111 ods. 1 sa môže vykonávať najskôr od 1. novembra 2004.

(3) Ak dôchodková správcovská spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra pred 1. januárom 2005, lehota podľa § 51 ods. 1 písm. e) začne plynúť najskôr od 1. januára 2005.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatút dôchodkového fondu s týmto zákonom a podať žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu dôchodkového fondu najneskôr do 31. marca 2005.

§ 123a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006

(1) Povolenia, schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006, ktoré sú platné k 1. januáru 2006, sa považujú za povolenia, schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané podľa tohto zákona. Na obmedzenie alebo pozastavenie výkonu činností podľa takéhoto povolenia a na zmenu, odobratie alebo zánik takéhoto povolenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona; to obdobne platí o zrušení alebo zániku schválení a predchádzajúcich súhlasov vydaných Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006.

(2) Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na vykonanie jednotlivých splnomocňovacích ustanovení tohto zákona, prechádza od 1. januára 2006 do pôsobnosti Národnej banky Slovenska v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

§ 123b

(1) Povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa zanikajú 1. januára 2007.

(2) Žiadateľovi o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa, ktorý zaplatil poplatok za udelenie tohto povolenia a o ktorého žiadosti Národná banka Slovenska nerozhodla do 31. decembra 2006, je Národná banka Slovenska povinná tento poplatok vrátiť.

§ 123c

Predchádzajúce súhlasy vydané Národnou bankou Slovenska do 31. júla 2006, ktoré boli podmienkou na zverenie výkonu činnosti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, zanikajú 28. februára 2007.

§ 123d

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2007

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty dôchodkových fondov s týmto zákonom najneskôr do 30. júna 2007.

(2) Na penále súvisiace s príspevkami za obdobie pred 1. januárom 2007, ktoré Sociálna poisťovňa nepostúpila na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v lehote podľa osobitného predpisu,1) sa po 31. decembri 2006 vzťahuje zákon účinný do 31. decembra 2006, ak Národná banka Slovenska do 30. júna 2007 zistila, že Sociálna poisťovňa nepostúpila tieto príspevky.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

§ 123e

Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 2 účinnom do 31. decembra 2007 a v § 14 ods. 3, ktorá neuzatvorila do 31. decembra 2007 zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, môže túto zmluvu uzatvoriť do 30. júna 2008. Na fyzickú osobu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. c) až e) účinnom do 31. decembra 2007, ktorá do 30. júna 2008 uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, sa vzťahuje právna úprava účinná od 1. januára 2008, ktorá platí na osoby uvedené v § 14 ods. 5.

§ 123f

(1) Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2008, môže do 30. júna 2008 doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne písomné oznámenie s jej úradne osvedčeným podpisom, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.

(2) Doručením písomného oznámenia podľa odseku 1 fyzickej osobe zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa prvého vzniku tejto účasti a zaniká zmluva o starobnom dôchodkovom sporení.

(3) Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zánik zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu. Ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu je nižšia ako suma zodpovedajúca nominálnej hodnote zaplatených príspevkov na bežný účet dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.

§ 123g

(1) Sporiteľ, ktorý je povinne zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení k 31. decembru 2007 podľa § 14 ods. 1 písm. c) až e) a ods. 2 písm. c) až e) účinnom do 31. decembra 2007 a ktorému by táto povinná účasť mala trvať aj po 31. decembri 2007, je po tomto dni zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 5, ak do 30. júna 2008 nedoručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne písomné oznámenie podľa § 123f ods. 1.

(2) Zrušený

(3) Fyzickej osobe, ktorá do 31. decembra 2007 bola povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení ako zamestnanec z dôvodu výkonu činnosti príslušníka Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníka Horskej záchrannej služby, zaniká od 1. januára 2008 povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z tohto dôvodu.

§ 123h

Dohľad nad postupovaním príspevkov a penále Sociálnou poisťovňou dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý Národná banka Slovenska začala pred 1. januárom 2008 a do 31. decembra 2007 neskončila, skončí Národná banka Slovenska po 31. decembri 2007 podľa zákona účinného do 31. decembra 2007.

§ 123i

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť svoju organizačnú štruktúru s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2008.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2008. Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety primerane predĺžiť.

