26

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. júla 2010 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o podpore a ochrane investícií.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 378 z 29. marca 2011 a rozhodla, že ide o zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 13. mája 2011.

Zmluva nadobudne platnosť 14. marca 2012 v súlade s článkom XV ods. 6.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o podpore a ochrane investícií podpísanej v Prahe 15. novembra 1990 (oznámenie č. 333/1992 Zb.).

K oznámeniu č. 26/2012 Z. z.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Kanadou o podpore a ochrane investícií

Slovenská republika a Kanada (ďalej len „zmluvné strany“),

uznávajúc, že podpora a ochrana investícií investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany bude prispievať k stimulácii obchodných iniciatív a rozvoju ekonomickej spolupráce medzi nimi,

dohodli sa takto:

Článok I

Definície

Na účely tejto zmluvy:

a) právnická osoba je „spriaznená“ s inou osobou, ak riadi alebo je riadená touto inou osobou; alebo ak je sama a tá druhá osoba riadená tou istou osobou;

b) pojem „dôverné informácie“ znamená dôverné obchodné informácie a informácie, na ktoré je prednostné právo, alebo informácie inak chránené pred zverejnením podľa právnych predpisov každej zmluvnej strany;

c) pojem „finančná inštitúcia“ znamená akéhokoľvek finančného sprostredkovateľa alebo iný podnik, ktorý je oprávnený vykonávať obchodnú činnosť a je riadený alebo kontrolovaný ako finančná inštitúcia podľa zákona zmluvnej strany, na ktorej území sa nachádza;

d) pojem „investícia“ znamená akýkoľvek druh majetku, vlastnený alebo investovaný priamo alebo nepriamo investorom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súlade s právnymi predpismi druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, hoci nie výlučne:

i) hnuteľný a nehnuteľný majetok a akékoľvek s ním spojené vlastnícke práva, ako sú hypotéky, záložné práva,

ii) akcie, účastiny, obligácie a dlhopisy alebo akúkoľvek inú formu majetkovej účasti v spoločnosti, obchodnej spoločnosti alebo podniku so spoločnou majetkovou účasťou,

iii) peňažné pohľadávky a nároky na zmluvné plnenie majúce finančnú hodnotu,

iv) práva na duševné vlastníctvo vrátane práv súvisiacich s autorskými právami, patentmi, obchodnými značkami, ako aj obchodnými menami, priemyselnými vzormi, goodwillom, obchodnými tajomstvami a know-how,

v) práva, vyplývajúce zo zákona alebo zmluvy, vykonávať akúkoľvek hospodársku a podnikateľskú činnosť vrátane akýchkoľvek práv na vyhľadávanie, rozvíjanie, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov;

akákoľvek zmena formy investície nemá vplyv na jej charakter investície;

e) pojem „investor“ znamená:

i) akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá má občianstvo alebo trvalé bydlisko u zmluvnej strany v súlade s jej právnymi predpismi, alebo

ii) akúkoľvek korporáciu, partnerstvo, trust, podnik so spoločnou majetkovou účasťou, organizáciu, asociáciu alebo podnik, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo je riadne zriadený v súlade s platnými právnymi predpismi takejto zmluvnej strany,

za predpokladu, že takýto investor má právo, v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany, investovať na území druhej zmluvnej strany;

f) pojem „opatrenie“ zahŕňa akýkoľvek zákon, nariadenie, vykonávací predpis, požiadavku alebo zaužívaný postup každej zmluvnej strany;

g) pojem „verejnoprávny subjekt“ znamená centrálnu banku alebo menovú inštitúciu zmluvnej strany alebo menovej únie, ktorej je členom, alebo akúkoľvek finančnú inštitúciu, ktorú vlastní alebo kontroluje zmluvná strana;

h) pojem „výnosy“ znamená všetky sumy získané z investícií a zahŕňa najmä, hoci nie výlučne, zisky, úroky, kapitálové výnosy, dividendy, autorské honoráre, poplatky alebo iné bežné príjmy; a

i) pojem „územie“ znamená:

i) vo vzťahu k Slovenskej republike územie Slovenskej republiky,

ii) vo vzťahu ku Kanade územie Kanady, ako aj tých prímorských oblastí vrátane morského dna a morského podložia priliehajúceho k vonkajšej hranici teritoriálneho mora, na ktoré si Kanada v súlade s medzinárodným právom uplatňuje zvrchované právo, na účel prieskumu a ťažby prírodných zdrojov v takýchto oblastiach.

Článok II

Podpora investícií

1. Každá zmluvná strana podporí vytváranie priaznivých podmienok investorom druhej zmluvnej strany na uskutočňovanie investícií na jej území.

2. Každá zmluvná strana povolí investície investorom druhej zmluvnej strany, ak je to v súlade s jej právnymi predpismi.

3. Táto zmluva nezamedzuje žiadnej zo zmluvných strán stanovovať zákony a pravidlá v súvislosti so zriaďovaním nových podnikov alebo nadobudnutím alebo predajom podniku na jej území za predpokladu, že takéto právne predpisy sú aplikované rovnako na všetkých zahraničných investorov. Rozhodnutia prijaté v zhode s takýmito právnymi predpismi nebudú podliehať ustanoveniam článku X (Riešenie sporov medzi investorom a hostiteľskou zmluvnou stranou) alebo článku XII (Spory medzi zmluvnými stranami) tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany uznávajú, že je nenáležité podporovať investície zmierňovaním vnútroštátnych opatrení týkajúcich sa zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia. Obdobne, zmluvná strana by sa nemala zriecť alebo inak odchýliť, alebo ponúknuť zrieknutie sa či odchýlenie sa od takých opatrení, akými sú: podpora zriaďovania, nadobúdania, expanzie alebo udržanie investícií investora na svojom území. Ak sa zmluvná strana domnieva, že druhá zmluvná strana ponúkla takúto podporu, môže si vyžiadať konzultácie s druhou zmluvnou stranou a tieto dve zmluvné strany následne uskutočnia konzultácie na účely zabránenia takejto podpory.

