Oznámenie č. 182/2012 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti

Čiastka 42/2012
Platnosť od 28.06.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

182

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 28 ods. 17 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon“)

opatrenie z 12. júna 2012 č. 6/2012 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti (ďalej len „opatrenie“).

Opatrením sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa ustanovenia § 28 ods. 2 zákona, ak je žiadateľom o udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti akciová spoločnosť a ak je žiadateľom o udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti zakladateľ, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 16 zákona.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 23/2012 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.