§ 123j

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008

(1) Každá dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a vykonať opatrenia, pravidlá a postupy, ktorými pri vytváraní a správe dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia zabezpečí plynulý a nerušený prechod zo slovenskej meny na euro, najmä

a) pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, hodnoty dôchodkových jednotiek a aktuálnej hodnoty osobných dôchodkových účtov sporiteľov, hodnoty dôchodku starobného dôchodkového sporenia a údajov o vývoji hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,

b) opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro,

c) spôsob a pravidlá informovania sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia o významných skutočnostiach týkajúcich sa prechodu zo slovenskej meny na euro, najmä spôsob a pravidlá ako jednotlivým sporiteľom a jednotlivým poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia poskytne a sprístupní informácie o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky, aktuálnej hodnote ich osobného dôchodkového účtu a hodnote ich dôchodku starobného dôchodkového sporenia, ako aj informácie o prípadnej zmene alebo aktualizácii štatútov a informačných prospektov dôchodkových fondov v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a najmenej počas šiestich mesiacov po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinná na svojom webovom sídle a vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch, ktoré slúžia na styk so sporiteľmi, poberateľmi dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo inými osobami pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, zverejňovať informácie o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré sa chystá vykonať, vykonáva alebo vykonala na zabezpečenie prechodu zo slovenskej meny na euro.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať informáciu v rozsahu podľa odseku 1. Dôchodková správcovská spoločnosť je v období posledných troch mesiacov predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike povinná túto informáciu bezodplatne poskytnúť každému sporiteľovi, s ktorým v tomto období uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení; ostatným sporiteľom a poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia túto informáciu bezodplatne poskytne, ak si ju vyžiadajú.

(4) Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, ktoré sú súčasťou dokumentov dôchodkového fondu alebo iných informácií určených pre sporiteľov alebo poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia, sa na účely prípravy na prechod a prechodu zo slovenskej meny na euro prepočítavajú podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Na peňažné údaje o hodnotách súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, ktoré sú súčasťou informácií určených pre sporiteľov alebo poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia, sa vzťahuje duálne zobrazovanie v rozsahu podľa osobitných predpisov,98) ak ide o informácie vydané alebo zverejnené počas povinného obdobia duálneho zobrazovania podľa osobitných predpisov o zavedení eura v Slovenskej republike.98)

(5) Dôchodkové správcovské spoločnosti sú najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinné bezodplatne písomne oznámiť svojim sporiteľom informáciu o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky a o aktuálnej hodnote ich osobného dôchodkového účtu ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republike, ktorej súčasťou musí byť v súlade s týmto zákonom aj prepočet a zaokrúhlenie týchto aktuálnych hodnôt zo slovenskej meny na eurá vykonané podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Dôchodkové správcovské spoločnosti sú tiež najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinné bezodplatne písomne oznámiť svojim poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia informáciu o prepočte a zaokrúhlení hodnoty dôchodku starobného dôchodkového sporenia zo slovenskej meny na eurá vykonanom podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro.98)

(6) Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví rozsah a obsah informácií zverejňovaných podľa odseku 2.

§ 123k

Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2008

Na fyzickú osobu, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa vzťahuje § 123f primerane. Písomné oznámenie podľa § 123f ods. 1 nevyžaduje úradné osvedčenie podpisu.

Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008

§ 123l

Fyzická osoba, ktorá k 15. novembru 2008 nie je sporiteľ, môže do 30. júna 2009 uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

§ 123m

(1) Sporiteľovi, ktorý pred 15. novembrom 2008 uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení, ak do 30. júna 2009 doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.

(2) Účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1, najskôr však 1. januára 2009, a to spätne odo dňa vzniku prvej účasti. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká

a) 1. januára 2009, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie podľa odseku 1 pred 1. januárom 2009,

b) dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie podľa odseku 1 v období od 1. januára 2009 do 30. júna 2009.

(3) Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1, najskôr však po 31. decembri 2008 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

§ 123n

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2009 najneskôr do 31. decembra 2009. Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac o jeden rok.

§ 123o

V období šiestich mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike môže depozitár pre každý dôchodkový fond spravovaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou viesť dva bežné účty v eurách.

