258

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. februára 2009 bola v Kuvajte podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 1524 z 24. júna 2009 a rozhodla o tom, že je to medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 12. augusta 2009.

Dohoda nadobudne platnosť 5. septembra 2012 v súlade s článkom 12 ods. 1.

K oznámeniu č. 258/2012 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Kuvajtského štátu (ďalej len „zmluvné strany“),

so želaním vytvoriť priaznivé podmienky na rozvoj vzájomnej ekonomickej spolupráce a najmä pre investovanie investorov jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany,

s vedomím, že podpora a vzájomná ochrana takýchto investícií napomáha rozvoj obchodných iniciatív a rast prosperity oboch zmluvných strán,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investícia“ znamená každý druh majetku na území jednej zmluvnej strany, ktorý priamo alebo nepriamo vlastní alebo kontroluje investor druhej zmluvnej strany, a zahrnuje majetok alebo práva obsahujúce alebo existujúce v niektorej z nasledujúcich foriem:

a) spoločnosť, akcie, cenné papiere a iná forma majetkovej účasti a dlhopisy, obligácie a iné formy dlhopisov v spoločnosti a iné dlhy a úvery a cenné papiere vydané akýmkoľvek investorom zmluvnej strany;

b) peňažné nároky a nároky na akýkoľvek iný majetok alebo plnenie podľa dohody, ktoré má ekonomickú hodnotu;

c) práva duševného vlastníctva, akými sú najmä autorské práva, ochranné známky, patenty, priemyselné vzory a technické postupy, know-how, obchodné tajomstvá a obchodné mená a goodwill;

d) akékoľvek právo vyplývajúce zo zákona, zmluvy alebo na základe akéhokoľvek oprávnenia alebo povolenia udeleného v súlade so zákonom, vrátane práva na vyhľadávanie, prieskum, ťažbu alebo využívanie prírodného bohatstva a práva vykonávať iné ekonomické a obchodné aktivity alebo poskytovať služby, a

e) akýkoľvek iný hmotný a nehmotný, hnuteľný a nehnuteľný majetok a akékoľvek práva s tým spojené, akými sú prenájom, hypotéka, záložné právo a ručenie.

Pojem „investícia“ sa bude vzťahovať aj na „výnosy“ použité na opätovné investovanie a na výnosy z „likvidácie“ v zmysle ďalej uvedených definícií.

Žiadna zmena formy, v akej sa majetok alebo práva investujú alebo opätovne investujú, neovplyvní ich povahu investície.

2. Pojem „investor“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu jednej zmluvnej strany, ktorá investuje na území štátu druhej zmluvnej strany:

a) pojem „fyzická osoba“ znamená fyzickú osobu, ktorá je občanom jednej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom;

b) vláda danej zmluvnej strany a

c) pojem „právnická osoba“ znamená akýkoľvek subjekt alebo spoločnosť registrovanú alebo založenú v súlade s právnym poriadkom jednej zo zmluvných strán, ktorá má sídlo, hlavnú správu alebo hlavné miesto podnikania na území štátu jednej zo zmluvných strán.

3. Pojem „spoločnosť“ znamená akúkoľvek právnickú osobu bez ohľadu na to, či vznikla s cieľom dosiahnutia finančného zisku alebo nie, a to buď súkromnú, alebo štátnu alebo štátom kontrolovanú spoločnosť založenú v súlade s právnym poriadkom zmluvnej strany, alebo je vlastnená alebo účinne kontrolovaná investormi zmluvnej strany, a zahŕňa korporáciu, trust, partnerstvo, podnik jednotlivca, pobočku, spoločný podnik, združenie alebo inú podobnú organizáciu.

4. Pojem „výnosy“ znamená sumy plynúce z investícií bez ohľadu na formu ich vyplatenia a zahŕňa najmä, ale nie výlučne zisk, úrok, kapitálové výnosy, dividendy, licenčné poplatky a poplatky za riadenie a technickú pomoc alebo iné platby alebo poplatky a platby v naturáliách bez ohľadu na ich druh.

5. Pojem „likvidácia“ znamená akékoľvek účinné nakladanie s investíciou uskutočnené s cieľom jej celkového alebo čiastočného zrušenia.