Článok III

Ochrana investícií1)

1.

a) S investíciami alebo výnosmi investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany sa bude vždy zaobchádzať v súlade s minimálnym štandardom podľa obyčajového medzinárodného práva týkajúceho sa zaobchádzania s cudzincami vrátane riadneho a spravodlivého zaobchádzania a plnej ochrany a bezpečnosti.

b) Pojmy „riadne a spravodlivé zaobchádzanie“ a „plná ochrana a bezpečnosť“ v písmene a) si nevyžadujú zaobchádzanie, ktoré by presahovalo alebo si žiadalo viac, ako požaduje minimálny štandard obyčajového medzinárodného práva pre zaobchádzanie s cudzincami.

c) Rozhodnutie, že bolo porušené ďalšie ustanovenie zmluvy alebo osobitej medzinárodnej dohody, neznamená, že nastalo porušenie tohto odseku.

2. Každá zmluvná strana poskytne investíciám alebo výnosom investorov druhej zmluvnej strany na svojom štátnom území také zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé ako to, ktoré poskytuje za podobných okolností vo vzťahu k investíciám alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

3. Každá zmluvná strana poskytne investorom druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o jej riadenie, používanie, užívanie alebo nakladanie s ich investíciami alebo výnosmi na jej štátnom území, zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé ako to, ktoré poskytne za podobných okolností investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

4. Každá zmluvná strana v najvyššej možnej miere a v súlade so svojimi právnymi predpismi poskytne investíciám alebo výnosom investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé ako to, ktoré poskytne za podobných okolností investíciám alebo výnosom svojich vlastných investorov.

Článok IV

Výnimky

1. Odseky 2 a 3 článku III (Ochrana investícií) sa nevzťahujú na:

a)

i) akékoľvek existujúce nekonformné opatrenia udržiavané v platnosti na území zmluvnej strany a

ii) akékoľvek opatrenie platné alebo prijaté po dátume nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, ktoré v čase predaja alebo iného nakladania s podielmi alebo aktívami vlády v existujúcom štátnom podniku alebo existujúcom vládnom subjekte, alebo ich aktív, zakazuje alebo stanovuje obmedzenia vlastníctva majetkových podielov alebo aktív alebo ukladá požiadavky na občianstvo vzťahujúcich sa na vrcholové vedenie alebo členov predstavenstva;

b) pokračovanie alebo promptné obnovenie nekonformného opatrenia, na ktoré sa vzťahuje písmeno a);

c) zmenu akéhokoľvek nekonformného opatrenia, na ktoré sa vzťahuje písmeno a), v rozsahu, v ktorom táto zmena neznižuje súlad tohto opatrenia tak, ako existoval bezprostredne pred touto zmenou, s odsekmi 2 a 3 článku III (Ochrana investícií).

2. Ustanovenia tejto zmluvy o národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod sa nevzťahujú na výhody udelené zmluvnou stranou na základe jej záväzkov vyplývajúcich z členstva v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, na spoločnom trhu alebo v zóne voľného obchodu.

3. Zmluvné strany uznávajú, že záväzky zmluvnej strany vyplývajúce z členstva v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, na spoločnom trhu alebo v zóne voľného obchodu zahŕňajú záväzky vyplývajúce z medzinárodnej dohody alebo recipročných dojednaní takejto colnej, hospodárskej alebo menovej únie, spoločného trhu alebo zóny voľného trhu.

4. Ustanovenia tejto zmluvy sa nesmú vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu rozšíriť na investorov druhej zmluvnej strany alebo na investície alebo výnosy takýchto investorov výhody akéhokoľvek zaobchádzania, uprednostňovanie alebo privilégiá vyplývajúce z účasti v:

a) akejkoľvek multilaterálnej dohode o vzájomnej ekonomickej pomoci, integrácii alebo spolupráci, ktorej zmluvnou stranou sa môže stať ktorákoľvek zo zmluvných strán;

b) akomkoľvek dvojstrannom dohovore vrátane akejkoľvek colnej zmluvy účinnej od dátumu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, ktorá obsahuje ustanovenia podobné ustanoveniam uvedeným v písmene a); alebo

c) akomkoľvek existujúcom alebo budúcom dohovore vzťahujúcom sa na daňový systém.

Článok V

Náhrada škody

Investorom jednej zmluvnej strany, ktorá utrpí škodu kvôli tomu, že ich investície alebo výnosy na území druhej zmluvnej strany boli zasiahnuté ozbrojeným konfliktom, výnimočným stavom štátu alebo občianskymi nepokojmi na tomto území, musí takáto druhá zmluvná strana, čo sa týka reštitúcie, odškodnenia, náhrady alebo iného vyrovnania, udeliť zaobchádzanie nie menej priaznivé ako to, ktoré udelí svojim vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu. Akákoľvek platba realizovaná podľa tohto článku musí byť adekvátna, efektívna a realizovaná bezodkladne.

Článok VI

Vyvlastnenie2)

1. Investície alebo výnosy investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany nesmú byť znárodnené, vyvlastnené ani podliehať opatreniam, ktoré majú účinnosť rovnajúcu sa znárodneniu alebo vyvlastneniu (ďalej len „vyvlastnenie“) na území druhej zmluvnej strany, okrem verejných účelov, na základe riadneho súdneho procesu, nediskriminačným spôsobom a za predpokladu, že takéto vyvlastnenie sprevádza promptná, adekvátna a efektívna kompenzácia. Takáto kompenzácia musí byť založená na reálnej hodnote investície v čase vyvlastnenia, musí byť splatná od dátumu vyvlastnenia s normálnou komerčnou úrokovou sadzbou, musí byť vyplatená bezodkladne a musí byť účinne realizovateľná a voľne prevoditeľná.

