Oznámenie č. 150/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacej dohody k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz

Čiastka 37/2012
Platnosť od 23.05.2012
Redakčná poznámka

Vykonávacia dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2012.

150

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 27. marca 2012 a 24. apríla 2012 bola uzavretá Vykonávacia dohoda k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz (oznámenie č. 76/2012 Z. z.).

Vykonávacia dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2012.

Do textu vykonávacej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.