165

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. októbra 2011 bola v Bratislava podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach.

Dohoda nadobudne platnosť 13. júna 2012 v súlade s článkom 17 ods. 2.

K oznámeniu č. 165/2012 Z. z.

DOHODA

MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU SRBSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI A VZÁJOMNEJ POMOCI PRI MIMORIADNYCH UDALOSTIACH

Vláda Slovenskej republiky a vláda Srbskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

presvedčené o potrebe vzájomnej spolupráce s cieľom poskytovať si dobrovoľnú pomoc pri mimoriadnych udalostiach,

s vedomím, že tieto udalosti môžu nastať kedykoľvek, a

rešpektujúc platné medzinárodné dohody,

dohodli sa takto:

Článok 1

Predmet dohody

Táto dohoda upravuje podmienky dobrovoľného poskytnutia vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach na území štátu druhej zmluvnej strany, podmienky spolupráce pri prevencii pred mimoriadnymi udalosťami a ďalších foriem vzájomnej spolupráce.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody sú uvedené pojmy definované takto:

a) „žiadajúca zmluvná strana“ je zmluvná strana, ktorej príslušné orgány žiadajú o poskytnutie pomoci druhú zmluvnú stranu,

b) „požiadaná zmluvná strana“ je zmluvná strana, ktorej príslušné orgány vyhoveli žiadosti o poskytnutie pomoci druhej zmluvnej strany,

c) „tranzitný štát“ je štát zmluvnej strany, cez ktorého územie by mali prejsť záchranné jednotky, jednotliví odborníci, ako aj výbava a predmety pomoci určené na použitie treťou stranou,

d) „mimoriadna udalosť“ je stav zapríčinený živelnou pohromou, haváriou, katastrofou alebo teroristickým útokom s výnimkou stavu vojny ohrozujúci život, zdravie, majetok alebo životné prostredie,

e) „záchranná jednotka“ je skupina odborne pripravených osôb so zodpovedajúcou výbavou a prostriedkami určená požiadanou zmluvnou stranou na poskytnutie pomoci,

f) „jednotliví odborníci“ sú osoby so zodpovedajúcou výbavou a prostriedkami, ktoré vykonávajú špecializované činnosti pri poskytovaní pomoci samostatne, v skupinách alebo v súčinnosti so záchrannou jednotkou, do ktorej môžu byť začlenení,

g) „výbava“ sú technické prostriedky, dopravné prostriedky a iné prostriedky, ako aj materiál a predmety osobnej a spoločnej potreby členov záchranných jednotiek a jednotlivých odborníkov,

h) „predmety pomoci“ sú potraviny, pitná voda, lieky a zdravotnícky materiál a iné prostriedky určené na bezplatnú distribúciu ohrozenému obyvateľstvu a/alebo obetiam na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany s cieľom zmierniť škodlivé účinky mimoriadnej udalosti.

Článok 3

Príslušné orgány

(1) Okrem účelu predloženia a prijatia žiadosti o pomoc stanoveného v článku 4 a ukončenia pomoci stanoveného v článku 10 príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán na vykonávanie tejto dohody sú v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v Srbskej republike Ministerstvo vnútra Srbskej republiky.

(2) Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa vzájomne informujú o svojich adresách, telekomunikačných spojeniach a kontaktných bodoch, ktoré musia byť vždy dostupné, ako aj o adresách a telekomunikačných spojeniach zástupcov zmluvných strán uvedených v článku 4 ods. 2.

(3) Zmluvné strany sa diplomatickou cestou vzájomne informujú o zmenách týkajúcich sa príslušných orgánov štátov zmluvných strán.

Článok 4

Žiadosť o pomoc

(1) Pomoc sa poskytuje na základe žiadosti.

(2) Na predloženie a prijatie žiadosti o pomoc sú oprávnení títo zástupcovia zmluvných strán:

v Slovenskej republike

minister vnútra,

v Srbskej republike

minister vnútra.

(3) Žiadosť o pomoc obsahuje údaje o druhu, forme a rozsahu požadovanej pomoci, o kontaktných bodoch a osobách, ako aj návrh o spôsobe poskytnutia pomoci.

(4) Žiadosť o pomoc sa podáva v písomnej alebo ústnej forme v štátnom jazyku žiadajúcej zmluvnej strany a v anglickom jazyku, prípadne v štátnom jazyku požiadanej zmluvnej strany. Žiadosť o pomoc podaná ústnou formou musí byť bezodkladne potvrdená písomne.

