Oznámenie č. 15/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o doplnení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961

Čiastka 5/2012
Platnosť od 25.01.2012
Redakčná poznámka

Dohovor pre Kostarickú republiku nadobudol platnosť 14. decembra 2011. Dohovor pre Ománsky sultanát nadobudol platnosť 30. januára 2012. Dohovor pre Uzbeckú republiku nadobudol platnosť 15. apríla 2012. Dohovor pre Holandské kráľovstvo nadobudol platnosť 22. marca 20...

15

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) pristúpila Kostarická republika s platnosťou od 14. decembra 2011, Ománsky sultanát s platnosťou od 30. januára 2012 a Uzbecká republika s platnosťou od 15. apríla 2012 a zároveň všetky určili orgány podľa článku 6 dohovoru.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že Holandské kráľovstvo s platnosťou od 22. marca 2011 zmenilo orgány podľa článku 6 dohovoru.

Doplnenie Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 456/2006 Z. z., oznámenie č. 314/2007 Z. z., oznámenie č. 501/2007 Z. z., oznámenie č. 252/2008 Z. z., oznámenie č. 16/2009 Z. z., oznámenie č. 331/2009 Z. z., oznámenie č. 77/2010 Z. z., oznámenie č. 371/2010 Z. z. a oznámenie č. 186/2011 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.

K oznámeniu č. 15/2012 Z. z.

DOPLNENIE

Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) v znení neskorších zmien a doplnkov

Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámenia č. 456/2006 Z. z., oznámenia č. 314/2007 Z. z., oznámenia č. 501/2007 Z. z., oznámenia č. 252/2008 Z. z., oznámenia č. 16/2009 Z. z., oznámenia č. 331/2009 Z. z., oznámenia č. 77/2010 Z. z., oznámenia č. 371/2010 Z. z. a oznámenia č. 186/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

„Kostarická republika

Oddelenie legalizácie generálneho riaditeľstva Ministerstva zahraničných vecí (Departamento de Autenticaciones de la Dirección General del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica)

Ománsky sultanát

Ministerstvo zahraničných vecí – konzulárne oddelenie

Uzbecká republika

1. Ministerstvo spravodlivosti – pre verejné listiny vydané súdmi a súdnymi orgánmi

2. Generálna prokuratúra – pre verejné listiny vydané prokuratúrou a vyšetrovacími orgánmi

3. Štátne centrum skúšok – pre verejné listiny vydané inštitúciami vzdelávania a vedy

4. Ministerstvo zahraničných vecí – pre všetky ostatné verejné listiny

Holandské kráľovstvo

1. Prvostupňové súdy (Rechtbanken) – pre územia v Európe

2. Riaditeľ oddelenia legislatívy a právnych záležitostí – pre ostrov Aruba

3. Riaditeľ oddelenia matrík na Ministerstve verejnej správy, plánovania a služieb a riaditeľ Informačných systémov a manažmentu – pre ostrov Curaçao

4. (Gezaghebbers) – pre karibskú časť Holandského kráľovstva, t. j. pre ostrovy Bonaire, Saint-Eustache a Saba“.