Oznámenie č. 208/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku

Čiastka 51/2012
Platnosť od 19.07.2012
Redakčná poznámka

Univerzální koralekDohoda nadobudla platnosť 24. júna 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1. Dohoda sa predbežne vykonávala odo dňa jej podpisu, v prípade ustanovení článku 2 ods. 1 a 5 a článku 3 písm. d) až f).

208

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. júna 2012 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku.

Dohoda nadobudla platnosť 24. júna 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1. Dohoda sa predbežne vykonávala odo dňa jej podpisu, v prípade ustanovení článku 2 ods. 1 a 5 a článku 3 písm. d) až f).

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že 26. marca 2010 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku, podpísanej 20. júla 2009 v Bratislave (oznámenie č. 301/2009 Z. z.) a 23. júna 2012 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku, podpísanej 22. decembra 2010 v Bratislave (oznámenie č. 9/2011 Z. z.).