§ 123p

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2011

Ak plynutie lehoty podľa § 64 ods. 4 v znení účinnom do 31. decembra 2010 malo skončiť po 31. decembri 2010, sporiteľ podľa § 14 ods. 5 môže v tejto lehote oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne skutočnosť, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení; na účasť týchto sporiteľov na starobnom dôchodkovom sporení v období do 31. decembra 2010 sa vzťahuje právna úprava účinná do 31. decembra 2010. Ustanovením prvej vety nie je dotknutý vznik účasti sporiteľov podľa prvej vety na starobnom dôchodkovom sporení od 1. januára 2011 podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2011, ak títo sporitelia v lehote podľa prvej vety neoznámia príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne skutočnosť, že sa rozhodli byť zúčastnení na starobnom dôchodkovom sporení.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2011

§ 123q

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť na základe písomnej žiadosti vyplatí fyzickej osobe, ktorej zanikla povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu podľa § 123g ods. 2 účinného od 1. januára 2008, sumu vyjadrenú v peniazoch rovnajúcu sa hodnote počtu dôchodkových jednotiek, ktorý mala na osobnom dôchodkovom účte k 31. decembru 2007 z dôvodu poberania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu;3) tieto údaje poskytuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti bezplatne Sociálna poisťovňa. Vyplácaná suma musí zodpovedať hodnote počtu dôchodkových jednotiek ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty. Vyplácaná suma podľa prvej vety sa môže znížiť najviac o odplaty, ktoré boli od 1. januára 2008 do 31. marca 2012 z osobného dôchodkového účtu preukázateľne uhradené; podrobnosti o výpočte výšky vyplácanej sumy a jej výplate môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť nevyplatí sumu podľa odseku 1, ak fyzická osoba získala najmenej 10 rokov starobného dôchodkového sporenia.

(3) Žiadosť podľa odseku 1 môže fyzická osoba podať po dovŕšení dôchodkového veku alebo po priznaní predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu;3) túto skutočnosť preukazuje žiadateľ. Dôchodková správcovská spoločnosť je sumu podľa odseku 1 povinná vyplatiť žiadateľovi do 60 dní od doručenia žiadosti.

§ 123r

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 15. januára 2012 zaslať sporiteľovi v inom ako konzervatívnom dôchodkovom fonde písomné oznámenie o zrušení povinnosti dopĺňať majetok podľa § 63d vo vyváženom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde, ako aj o zmene názvov týchto fondov od 1. apríla 2012 s poučením, že ak má sporiteľ záujem na zachovaní povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok do dôchodkového fondu v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky v starobnom dôchodkovom sporení, môže prestúpiť do konzervatívneho dôchodkového fondu; súčasťou listovej zásielky tohto oznámenia musí byť aj návratka na prestup sporiteľa do konzervatívneho dôchodkového fondu, ktorej obsahom je dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo žiadosť, ak ide o sporiteľa, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť Sociálna poisťovňa, s poučením, že túto návratku musí sporiteľ, ktorý má záujem na zachovaní povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok do dôchodkového fondu v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky, podpísať a zaslať na adresu dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako doporučenú listovú zásielku. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 15. januára 2012 zaslať sporiteľovi písomné oznámenie obsahujúce informáciu o základných zmenách podľa tohto zákona.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť do 30. novembra 2011 na svojom webovom sídle informácie podľa odseku 1 vrátane vzoru návratky na prestup sporiteľa do konzervatívneho dôchodkového fondu s poučením, že návratku musí sporiteľ, ktorý má záujem na zachovaní povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok do dôchodkového fondu v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky, podpísať a zaslať na adresu dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako doporučenú listovú zásielku.

§ 123s

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 a preukázanie splnenia podmienok zápisu tejto zmluvy do registra zmlúv je spojené s neprimeranými ťažkosťami, je sporiteľ a táto zmluva sa považuje za zmluvu uzatvorenú v súlade s týmto zákonom, ak na výzvu Sociálnej poisťovne nedoručí v lehote šiestich mesiacov od doručenia výzvy Sociálnej poisťovne písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení. Doručením písomného oznámenia podľa prvej vety fyzickej osobe zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku prvej účasti a zaniká zmluva o starobnom dôchodkovom sporení. Na výmaz zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv a na prevod sumy zodpovedajúcej nominálnej hodnote zaplatených príspevkov po doručení písomného oznámenia podľa prvej vety sa použije § 64a ods. 8 až 10.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2012

§ 123t

(1) Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo ktorej dôchodkovú správcovskú spoločnosť určila Sociálna poisťovňa podľa zákona účinného do 31. marca 2012, je sporiteľ podľa zákona účinného od 1. apríla 2012; to neplatí, ak jej účasť na starobnom dôchodkovom sporení zanikla podľa § 17a, § 123f alebo podľa § 123m.

