Oznámenie č. 151/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu

Čiastka 37/2012
Platnosť od 23.05.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. mája 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1.

151

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. februára 2012 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu.

Dohoda nadobudla platnosť 11. mája 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.