Oznámenie č. 194/2012 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 250. výročia narodenia Antona Bernoláka

Čiastka 46/2012
Platnosť od 30.06.2012

194

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

zo 4. júna 2012

o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 250. výročia narodenia Antona Bernoláka

1. Úvodné ustanovenia

a) Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznamuje, že pri príležitosti 250. výročia narodenia Antona Bernoláka vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur (ďalej len „zberateľská eurominca“).

b) Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.

c) Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.

2. Vzhľad zberateľskej euromince

a) Na líci zberateľskej euromince sú vyobrazené historické reálie spojené so životom a dielom Antona Bernoláka – titulná strana zo spisu „Etymologia vocum Slavicarum“, ktorú dopĺňa faksimile jeho podpisu a vtáčie brko na písanie. Pri pravom okraji zberateľskej euromince je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je letopočet „2012“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v opise v spodnej časti mincového poľa.

b) Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét Antona Bernoláka vkomponovaný do písmovej štruktúry, ktorú prevažne tvoria názvy jeho jazykovedných diel. Pri ľavom okraji zberateľskej euromince je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“. V spodnej časti mincového poľa je v opise meno a priezvisko „ANTON BERNOLÁK“ a nad ním letopočty jeho narodenia a úmrtia „1762 – 1813“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je vľavo od portrétu a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu zberateľskej euromince Pavla Károlyho „PK“ sú vpravo od neho.

c) Na hrane zberateľskej euromince je reliéfny nápis do hĺbky „TU MÁTE SLOVO MOJE O REČI VAŠEJ“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený lipovým listom.

Obrázok

Štát vydania: Slovenská republika

Začiatok vydávania: september 2012

Jozef Makúch v. r.