Uznesenie č. 188/2012 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 114/2011 z 13. júna 2012 vo veci pozastavenia účinnosti § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z. a zákona č. 129/2011 Z. z.

Čiastka 45/2012
Platnosť od 29.06.2012
Redakčná poznámka

Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z. a zákona č. 129/2011 Z. z. zanikne vyhlásením rozhodnutia vo veci samej, ak toto rozhodnutie o ...

188

UZNESENIE

Ústavného súdu Slovenskej republiky

sp. zn. PL. ÚS 114/2011 z 13. júna 2012

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 13. júna 2012 prerokoval návrh skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. februára 2012, zastúpených advokátom JUDr. Róbertom Madejom, Advokátska kancelária, Mestská 2/A, Bratislava, na pozastavenie účinnosti § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z. a zákona č. 129/2011 Z. z., (...) a takto

rozhodol:

Pozastavuje účinnosť § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z. a zákona č. 129/2011 Z. z.

Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z. a zákona č. 129/2011 Z. z. zanikne vyhlásením rozhodnutia vo veci samej, ak toto rozhodnutie o pozastavení účinnosti Ústavný súd Slovenskej republiky už predtým nezrušil, pretože pominuli dôvody, pre ktoré bolo prijaté.

Predsedníčka pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ivetta Macejková v. r.