Oznámenie č. 274/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkovej dohody k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 69/2012
Platnosť od 13.09.2012
Redakčná poznámka

Dodatková dohoda nadobudla platnosť 29. augusta 2012.

274

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 23. augusta 2010 a 12. septembra 2011 bola uzavretá Dodatková dohoda k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (oznámenie č. 74/2000 Z. z.).

Dodatková dohoda nadobudla platnosť 29. augusta 2012.

Do textu dodatkovej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.