Oznámenie č. 216/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti verejnej správy

Čiastka 52/2012
Platnosť od 26.07.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 12. mája 2012 v súlade s článkom 9 ods. 1.

216

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. apríla 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti verejnej správy.

Dohoda nadobudla platnosť 12. mája 2012 v súlade s článkom 9 ods. 1.

K oznámeniu č. 216/2012 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti verejnej správy

Vláda slovenskej republiky a vláda francúzskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

opätovne potvrdzujúc vzťahy priateľstva a spolupráce medzi zmluvnými stranami, vzájomnú dôveru a vernosť hodnotám slobody, demokracie, spravodlivosti a solidarity,

posilňujúc vzájomnú spoluprácu v zmysle svojich ústavných povinností a svojich medzinárodných záväzkov,

zámerom tejto dohody je rozšíriť spoluprácu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky, čo najužšie prepojiť vzájomné dvojstranné programy a nadviazať spoluprácu v nových oblastiach verejnej správy v súlade s kompetenciami zmluvných strán vymedzenými príslušným vnútroštátnym právnym poriadkom,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany deklarujú záujem rozvinúť dvojstrannú spoluprácu medzi ministerstvami a ostatnými verejnými inštitúciami v intenciách prijatého Slovensko-francúzskeho strategického partnerstva, Politickej deklarácie a Akčného plánu medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou, a to najmä s prihliadnutím na článok č. 5 s názvom Spolupráca v oblasti administratívy a v rámci rozšírenia Schengenského priestoru. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti verejnej správy (ďalej len „dohoda“) vymedzuje najmä prioritné oblasti spolupráce a tomu zodpovedajúce aktivity oboch zmluvných strán na obdobie rokov 2008 až 2013.

Článok 2

Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že posilnia a rozšíria vzájomnú spoluprácu v oblastiach špecifikovaných v prílohe označenej ako „Program dvojstrannej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou na roky 2008 až 2013“ (ďalej len „program spolupráce“), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 3

Zmluvné strany sa dohodli, že program spolupráce sa bude priebežne dopĺňať o ďalšie aktivity podľa aktuálnosti, a to vždy v prvom mesiaci každého nasledujúceho kalendárneho roka na celé obdobie jeho trvania. Doplnenie vykonajú poverení zástupcovia príslušných orgánov oboch zmluvných strán po vzájomnej dohode, za slovenskú stranu – Úrad vlády Slovenskej republiky a za francúzsku stranu – Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike.

Článok 4

Táto dohoda, ktorou sa riadia všetky už začaté aktivity medzi zmluvnými stranami odo dňa nadobudnutia platnosti, sa netýka aktivít už prebiehajúcej spolupráce medzi slovenskými a francúzskymi úradmi verejnej správy.

Tieto aktivity sú obsiahnuté v „programoch dvojstrannej spolupráce“, ktoré sa každých šesť rokov pripájajú k tejto dohode. Realizujú sa na základe vykonávacích predpisov, ktoré medzi sebou uzatvárajú príslušné ministerstvá.

Článok 5

Program spolupráce je zameraný na zabezpečenie vyváženosti spoločných aktivít najmä v oblasti výmeny úradníkov a stážistov. Obe zmluvné strany podporujú vysielanie a prijímanie stážistov.

Článok 6

(1) Aktivity programu spolupráce upravené v tejto dohode sú financované spoločne oboma zmluvnými stranami v rámci svojich rozpočtových možností. V prípade Slovenskej republiky aktivity programu financujú ministerstvá, verejné inštitúcie v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých rozpočtových kapitol na príslušný rozpočtový rok a v prípade Francúzskej republiky ide o Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike a verejné inštitúcie v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých rozpočtových kapitol na príslušný rozpočtový rok.

(2) Každá zo zmluvných strán uhrádza náklady spojené s cestou svojich úradníkov, stážistov a ich honoráre, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou aktivít v zmysle tejto dohody.

(3) Každá zo zmluvných strán zabezpečí a uhrádza náklady spojené s pobytom (ubytovanie a stravu) pre hosťujúcich úradníkov, stážistov druhej zmluvnej strany, ako aj náklady (ubytovanie a stravu) spojené s účasťou tretích osôb na realizácii vzájomne dohodnutých podujatí a náklady spojené s materiálnou organizáciou týchto podujatí.