(2) Dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu,3) ktoré fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 a 3 účinnom do 31. marca 2012 vzniklo pred 1. aprílom 2012 a netrvalo nepretržite najmenej 150 dní, sa nepovažuje za prvé dôchodkové poistenie podľa zákona účinného od 1. apríla 2012, ak táto fyzická osoba sa do šiestich mesiacov od vzniku tohto prvého dôchodkového poistenia nerozhodla byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení podľa zákona účinného do 31. marca 2012.

(3) Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 1 a 3 účinnom do 31. marca 2012, ktorej prvé dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu3) vzniknuté a zaniknuté pred 1. aprílom 2012 netrvalo nepretržite najmenej 150 dní a rozhodla sa byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení do šiestich mesiacov od vzniku tohto prvého dôchodkového poistenia, je sporiteľ podľa zákona účinného od 1. apríla 2012. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú uzatvoril sporiteľ uvedený v prvej vete, sa považuje za zmluvu uzatvorenú v súlade s týmto zákonom.

(4) Ak fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 a 3 účinnom do 31. marca 2012 vzniklo dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu3) pred 1. aprílom 2012 a trvá aj po 31. marci 2012 a do 31. marca 2012 neuplynula šesťmesačná lehota na rozhodnutie byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, táto lehota plynie aj po 31. marci 2012; na zápis zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej týmto sporiteľom do registra zmlúv a na právne účinky tohto zápisu sa vzťahuje zákon účinný do 31. marca 2012. Podmienka nepretržitého trvania dôchodkového poistenia podľa zákona účinného do 31. marca 2012 sa nevyžaduje. Fyzická osoba podľa prvej vety je sporiteľ podľa tohto zákona.

§ 123u

Dôchodková správcovská spoločnosť k 31. marcu 2012 odpočíta odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde z garančného účtu alebo doplní majetok v dôchodkovom fonde podľa zákona účinného do 31. marca 2012; polovicu zostatku na garančnom účte pripíše na bežný účet príslušného dôchodkového fondu a polovicu zostatku pripíše na bežný účet dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

§ 123v

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty dôchodkových fondov so zákonom účinným od 1. apríla 2012 najneskôr do 30. septembra 2012.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde so zákonom účinným od 1. apríla 2012 najneskôr do 31. decembra 2012; iné povinnosti ustanovené zákonom účinným od 1. apríla 2012 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dodržiavať bez ohľadu na znenie štatútu dôchodkového fondu.

(3) Na základe písomnej žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska predĺžiť lehotu podľa odseku 2 na zosúladenie majetku v dôchodkovom fonde podľa § 88 ods. 1 druhej vety najviac o 12 mesiacov.

§ 123w

(1) Odplata za správu dôchodkového fondu a odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za mesiac marec 2012 sa vypočítajú k 31. marcu 2012 a zúčtujú sa 31. marca 2012 spôsobom podľa zákona účinného do 31. marca 2012, pričom sa dodrží postup podľa odsekov 2 a 3.

(2) Na účely výpočtu odplaty za správu dôchodkového fondu sa k 31. marcu 2012 vypočíta predbežná čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ktorá nie je znížená o odplatu za správu dôchodkového fondu a odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Na účely výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa k 31. marcu 2012 vypočíta aj druhá predbežná čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ktorá nie je znížená o odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

(3) Na účely výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa k 31. marcu 2012 vypočíta predbežná aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky. Predbežná aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky je podiel druhej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu.

§ 123x

Na účely § 63d prvým sledovaným obdobím je obdobie od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012, druhým sledovaným obdobím je obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, tretím sledovaným obdobím je obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2014, štvrtým sledovaným obdobím je obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2015 a piatym sledovaným obdobím je obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016.

§ 123y

Ustanovenie § 92 ods. 1 účinné od 1. apríla 2012 musí byť prvý raz splnené k 1. júlu 2012. Sporiteľ starší ako 54 rokov nemôže v období od 1. apríla 2012 do 30. júna 2012 presunúť čistú hodnotu majetku ani jej časť do zmiešaného dôchodkového fondu, do akciového dôchodkového fondu ani do indexového dôchodkového fondu.