6. Pojem „územie“ znamená:

a) čo sa týka Slovenskej republiky, územné teritórium, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom;

b) čo sa týka Kuvajtského štátu, územie zmluvnej strany vrátane akéhokoľvek územia za teritoriálnymi vodami, ktoré podľa medzinárodného práva je alebo podľa právneho poriadku tejto zmluvnej strany bude určené ako územie, nad ktorým smie táto zmluvná strana vykonávať zvrchované práva a jurisdikciu.

7. Pojem „voľne zameniteľná mena“ znamená akúkoľvek menu, ktorú Medzinárodný menový fond priebežne určuje za voľne použiteľnú menu v súlade s ustanoveniami Dohody o Medzinárodnom menovom fonde a jej dodatkami, ktorá je bežne zameniteľná na hlavných medzinárodných burzách.

8. Pojem „bezodkladne“ znamená obdobie, ktoré sa bežne vyžaduje pre splnenie potrebných formalít v súvislosti s prevodom platby. Uvedené obdobie sa začína v deň predloženia žiadosti o prevod a v žiadnom prípade nesmie trvať dlhšie ako jeden mesiac.

9. Pojem „verejný účel“ znamená akýkoľvek účel ustanovený vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zmluvnej strany.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude podporovať a vytvárať pre investorov druhej zmluvnej strany priaznivé podmienky na investovanie na jej území a povolí takéto investície v súlade s právnym poriadkom ustanovujúcim takúto možnosť.

2. Investíciám investorov každej zmluvnej strany sa bude vždy poskytovať spravodlivé a riadne zaobchádzanie a bude im na území štátu druhej zmluvnej strany poskytnutá plná ochrana a bezpečnosť spôsobom, ktorý je v súlade s prijatými zásadami medzinárodného práva a ustanoveniami tejto dohody. Žiadna zmluvná strana na svojom území neobmedzí nerozumnými alebo diskriminačnými opatreniami riadenie, udržiavanie, používanie, využívanie alebo nakladanie s investíciami investorov druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana je povinná si plniť všetky záväzky, ktoré prijme v súvislosti s investíciami investorov druhej zmluvnej strany.

3. Na zriadené investície investorov ktorejkoľvek zo zmluvných strán nebudú kladené žiadne ďalšie požiadavky ohľadne ich plnenia, ktoré by mohli ohroziť realizáciu alebo negatívne ovplyvniť použitie, riadenie, prevádzku, rast, predaj alebo iné nakladanie s týmito investíciami.

Článok 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana bude na svojom území poskytovať investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej strany spravodlivé a riadne zaobchádzanie a nie menej priaznivé, než aké za podobných okolností poskytuje investíciám a výnosom svojich vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov akéhokoľvek iného tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

2. Každá zmluvná strana na svojom území poskytne investorom druhej zmluvnej strany, čo sa týka riadenia, údržby, využitia, užívania alebo nakladania s investíciami, zaobchádzanie riadne a spravodlivé a nie menej priaznivé, než aké za podobných okolností poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek iného tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, ktoré môže prvá zmluvná strana poskytovať na základe akejkoľvek medzinárodnej zmluvy alebo dohody týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia.

4. Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto dohode sa nebudú vzťahovať na žiadne súčasné alebo budúce výhody poskytnuté ktoroukoľvek zmluvnou stranou na základe svojho členstva alebo asociácie v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu, štátnym príslušníkom alebo svojim vlastným spoločnostiam alebo štátnym príslušníkom a spoločnostiam členského štátu takejto únie, spoločného trhu, zóny voľného obchodu alebo akejkoľvek tretej krajine.

Článok 4

Náhrada škôd

1. Ak investície investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany utrpia škodu v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, vzbury, povstania, nepokojov alebo inej podobnej udalosti na území štátu druhej zmluvnej strany, poskytne im táto druhá zmluvná strana zaobchádzanie, pokiaľ ide o reštitúciu, odškodnenie, kompenzáciu alebo iné vyrovnanie, nie menej priaznivé, než aké táto druhá zmluvná strana poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek iného tretieho štátu podľa toho, ktoré z nich je pre investorov výhodnejšie.

2. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 tohto článku investor jednej zmluvnej strany, ktorý počas ktorejkoľvek z udalostí uvedenej v tomto odseku utrpí stratu na území druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z

a) konfiškácie ich investície alebo jej časti ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi;

b) zničenia ich investície alebo jej časti ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi, ktoré nezapríčinil bojový konflikt, ani si ho nevyžiadala nevyhnutnosť situácie,

dostane náhradu alebo kompenzáciu, ktorá bude v každom prípade rýchla, primeraná a efektívna.

