Oznámenie č. 228/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení výnosu z 25. októbra 2011 č. 917/2011-100

Čiastka 57/2012
Platnosť od 07.08.2012
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 10. augusta 2012.

228

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 101/2011 Z. z.

výnos z 3. augusta 2012 č. 571/2012-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka (oznámenie č. 144/2011 Z. z.) v znení výnosu z 25. októbra 2011 č. 917/2011-100 (oznámenie č. 374/2011 Z. z.).

Týmto výnosom sa rozširuje počet oprávnených žiadateľov o Slovenskú poľovnícku komoru a Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru.

Výnos nadobúda účinnosť 10. augusta 2012.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 20/2012 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.