§ 123z

(1) Konzervatívny dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. marca 2012 je od 1. apríla 2012 dlhopisový dôchodkový fond.

(2) Štatút konzervatívneho dôchodkového fondu schválený podľa zákona účinného do 31. marca 2012 sa považuje od 1. apríla 2012 za štatút dlhopisového dôchodkového fondu.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná od 1. apríla 2012 vo vzťahu k sporiteľom a k tretím osobám používať výlučne označenie dlhopisový dôchodkový fond. Zmenu názvu konzervatívneho dôchodkového fondu na dlhopisový dôchodkový fond je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zverejniť na svojom webovom sídle do 10. apríla 2012.

(4) Vyvážený dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. marca 2012 je od 1. apríla 2012 zmiešaný dôchodkový fond; odseky 2 a 3 platia primerane.

(5) Rastový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. marca 2012 je od 1. apríla 2012 akciový dôchodkový fond; odseky 2 a 3 platia primerane.

§ 123aa

Ustanovenie § 88a sa do 31. marca 2013 neuplatňuje.

§ 123ab

Výpis z osobného dôchodkového účtu za rok 2011 musí spĺňať ustanovenia zákona účinného do 31. marca 2012.


TRINÁSTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 124

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 125

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 184/2004 Z. z. o odbornej skúške sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia,

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 737/2004 Z. z. o spôsobe preukazovania politickej a ekonomickej nezávislosti, štandardnosti a transparentnosti používanej metodológie a uznania trhom agentúry špecializujúcej sa na oceňovanie investičného rizika.

§ 126

Zrušovacie ustanovenia účinné od 1. apríla 2012

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 87/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu,

2. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 267/2009 Z. z. o referenčnej hodnote konzervatívneho dôchodkového fondu a o zložení referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu.

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem článku I § 47 až 51, § 53 až 56, § 58, 62, 66, 109, § 113 až 115, § 120, 124, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2004 a článku I § 52, 67, 111, 112, 117 a 123, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. apríla 2004.

Zákon č. 186/2004 Z. z. z 12. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii okrem čl. IV, ktorý nadobudol účinnosť 15. apríla 2004.

Zákon č. 439/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. augusta 2004.

Zákon č. 721/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2005.

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2006.

Zákon č. 310/2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. augusta 2006 okrem tridsiateho bodu, tridsiateho siedmeho bodu, tridsiateho ôsmeho bodu, päťdesiateho tretieho bodu, päťdesiateho šiesteho bodu až šesťdesiateho druhého bodu v čl. IV, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2007.

Zákon č. 644/2006 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2007.

Zákon č. 677/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. januára 2007.

Zákon č. 209/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. novembra 2007 okrem čl. I bodov 2, 6, 7, 11 až 14, 16, 18, 23 až 25, 27, 57, 58, 60, 73 až 81, 91, 93 až 96, 100 až 102, 106, 116, 117, 124 až 136, 139, 144 až 151, 154 až 165, ktoré nadobudli účinnosť 1. mája 2007.

Zákon č. 519/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2008.

Zákon č. 555/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2008.

Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2008 okrem ustanovení čl. XV bodov 1. a 2. [§ 23 ods. 11, § 75 ods. 2], ktorý nadobudol účinnosť dňom zavedenia eura v Slovenskej republike.

Zákon č. 62/2008 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. marca 2008.

Zákon č. 434/2008 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 15. novembra 2008.

Zákon č. 449/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia okrem článku II, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009.

Zákon č. 137/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. júla 2009.

Zákon č. 572/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2010.

Zákon č. 105/2010 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (27. marec 2010).

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z. bol vyhlásený v Zbierke zákonov 14. septembra 2010.

Zákon č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2011.

Zákon č. 334/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. novembra 2011 okrem prvého bodu až štvrtého bodu, deviateho bodu, jedenásteho bodu až tridsiateho druhého bodu, tridsiateho štvrtého bodu až osemdesiateho piateho bodu, osemdesiateho siedmeho bodu až stodvadsiateho siedmeho bodu, stotridsiateho bodu až stopäťdesiateho bodu, § 123t až 123ab v stopäťdesiatom prvom bode, stopäťdesiateho druhého bodu a stopäťdesiateho tretieho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2012.