3. Nárok na náhradu škody podľa princípov a ustanovení tohto článku je možné uplatniť aj vtedy, ak výsledok akejkoľvek činnosti jednej zmluvnej strany v akejkoľvek spoločnosti, do ktorej boli realizované investície investormi druhej zmluvnej strany, poškodzuje samotnú podstatu investície.

Článok 5

Vyvlastnenie

1.

a) Investície investorov jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené, odobraté ani nebudú predmetom priamych alebo nepriamych opatrení, akými sú zmrazenie alebo zablokovanie investície, s účinkom rovným znárodneniu, vyvlastneniu alebo odobratiu (ďalej spoločne len „vyvlastnenie“) druhou zmluvnou stranou okrem prípadu verejného účelu súvisiaceho s vnútornými potrebami tejto zmluvnej strany a s poskytnutím okamžitej, primeranej a účinnej kompenzácie a za podmienky, že takéto opatrenia budú vykonané na nediskriminačnom základe, v súlade so zákonným postupom.

b) Takéto odškodnenie bude zodpovedať skutočnej hodnote vyvlastnenej investície a určí sa a vypočíta podľa medzinárodne uznávaných pravidiel oceňovania na základe primeranej trhovej hodnoty vyvlastnenej investície v čase bezprostredne pred vyvlastnením alebo predtým, ako sa blížiace vyvlastnenie stane všeobecne známe podľa toho, ktorý z týchto dvoch prípadov nastane skôr (ďalej len „deň ocenenia“). Výška odškodnenia bude stanovená vo voľne zameniteľnej mene, ktorú určí investor, a to na základe prevládajúceho výmenného kurzu pre danú menu platného v deň ocenenia, a bude zahŕňať úroky v komerčnej sadzbe určenej na trhovej báze, avšak nikdy to nebude menej ako platná LIBOR – úroková sadzba alebo ekvivalent odo dňa vyvlastnenia až do dňa úhrady.

c) V prípade, ak vyššie uvedenú primeranú trhovú hodnotu nemožno jednoducho a rýchlo určiť, výška odškodnenia sa vypočíta na spravodlivom princípe, berúc do úvahy všetky relevantné faktory a okolnosti, akými sú investovaný kapitál, povaha a trvanie investície, reprodukčná hodnota, zhodnotenie, súčasné výnosy, hodnota diskontovaných výnosov, účtovná hodnota a goodwill. Konečná výška odškodnenia bude urýchlene vyplatená investorovi.

2. Na základe ustanovení odseku 1 a bez ohľadu na práva investora podľa článku 8 tejto dohody je dotknutý investor oprávnený požiadať o urýchlené preskúmanie svojho prípadu súdnym alebo iným nezávislým orgánom zmluvnej strany, ktorá uskutočnila vyvlastnenie, vrátane ocenenia svojej investície a vyplatenia náhrady škody.

3. Pre spresnenie vyvlastnenie tiež zahrnuje situácie, keď zmluvná strana vyvlastní majetok spoločnosti alebo podniku zaregistrovaného alebo založeného podľa právneho poriadku platného na jej vlastnom území, do ktorého investoval investor druhej zmluvnej strany, vrátane vlastníctva akcií, cenných papierov, dlhopisov a iných práv alebo úrokov.

Článok 6

Prevod platieb súvisiacich s investíciami

1. Každá zmluvná strana zaručí investorom druhej zmluvnej strany, po splnení svojich daňových povinností, voľný prevod platieb spojených s investíciami dovnútra a von zo svojho územia vrátane prevodu zahrnujúceho

a) vstupný kapitál a akýkoľvek ďalší kapitál určený na údržbu, riadenie a rozvoj investície;

b) výnosy;

c) platby uskutočnené na základe zmluvy vrátane splatenia istiny a akumulovaného úroku podľa úverovej zmluvy;

d) licenčné poplatky a poplatky za práva uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c);

e) výnosy z predaja alebo likvidácie celej investície alebo jej časti;

f) príjmy a iné odmeny pracovníkov zo zahraničia súvisiace s investíciami;

g) platby spojené s odškodnením podľa článkov 4 a 5;

h) platby podľa článku 7 a

i) platby spojené s riešením sporov.

2. Prevody podľa odseku 1 sa uskutočnia bezodkladne, bez akéhokoľvek obmedzenia a vo voľne zameniteľnej mene okrem platieb v naturáliách. V prípade omeškania požadovaných prevodov má dotknutý investor právo na úrok z omeškania po dobu trvania takéhoto omeškania.

