Oznámenie č. 22/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z emisných kvót

Čiastka 7/2012
Platnosť od 31.01.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

22

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 23. januára 2012 č. MF/007405/2012-721, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z emisných kvót.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.