Nariadenie vlády č. 200/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie

(v znení č. 251/2014 Z. z.)

Čiastka 50/2012
Platnosť od 14.07.2012
Účinnosť od 30.09.2014

200

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. júla 2012,

ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok (ďalej len „poistno-matematický ekvivalent“) získaného v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky na jeho prevod do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie (ďalej len „dôchodkový systém Európskej únie“).

§ 2

(1) Poistno-matematický ekvivalent získaný v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky sa určí ako súčin jednotkovej hodnoty odloženého starobného dôchodku a predpokladanej sumy starobného dôchodku.

(2) Jednotková hodnota odloženého starobného dôchodku sa určí podľa veku, ktorý žiadateľ dovŕšil v celých rokoch k rozhodujúcemu dňu, úmrtnostných tabuliek vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky jednotných pre mužov a ženy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu dňu a maximálnej technickej úrokovej miery podľa osobitného predpisu.1) Rozhodujúci deň je deň doručenia žiadosti o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky inštitúcii alebo orgánu Európskej únie alebo deň, v ktorom podľa osobitného predpisu2) vzniklo právo na prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky, ak žiadosť bola podaná pred týmto dňom. Jednotková hodnota odloženého starobného dôchodku sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe a zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto nahor.

(3) Na určenie predpokladanej sumy starobného dôchodku podľa § 66 zákona sa obdobie dôchodkového poistenia, priemerný osobný mzdový bod a dôchodková hodnota zisťujú k rozhodujúcemu dňu. Na určenie predpokladanej sumy starobného dôchodku sa z obdobia dôchodkového poistenia získaného v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky vylučuje obdobie účasti v dôchodkovom systéme Európskej únie. Ak v rozhodujúcom období na zistenie priemerného osobného mzdového bodu na určenie predpokladanej sumy starobného dôchodku je kalendárny rok, v ktorom je obdobie dôchodkového poistenia získané v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky a obdobie účasti v dôchodkovom systéme Európskej únie, suma všeobecného vymeriavacieho základu na určenie osobného mzdového bodu za tento kalendárny rok sa určí ako súčin počtu dní dôchodkového poistenia získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky v tomto kalendárnom roku a sumy všeobecného vymeriavacieho základu za tento kalendárny rok pripadajúcej na jeden deň.

(4) Poistno-matematický ekvivalent získaný v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky sa zvyšuje o sumu určenú ako úrok z poistno-matematického ekvivalentu za obdobie od rozhodujúceho dňa do dňa, ktorý predchádza dňu prevodu dôchodkových práv z účtu Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici na účet dôchodkového systému Európskej únie. Suma určená ako úrok z poistno-matematického ekvivalentu sa vypočíta zloženým úrokovaním s maximálnou technickou úrokovou mierou podľa osobitného predpisu1) a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta nahor.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2012.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 200/2012 Z. z.

VZOREC NA VÝPOČET JEDNOTKOVEJ HODNOTY ODLOŽENÉHO STAROBNÉHO DÔCHODKU

Jednotková hodnota odloženého starobného dôchodku (JHOD) sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 01

kde

v je vek v celých rokoch, ktorý žiadateľ dosiahol ku dňu rozhodujúcemu na výpočet,

r je rozdiel medzi dôchodkovým vekom žiadateľa a vekom, ktorý žiadateľ dosiahol v celých rokoch ku dňu rozhodujúcemu na výpočet; ak vek žiadateľa dosiahnutý v celých rokoch ku dňu rozhodujúcemu na výpočet JHOD bude vyšší ako dôchodkový vek žiadateľa, potom r = 0,

ω je najvyšší vek uvedený v úmrtnostných tabuľkách,

kpv je pravdepodobnosť, že osoba, ktorá sa dožila veku v, sa dožije veku v + k, pričom táto pravdepodobnosť sa určí podľa úmrtnostných tabuliek,

Vzorec 02 je diskontný faktor zodpovedajúci maximálnej technickej úrokovej miere,1)

koeficient 0,17 je súčin pravdepodobnosti poskytnutia pozostalostného dôchodku a jeho výšky v porovnaní so starobným dôchodkom.

Na určenie pravdepodobnosti kpv sa použijú úmrtnostné tabuľky vykázané Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu dňu.

Poznámky pod čiarou

1) § 29 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/1968 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a osobitné pravidlá, ktoré sa dočasne uplatňujú na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4. 3. 1968) v platnom znení.