2. Dotknutý investor má podľa predpisov zmluvnej strany, ktorá vyvlastnenie vykonala, právo na promptné preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie jeho investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom tejto zmluvnej strany v súlade s princípmi stanovenými v tomto článku.

Článok VII

Prevod peňažných prostriedkov

1. Každá zmluvná strana zaručí investorovi druhej zmluvnej strany neobmedzený prevod investícií a výnosov. Bez obmedzenia prechádzajúceho všeobecného ustanovenia každá zmluvná strana tiež zaručí investorovi neobmedzený prevod:

a) peňažných prostriedkov pri splácaní pôžičiek súvisiacich s investíciou;

b) výnosov z celkovej alebo čiastočnej likvidácie akejkoľvek investície;

c) miezd a iných odmien vznikajúcich občanom druhej zmluvnej strany, ktorí mali povolenie pracovať v súvislosti s investíciou na jej území; a

d) akejkoľvek kompenzácie, ktoré dlhuje investorovi na základe článku V (Náhrada škody) alebo článku VI (Vyvlastnenie) tejto zmluvy.

2. Prevody musia byť vykonané bezodkladne v prevoditeľnej mene, v ktorej bol kapitál pôvodne investovaný, alebo v akejkoľvek inej prevoditeľnej mene, na ktorej sa dohodol investor s príslušnou zmluvnou stranou. Pokiaľ sa investor nedohodol inak, prevody musia byť realizované výmenným kurzom platným v deň prevodu.

3. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 zmluvná strana môže zabrániť prevodu prostredníctvom svojich spravodlivých, nediskriminačných zákonov uplatnených v dobrej viere, ktoré sa týkajú:

a) úpadku, platobnej neschopnosti alebo ochrany práv veriteľov;

b) emitovania, obchodovania alebo predaja cenných papierov;

c) trestných činov alebo priestupkov;

d) správ o prevode meny alebo iných menových inštrumentov; alebo

e) zabezpečenia splnenia rozsudku v súdnych konaniach.

4. Žiadna zo zmluvných strán nemôže od svojich investorov požadovať, aby previedli, ani penalizovať svojich investorov, ktorí nepreviedli, príjem, zárobky, zisky alebo iné sumy odvodené alebo pripočítané investíciám na území druhej zmluvnej strany.

5. Odsek 4 sa nesmie vykladať tak, že bráni zmluvnej strane uvaliť akékoľvek opatrenie prostredníctvom spravodlivých, nediskriminačných a v dobrej viere uplatnených svojich zákonov súvisiacich so záležitosťami uvedenými v odseku 3 písm. a) až e).

6. Bez ohľadu na ustanovenia tohto článku a bez obmedzenia platnosti odseku 5, ako aj odseku 2 písm. b) článku IX (Všeobecné výnimky) zmluvná strana môže zabrániť alebo obmedziť prevody prostredníctvom finančnej inštitúcie osobe alebo v prospech osoby spriaznenej alebo osoby, ktorá má osobitný vzťah k takejto inštitúcii, prostredníctvom spravodlivých, nediskriminačných a v dobrej viere uplatnených opatrení týkajúcich sa zachovávania bezpečnosti, zdravia, integrity alebo finančnej zodpovednosti finančných inštitúcii.

7. Bez ohľadu na odsek 1 zmluvná strana môže obmedziť prevody výnosov v naturáliách za okolností, kde by inak mohla takéto prevody obmedziť na základe Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „Dohody WTO“) podpísanej v Marakéši a ako je stanovené v odseku 3.

Článok VIII

Subrogácia

1. Ak zmluvná strana alebo ktorákoľvek jej agentúra uskutoční platbu ktorémukoľvek zo svojich investorov na základe záruky alebo poistnej zmluvy uzavretej ohľadne investície, druhá zmluvná strana je povinná uznať platnosť subrogácie v prospech takej zmluvnej strany alebo jej agentúry na akékoľvek právo alebo právny titul v držbe investora.

2. Zmluvná strana alebo ktorákoľvek jej agentúra, ktorá realizuje subrogáciu na práva investora v súlade s odsekom 1 tohto článku, má za každých okolností nárok na rovnaké práva, aké má investor, vzhľadom na príslušnú investíciu a s ňou súvisiace výnosy. Takéto práva môže uplatňovať zmluvná strana alebo ktorákoľvek jej agentúra alebo investor, ak ho tak zmluvná strana alebo ktorákoľvek jej agentúra splnomocní.

Článok IX

Všeobecné výnimky

1. V súlade s požiadavkou, že takéto opatrenia nebudú uplatnené spôsobom, ktorý by zakladal svojvoľnú alebo neoprávnenú diskrimináciu medzi investíciami alebo investormi alebo skryté obmedzovanie medzinárodného obchodu alebo investícií, nič v tejto zmluve sa nesmie vykladať tak, aby to bránilo zmluvnej strane prijať alebo presadiť opatrenia potrebné na:

a) ochranu života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín;

b) zabezpečenie súladu právnych predpisov, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy; alebo

c) ochranu živých a neživých vyčerpateľných prírodných zdrojov.