3. Prevody sa uskutočnia v okamžitom výmennom kurze meny, ktorá sa má previesť, platnom v hostiteľskej krajine v deň prevodu. V prípade absencie menového trhu sa kurz určí na základe posledného kurzu platného pre prichádzajúce investície alebo podľa výmenného kurzu určeného podľa pravidiel Medzinárodného menového fondu.

4. Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 tohto článku sa budú na takéto prevody vzťahovať opatrenia, ktoré prijme vláda na prechodné obdobie zavedením primeraných reštrikcií a obmedzení, cieľom ktorých bude odstránenie výraznej ekonomickej nerovnováhy. Takéto opatrenia budú okamžite oznámené druhej zmluvnej strane.

Článok 7

Postúpenie práv

1. Ak zmluvná strana alebo ňou určená agentúra („odškodňujúca strana“) uskutoční platbu v rámci zodpovednosti alebo záruky, ktoré prevzala v súvislosti s investíciou na území štátu druhej zmluvnej strany („hostiteľský štát“), potom hostiteľský štát uzná

a) postúpenie všetkých práv a nárokov, ktoré vyplývajú z takejto investície odškodňujúcej strane na základe zákona alebo právneho prevodu, a

b) právo odškodňujúcej strany uplatňovať všetky takéto práva a vymáhať takéto nároky a prevziať všetky záväzky súvisiace s takouto investíciou na základe postúpenia práva.

2. Odškodňujúca strana bude mať v každom prípade nárok na rovnaké zaobchádzanie v súvislosti s

a) nadobudnutými právami a nárokmi a prevzatými záväzkami na základe postúpenia uvedeného v odseku 1 tohto článku a

b) akýmikoľvek platbami, ktoré obdrží na základe týchto práv alebo nárokov,

aké by boli poskytnuté pôvodnému investorovi podľa tejto dohody s ohľadom na príslušnú investíciu.

Článok 8

Riešenie sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany

1. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany v súvislosti s akoukoľvek investíciou jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany, sa budú podľa možností riešiť priateľsky.

2. Ak sa takýto spor nevyrieši do šiestich mesiacov odo dňa, keď jedna zmluvná strana písomne požiada o priateľské urovnanie sporu v oznámení adresovanom druhej zmluvnej strane, spor bude predložený na vyriešenie, na základe uváženia investora, jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) podľa akéhokoľvek príslušného a vopred dohodnutého postupu riešenia sporu;

b) medzinárodnému rozhodcovskému súdu v súlade s nasledujúcimi odsekmi tohto článku.

3. Ak sa investor rozhodne predložiť spor rozhodcovskému súdu, investor je povinný poskytnúť písomný súhlas s predložením sporu jednému z nasledujúcich orgánov:

a) miestne príslušnému súdu zmluvnej strany, ktorá je účastníkom sporu;

b) Medzinárodnému stredisku pre riešenie investičných sporov (ICSID) zriadenému podľa Washingtonského dohovoru z 18. marca 1965 o riešení investičných sporov medzi štátmi a občanmi iných štátov v prípade, ak sú obe zmluvné strany účastníkmi tohto dohovoru, alebo

c) ad hoc rozhodcovskému súdu zriadenému podľa Rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).

Každá zmluvná strana týmto dáva súhlas na predloženie sporu medzinárodnému rozhodcovskému súdu podľa písmena b) a písmena c).

4. Bez ohľadu na právo investora predložiť spor záväznému rozhodcovskému súdu podľa odseku 3 je investor oprávnený ešte pred zahájením rozhodcovského konania alebo počas tohto konania požiadať súd alebo správny súd zmluvnej strany, ktorá je účastníkom sporu, o dočasné opatrenie na účely zachovania svojich práv a záujmov za predpokladu, že toto opatrenie nebude obsahovať žiadosť o náhradu akýchkoľvek škôd.

5. Každá zmluvná strana týmto dáva svoj bezvýhradný súhlas s predložením investičného sporu na vyriešenie v záväznom rozhodcovskom konaní v súlade s rozhodnutím investora podľa odseku 3 písm. a) a písm. b) alebo vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán podľa odseku 3 písm. c).