(4) Úhrada ostatných súvisiacich nákladov bude prerokovaná podľa typu aktivity programu spolupráce.

Článok 7

(1) S cieľom zabezpečiť efektívne plnenie cieľov tejto dohody v praxi zmluvné strany vytvárajú spoločnú hodnotiacu komisiu. Hodnotiaca komisia má povahu monitorovacieho orgánu, ktorý má zhodnotiť realizáciu programu spolupráce.

(2) Hodnotiaca komisia pozostáva zo štyroch členov, pričom každá zo zmluvných strán vymenuje dvoch zástupcov svojich príslušných orgánov uvedených v článku 3 tejto dohody, a to do pätnástich (15) dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

(3) Hodnotiacu komisiu zvoláva jedna zo zmluvných strán (Slovenská republika v zastúpení Úradu vlády Slovenskej republiky a Francúzska republika v zastúpení Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej republike) podľa potreby na základe iniciatívy ktorejkoľvek inštitúcie podieľajúcej sa na programe spolupráce.

(4) Hodnotiaca komisia zasadne najmenej jedenkrát v kalendárnom roku v Bratislave.

(5) Ktorákoľvek zo zmluvných strán na podnet inštitúcie podieľajúcej sa na programe dvojstrannej spolupráce pripájanému k tejto dohode môže navrhnúť vytvorenie pracovných skupín, ktoré sa budú stretávať v období medzi zasadnutiami hodnotiacej komisie podľa potreby.

(6) Úlohou hodnotiacej komisie bude najmä

a) vypracovávať správy o implementácii programu spolupráce a vyhodnocovať ich závery,

b) korigovať priority a vymedzovať politiku programu spolupráce na vopred stanovené časové obdobia podľa článku 3 tejto dohody.

(7) Hodnotiaca komisia vypracováva raz ročne Správu o plnení programu dvojstrannej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou. Sledovaným obdobím hodnotiacej komisie je predchádzajúci kalendárny rok. Správa obsahuje závery a východiská rozhodujúce pre efektívnu aplikáciu dohody na nasledujúci rok spolupráce. Môže zahŕňať i odporúčania pre inštitúcie zainteresované do implementácie programu spolupráce. Správa o plnení programu dvojstrannej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou sa predkladá v termíne do konca februára všetkým zúčastneným stranám v rámci programu spolupráce.

(8) Postavenie hodnotiacej komisie, zvolávanie jednotlivých zasadnutí je upravené v tomto článku. Postup rokovania a prijímania rozhodnutí upraví vzájomná dohoda zmluvných strán.

(9) Zriaďovanie a zánik pracovnej skupiny, jej právne postavenie, postavenie jej členov, zvolávanie jednotlivých pracovných rokovaní, postup rokovania a prijímania rozhodnutí upravia príslušné orgány zmluvných strán uvedené v článku 3 vzájomnou dohodou.

Článok 8

Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť z výkladu tejto dohody či pri jej vykonávaní, sa bude riešiť vzájomným rokovaním medzi zmluvnými stranami.

Článok 9

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiaty (30.) deň nasledujúci po dni doručenia neskoršieho písomného oznámenia o tom, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na dobu 6 rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalšie dva roky, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím doby platnosti, a to i bez uvedenia dôvodu.

(3) V prípade vypovedania tejto dohody jednou zo zmluvných strán sa obe zmluvné strany zaväzujú vykonať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ukončenia už existujúcich spoločných aktivít realizovaných na základe tejto dohody do ukončenia jej platnosti a na vyrovnanie všetkých vzájomných právnych nárokov vyplývajúcich z tejto dohody.

Dané v Bratislave 21. apríla 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Dušan Čaplovič v. r.

podpredseda vlády Slovenskej republiky
pre vedomostnú spoločnosť, európske
záležitosti, ľudské práva a menšiny

Za vládu Francúzskej republiky:

Henry Cuny v. r.

veľvyslanec Francúzskej republiky
v Slovenskej republike

Príloha 1

Program dvojstrannej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou na roky 2008 až 2013

Slovenská republika v snahe rozvinutia vzájomnej spolupráce má záujem v rámci „Programu dvojstrannej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou na roky 2008 až 2013“ spolupracovať s Francúzskou republikou v nasledovných oblastiach:

Úrad vlády Slovenskej republiky

sekcia ľudských práv a menšín

• výmena skúseností v oblasti integrácie rómskej národnostnej menšiny a výmenná stáž expertov,

• antidiskriminačný zákon,

• dočasné vyrovnávacie opatrenia,

• integrácia menšín,

• rovnosť pri prístupe na trh práce,

• udeľovanie občianstva a azylu,

• práva dieťaťa,

• projekty na boj proti diskriminácii, xenofóbii a rasizmu,

• registrované partnerstvo,

• spolupráca s NGO.

