Oznámenie č. 171/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Rároš a Rárospuszta a nadväzujúcich ciest, podpísanej 16. novembra 2007 v Štúrove

Čiastka 41/2012
Platnosť od 23.06.2012
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 1. marca 2012 v súlade s článkom 5.

171

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. decembra 2011 bol v Bratislave podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Rároš a Rárospuszta a nadväzujúcich ciest, podpísanej 16. novembra 2007 v Štúrove (oznámenie č. 6/2008 Z. z.).

Dodatok nadobudol platnosť 1. marca 2012 v súlade s článkom 5.

Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.