Oznámenie č. 175/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení Zoznamu zmluvných strán Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine

Čiastka 41/2012
Platnosť od 23.06.2012
Redakčná poznámka

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou nadobudol dohovor platnosť 1. mája 2011. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Brazílskou federatívnou republikou nadobudol dohovor platnosť 1. februára 2012.

175

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980 (oznámenie č. 182/2003 Z. z.) sa 1. mája 2011 stala Maltská republika a 1. februára 2012 Brazílska federatívna republika.

Maltská republika označila ústredný orgán podľa článku 3 dohovoru a uplatnila výhradu podľa článku 28 dohovoru.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou nadobudol dohovor platnosť 1. mája 2011.

Brazílska federatívna republika označila ústredný orgán podľa článku 3 dohovoru, urobila vyhlásenie k článku 24 dohovoru a uplatnila výhradu podľa článku 28 dohovoru.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Brazílskou federatívnou republikou nadobudol dohovor platnosť 1. februára 2012.

Doplnenie Zoznamu zmluvných strán dohovoru k 1. júnu 2003 a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 182/2003 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 347/2003 Z. z., oznámenie č. 80/2004 Z. z., oznámenie č. 375/2004 Z. z., oznámenie č. 454/2006 Z. z., oznámenie č. 246/2007 Z. z. a oznámenie č. 419/2008 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.

K oznámeniu č. 175/2012 Z. z.

DOPLNENIE

Zoznamu zmluvných strán dohovoru k 1. júnu 2003 a prehľad ich výhrad a vyhlásení v znení neskorších zmien a doplnkov

Zoznam zmluvných strán dohovoru k 1. júnu 2003 a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený v prílohe k oznámeniu č. 182/2003 Z. z. v znení oznámenia č. 347/2003 Z. z., oznámenia č. 80/2004 Z. z., oznámenia č. 375/2004 Z. z., oznámenia č. 454/2006 Z. z., oznámenia č. 246/2007 Z. z. a oznámenia č. 419/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

„Brazílska federatívna republika

a) Dohovor pre Brazílsku federatívnu republiku nadobudol platnosť 1. februára 2012.

b) Brazílska federatívna republika urobila toto vyhlásenie a uplatnila túto výhradu:

Vláda Brazílskej federatívnej republiky vyhlasuje v súlade s článkom 24 a článkom 29 dohovoru, ze Brazílska federatívna republika si vyhradzuje právo určiť, že tlačivá a listiny zasielané brazílskym orgánom musia byť opatrené prekladom do portugalčiny a uplatňuje v zmysle článku 28 ods. 2 písm. a) výhradu k článku 7 ods. 2 dohovoru.

Brazílska federatívna republika určila ako ústredný orgán podľa článku 3 dohovoru Ministerstvo spravodlivosti Brazílskej federatívnej republiky.

Maltská republika:

a) Dohovor pre Maltskú republiku nadobudol platnosť 1. mája 2011.

b) Maltská republika uplatnila túto výhradu:

Podľa článku 28 dohovoru vláda Maltskej republiky vyhlasuje, že vylučuje uplatnenie článku 1 dohovoru na osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi zmluvného štátu, ale majú obvyklý pobyt na území iného zmluvného štátu alebo mali v minulosti obvyklý pobyt na Malte, ak medzi Maltou a štátom, ktorého občanmi sú žiadatelia o právnu pomoc, nie je zaručená vzájomnosť.

Maltská republika určila ako ústredný orgán podľa článku 3 dohovoru na prijímanie žiadostí o právnu pomoc „Attorney General, The Palace, Valletta.“.