Úrad vlády Slovenskej republiky sekcia riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci

• monitorovanie a hodnotenie projektov štrukturálnych fondov,

• diplomacia – diplomatický protokol.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

I. Oblasť práva a justície

návšteva podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti SR vo Francúzsku
Prijatie slovenskej justičnej delegácie vedenej podpredsedom vlády Slovenskej republiky a ministrom spravodlivosti p. Harabinom ministrom spravodlivosti Francúzskej republiky a návšteva nasledovných inštitúcií v trvaní troch dní: Ministerstvo spravodlivosti FR, Kasačný súd v Paríži, Najvyššia súdna rada, centrá vzdelávania sudcov a prokurátorov ENM v Paríži, prípadne v Bordeaux,

téma: v trestnej oblasti otázky boja proti korupcii a iným závažným formám trestných činov,

– z hľadiska štruktúry a organizácie súdnictva – otázky existencie a fungovania špecializovaných súdov,

– v civilnej oblasti s ohľadom na pripravovanú reformu občianskeho zákonníka boli predmetom diskusie otázky týkajúce sa rôznych systémov správneho súdnictva,

– z pohľadu praxe francúzskeho partnera kompetencie a ich vykonávanie v praxi Najvyššej súdnej rady vo Francúzsku,

– systém vzdelávania sudcov a ďalších profesií pôsobiacich na súdoch vo Francúzsku.

II. Oblasť – Vzdelávanie a odborné stáže vo Francúzsku

• stáž 1-2 slovenských sudcov na súdoch vo Francúzsku zaoberajúcich sa civilnoprávnou agendou – cour d´appel, tribunal d´instance, tribunal de grande instance,

téma: organizácia, činnosť a správa súdov, štúdium transponovania noriem európskeho práva do francúzskeho zákonodarstva a ich následná aplikácia francúzskymi súdmi v praxi,

– aplikácia primárnych prameňov z oblasti komunitárneho práva francúzskymi súdmi,

– spôsob, akým sa francúzski sudcovia oboznamujú s rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora,

– vzdelávanie a spôsob školenia francúzskych sudcov (osobitne v oblasti komunitárneho práva),

– prieťahy v súdnych konaniach vo Francúzsku a opatrenia Ministerstva spravodlivosti Francúzskej republiky na ich riešenie,

• stáž 1 pracovníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a 1 slovenského sudcu na Ministerstve spravodlivosti Francúzskej republiky, resp. na prokuratúre k problematike justičnej spolupráce v trestných veciach,

téma: extradícia a európsky zatýkací rozkaz, právna pomoc, odovzdávanie odsúdených, odovzdávanie trestného konania,

• stáž 1 pracovníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a 1 slovenského sudcu vo Francúzsku,

téma: aplikácia nariadení Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v civilných veciach ( prvostupňový súd),

– riešenie prípadov občianskoprávnych únosov detí (v ústrednom orgáne ochrany detí),

• stáž 1 pracovníka Kancelárie zástupcu SR v konaní pred súdmi ES na dobu 1 – 2 týždne,

téma: zastupovanie v konaní na súdoch EÚ/ES.

III. Oblasť – Výmena expertov (semináre, prednášky)

• seminár na Slovensku pre pracovníkov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a slovenských sudcov,

téma: justičná spolupráca v civilných veciach (doručovanie súdnych písomností a vykonávanie dôkazov),

– aplikácia nariadení Rady Európskeho spoločenstva v občianskych, obchodných a rodinných veciach.

