Vyhláška č. 259/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 67/2012
Platnosť od 06.09.2012
Účinnosť od 19.01.2013 do31.12.2015
Zrušený 45/2016 Z. z.

OBSAH

259

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

zo 16. augusta 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. e) znie:

e) vzor inštruktorského preukazu a evidenčnej karty inštruktora autoškoly.“.

2. V § 7 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a podskupiny“.

3. V § 8 ods. 3 písm. a) sa slová „B alebo podskupiny B1“ nahrádzajú slovami „B1 alebo B“.

4. V § 8 ods. 3 písm. b) sa slová „B+E“ nahrádzajú slovom „BE“.

5. V § 8 ods. 3 písm. c) sa slová „C alebo podskupiny C1“ nahrádzajú slovami „C1 alebo C“.

6. V § 8 ods. 3 písm. d) sa slová „C+E alebo C1+E“ nahrádzajú slovami „C1E alebo CE“ a vypúšťa sa slovo „a podskupiny“.

7. V § 8 ods. 3 písm. e) sa slová „D alebo podskupiny D1“ nahrádzajú slovami „D1 alebo D“.

8. V § 8 ods. 3 písm. f) sa slová „D+E alebo D1+E“ nahrádzajú slovami „D1E alebo DE“ a vypúšťa sa slovo „podskupiny“.

9. V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Osobitný výcvik podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona sa vykonáva podľa prílohy č. 1a.“.

10. V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Osobitný výcvik podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona trvá najmenej sedem hodín.“.

11. V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a podskupiny“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Trvanie vodičského kurzu je najviac 12 mesiacov odo dňa začatia kurzu.“.

12. V § 17 písm. a) sa slová „A a AM a pre podskupinu A1“ nahrádzajú slovami „AM, A1, A2 a A“.

13. V § 17 písm. b) sa slová „B a podskupinu B1“ nahrádzajú slovami „B1 a B“.

14. V § 17 písm. c) sa slová „B, C a T a pre podskupiny B1 a C1“ nahrádzajú slovami „B1, B, C1, C a T“.

15. V § 17 písm. d) sa slová „B, C, D a T a pre podskupiny B1, C1, D1“ nahrádzajú slovami „B1, B, C1, C, D1, D a T“.

16. V § 17 písm. e) sa slová „B a E“ nahrádzajú slovom „BE“ a slová „B a E a B a pre podskupinu B1“ sa nahrádzajú slovami „B1, B a BE“.

17. V § 17 písm. f) sa slová „C a E“ nahrádzajú slovom „CE“ a slová „C a E, B, C, C1 a E, B a E a pre podskupiny B1 a C1“ sa nahrádzajú slovami „B1, B, BE, C1, C1E, C, CE a T“.

18. V § 17 písm. g) sa slová „C1 a E“ nahrádzajú slovom „C1E“ a slová „C1 a E, B, T, B a E a pre podskupiny B1 a C1“ sa nahrádzajú slovami „B1, B, BE, C1, C1E a T“.

19. V § 17 písm. h) sa slová „D a E“ nahrádzajú slovom „DE“ a slová „D a E, B, C, D, T, D1 a E, C a E, C1 a E, B a D a E a pre podskupiny B1, C1, D1“ sa nahrádzajú slovami „B1, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T“.

20. V § 17 písm. i) sa slová „D1 a E“ nahrádzajú slovom „D1E“ a slová „D1 a E, B, C, T, C a E, C1 a E, B a E a pre podskupiny B1, C1 a D1“ sa nahrádzajú slovami „B1, B, BE, C1, C1E, C, CE,D1, D1E a T“.

21. V § 25 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a podskupín“.

22. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„25a

Osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku

(1) Prevádzkovateľ autoškoly vydá osvedčenie účastníkovi, ktorý absolvoval osobitný výcvik podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona.

(2) Osvedčenie obsahuje

a) obchodné meno prevádzkovateľa autoškoly,

b) údaje o registrácii autoškoly a vydaní živnostenského oprávnenia,

c) druh osobitného výcviku podľa osobitného predpisu8a) a dátum jeho začatia a skončenia,

d) meno a priezvisko účastníka a jeho číslo z matričnej knihy,

e) dátum a miesto narodenia účastníka,

f) vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.“.

23. V § 26 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9.

24. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:

㤠27a

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.

25. Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1a k vyhláške č. 349/2005 Z. z.

Minimálne požiadavky na osobitný výcvik vodiča jazdných súprav a pre motocykle skupiny A2 a A podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona

I. Minimálne požiadavky na praktické zručnosti a schopnosti vodičov vyžadované na vedenie motorových vozidiel skupín B, B1 a BE zamerané na:

a) prípravu a technickú kontrolu vozidla pred jazdou vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky:

1. nastavenie sedadla do správnej polohy sedenia,

2. nastavenie spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a opierok hlavy, ak existujú,

3. kontrolu uzatvorenia dverí,

4. vykonanie náhodnej kontroly stavu pneumatík, riadenia, bŕzd, kvapalín (napríklad motorového oleja, chladiacej kvapaliny, kvapaliny ostrekovača), svietidiel, smerových svietidiel a zvukového výstražného zariadenia,

b) kontrolu bezpečnostných faktorov súvisiacich s nakladaním: korba, plachty, nákladové dvere, zaistenie kabíny, spôsob nakladania, zabezpečenie nákladu (iba pre skupinu BE); kontrolu spojovacieho mechanizmu a brzdy a elektrických spojov (iba pre skupinu BE),

c) osobitné úkony vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky (iba pre skupinu B1 a B):

1. cúvanie priamo alebo so zatáčaním vpravo alebo vľavo okolo rohu pri zachovaní určeného smeru,