Pavol Hrušovský v. r.


Príloha č. 1 zákonu č. 43/2004 Z. z.

VZORCE NA VÝPOČET STAROBNÉHO DÔCHODKU A PREDČASNÉHO STAROBNÉHO DÔCHODKU VYPLÁCANÝCH DOŽIVOTNE A POZOSTALOSTNÝCH DÔCHODKOV

I. DEFINÍCIE

Potrebný jednotkový kapitál (nc) – výška peňažných prostriedkov alebo iných aktív na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa potrebných na financovanie jednotkového doživotného starobného dôchodku (dôchodok vo výške 1 Sk vyplácaný mesačne) alebo jednotkového doživotného predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku pre pozostalých uvedených v zákone.

II. VZORCE

Uvedené vzorce sa použijú na výpočet výšky aktív potrebných na vyplácanie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku príslušnou poisťovňou.

Vo vzorcoch sa použijú tieto veličiny a ich označenia:

x = vek sporiteľa (muža alebo ženy),

y = vek manžela/manželky sporiteľa (muža alebo ženy),

h = vek najmladšieho nezaopatreného dieťaťa po zomretom,

z = priemerný vek, po ktorého dosiahnutí už dieťa nemá nárok na sirotský dôchodok,

nc = potrebný jednotkový kapitál,

x´ = x + z – h

y´ = y + z – h

Nx, Nxy, Dx = komutatívne funkcie definované takto:

Dx = Vx lX

Nx = XXX Dx+t

Dxy = V(x+y)/2 lxy

lxy = k lx ly

Nxy = XXX Dx+t, y+t

k = 1/l0,

kde

V = (1+ i)–1 ..... diskontný faktor,

i = technická úroková miera na výpočet dôchodkov vyplácaných doživotne,

lx = počet žijúcich ľudí vo veku x rokov.

Na výpočet lx sa musia použiť zmiešané úmrtnostné tabuľky schválené Úradom pre finančný trh.

2.1 Vzorec na výpočet potrebného jednotkového kapitálu pre starobné dôchodky a predčasné starobné dôchodky poskytované formou doživotného dôchodku

Potrebný jednotkový kapitál (nc) je v prípade doživotného starobného dôchodku a doživotného predčasného starobného dôchodku určený z pohľadu sporiteľa a pozostalých takto:

A. Poberateľ doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku

vzorec

B. Manžel/manželka poberajúca pozostalostný dôchodok najviac s jedným nezaopatreným dieťaťom:

vzorec

C. Manžel/manželka poberajúca pozostalostný dôchodok viac ako s jedným nezaopatreným dieťaťom:

vzorec

kde ps predstavuje príslušný percentuálny podiel vdovského alebo vdoveckého dôchodku pri viac ako jednom nezaopatrenom dieťati a určuje sa týmto spôsobom:

ps = 2/[2a + b],

kde

a = počet žijúcich rodičov (1 alebo 0),

b = počet nezaopatrených detí, ktorým sa vypláca sirotský dôchodok.

Uvedená úprava podielu vdovského alebo vdoveckého dôchodku sa bude aplikovať vždy, keď 0,6 a + 0,3 b > 1,0.

Takýmto spôsobom bude zaručené, že suma všetkých vyplácaných vdovských alebo vdoveckých dôchodkov nebude nikdy vyššia ako 1 alebo 100 % z relevantného doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku.

2.2 Vzorec na výpočet doživotného starobného dôchodku a doživotného predčasného starobného dôchodku

Po výpočte potrebného jednotkového kapitálu v bode 2.1 je výška mesačného doživotného starobného dôchodku a doživotného predčasného starobného dôchodku určená nasledujúcim spôsobom.

Mesačný doživotný starobný dôchodok a doživotný predčasný starobný dôchodok = Suma peňažných prostriedkov alebo iných aktív v aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa/[Suma celého potrebného jednotkového kapitálu [(ĺnc) 12].

2.3 Vzorec na výpočet doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku formou programového výberu s doživotným dôchodkom

V prípade poberania doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku formou programového výberu s doživotným dôchodkom časť osobného dôchodkového účtu, ktorá ostáva v správe dôchodkovej správcovskej spoločnosti na financovanie starobného dôchodku alebo predčasného dôchodku ako disponibilného prebytku v rámci programového výberu, sa musí odpočítať od aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu. Výsledkom je zostatok na osobnom dôchodkovom účte potrebný na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného doživotne príslušnou poisťovňou.