IV. Iné oblasti podľa návrhu

• pracovné stretnutie expertov slovenskej a francúzskej strany plniacich úlohy na úseku obhajoby ľudských práv na Európskom súde pre ľudské práva v Strassburgu,

téma: zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva,

• kurzy francúzskeho jazyka s právnickou terminológiou,

• príprava II. rozšíreného vydania Francúzsko-slovenského právnického slovníka,

• výmena knižných fondov z oblasti trestného práva,

téma: trestná zodpovednosť právnických osôb a implementácia aktov 3. piliera EÚ,

• expertné stretnutie zástupcov Slovenskej republiky a Francúzskej republiky plniacich úlohy kontaktných bodov v Európskej justičnej sieti pre trestné veci a pre občianske a obchodné veci.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Oblasť – Výmena expertov (semináre, prednášky, odborné stáže)

• chránené označenie pôvodu potravín a potravinárskych výrobkov,

• bezpečnosť potravín (spolupráca medzi Výskumným ústavom potravinárskym v Bratislave a INAO v Paríži),

• lesníctvo, lesné hospodárstvo a lesnícky výskum,

• veda a poľnohospodársky výskum (spolupráca na úrovni odborných výskumných ústavov v rezorte pôdohospodárstva, ako aj na úrovni samotného ministerstva).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Oblasť – Výmena expertov, semináre, prednášky, odborné stáže

• zavedenie EURO meny (výmena skúseností, informácií týkajúcich sa predovšetkým mediálnej kampane – zvyšovanie informovanosti verejnosti, možných rizík, pripravenosti vládnych inštitúcií najmä v prípade najcitlivejších skupín obyvateľstva, ako sú dôchodcovia, občania so zdravotným postihnutím, skupiny ohrozené rizikom chudoby, marginalizované skupiny atď.),

• rodová rovnosť a rodinná politika,

• stratégia politiky zamestnanosti,

• zavedenie systému a fungovania štátnej správy vo Francúzsku (zameranie najmä na štátnu správu a štátnu službu, ako aj príprava na konkurzy pre uchádzačov o zamestnanie v inštitúciách EÚ),

• hodnotenie dopadov regulácií (právnych predpisov) – RIA (Regulatory Impact Assessment),
téma: inštitucionálne, organizačné a kapacitné zabezpečenie RIA (vrátane riešenia medzirezortnej konzistentnosti pri RIA),
téma: konkrétne metódy hodnotenia sociálno-ekonomických dopadov právnych predpisov na obyvateľstvo,

• zamestnávanie ťažko umiestniteľných a dlhodobo nezamestnaných osôb,

• motivácia zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta, resp. zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie zo znevýhodnených skupín na trhu práce (napr. dlhodobo nezamestnaní, mladí ľudia, starší ako 50 rokov, občania so zdravotným postihnutím),

• riešenia sociálnych nepokojov v komunitách, územiach s vysokou koncentráciou nízko vzdelaných a dlhodobo nezamestnaných osôb,

• problematika mobility pracovníkov aj vo vzťahu k iniciatívam Francúzska v oblasti práva na bývanie,

• pracovné pomery (závislá práca),

• atypické pracovné pomery (pracovný pomer na kratší pracovný čas, home office, teleworking),

• partnerské projekty pre malé územné oblasti s vysokou koncentráciou nízko vzdelaných a dlhodobo nezamestnaných osôb,

riadenie štrukturálnych fondov

téma: prenos skúseností z riadenia štrukturálnych fondov s dôrazom na Európsky sociálny fond (ESF),

téma: praktické skúsenosti z riadenia operačných programov ESF,

téma: zabezpečenie výkonu finančného riadenia ES,

téma: metódy a formy vzdelávania prijímateľov pomoci zamerané na zvládnutie administratívneho zabezpečenia náročných podmienok čerpania zo štrukturálnych fondov,

téma: horizontálna priorita – rodová rovnosť v štrukturálnych fondoch.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oblasť – Výmena expertov, semináre, prednášky, odborné stáže

• vzdelávanie a príprava pre trh práce – rekvalifikácie, individuálne akčné plány pre klientov a bilančno-diagnostické centrá,

• systémový prístup k vzdelávaniu štátnych zamestnancov,

• twinningové programy so zameraním na komplexný systém riadenia ľudských zdrojov v ústrednom orgáne a v podriadených orgánoch,

• minimálne štandardy vzdelávania podľa odborov štátnej služby a podľa úrovne riadenia,

• vytvorenie vlastnej vzdelávacej inštitúcie,

• účasť na podujatiach vzdelávania dospelých a špecialistov riadenia ľudských zdrojov,

• poradenstvo trhu práce,

• operačné programy a skúsenosti v oblasti zamestnanosti a implementácia v daných podmienkach,

• sprostredkovanie práce a aktívnej politiky trhu práce,

• príprava na kurzy pre uchádzačov o zamestnanie v inštitúciách EÚ,

• zavedenie EURO meny (z rôznych aspektov),

• marginalizované skupiny (skupiny so zameraním na zdravotne postihnutých a marginalizované skupiny na trhu práce, výmena skúseností s projektovým riešením).

