Oznámenie č. 256/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 66/2012
Platnosť od 01.09.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. septembra 2012 v súlade s článkom 14 ods. 1.