Aj v tomto prípade ostáva všeobecný vzorec na výpočet potrebného jednotkového kapitálu identický. Aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sa musí upraviť odpočítaním sumy, ktorá ostáva v správe dôchodkovej správcovskej spoločnosti na financovanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku v rámci programového výberu. Výška mesačného starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného doživotne sa určuje ako:

Mesačný doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok = [Aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu – Zostatok určený na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku v rámci programového výberu]/[Suma celého potrebného jednotkového kapitálu [(ĺnc) 12].

Príloha č. 2 k zákonu č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 6, 10. 1. 1979).

2. Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 359,19. 12. 1986).

3. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180,19. 7. 2000).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002) v platnom znení.

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).

Príloha č. 3 k zákonu č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.

VZOREC NA VÝPOČET VÝŠKY ODPLATY ZA ZHODNOTENIE MAJETKU V ZMIEŠANOM DÔCHODKOVOM FONDE A V AKCIOVOM DÔCHODKOVOM FONDE

Vzorec na výpočet výšky odplaty za zhodnotenie majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde:

vzorec

Pri výpočte odplaty za zhodnotenie majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde sa použijú tieto veličiny, funkcie a ich označenia:

Ot výška odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde pre deň t

NAVt druhá predbežná čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde platná pre deň t

AHDJt predbežná aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky platná pre deň t

maxAHDJt-1 maximálna aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky dosiahnutá v deň t-1 od 1. apríla 2012

K koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde, ktorý môže byť maximálne vo výške 0,056

t pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dňu výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 346/2005 Z. z.o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

4) § 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

5) § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

6) § 27 zákona č. 461/2003 Z. z.

7) § 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

8) Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) § 51 Občianskeho zákonníka.

19) § 26 zákona č. 461/2003 Z. z.

20) § 138 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

29) § 139 zákona č. 461/2003 Z. z.

30) § 140 ods. 1 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z.

31) § 140 ods. 1 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z.

32) § 140 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z.

33) § 12 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

34) § 142 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.

35) § 142 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z.

36) § 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.

36a) § 241a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.

37) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

38) § 50a Občianskeho zákonníka.

39) § 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z.

39a) § 74 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

39b) § 76 ods. 4 a 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

40) § 117 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.

41) Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.

42) Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

43) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

44) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

45) Obchodný zákonník.

46) § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

47) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.

48) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

49) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

50) § 37 ods. 1 zákona č. 96/2002 Z. z.

51) § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 60 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.

52) § 8 písm. i) zákona č. 566/2001 Z. z.

53) § 8 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z.

54) § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

55) § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

56) § 66b Obchodného zákonníka.

57) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

58) § 27 Obchodného zákonníka.
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

58a) § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

58b) § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

58c) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

58d) § 4 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.

58e) § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

58f) § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

59) § 17 až 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

60) § 116 Občianskeho zákonníka.

61) § 138 až 143 zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 44 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
§ 43 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

62) Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

63) § 3 ods. 4 zákona č. 429/2002 Z. z.

64) Občiansky súdny poriadok.

65) Trestný poriadok.

66) § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

67) Zákon č. 563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

68) Trestný zákon.

68a) § 226 ods. 1 písm. k) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

69) § 11 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

70) § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.

71) § 8 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.

71a) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

72) Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

73) Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

74) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

75) § 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

76) § 8 písm. n) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

77) § 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

77a) § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

78) § 14 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

79) § 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

79a) Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.

79b) § 6 ods. 16 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

80) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.

81) Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

82) Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

83) § 50 až 65 zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

84) § 156 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

85) § 708 až 715 Obchodného zákonníka.

86) § 716 až 719a Obchodného zákonníka.

87) Napríklad § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 91 ods. 4 písm. h) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

88) Občiansky súdny poriadok.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

89) § 226 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

90) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

92) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

93) Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.

93a) Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

94) Napríklad Trestný poriadok,Zákonník práce.

95) § 178 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.

96) § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka.

97) § 28 zákona č. 566/2001 Z. z.

98) § 1 ods. 2 písm. i), § 2 a § 18 zákona č. 659/2007 Z. z.