2. Nič v tejto zmluve sa nesmie vykladať tak, aby to bránilo zmluvnej strane prijať alebo zachovávať primerané opatrenia z dôvodu opatrnosti, akými je:

a) ochrana investorov, deponentov, účastníkov finančného trhu, poistencov, osôb uplatňujúcich si nárok z poistných zmlúv alebo osôb, voči ktorým je finančná inštitúcia zaviazaná fiduciárnou povinnosťou;

b) zachovávanie bezpečnosti, zdravia, integrity alebo finančnej zodpovednosti finančných inštitúcii; a

c) zabezpečenie integrity a stability finančného systému zmluvnej strany.

3.

a) Nič v tejto zmluve sa nesmie vykladať tak, aby to bránilo zmluvnej strane prijať alebo zachovávať opatrenia, ktoré zamedzujú prevody v prípade, keď sa zmluvná strana stretne s vážnymi ťažkosťami platobnej bilancie alebo hrozbou, ktorá z takejto zlej platobnej bilancie vyplýva, a takéto obmedzenia sú v súlade s písmenom b).

b) Opatrenia, na ktoré sa vzťahuje písmeno a), musia byť spravodlivé, a nie svojvoľné alebo neoprávnene diskriminačné, v dobrej viere, s obmedzeným trvaním a nesmú ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné na nápravu situácie platobnej bilancie. Zmluvná strana, ktorá ukladá opatrenia v súlade s týmto článkom, je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu, a hneď, ako je to možné, predložiť časový harmonogram na ich odstránenie. Takéto opatrenia je nutné prijať v súlade s ostatnými medzinárodnými záväzkami príslušnej zmluvnej strany vrátane tých podľa Dohody WTO a článkov Dohody o medzinárodnom menovom fonde.

4. Nič v tejto zmluve nebude mať vplyv na všeobecne platné opatrenia, ktoré nie sú ani svojvoľné ani neoprávnene diskriminačné, prijaté ktorýmkoľvek verejnoprávnym subjektom pri sledovaní menových a súvisiacich úverových politík alebo politík výmenného kurzu. Tento odsek nemá vplyv na záväzky zmluvnej strany podľa článku VII (Prevod peňažných prostriedkov).

5. Nič v tejto zmluve sa nesmie vykladať tak, aby:

a) sa požadovalo od ktorejkoľvek zmluvnej strany poskytnutie alebo povolenie prístupu k akýmkoľvek informáciám, ktorých prezradenie by bolo v rozpore so základnými záujmami vlastnej bezpečnosti;

b) sa ktorejkoľvek zmluvnej strane bránilo prijať opatrenia, ktoré považuje za potrebné na ochranu základných záujmov svojej bezpečnosti:

i) týkajúce sa obchodovania so zbraňami, muníciou a vojnovými nástrojmi a takého obchodovania a transakcií pri inom tovare, materiáloch, službách a technológii, ktoré boli podniknuté priamo alebo nepriamo na účel dodávania vojenského alebo iného bezpečnostného zariadenia,

ii) prijaté počas vojny alebo pri inom naliehavom stave v medzinárodných vzťahoch, alebo

iii) týkajúce sa implementácie národných politík alebo medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa nerozširovanie jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení; alebo

c) sa ktorejkoľvek zmluvnej strane bránilo prijať opatrenia pri sledovaní jej záväzkov vyplývajúcich z Charty Organizácie Spojených národov na zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.

6. Nič v tejto zmluve sa nesmie vykladať tak, aby sa od ktorejkoľvek zmluvnej strany požadovalo poskytnutie alebo povolenie prístupu k informáciám, ktorých prezradenie by bránilo uplatneniu zákona alebo by bolo v rozpore so zákonom zmluvnej strany ochraňujúcim tajné informácie vlády, súkromie osôb alebo dôvernosť finančných záležitostí a účtov jednotlivých zákazníkov finančných inštitúcií.

7. Investície v odvetví kultúry sú vyňaté z ustanovení tejto zmluvy. Pojem „odvetvie kultúry“ znamená fyzické osoby alebo podniky zaoberajúce sa ktoroukoľvek z nasledovných aktivít:

a) vydávanie, distribúcia alebo predaj kníh, časopisov, periodík alebo novín v tlačenej forme alebo vo forme snímateľnej strojom, ale nezahŕňa samotnú tlač alebo sadzbu vyššie uvedeného;

b) vydávanie, distribúcia, predaj alebo výstava filmových záznamov alebo videozáznamov;

c) vydávanie, distribúcia, predaj alebo výstava audiozáznamov alebo hudobných videozáznamov;

d) vydávanie, distribúcia, predaj alebo výstava hudby v tlačenej alebo strojom snímateľnej forme; alebo

e) rozhlasové vysielania, v ktorých sú prenosy určené na priamy príjem širokou verejnosťou, a všetko podnikanie v rozhlasovom, televíznom alebo káblovom vysielaní a všetky satelitné programové služby a služby vysielacích sietí.

8. Akékoľvek opatrenie prijaté zmluvnou stranou v súlade s rozhodnutím prijatým, rozšíreným alebo modifikovaným Svetovou obchodnou organizáciou v súlade s článkami IX:3 alebo IX:4 Dohody WTO sa bude považovať za opatrenie zhodné s touto zmluvou. Investor, ktorý vyhlasuje, že koná podľa článku X (Riešenie sporov medzi investorom a hostiteľskou zmluvnou stranou) tejto dohody, nemôže vyhlásiť, že takéto konformné opatrenie je porušením tejto zmluvy.

Článok X

Riešenie sporov medzi investorom a hostiteľskou zmluvnou stranou3)

1. Akýkoľvek spor medzi jednou zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany týkajúci sa vplyvu opatrenia prijatého prvou zmluvnou stranou o riadení, použití, využívaní alebo nakladaní s investíciou realizovanou investorom a hlavne, ale nie výlučne, týkajúcej sa vyvlastnenia, na ktoré sa vzťahuje článok VI (Vyvlastnenie) tejto zmluvy, alebo prevodu peňažných prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje článok VII (Prevod peňažných prostriedkov) tejto zmluvy, urovnajú, pokiaľ je to možné, medzi sebou priateľsky.

