Oznámenie č. 172/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a ministrom kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky na roky 2012 – 2014

Čiastka 41/2012
Platnosť od 23.06.2012
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 1. júna 2012 v súlade s článkom 19 ods. 1.

172

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júna 2012 bol v Prahe podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a ministrom kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky na roky 2012 – 2014.

Program nadobudol platnosť 1. júna 2012 v súlade s článkom 19 ods. 1.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.