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Oblasť – Výmena expertov, semináre, prednášky, odborné stáže, spoločné projekty

• financovanie zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia,

• e-Health (napr. oblasť zavedenia elektronickej karty zdravotného poistenia, oblasť zavedenia karty zdravotníckeho profesionála, informačná podpora na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ),

• zdravotná starostlivosť s dôrazom na oblasť kardiovaskulárnych ochorení,

• bezpečnosť pacienta.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Oblasť – Výmena expertov, semináre, prednášky, odborné stáže

• koordinácia záležitostí EÚ, vnútorný audit a finančná kontrola prostriedkov EÚ, práca v kontrolných orgánoch,

• štrukturálne fondy, riadenie sektorového operačného programu,

• energetika, energetická politika, jadrová energetika,

• cestovný ruch – výmena skúseností z prípravy, tvorby a realizácie operačných programov zameraných na cestovný ruch, výmena skúseností z oblasti spolupráce verejného a súkromného sektora v cestovnom ruchu, systém a formy podpory domáceho cestovného ruchu predovšetkým zo sociálneho aspektu, účasť verejných zdrojov na financovaní kúpeľných pobytov, štandardy v kúpeľníctve,

• oblasť ochrany spotrebiteľa,

• malé a stredné podnikanie, inovácie a podnikateľské prostredie,

• obchodná politika, medzinárodný obchod,

• medzinárodné vzťahy a diplomacia,

• ekonomika a hospodárstvo, priemyselná politika,

• právo – obchodné a komunitárne,

• štátna pomoc, štátny rozpočet, financovanie,

• bezpečnosť, terorizmus, zbrane hromadného ničenia,

• verejné obstarávanie,

• krízový manažment.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Oblasť – Výmena expertov, semináre, prednášky, odborné stáže

SCHENGENSKÝ PRIESTOR

• oblasť policajnej spolupráce

téma: odborná príprava a stáže pracovníkov Národného úradu SIRENE,

téma: výmena skúseností z organizácie a činností spoločných kontaktných pracovísk,

téma: odborná príprava poradcov pre doklady a imigračných styčných dôstojníkov (imigračných pracovníkov),

téma: nelegálna migrácia (možnosť spoločného využívania francúzskych styčných dôstojníkov v ázijských a afrických štátoch),

téma: strategické, operatívne kriminálne analýzy,

téma: výmena informácií a možnosť účasti na prípadných školeniach vo Francúzskej republike v oblasti jadrovej bezpečnosti v súvislosti s potrebou vytvorenia špecializovanej skupiny Policajného zboru SR,

téma: odborné stáže pedagogických pracovníkov (napr. k problematike integrácie teoretických poznatkov s praktickými zručnosťami pre rôzne oblasti),

• oblasť policajného vzdelávania

téma: výmenné stáže pre odborníkov pre potreby vzdelávania v oblasti kriminalistických analýz,

téma: krádeže umeleckých predmetov a problematika pátrania po osobách,

téma: obsahové a metodické usmernenie vyučovacieho procesu,

téma: praktické, problémové vyučovanie v policajných školách,

téma: multimediálne formy vzdelávania,

téma: integrované cvičenia,

téma: integrácia vyučovacích predmetov do kompaktného celku,

téma: boj proti terorizmu,

téma: boj proti nebezpečným a ozbrojeným páchateľom,

téma: počítačová kriminalita,

téma: finančná kriminalita,

téma: mravnostná trestná činnosť,

téma: drogová problematika,

téma: záchranné akcie,

téma: ochrana a sprevádzanie významných osobností,

téma: psychológia davu,

téma: adaptácia žien na policajnú prácu,

téma: psychológia v základnej policajnej príprave,

• odborná pomoc pri realizácii projektov problematiky verejnej správy (za podmienky možného finančného krytia zo strany Francúzskej republiky, prípadne zo zdrojov Európskej únie),

téma: obsah a štruktúra údajov o občanovi v jeho občianskom preukaze (zosúladenie a štandardizácia s obdobným francúzskym dokladom),

téma: vytvorenie rozhrania kľúčových celoštátnych registrov na externé informačné systémy; zámerom projektu je zjednodušiť prístup občana alebo podnikateľa k verejnej správe vybudovaním univerzálneho rozhrania informačného systému registra obyvateľov (register obyvateľov, obchodný register, živnostenský register a kataster nehnuteľností),

