Vyhláška č. 168/2012 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania

Čiastka 41/2012
Platnosť od 23.06.2012
Účinnosť od 30.06.2012

OBSAH

168

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 15. júna 2012,

ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania sa mení takto:

V § 8 sa v uvádzacej vete za slovami „maximálnej ceny“ slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. júna 2012.

Jozef Holjenčík v. r.