Vyhláška č. 263/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a na jej vyradenie z tohto zoznamu

Čiastka 68/2012
Platnosť od 08.09.2012
Účinnosť od 10.09.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.09.2012 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

08.09.2012