Článok 5

Formy pomoci

Pomoc sa poskytuje najmä vyslaním záchranných jednotiek a/alebo jednotlivých odborníkov so zodpovedajúcou výbavou a prostriedkami, poskytnutím predmetov pomoci alebo potrebných informácií.

Článok 6

Prekračovanie štátnej hranice a pobyt na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany

(1) Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa dohodnú na čase a mieste prekročenia štátnej hranice, spôsobe príchodu a odchodu a dobe pobytu záchrannej jednotky a jednotlivých odborníkov na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany.

(2) Členovia záchranných jednotiek a jednotliví odborníci môžu vstúpiť na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany alebo sa na tomto území zdržiavať na účel poskytovania pomoci za podmienok stanovených právnymi predpismi platnými na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany.

(3) Členovia záchranných jednotiek a jednotliví odborníci sú oprávnení na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany nosiť uniformu, ak to patrí k ich bežnému výstroju.

(4) Zmluvné strany konajú v súlade s ustanoveniami odsekov 1 až 3 rovnako v prípade, ak štát jednej z nich je tranzitným štátom. Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa pri prvej príležitosti vzájomne upovedomia o potrebnom tranzite, stanovia postup na jeho realizáciu, a ak je to potrebné, poskytnú záchranným jednotkám a jednotlivým odborníkom tranzitný sprievod.

(5) Na členov záchranných jednotiek a jednotlivých odborníkov sa počas ich pobytu na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany vzťahujú právne predpisy platné na tomto území.

Článok 7

Dovoz, vývoz a preprava výbavy a predmetov pomoci cez štátnu hranicu

(1) Zmluvné strany uľahčia dovoz, vývoz a prepravu výbavy a predmetov pomoci cez štátne hranice ich príslušných štátov. Ak štát zmluvnej strany vykonáva kontrolu na štátnej hranici, vedúci záchrannej jednotky alebo jednotlivý odborník predloží pri prekračovaní štátnej hranice príslušnému colnému orgánu štátu žiadajúcej zmluvnej strany iba zoznam výbavy a predmetov pomoci vyhotovený v štátnom jazyku požiadanej zmluvnej strany a v anglickom jazyku.

(2) Dovoz, vývoz, preprava a oslobodenie od dovozného cla výbavy a predmetov pomoci sa vykonáva za podmienok a v rozsahu, ktoré umožňujú právne predpisy platné na území štátu príslušnej zmluvnej strany.

(3) Záchranné jednotky a jednotliví odborníci môžu vyvážať a dovážať len výbavu, predmety pomoci a prostriedky určené na ich doplnenie.

(4) V prípade, že výbava nie je počas poskytovania pomoci úplne spotrebovaná, vyvezie sa späť na územie štátu požiadanej zmluvnej strany. Ak je výbava ponechaná na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany ako humanitárna pomoc, údaje o jej druhu, množstve a umiestnení sa oznámia príslušnému orgánu štátu žiadajúcej zmluvnej strany, ktorý následne informuje príslušný colný orgán štátu žiadajúcej zmluvnej strany.

(5) Žiadajúca zmluvná strana umožní dekontamináciu výbavy záchranných jednotiek a jednotlivých odborníkov. Ak dekontaminácia nie je možná, výbava sa môže ponechať na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany.

(6) Lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky môžu byť dovezené na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany iba na účel poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej pomoci a použiť sa môžu len pod dohľadom kvalifikovaného lekárskeho personálu požiadanej zmluvnej strany v súlade s právnymi predpismi štátu požiadanej zmluvnej strany. Vedúci záchrannej jednotky predloží príslušným colným orgánom štátov oboch zmluvných strán zoznam liekov obsahujúcich omamné a psychotropné látky s uvedením ich názvu a množstva. Požiadaná zmluvná strana informuje žiadajúcu zmluvnú stranu o použitých liekoch obsahujúcich omamné a psychotropné látky. Nespotrebované lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky musia byť pod colným dohľadom žiadajúcej zmluvnej strany vyvezené späť na územie štátu požiadanej zmluvnej strany na základe dokladov potvrdzujúcich ich názov a množstvo. Tento obeh sa nepovažuje za dovoz a vývoz tovaru podľa medzinárodných zmlúv o omamných a psychotropných látkach, ktorými sú zmluvné strany viazané.

(7) Dovoz zbraní a streliva na územie štátu druhej zmluvnej strany nie je dovolený. V súlade s právnymi predpismi štátu žiadajúcej zmluvnej strany je povolený dovoz priemyselných trhavín a iniciátorov určených na záchranné činnosti.

(8) Pre vozidlá používané záchrannými jednotkami a jednotlivými odborníkmi a pre vozidlá zabezpečujúce prepravu výbavy a predmetov pomoci sa nevyžaduje povolenie na medzinárodnú cestnú prepravu.

(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa uplatnia aj v prípade, ak štát ktorejkoľvek zmluvnej strany je tranzitným štátom.

Článok 8

Použitie lietadiel a plavidiel

(1) Lietadlá a plavidlá sa môžu použiť na presun záchranných jednotiek a jednotlivých odborníkov, ich výbavy a predmetov pomoci a na vykonávanie záchrannej činnosti v súlade s touto dohodou.

(2) Použitie lietadiel alebo plavidiel je potrebné oznámiť príslušnému orgánu štátu žiadajúcej zmluvnej strany s uvedením údajov o druhu a označení lietadla alebo plavidla, posádke a o náklade, ako aj o čase, predpokladanej trase a mieste pristátia lietadla alebo zakotvenia plavidla.

(3) Žiadajúca zmluvná strana v prípade potreby povolí let na určené miesta na území jej štátu.

(4) Na použitie lietadiel sa vzťahujú letecké predpisy štátov zmluvných strán, predovšetkým povinnosť nahlasovania údajov o letoch príslušným leteckým orgánom.

(5) Ustanovenia tejto dohody sa primerane vzťahujú aj na posádky lietadiel a plavidiel.

(6) Vojenské lietadlá je možné použiť na účely tejto dohody len so súhlasom žiadajúcej zmluvnej strany.

Článok 9

Riadenie záchranných činností

(1) Činnosti vykonávané podľa tejto dohody riadia orgány štátu žiadajúcej zmluvnej strany zodpovedné za riadenie záchranných činností v súlade s právnymi predpismi, ktoré platia na území jej štátu.

(2) Úlohy vykonávané záchrannými jednotkami alebo jednotlivými odborníkmi sa odovzdávajú výlučne ich vedúcim alebo jednotlivým odborníkom požiadanej zmluvnej strany. Vedúci záchranných jednotiek následne podrobne oboznámi svojich podriadených s vykonávaním úloh.

(3) Žiadajúca zmluvná strana poskytuje primeranú ochranu a pomoc záchranným jednotkám a jednotlivým odborníkom požiadanej zmluvnej strany.

Článok 10

Ukončenie pomoci

Záchranné jednotky a jednotliví odborníci ukončia svoju činnosť na základe dohody zástupcov zmluvných strán uvedených v článku 4 ods. 2, alebo ak o tom rozhodne zástupca jednej zo zmluvných strán uvedený v článku 4 ods. 2. Záchranné jednotky a jednotliví odborníci sa bezodkladne vrátia späť na územie svojho štátu.

Článok 11

Náhrada výdavkov

(1) Požiadaná zmluvná strana nemá voči žiadajúcej zmluvnej strane nárok na náhradu výdavkov za poskytnutú pomoc vrátane výdavkov vzniknutých spotrebovaním, poškodením alebo stratou výbavy.

(2) Výdavky na pomoc, ktorú požiadaná zmluvná strana len sprostredkúva od právnických osôb alebo fyzických osôb, hradí žiadajúca zmluvná strana. Poskytnutie tejto pomoci sa uskutoční len na základe žiadosti žiadajúcej zmluvnej strany, ktorá musí byť zároveň oboznámená so všetkými podmienkami pomoci a súhlasiť s nimi.

(3) Ak záchranné jednotky a jednotliví odborníci spotrebujú počas zásahu alebo v priamej súvislosti s ním svoje zásoby potravín a materiálu, sú im poskytnuté žiadajúcou zmluvnou stranou bezplatne.

(4) Záchranným jednotkám a jednotlivým odborníkom je žiadajúcou zmluvnou stranou bezplatne poskytovaná i nevyhnutná lekárska pomoc.

(5) Ustanovenie odseku 1 nevylučuje možnosť hradenia výdavkov žiadajúcou zmluvnou stranou, ak o tom sama rozhodne. V tom prípade bude uprednostnená požiadaná zmluvná strana.

