Oznámenie č. 260/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Čiastka 67/2012
Platnosť od 06.09.2012
Redakčná poznámka

Účinnosť opatrenia je od 1. decembra 2012.

260

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 99d ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

opatrenie z 20. augusta 2012 č. MF/020058/2012-722, ktorým sa ustanovujú vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Predmetným opatrením sa ustanovujú vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre fyzické osoby a právnické osoby.

Účinnosť opatrenia je od 1. decembra 2012.

Uvedené opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2012 a možno doň nazrieť na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk.