Vyhláška č. 220/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie

Čiastka 54/2012
Platnosť od 01.08.2012
Účinnosť od 15.08.2012