• jazykové kurzy (základná, resp. všeobecná francúzština, odborná francúzština – napr. pre potreby Interpolu, Sirene),

• civilná ochrana obyvateľstva,

téma: výmena lektorov v oblasti systému ochrany obyvateľstva a v oblasti prípravy obyvateľstva,

téma: pohotovostné plánovanie (emergency planning) a záložné plánovanie (contingency planning),

• ochrana pred požiarmi a inými živelnými pohromami,

téma: výmena skúseností v oblasti organizovania, riadenia a nasadzovania síl a prostriedkov záchranných zložiek pri mimoriadnych udalostiach veľkého rozsahu,

téma: analýzy zásahu, skúsenosti zo zdolávania živelných pohrôm,

téma: špecializácie hasičov na plnenie úloh pri chemickom zásahu,

téma: výmena skúseností v oblasti pripravenosti na chemický alebo biologický terorizmus,

téma: stacionárna a mobilná detekcia známych i neznámych látok,

• verejná správa

téma: získavanie poznatkov v oblasti združovacieho práva a práva mimovládnych neziskových organizácií,

téma: vzájomná výmena informácií o organizácii verejnej správy (stáž pre cca 35 starostov, primátorov a predsedov vyšších územných celkov),

téma: nadviazanie spolupráce s vhodnou partnerskou organizáciou vo Francúzskej republike a Inštitútom pre verejnú správu v SR (organizácia vzdelávania pracovníkov štátnej i verejnej správy),

• príprava a konkurzy pre uchádzačov o zamestnanie v inštitúciách EÚ,

• prezentácia poznatkov a skúseností francúzskych kolegov v Európskej komisii, z činnosti Generálneho riaditeľstva (DG) pre životné prostredie a jadrovú bezpečnosť, jednotka civilnej ochrany (Civil Protection Unit).

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Oblasť – Výmena expertov, semináre, prednášky, odborné stáže

• spolupráca s odborníkmi vo francúzskych partnerských organizáciách, ktoré sú zodpovedné za prípravu národnej priestorovej dátovej infraštruktúry v súvislosti s procesom implementácie novoschválenej smernice EÚ – INSPIRE,

• operačné programy – školenia projektových manažérov v príprave, vedení a monitorovaní projektov.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

• spolupráca v oblasti metrológie prostredníctvom odborných stáží mladých pracovníkov na metrologických pracoviskách na úrovni metrologických ústavov, výmeny expertov (prednášky, semináre),

• oblasť slobodného pohybu tovaru, v ktorej by sa táto spolupráca mohla realizovať formou vzdelávania a odborných stáží a výmeny expertov.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

• výmenné študijné pobyty expertov oboch krajín,

téma: operačné programy,

téma: marginalizované skupiny.

Kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva

Oblasť vzdelávania a odborných stáží

• spolupráca s pracovníkmi Ministerstva zahraničných vecí Francúzskej republiky, Ministerstva vnútra Francúzskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Francúzskej republiky,

téma: vypracovávanie podkladov k stanoviskám francúzskej vlády podávaným na ESĽP a podklady súvisiace s výkonom rozsudkov ESĽP, pracovné stretnutie zástupkyne SR pred ESĽP a právničky kancelárie zástupcu SR pred ESĽP s pracovníkmi jednotlivých rezortov,

téma: dvojtýždňová stáž pre jedného francúzsky hovoriaceho pracovníka kancelárie zástupcu SR pred ESĽP na Ministerstve zahraničných vecí Francúzskej republiky,

• jednotýždňová stáž pracovníkov kancelárie zástupcu SR pred ESĽP na ESĽP (knižnica), zameraná na štúdium a získavanie poznatkov užitočných pre ďalšiu činnosť kancelárie zástupcu SR pred ESĽP. V knižnici ESĽP sa nachádza odborná literatúra, ku ktorej v Slovenskej republike nie je prístup.