2. Ak sa spor neurovná priateľsky do šiestich mesiacov od dátumu začatia sporu, investor môže predložiť spor na arbitráž.

3. V takom prípade bude potom spor urovnaný v zhode s:

a) pravidlami rozhodcovského konania Komisie pre medzinárodné obchodné právo Spojených národov (UNCITRAL), ako ich prijalo Valné zhromaždenie Spojených národov v rezolúcii 31/98 z 15. decembra 1976;

b) pravidlami Dohovoru o riešení investičných sporov medzi štátmi a štátnymi príslušníkmi iných štátov, vo Washingtone z 18. marca 1965 (ďalej len „Dohovor ICSID“), keď sú ňou viazané obe zmluvné strany; alebo

c) dodatočnými príslušnými pravidlami ICSID (Medzinárodného strediska pre rozhodovanie investičných sporov) za predpokladu, že buď zmluvná strana, ktorá je stranou sporu, alebo zmluvná strana investora, ale nie obe, je zmluvnou stranou Dohovoru ICSID.

4. Vzhľadom na:

a) finančné inštitúcie zmluvnej strany; a

b) investorov zmluvnej strany a investície takýchto investorov vo finančných inštitúciách na území druhej zmluvnej strany,

tento článok platí iba s ohľadom na nároky, že druhá zmluvná strana porušila záväzok podľa článku VI (Vyvlastnenie), článok VII (Prevod peňažných prostriedkov) alebo odsek 1 alebo 2 článku XV (Záverečné ustanovenia a nadobudnutie platnosti).

5. Investor môže predložiť spor podľa tohto článku na arbitráž, iba ak sa:

a) investor; a

b) ak vzniká nárok za stratu alebo poškodenie podielu v podniku, ktorý je právnickou osobou, ktorý investor vlastní alebo riadi priamo alebo nepriamo, podnik,

vzdávajú svojho práva začať alebo pokračovať pred akýmkoľvek správnym tribunálom alebo súdom podľa zákonov ktorejkoľvek zmluvnej strany, alebo iných konaní urovnávajúcich spory, akéhokoľvek konania s ohľadom na opatrenia zmluvnej strany, ktorá je stranou sporu, ktoré je vyhlásené za porušenie, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 tohto článku, okrem konaní pre zakazujúce, deklaratórne alebo mimoriadne úľavy, ktoré nezahŕňajú zaplatenie náhrady škody, pred správnym tribunálom alebo súdom podľa zákonov zmluvnej strany, ktorá je stranou sporu.

6. Výklad tejto zmluvy, ktorú zmluvné strany odsúhlasili, je záväzný pred tribunálom zostaveným podľa tohto článku.

Článok XI

Konzultácie a výmena informácií

1. Na základe žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany poskytne druhá zmluvná strana bez meškania konzultácie týkajúce sa interpretácie alebo aplikácie tejto zmluvy. Na základe žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany si zmluvné strany vymenia informácie o možnom dopade zákonov, pravidiel, rozhodnutí, administratívnych praktík alebo postupov a politiku druhej zmluvnej strany na investície, ktoré upravuje táto zmluva.

2. Konzultácie poskytnuté podľa tohto článku musia obsahovať konzultácie týkajúce sa akýchkoľvek krokov, ktoré zmluvná stana môže považovať za nevyhnuté na zabezpečenie zlučiteľnosti medzi touto zmluvou a Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

Článok XII

Spory medzi zmluvnými stranami

1. Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa interpretácie alebo aplikácie tejto zmluvy musí byť, pokiaľ je to možné, urovnaný priateľsky prostredníctvom konzultácií.

2. Ak spor nemožno urovnať prostredníctvom konzultácií, musí byť na požiadanie ktorejkoľvek zmluvnej strany predložený na rozhodnutie arbitrážnemu tribunálu.

3. Arbitrážny tribunál bude ustanovený pre každý spor. Do dvoch mesiacov po prijatí žiadosti o arbitráž diplomatickou cestou je každá zmluvná strana povinná vymenovať jedného člena do arbitrážneho tribunálu. Títo dvaja členovia potom musia vybrať štátneho príslušníka tretieho štátu, ktorý bude na základe schválenia oboma zmluvnými stranami vymenovaný za predsedu arbitrážneho tribunálu. Predseda musí byť vymenovaný do dvoch mesiacov od dátumu vymenovania ostatných dvoch členov arbitrážneho tribunálu.

4. Ak do lehoty určenej v odseku 3 tohto článku sa vymenovania neuskutočnia, ktorákoľvek zmluvná strana môže, ak neexistuje iná dohoda, pozvať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vykonal potrebné vymenovania. Ak je predseda štátnym príslušníkom ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo z iných dôvodov nemôže vykonávať uvedenú funkciu, bude pozvaný podpredseda, aby vykonal tieto potrebné vymenovania. Ak je podpredseda štátnym príslušníkom ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo z iných dôvodov nemôže vykonávať uvedenú funkciu, člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý má najbližšie hodnostné zaradenie, ktorý nie je štátnym príslušníkom žiadnej zo zmluvných strán, bude pozvaný, aby vykonal potrebné vymenovania.

5. Arbitrážny tribunál si určí svoj vlastný postup. Arbitrážny tribunál dospeje k rozhodnutiu na základe väčšiny hlasov. Takéto rozhodnutie je záväzné pre obe zmluvné strany. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, rozhodnutie arbitrážneho tribunálu musí byť prijaté do šiestich mesiacov od vymenovania jeho predsedu v súlade s odsekmi 3 alebo 4 tohto článku.