6.

a) Súhlas poskytnutý podľa odseku 5 spolu so súhlasom podľa odseku 3 spĺňajú požiadavky písomnej dohody zmluvných strán ako účastníkov sporu v zmysle kapitoly II Washingtonského dohovoru, článku II Dohovoru Organizácie Spojených národov o uznávaní a výkone cudzích rozhodcovských nálezov, ktorý bol prijatý v New Yorku 10. júna 1958 („Newyorský dohovor“) a článku 1 Rozhodcovských pravidiel UNCITRAL.

b) Akékoľvek rozhodcovské konanie sa podľa tohto článku a dohody účastníkov sporu musí konať v štáte, ktorý je účastníkom Newyorského dohovoru. Nároky predložené rozhodcovskému konaniu podľa tejto dohody sa budú na účely článku 1 Newyorského dohovoru považovať za nároky vyplývajúce z obchodných vzťahov alebo transakcií.

c) Žiadna zo zmluvných strán neposkytne diplomatickú ochranu, ani nepodá medzinárodnú žalobu v súvislosti s akýmkoľvek sporom postúpeným na rozhodcovské konanie, pokiaľ bude druhá zmluvná strana plniť a riadiť sa rozhodnutím vyneseným v takomto spore. Avšak diplomatická ochrana nebude na účely tohto odseku zahrnovať neformálnu diplomatickú výmenu výlučne na účely napomáhania vyriešenia sporu.

7. Rozhodcovský súd zriadený v súlade s týmto článkom rozhodne v spore podľa takých ustanovení zákona, na ktorých sa môžu zmluvné strany, ako účastníci sporu, dohodnúť. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, použije sa právo zmluvnej strany sporu, vrátane pravidiel upravujúcich kolízie noriem jednotlivých štátov, a príslušné ustanovenia medzinárodného práva, berúc do úvahy i príslušné ustanovenia tejto dohody.

8. Na účely článku 25 ods. 2 písm. b) Washingtonského dohovoru sa investor, ktorý nie je fyzickou osobou a je občanom zmluvnej strany, ktorá je účastníkom sporu v deň podania písomného súhlasu podľa odseku 6, a ktorý je pred vznikom sporu medzi ním a touto zmluvnou stranou kontrolovaný investormi druhej zmluvnej strany, bude považovať za „občana druhej zmluvnej strany“.

9. Rozhodcovské nálezy, ktoré môžu zahŕňať povinnosť zaplatiť úroky, sú pre účastníkov sporu konečné a záväzné. Každá zo zmluvných strán urýchlene vykoná takého rozhodnutia a prijme opatrenia na efektívne uplatnenie takýchto rozhodnutí na svojom území.

10. V žiadnom súdnom, rozhodcovskom alebo inom konaní alebo pri výkone akéhokoľvek rozhodnutia alebo nálezu ohľadne investičného sporu medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany zmluvná strana neuplatní na svoju obhajobu práva vyplývajúce zo zvrchovanej imunity. Žiaden protinárok alebo právo na vyrovnanie sa nebude zakladať na skutočnosti, podľa ktorej investor obdržal alebo na základe poistnej zmluvy obdrží odškodnenie alebo inú náhradu celej alebo časti údajnej škody od akejkoľvek tretej strany, či už súkromnej alebo štátnej, vrátane takejto druhej zmluvnej strany a jej divízií, agentúr, alebo prostredníkov.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami ohľadne výkladu a použitia tejto dohody sa budú, pokiaľ to bude možné, riešiť konzultáciami alebo inou diplomatickou cestou.

2. Ak sa takto spor nevyrieši do šiestich mesiacov odo dňa, keď o riešenie sporu konzultáciami alebo inou diplomatickou cestou požiada niektorá zo zmluvných strán a pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak, potom sa spor na základe písomnej žiadosti jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane predloží na riešenie ad hoc rozhodcovskému súdu v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku.

3. Rozhodcovský súd sa zriadi nasledujúco: každá zmluvná strana vymenuje jedného člena a títo dvaja členovia vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude na základe súhlasu oboch zmluvných strán vymenovaný za predsedu rozhodcovského súdu. Uvedení členovia budú zvolení v priebehu dvoch mesiacov a predseda do štyroch mesiacov odo dňa, keď jedna zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel predložiť spor na vyriešenie rozhodcovskému súdu.

