Oznámenie č. 183/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o doplnení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 42/2012
Platnosť od 28.06.2012
Redakčná poznámka

Dohovor pre Uruguajskú východnú republiku nadobudol platnosť 14. októbra 2012. Dohovor pre Španielske kráľovstvo nadobudol platnosť 26. marca 2012. Dohovor pre Holandské kráľovstvo nadobudol platnosť 21. marca 2012.

183

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) pristúpila Uruguajská východná republika s platnosťou od 14. októbra 2012 a zároveň určila orgány podľa článku 6 dohovoru.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že Španielske kráľovstvo s platnosťou od 26. marca 2012 zmenilo a Holandské kráľovstvo s platnosťou od 21. marca 2012 doplnilo orgány podľa článku 3 ods. 1 dohovoru.

Doplnenie Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 456/2006 Z. z., oznámenie č. 314/2007 Z. z., oznámenie č. 501/2007 Z. z., oznámenie č. 252/2008 Z. z., oznámenie č. 16/2009 Z. z., oznámenie č. 331/2009 Z. z., oznámenie č. 77/2010 Z. z., oznámenie č. 371/2010 Z. z., oznámenie č. 186/2011 Z. z. a oznámenie č. 15/2012 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.

K oznámeniu č. 183/2012 Z. z.

DOPLNENIE

Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) v znení neskorších zmien a doplnkov

Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámenia č. 456/2006 Z. z., oznámenia č. 314/2007 Z. z., oznámenia č. 501/2007 Z. z., oznámenia č. 252/2008 Z. z., oznámenia č. 16/2009 Z. z., oznámenia č. 331/2009 Z. z., oznámenia č. 77/2010 Z. z., oznámenia č. 371/2010 Z. z., oznámenia č. 186/2011 Z. z. a oznámenia č. 15/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

„Uruguajská východná republika

Ministerstvo zahraničných vecí Uruguaja

Španielske kráľovstvo

1. Pre správne listiny uvedené v článku 1.2 kráľovského dekrétu číslo 1497/2011 z 24.10. 2011 bez ohľadu na miesto ich vydania ktorýkoľvek z týchto úradníkov:

a) ,Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia` a pre autonómne mestá Ceuta a Melilla alebo ich zástupcovia, ako aj poverení úradníci

b) vedúci sekcie informácií a pomoci občanom ministerstva spravodlivosti alebo jeho zástupca

c) riaditelia ,Gerencias Territoriales` ministerstva spravodlivosti alebo ich zástupcovia

d) predstavení notárskych kolégií alebo ich zástupcovia alebo poverení verejní notári

2. Pre justičné listiny (okrem listín uvedených v bode 4)

a) ,Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia` a pre autonómne mestá Ceuta a Melilla alebo ich zástupcovia, ako aj poverení úradníci

b) vedúci sekcie informácií a pomoci občanom ministerstva spravodlivosti alebo jeho zástupca

c) riaditelia ,Gerencias Territoriales` ministerstva spravodlivosti alebo ich zástupcovia

3. Pre listiny vydané notármi – predstavení notárskych kolégií alebo ich zástupcovia alebo poverení verejní notári

4. Pre listiny vydané orgánmi a súdnymi úradníkmi Najvyššieho súdu a Vyššieho súdneho dvora – len ,Secretario de Gobierno` týchto súdov alebo ich zástupcovia

5. Pre ostatné listiny – ktorýkoľvek úradník uvedený v bode 1 podľa výberu žiadateľa.

Holandské kráľovstvo

Pre ostrov Sv. Martin

– predseda vlády, minister všeobecných záležitostí

– vedúci oddelenia matrík ministerstva všeobecných záležitostí“.