6. Každá zmluvná strana je povinná znášať náklady za svojho vlastného člena arbitrážneho tribunálu a jej zástupcov v rozhodcovskom konaní; náklady týkajúce sa predsedu a akékoľvek ostatné náklady budú znášať rovnakým dielom zmluvné strany. Arbitrážny tribunál však môže v svojom rozhodnutí nariadiť, že väčšiu časť nákladov bude niesť jedna z dvoch zmluvných strán a takéto rozhodnutie bude záväzné pre obe zmluvné strany.

Článok XIII

Ostatné medzinárodné dohovory

Ak je určitý vzťah upravený ustanoveniami tejto zmluvy a aj akoukoľvek inou medzinárodnou dohodou, ktorou sú obe zmluvné strany viazané, táto zmluva v zmysle odseku 8 článku IX (Všeobecné výnimky) nebráni investorovi jednej zmluvnej strany, ktorý má investície na území druhej zmluvnej strany, aby profitoval z najpriaznivejšieho zaobchádzania.

Článok XIV

Pôsobnosť

Táto zmluva bude platiť pre akékoľvek investície realizované investorom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany od 1. januára 1955 alebo po 1. januári 1955.

Článok XV

Záverečné ustanovenia a nadobudnutie platnosti

1. Zmluvná strana môže odoprieť výhody tejto zmluvy investorovi druhej zmluvnej strany, ktorý je podnikom takejto zmluvnej strany a investíciám takéhoto investora, ak vlastnia alebo riadia podnik investori tretieho štátu a odopierajúca zmluvná strana prijme alebo v súvislosti s tretím štátom trvá na opatreniach, ktoré zakazujú transakcie s týmto podnikom, alebo ktoré by porušovali alebo by obchádzali zákon, keby výhody zmluvy boli poskytnuté týmto podnikom alebo ich investíciám.

2. Na základe predchádzajúceho oznámenia a konzultácie a v súlade s touto zmluvou zmluvná strana môže odoprieť výhody tejto zmluvy investorovi druhej zmluvnej strany, ktorý je podnikom takejto zmluvnej strany a investíciám takýchto investorov, ak investori tretieho štátu vlastnia alebo riadia podnik a tento podnik nemá podstatné obchodné činnosti na území zmluvnej strany, podľa zákona ktorej je tento podnik zriadený.

3. Všetky odkazy v tejto zmluve na opatrenia zmluvnej strany musia obsahovať opatrenia použiteľné v súlade s právom Európskej únie na území tejto zmluvnej strany, na základe jej členstva v Európskej únii. Odkazy na „vážne ťažkosti platobnej bilancie, alebo z nej plynúce ohrozenie“ musia obsahovať vážne ťažkosti platobnej bilancie, alebo z nej plynúce ohrozenie v hospodárskej alebo menovej únii, ktorej členom zmluvná strana je.

4. Základné záujmy bezpečnosti zmluvnej strany môžu zahŕňať záujmy odvodené z jej členstva v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, na spoločnom trhu alebo v zóne voľného obchodu.

5. Zmluvné strany súhlasia, že otázka, či je opatrenie zmluvnej strany v súlade s touto zmluvou, je záležitosť, ktorá bude vyriešená výlučne na základe postupov na riešenie sporov ustanovených v tejto zmluve.

6. Každá zmluvná strana je povinná písomne upovedomiť druhú stranu o splnení postupov vyžadovaných na jej štátnom území pre nadobudnutie platnosti tejto zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť tri mesiace po doručení neskoršieho oznámenia. Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa končí platnosť Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o podpore a ochrane investícií z 15. novembra 1990 podpísanej v Prahe s výnimkou, že jej ustanovenia budú platiť naďalej pre akýkoľvek spor medzi ktoroukoľvek zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany, ktorý investor predložil na arbitráž na základe tejto zmluvy pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy. Okrem akéhokoľvek takéhoto sporu táto zmluva bude platiť pre akýkoľvek spor, ktorý vznikol nie viac ako tri roky pred nadobudnutím jej platnosti.

7. Táto zmluva zostane v platnosti dovtedy, kým ktorákoľvek zmluvná strana písomne neupovedomí druhú zmluvnú stranu o svojom zámere ju skončiť. Oznámenie o skončení tejto zmluvy nadobudne platnosť jeden rok po prijatí oznámenia druhou zmluvnou stranou. Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred dátumom skončenia platnosti tejto zmluvy, ustanovenia článkov I až XVI zostanú platné počas pätnástich rokov od dátumu skončenia platnosti zmluvy.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení podpísali túto zmluvu.

Vyhotovené v Bratislave 20. júla 2010 v dvoch vyhotoveniach, každý v slovenskom, anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Ivan Mikloš v. r.

Za Kanadu:

Pater Van Loan v. r.

PRÍLOHA A

Výklad nepriameho vyvlastnenia

Článok VI (Vyvlastnenie) zmluvy stanovuje, že:

„Investície alebo výnosy investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany nesmú byť znárodnené, vyvlastnené ani podliehať opatreniam, ktoré majú účinnosť rovnajúcu sa znárodneniu alebo vyvlastneniu (ďalej len „vyvlastnenie“) na území druhej zmluvnej strany, okrem verejných účelov, na základe riadneho súdneho procesu, nediskriminačným spôsobom a za predpokladu, že takéto vyvlastnenie sprevádza promptná, adekvátna a efektívna kompenzácia“.