4. Ak lehoty stanovené v odseku 3 tohto článku nebudú splnené, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, požiadať o vymenovania predsedu Medzinárodného súdneho dvora. Ak je predseda Medzinárodného súdneho dvora občanom niektorej zmluvnej strany alebo mu bráni vo výkone uvedenej funkcie iná prekážka, potom bude rozhodnutie o vymenovaní prislúchať podpredsedovi Medzinárodného súdneho dvora. Ak je aj podpredseda Medzinárodného súdneho dvora občanom niektorej zo zmluvných strán alebo mu bráni vo výkone uvedenej funkcie iná prekážka, potom bude rozhodnutie o vymenovaní prislúchať služobne najstaršiemu členovi Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom žiadnej zmluvnej strany.

5. Rozhodcovský súd rozhodne väčšinou hlasov. Rozhodnutie vydané podľa tejto dohody a príslušných pravidiel medzinárodného práva je konečné a záväzné pre obe zmluvné strany. Každá zmluvná strana uhradí výdavky za svojho člena rozhodcovského súdu a svojho zástupcu na rozhodcovskom konaní. Výdavky predsedu a ostatné náklady spojené s rozhodcovským konaním budú znášať obe zmluvné strany rovnakým dielom, pričom rozhodcovský súd môže na základe vlastného uváženia určiť, že niektorá zo zmluvných strán zaplatí väčšiu časť alebo všetky výdavky. Vo všetkých ostatných záležitostiach si rozhodcovský súd určí svoj vlastný postup.

Článok 10

Použitie iných predpisov a osobitých ustanovení

1. Ak sa niektorá záležitosť riadi ustanoveniami tejto dohody a zároveň i ustanoveniami inej medzinárodnej zmluvy, ktorej sú obe zmluvné strany členom, žiadne ustanovenie tejto dohody nebude žiadnej zmluvnej strane ani žiadnemu z jej investorov, ktorí investovali na území druhej zmluvnej strany, brániť v tom, aby si vybrali tie nariadenia, ktoré sú pre nich výhodnejšie.

2. Ak je zaobchádzanie, ktoré má jedna zmluvná strana poskytnúť investíciám a investorom druhej zmluvnej strany podľa jej zákonov a predpisov alebo podľa iných osobitných ustanovení zmlúv výhodnejšie ako tie, ktoré obsahuje táto dohoda, poskytnú sa výhodnejšie podmienky.

3. Obe zmluvné strany sa zaväzujú medzi sebou konzultovať v prípade, ak buď Európska únia, alebo Rada pre spoluprácu v Arabskom zálive prijmú určité záväzné opatrenia alebo predpisy, ktoré nebudú v súlade s ustanoveniami tejto dohody, na účely vyriešenia takejto záležitosti a/alebo zmeny tejto dohody, ak to bude nevyhnutné.

4. Ustanovenia tejto dohody sa použijú bez ohľadu na vzťahy medzi zmluvnými stranami v diplomatickej alebo konzulárnej oblasti.

Článok 11

Použitie tejto dohody

Táto dohoda sa vzťahuje na všetky investície jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany uskutočnené pred dňom alebo po dni, keď táto dohoda nadobudne platnosť. Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na investície, ktoré existujú v deň alebo po dni, keď táto dohoda nadobudne platnosť.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti, trvanie a ukončenie

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán na účely nadobudnutia platnosti tejto dohody a táto dohoda nadobudne platnosť 90 dní odo dňa obdržania oznámenia zmluvných strán potvrdzujúceho splnenie všetkých ústavných formalít vyžadovaných právnym poriadkom pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda zostane v platnosti po dobu dvadsiatich rokov a zostane v platnosti aj potom na podobné obdobie alebo obdobia, pokiaľ minimálne jeden rok pred uplynutím prvého alebo niektorého z nasledujúcich období niektorá zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody.

3. Čo sa týka investícií, ktoré sa uskutočnia pred ukončením platnosti tejto dohody, ustanovenia článkov 1 až 11 tejto dohody zostanú platné po dobu pätnástich rokov odo dňa ukončenia jej platnosti, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Na dôkaz toho poverení zástupcovia oboch zmluvných strán túto dohodu podpísali.

Dané v Kuvajte 22. deň Safaru 1430 roku Hidžry, čo je 17. februára 2009, v dvoch vyhotoveniach v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky vyhotovenia majú rovnakú platnosť. V prípade akýchkoľvek rozdielov je rozhodujúce anglické znenie.

Za Slovenskú republiku:

Peter Kažimír v. r.

Za Kuvajtský štát:

Khalifa M. Hamada v. r.