Opatrenie č. 181/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 42/2012
Platnosť od 28.06.2012
Účinnosť od 01.07.2012

OBSAH