Nariadenie vlády č. 187/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

Čiastka 44/2012
Platnosť od 29.06.2012 do31.07.2014
Účinnosť od 31.10.2012 do31.07.2014
Zrušený 355/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2012 okrem čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. októbra 2012.

OBSAH