Vyhláška č. 196/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu protokolu veterinárneho klinického skúšania, spôsobe jeho vedenia, podrobnosti o požiadavkách na veterinárne klinické skúšanie a správnu klinickú prax, o rozsahu a štruktúre údajov uvádzaných v správe o výsledkoch veterinárneho klinického skúšania a o spôsobe označovania skúšaného veterinárneho produktu a skúšaného veterinárneho lieku

Čiastka 48/2012
Platnosť od 05.07.2012
Účinnosť od 01.09.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2012 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

05.07.2012