Oznámenie č. 255/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce na roky 2011 – 2013 na vykonávanie Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Flámska

Čiastka 66/2012
Platnosť od 01.09.2012
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 11. apríla 2012 v súlade s časťou 18 čl. 2, ods. 2.

255

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. apríla 2011 bol podpísaný Program spolupráce na roky 2011 – 2013 na vykonávanie Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Flámska (oznámenie č. 300/2004 Z. z.).

Program nadobudol platnosť 11. apríla 2012 v súlade s časťou 18 čl. 2, ods. 2.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.