Národná banka Slovenska

Oblasť regulácie a metodík riadenia rizík (výmena expertov, účasť na seminároch)

téma: aplikácia smernice UCITS III,

téma: regulácia distribúcie fondov kolektívneho investovania,

téma: dopad smernice MiFID na kolektívne investovanie,

téma: skúsenosti s neharmonizovanými produktmi,

téma: problémy pri aplikácii komunitárnej legislatívy v oblasti organizovania trhov s cennými papiermi alebo v oblasti verejnej ponuky cenných papierov, praktiky pri manipulácii trhov, resp. zamedzovaní využívania dôverných informácií pri obchodovaní s finančnými nástrojmi,

téma: technika zmierňovania rizika v rámci BASEL II,

téma: bilaterálne stretnutia s francúzskym regulátorom AMF.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Oblasť – Výmena expertov, semináre, prednášky, odborné stáže

verejné obstarávanie vo Francúzskej republike (celodenný seminár v Bratislave),

téma: legislatívna aspekty,

téma: transpozície smerníc ES (nadlimitné zákazky),

téma: revízne postupy,

téma: inštitucionálne zabezpečenie a metodické riadenie,

téma: podlimitné zákazky v národnej legislatíve Francúzska,

téma: hlavné problémy v aplikácii národnej legislatívy,

cieľová skupina: Centrálna finančná a kontraktačná jednotka (CFKJ),15 zamestnancov,

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, 3 zamestnanci (MH SR),

Agentúra pre regionálny rozvoj, 3 zamestnanci (MVRR SR),

plánovanie a riadenie v štátnych inštitúciách,

výkon následnej kontroly v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky v EÚ,

výkon daňového dozoru a daňových kontrol v oblasti spotrebných daní (výmena expertov, konzultácie, seminár),
cieľová skupina: Colné riaditeľstvo SR,

boj proti korupcii (semináre, workshopy),

téma: vnútorný kontrolný systém Francúzskej daňovej správy (organizačné zabezpečenie, právomoci, hlavné zameranie, frekvencia a rozsah vnútornej kontroly, plánovanie v tejto oblasti, výmena informácií s inými zložkami štátnej správy),

téma: všeobecný pohľad (organizačné zložky francúzskej daňovej štátnej správy a polície zamerané na prešetrovanie korupčného konania),

cieľová skupina: Daňové riaditeľstvo SR,

oblasť hazardných hier (semináre, workshopy),

téma: dozorovanie, správa odvodových povinností,

cieľová skupina: Daňové riaditeľstvo SR,

systém analýzy a riadenia rizík vo francúzskej daňovej správe,

téma: spolupráca s úradom DNEF (boj proti podvodom – hlavne karuselové podvody, využívané informačné systémy, E-commerce, personálne prepojenia a pozadia spoločností, daňové preverovanie, úloha masmédií, prepojenosť jednotlivých databáz informačných systémov v štátnej správe),

cieľová skupina: Daňové riaditeľstvo SR,

informácie o systéme verejnej vnútornej finančnej kontroly vo Francúzsku a zabezpečenie výkonu auditov vo verejnej správe,

cieľová skupina: sekcia systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF SR,

príprava a konkurzy pre uchádzačov o zamestnanie v inštitúciách EÚ,

cieľová skupina: sekcia finančného trhu MF SR,

výmena skúseností v rámci systémovej implementácie a realizácie projektov verejno-súkromných partnerstiev (PPP) (konzultácie),

cieľová skupina: sekcia stratégie MF SR,

aktuálne účtovníctvo vo verejnom sektore (konzultácie, stáže),

cieľová skupina: sekcia štátneho výkazníctva MF SR,

operačné programy, euro, marginalizované skupiny (semináre a krátkodobé výmenné stáže),

cieľová skupina: sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR, oddelenie platieb ERDF a KF, oddelenie platieb ESF a poľnohospodárskych fondov,

financovanie a využívanie multilaterálnej ODA pre podnikateľské subjekty SR (konzultácie),

cieľová skupina: sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR, odbor medzinárodných vzťahov,

aktívna účasť inštitúcií verejnej správy v projektoch „Twinning out“(ako senior, ale i junior partneri), konzultácie, workshopy,

cieľová skupina: sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR, odbor medzinárodných vzťahov,

seminár Rozpočet EÚ.