Zákon č. 197/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 250/2012 Z. z.)

Čiastka 49/2012
Platnosť od 13.07.2012
Účinnosť od 01.09.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2012 250/2012 Z. z. Aktuálne znenie
01.08.2012 - 31.08.2012