Oznámenie č. 158/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní

Čiastka 38/2012
Platnosť od 31.05.2012
Redakčná poznámka

Vykonávací protokol nadobudne platnosť 1. júna 2012.

158

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 18. apríla 2012 a z 2. mája 2012 bol uzavretý Vykonávací protokol medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní (oznámenie č. 138/2012 Z. z.).

Vykonávací protokol nadobudne platnosť 1. júna 2012.

Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.