Článok 12

Náhrada škody

(1) Zmluvné strany sa zriekajú všetkých nárokov na náhradu škody voči druhej zmluvnej strane v prípade škôd na majetku alebo životnom prostredí, ktoré spôsobil člen záchrannej jednotky alebo jednotlivý odborník v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto dohody, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

(2) Zmluvné strany sa zriekajú všetkých nárokov na náhradu škody voči druhej zmluvnej strane v prípade ujmy na zdraví, trvalých následkov na zdraví alebo v prípade smrti člena záchrannej jednotky alebo jednotlivého odborníka, ku ktorým došlo v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto dohody.

(3) Ak člen záchrannej jednotky alebo jednotlivý odborník požiadanej zmluvnej strany spôsobí na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto dohody škodu tretej osobe, za škodu zodpovedá žiadajúca zmluvná strana.

(4) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov tohto článku sa nevzťahujú na prípady, keď škoda bola spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 tohto článku sa vzťahujú len na škody, ktoré vzniknú pri vykonávaní tejto dohody na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany.

(6) Príslušné orgány štátov zmluvných strán úzko spolupracujú pri objasňovaní zranení, úmrtí alebo škôd, ku ktorým došlo v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto dohody. Na tento účel si vymieňajú potrebné informácie.

(7) Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú aj v prípade, keď štát ktorejkoľvek zmluvnej strany je tranzitným štátom.

Článok 13

Spojenie

Príslušné orgány štátov zmluvných strán zabezpečia telefónne, rádiové a iné spojenia medzi týmito orgánmi, záchrannými jednotkami a jednotlivými odborníkmi v mieste poskytovania pomoci.

Článok 14

Ďalšie formy spolupráce

(1) Zmluvné strany v súlade s cieľmi tejto dohody rozvíjajú aj ďalšie formy spolupráce, a to predovšetkým v týchto oblastiach:

a) vzájomné informovanie sa o hrozbe vzniku, vzniku a následkoch mimoriadnych udalostí,

b) vzdelávanie a výcvik v oblasti ochrany, záchrany a poskytovania pomoci, najmä prostredníctvom informatívnych stretnutí, kurzov, cvičení, seminárov a iných foriem spolupráce,

c) výmena vedeckých a technických informácií, poznatkov a skúseností s cieľom účinným spôsobom predvídať a uskutočniť potrebné činnosti, odstrániť riziká mimoriadnych udalostí a následky mimoriadnych udalostí,

d) vývoj a výroba ochrannej a záchranárskej výbavy.

(2) Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa navzájom informujú o možnosti vzniku mimoriadnej udalosti alebo vzniku mimoriadnej udalosti, ktorej následky sa šíria alebo sa môžu rozšíriť na územie štátu druhej zmluvnej strany. Tieto informácie sa odovzdávajú v písomnej alebo ústnej forme v štátnom jazyku príslušnej zmluvnej strany a v anglickom jazyku. Informácie podané ústnou formou musia byť bezodkladne potvrdené písomne.

(3) Ustanovenia tejto dohody sa primerane použijú na prípravu a vykonávanie spoločných cvičení.

(4) Zmluvné strany vytvárajú predpoklady na spoluprácu národných humanitárnych organizácií pri poskytovaní pomoci podľa tejto dohody a pri poskytovaní pomoci tretím štátom.

Článok 15

Riešenie sporov

Akékoľvek spory vzniknuté pri výklade alebo vykonávaní tejto dohody riešia zmluvné strany rokovaním alebo diplomatickou cestou.

Článok 16

Vzťah dohody k iným medzinárodným zmluvám

Ustanovenia tejto dohody sa nedotýkajú práv a záväzkov zmluvných strán, ktoré vyplývajú z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

(1) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.

(2) Táto dohoda nadobudne platnosť deväťdesiatym (90) dňom odo dňa doručenia neskoršej písomnej nóty, ktorou sa zmluvné strany vzájomne informujú o splnení vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

(3) Každá zmluvná strana môže navrhovať zmeny a doplnenia k tejto dohode v písomnej forme; takéto zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť spôsobom a dňom uvedeným v odseku 2.

(4) Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí deväťdesiatym (90) dňom odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(5) Na záväzky, ktoré sa už začali plniť, ale k dátumu skončenia sa platnosti dohody sú ešte neukončené, sa vzťahujú ustanovenia tejto dohody až do ich úplného splnenia.

Dané v Bratislave 4. októbra 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, z ktorých každé obsahuje texty dohody v slovenskom, srbskom a v anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Daniel Lipšic v. r.

Za vládu
Srbskej republiky:

Ivica Dačia v. r.