2. otočenie vozidla do protismeru s použitím prevodovej páky a spätného chodu,

3. zaparkovanie vozidla a výjazd z parkovacieho miesta (pozdĺžne, šikmé alebo kolmé, dopredu alebo cúvaním, na rovine, pri stúpaní a klesaní),

4. presné brzdenie do zastavenia; uskutočnenie núdzového zastavenia je však nepovinné,

d) osobitné úkony vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky (iba pre skupinu BE):

1. pripojenie a odpojenie alebo odpojenie a opätovné pripojenie prípojného vozidla od jeho motorového vozidla; tento úkon musí obsahovať zaparkovanie ťažného vozidla vedľa prípojného vozidla (nie v jednej línii),

2. cúvanie v zákrute,

3. bezpečné zaparkovanie pri nakladaní alebo vykladaní,

e) správanie v cestnej premávke:

1. výjazd po zaparkovaní, po zastavení v premávke alebo výjazd z vozovky,

2. jazda na rovných cestách; prechádzanie okolo vozidiel idúcich v protismere vrátane obmedzených priestorov,

3. vedenie vozidla v zákrutách,

4. priblíženie sa a prejazd križovatiek a prípojných pozemných komunikácií,

5. zmena smeru: zákruty doľava a doprava; zmena jazdných pruhov,

6. vjazd alebo výjazd z diaľnic alebo z podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa zo zrýchľovacieho pruhu; jazda v spomaľovacom pruhu,

7. predchádzanie alebo obchádzanie: predchádzanie iných vozidiel (ak je to možné); jazda popri prekážkach, napríklad zaparkovaných vozidlách; nechať sa predísť inými vozidlami (ak je to primerané),

8. osobitné charakteristiky ciest (ak existujú): kruhové objazdy, prejazdy cez železničné priecestia, zastávky električiek alebo autobusov, priechody pre chodcov; jazda do alebo z dlhých svahov,

9. prijatie potrebných bezpečnostných opatrení pri vystupovaní z vozidla.

Osobitná pozornosť sa venuje dynamike pohybu vozidla, bezpečnosti premávky, ťažnému vozidlu skupiny B a prípojnému vozidlu (spojovací mechanizmus), správnemu nakladaniu a bezpečnostnému príslušenstvu.

Praktická časť výcviku zahŕňa tieto cvičenia: zrýchľovanie, spomaľovanie, jazda dozadu, brzdenie, vzdialenosť zastavenia, brzdenie alebo vyhýbanie, otočenie prívesu, pripojenie prívesu k motorovému vozidlu a jeho odpojenie, parkovanie.

II. Minimálne požiadavky na praktické zručnosti a schopnosti vodičov vyžadované na vedenie motorových vozidiel skupín A2 a A zamerané na:

a) prípravu a technickú kontrolu vozidla pred jazdou vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky:

1. použitie ochranného vybavenia, ako sú rukavice, obuv, odev a ochranná prilba,

2. náhodnú kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, spínača výstražnej funkcie smerových svietidiel (ak je to vhodné), reťaze, mierok hladiny oleja, svetlometov, smerových svietidiel a zvukového výstražného zariadenia,

b) osobitné úkony, ktoré sa majú odskúšať vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky:

1. zdvihnutie motocykla z podpery a tlačenie motocykla bez použitia motora chôdzou popri vozidle, zaparkovanie motocykla a zdvihnutie na podperu,

2. vykonanie aspoň dvoch úkonov pri malej rýchlosti vrátane slalomu; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti pri manipulácii so spojkou v spojení s brzdou, rovnováhou, smerom pohľadu, polohou na motocykli a polohou nôh na nožných opierkach,

3. vykonanie aspoň dvoch úkonov pri vyššej rýchlosti, z ktorých jeden je pri druhom alebo treťom prevodovom stupni pri rýchlosti najmenej 30 km/h a jeden úkon je vyhýbanie sa prekážke pri minimálnej rýchlosti 50 km/h; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti v polohe na motocykli, smere pohľadu, rovnováhy, techniky riadenia a techniky zmeny prevodových stupňov,

4. brzdenie: uskutočnia sa aspoň dve brzdné cvičenia vrátane núdzového brzdenia pri rýchlosti najmenej 50 km/h; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti pri manipulácii s prednou a zadnou brzdou, smer pohľadu a polohu na motocykli,

c) správanie sa v cestnej premávke:

1. výjazd po zaparkovaní, po zastavení v premávke alebo výjazd z vozovky, jazda na rovných cestách; prechádzanie okolo vozidiel idúcich v protismere vrátane obmedzených priestorov,

2. vedenie vozidla v zákrutách; priblíženie sa a prejazd križovatiek a prípojok pozemných komunikácií,

3. zmenu smeru: zákruty doľava a doprava; zmena jazdných pruhov,

4. vjazd alebo výjazd z diaľnic alebo podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa zo zrýchľovacieho pruhu; jazda v spomaľovacom pruhu,

5. predchádzanie alebo obchádzanie: predchádzanie iných vozidiel (ak je to možné): jazda popri prekážkach, napríklad zaparkovaných vozidlách; nechať sa predísť inými účastníkmi (ak je to primerané),

6. osobitné charakteristiky ciest (ak existujú): kruhové objazdy, prejazdy cez železničné priecestia, zastávky električiek alebo autobusov, priechody pre chodcov, jazda do alebo z dlhých svahov,

7. prijatie potrebných bezpečnostných opatrení pri vystupovaní z vozidla.“.

26. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 349/2005 Z. z.

Vzor inštruktorského preukazu

Vzor 02-01

Vzor 02-02

“.

27. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 349/2005 Z. z.

Vzor evidenčnej karty inštruktora autoškoly

Vzor 03-01

Vzor 03-02

“.

28. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 349/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30. 12. 2006).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2013.


Ján Počiatek v. r.