Oznámenie č. 182/2012 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti

Čiastka 42/2012
Platnosť od 28.06.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.