Zmluvné strany potvrdzujú spoločný dohovor, že:

a) pojem „opatrenia, ktoré majú rovnaký účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie“ možno tiež nazvať „nepriame vyvlastnenie.“ Nepriame vyvlastnenie vyplýva z opatrenia alebo série opatrení zmluvnej strany, ktoré majú rovnaký účinok ako priame vyvlastnenie bez formálneho prevodu právneho titulu alebo priameho odňatia majetku;

b) stanovenie, či opatrenie alebo séria opatrení zmluvnej strany tvoria podstatu nepriameho vyvlastnenia, si vyžaduje skúmanie každého jednotlivého prípadu na základe faktov, ktoré medzi inými faktormi zvažuje:

i) ekonomický dopad opatrenia alebo sérií opatrení, hoci samotný fakt, že opatrenia alebo séria opatrení má nepriaznivý dopad na ekonomickú hodnotu investície nedokazuje, že nastalo nepriame vyvlastnenie,

ii) mieru, do akej opatrenie alebo séria opatrení zasahujú do jednoznačných, primeraných, opodstatnených očakávaní vzhľadom na investície, a

iii) charakter opatrenia alebo sérii opatrení vrátane ich účelu a zdôvodnenia; a

c) nediskriminačné opatrenia zmluvnej strany, ktoré sú navrhnuté a aplikované na ochranu legitímnych verejnoprospešných účelov, nepredstavujú nepriame vyvlastnenie, s výnimkou zriedkavých okolností, napríklad v prípade opatrenia alebo série opatrení, ktoré sú také prísne vzhľadom na ich účel, že ich nemožno rozumne považovať za opatrenia, ktoré boli prijaté a aplikované v dobrej viere.

PRÍLOHA B

Riešenie sporov medzi investorom a hostiteľskou zmluvnou stranou

I. Prístup verejnosti k jednaniam a dokumentom

1. Súdne zasadnutia, ktoré sa konajú podľa článku X (Riešenie sporov medzi investorom a hostiteľskou zmluvnou stranou), musia byť prístupné verejnosti. V miere potrebnej na zabezpečenie ochrany dôverných informácií môže tribunál prejednať časti jednania za zatvorenými dverami.

2. Tribunál stanoví postupy na ochranu dôverných informácií a primerané logistické opatrenia pre verejné pojednávania na základe konzultácie so stranami, ktoré sú stranami sporu.

3. Všetky dokumenty predložené alebo vydané tribunálom musia byť prístupné verejnosti, pokiaľ sa strany, ktoré sú stranami sporu, nedohodnú inak, s podmienkou, že dôverné informácie budú vymazané.

4. Bez ohľadu na odsek 3 akékoľvek rozhodnutie tribunálu na základe tohto odseku musí byť prístupné verejnosti za podmienky, že dôverné informácie budú vymazané.

5. Strana, ktorá je stranou sporu, môže poskytnúť iným osobám zapojeným do arbitrážneho konania také nezredigované dokumenty, aké považuje za potrebné pre prípravu svojho prípadu, ale je povinná zabezpečiť, že takéto osoby ochránia dôverné informácie v takýchto dokumentoch.

6. Zmluvná strana môže poskytnúť štátnym úradníkom svojich príslušných samosprávnych celkov všetky relevantné nezredigované dokumenty počas riešenia sporu podľa tejto dohody, ale musia zabezpečiť, že takéto osoby ochránia akékoľvek dôverné informácie v takýchto dokumentoch.

7. Tribunál nebude vyžadovať od zmluvnej strany, aby poskytla alebo zabezpečila prístup k informáciám, ktorých odhalenie by bránilo výkonu práva alebo by bolo v rozpore so zákonmi zmluvnej strany, ktoré ochraňujú dôverné správy vlády, osobné súkromie alebo finančné záležitosti a účty jednotlivých klientov finančných inštitúcií, alebo tie, ktoré určí, že sú v rozpore s jej základnou bezpečnosťou.

8. Pokiaľ rozhodnutie tribunálu o utajení určí informáciu ako dôvernú a zákon zmluvnej strany o prístupe k informáciám si vyžaduje sprístupnenie takýchto informácií pre verejnosť, má prednosť zákon zmluvnej strany o sprístupnení informácií. Zmluvná strana by sa však mala snažiť aplikovať svoj zákon o sprístupnení informácií tak, aby ochraňovala informácie, ktoré tribunál označí ako dôverné.

II. Účasť zmluvnej strany, ktorá nie je stranou sporu

1. Zmluvná strana, ktorá nie je stranou sporu, má právo na vlastné náklady získať od strany, ktorá je stranou sporu, kópiu:

a) dôkazov, ktoré boli predložené tribunálu;

b) kópie všetkých písomných žalôb podaných na arbitráž; a

c) písomnej argumentácie strán, ktoré sú stranami sporu.

2. Zmluvná strana, ktorá nie je stranou sporu, ktorá získava informácie podľa odseku 1, bude s informáciami nakladať tak, ako keby bola zmluvnou stranou, ktorá je stranou sporu.

3. Na základe písomného oznámenia stranám, ktoré sú stranami sporu, zmluvná strana, ktorá nie je stranou sporu, môže predložiť písomné podania na tribunál, týkajúce sa otázky interpretácie tejto dohody.

4. Zmluvná strana, ktorá nie je stranou sporu, má právo zúčastniť sa akýchkoľvek pojednávaní, ktoré sa konajú podľa tohto odseku, či už predloží alebo nepredloží podania tribunálu.

III. Podania strany, ktorá nie je stranou sporu

1. Ktorákoľvek strana, ktorá nie je stranou sporu, ktorá je osobou zmluvnej strany alebo má dôležitý význam na území zmluvnej strany, ktorá si želá predložiť písomné podanie tribunálu („žiadateľ“), je povinná požiadať tribunál o povolenie predložiť takéto podanie v súlade s platnými smernicami stanovenými v časti IV tejto prílohy. Žiadateľ je povinný priložiť podanie k žiadosti.

