Nariadenie vlády č. 253/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 558/2007 Z. z.

Čiastka 66/2012
Platnosť od 01.09.2012
Účinnosť od 01.01.2013 do31.10.2018
Zrušený 131/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 okrem štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

OBSAH

253

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. augusta 2012,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 558/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 558/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

2. V § 3 ods. 7 sa slová „ministerstvu školstva“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“.

3. V § 3 odsek 9 znie:

(9) Komisia po posúdení žiadosti a príloh podľa § 2 ods. 2 písm. a) prijme vyjadrenie, že vysoká škola je spôsobilá uskutočňovať študijný program, ak

a) v študijných programoch v študijnom odbore ošetrovateľstvo je garant študijného programu prvého stupňa odborne spôsobilý na výkon povolania sestry,

b) v študijných programoch v nelekárskych zdravotníckych študijných odboroch okrem študijného odboru ošetrovateľstvo je garant študijného programu odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania.“.

4. V § 3 sa vypúšťa odsek 9.

5. V prílohe č. 3 druhom bode bode 2b sa vypúšťa bodkočiarka a tieto slová: „priloží sa plán zabezpečenia plynulého garantovania habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, ak v čase posudzovania žiadosti garant má dovŕšiť vek 65 rokov v období po najbližšiu akreditáciu“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 okrem štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Robert Fico v. r.