Oznámenie č. 204/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Čiernej Hory o policajnej spolupráci

Čiastka 50/2012
Platnosť od 14.07.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 5. júla 2012 v súlade s článkom 20 ods. 1.

204

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júna 2012 bola v Podgorici podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Čiernej Hory o policajnej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 5. júla 2012 v súlade s článkom 20 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Juhoslovanskej zväzovej republiky o policajnej spolupráci podpísanej 4. októbra 1996 v Košiciach.