2. Žiadateľ je povinný doručiť žiadosť o povolenie predložiť podanie strany, ktorá nie je stranou sporu, a podanie pre všetky strany, ktoré sú stranami sporu, a pre tribunál.

3. Tribunál určí primeraný termín pre pripomienky strán, ktoré sú stranami sporu, k žiadosti o povolenie predložiť podanie strany, ktorá nie je stranou sporu.

4. Pri rozhodovaní, či vydať povolenie predložiť podanie strany, ktorá nie je stranou sporu, tribunál zváži medzi ostatnými záležitosťami mieru, do akej by:

a) strana, ktorá nie je stranou sporu, pomohla tribunálu rozhodnúť o faktickej alebo právnej otázke týkajúce sa arbitráže tým, že by predložila rozhodujúce, konkrétne skutkové zistenia alebo posúdenie veci, ktoré sú odlišné od skutkových zistení a posúdení veci strán, ktoré sú stranami sporu;

b) sa podanie strany, ktorá nie je stranou sporu, týkalo záležitosti v rámci sporu;

c) strana, ktorá nie je stranou sporu, mala významný záujem o arbitráž; a

d) bol verejný záujem o predmet arbitráže.

5. Tribunál je povinný zaistiť, že:

a) podanie ktorejkoľvek strany, ktorá nie je stranou sporu, nebude zasahovať do súdnych konaní; a

b) žiadna zo strán, ktoré sú stranami sporu, nebude nadmieru zaťažená alebo nespravodlivo poškodená takýmito podaniami.

6. Tribunál musí rozhodnúť, či udelí povolenie na predloženie podania strany, ktorá nie je stranou sporu. Ak je udelené povolenie na predloženie podania strany, ktorá nie je stranou sporu, tribunál musí stanoviť primeraný dátum pre strany, ktoré sú stranami sporu, aby mohli písomne reagovať na podanie strany, ktorá nie je stranou sporu. Do tohto dátumu zmluvná strana, ktorá nie je stranou sporu, môže podľa ustanovení časti II tejto prílohy (Účasť zmluvnej strany, ktorá nie je stranou sporu) adresovať akékoľvek otázky o interpretácii dohody prezentované v podaní strany, ktorá nie je stranou sporu.

7. Od tribunálu, ktorý povolí predložiť podanie strany, ktorá nie je stranou sporu, sa nevyžaduje, aby sa zaoberal podaním v ktoromkoľvek bode arbitráže, takisto strana, ktorá nie je stranou sporu, ktorá predloží podanie, nie je oprávnená predložiť ďalšie podania v arbitráži.

8. Prístup strán, ktoré nie sú stranami sporu, ktoré podajú žiadosť podľa týchto postupov, k pojednávaniam a dokumentom sa bude riadiť ustanoveniami, ktoré sa týkajú prístupu verejnosti k pojednávaniam a dokumentom podľa ustanovení časti I tejto prílohy (Prístup verejnosti k pojednávaniam a dokumentom).

IV. Smernice pre podania strany, ktorá nie je stranou sporu

1. Žiadosť o povolenie predložiť podanie strany, ktorá nie je stranou sporu, musí:

a) mať písomnú podobu, s dátumom a podpisom osoby, ktorá žiadosť predkladá, a musí obsahovať adresu a iné kontaktné údaje o žiadateľovi;

b) nesmie byť dlhšia ako päť strojom písaných strán;

c) opísať žiadateľa vrátane (ak je to podstatné) jeho členstva a právneho postavenia (napr. spoločnosť, obchodné združenie alebo iná mimovládna organizácia), jej všeobecných cieľov, povahy jej činností a akejkoľvek materskej organizácie (vrátane akejkoľvek organizácie ktorá priamo alebo nepriamo riadi žiadateľa);

d) uviesť, či žiadateľ je alebo nie je spriaznený, priamo či nepriamo, s ktoroukoľvek stranou, ktorá je stranou sporu;

e) identifikovať akúkoľvek vládu, osobu alebo organizáciu, ktorá mu poskytla finančnú alebo inú pomoc pri príprave podania;

f) špecifikovať povahu záujmu žiadateľa v arbitráži;

g) identifikovať špecifické otázky skutkového stavu alebo procesného postupu v arbitráži, ktoré žiadateľ spomenul v svojom písomnom podaní;

h) vysvetliť odkazmi na faktory špecifikované v odseku 4 časti III tejto Prílohy (Podania stranou, ktorá nie je stranou sporu), prečo by tribunál mal akceptovať podanie; a

i) byť vyhotovené v jazyku arbitráže.

2. Podanie predložené stranou, ktorá nie je stranou sporu, musí:

a) byť opatrené dátumom a podpisom osoby, ktorá predkladá podanie;

b) byť stručné a v žiadnom prípade nie dlhšie ako dvadsať strojom písaných strán vrátane akýchkoľvek príloh;

c) vysvetliť presné tvrdenie, ktoré podporuje pozíciu žiadateľa v týchto otázkach; a

d) obsahovať iba záležitosti, ktoré sú predmetom sporu.

Poznámky pod čiarou

1) Na objasnenie, zaobchádzanie poskytnuté zmluvnou stranou v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 tohto článku znamená – pokiaľ ide o správu samosprávneho celku – zaobchádzanie poskytnuté za podobných okolností touto správou vo vzťahu k investorom a investíciám investorov tretieho štátu alebo zmluvnej strany, podľa toho, o aký prípad ide.

2) Príloha A (Výklad nepriameho vyvlastnenia) sa vzťahuje na tento článok.

3) Príloha B (Riešenie sporov medzi investorom a hostiteľskou zmluvnou stranou) platí pre konania podľa tohto článku.