Oznámenie č. 157/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 38/2012
Platnosť od 31.05.2012

157

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 14. mája 2012 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa:

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2012 z 3. apríla 2012 pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike uzatvorená medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.