144

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 2011 bola v Brde pri Kranju podpísaná Dohoda o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa.

Národná rada Slovenskej republiky s podpisom vyslovila súhlas uznesením č. 776 z 31. januára 2012 a rozhodla o tom, že dohoda je medzinárodná zmluva, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 23. februára 2012. Ratifikačná listina bola 29. marca 2012 uložená u depozitára, ktorým je vláda Slovinskej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 20. marca 2012 v súlade s článkom 23 ods. 3.

Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 28. mája 2012 v súlade s článkom 23 ods. 4.

Dohoda bola v súlade s článkom 24, okrem článkov 5, 12, 14, 16 až 19, 21 a 22, predbežne vykonávaná odo dňa podpisu, t. j. od 5. mája 2011 (oznámenie č. 185/2011 Z. z.).

K oznámeniu č. 144/2012 Z. z.

DOHODA

O VYTVORENÍ FUNKČNÉHO BLOKU VZDUŠNÉHO PRIESTORU STREDNÁ EURÓPA

RAKÚSKA REPUBLIKA,

BOSNA A HERCEGOVINA,

CHORVÁTSKA REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

ďalej len „zmluvné štáty“,

Preambula

vzhľadom na začatie iniciatívy Jednotného európskeho vzdušného priestoru (SES) na zvýšenie úrovne leteckej bezpečnosti s cieľom prispieť k udržateľnému rozvoju leteckého dopravného systému a zlepšenie celkovej výkonnosti manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb pre všeobecnú letovú prevádzku v Európe, s cieľom splniť požiadavky všetkých užívateľov vzdušného priestoru,

keďže ciele SES majú byť dosiahnuté okrem iného aj prostredníctvom funkčných blokov vzdušného priestoru založených na prevádzkových požiadavkách vytvorených bez ohľadu na štátne hranice s leteckými navigačnými službami orientovanými na výkonnosť a optimalizovanými s cieľom zaviesť rozšírenú spoluprácu medzi poskytovateľmi leteckých navigačných služieb,

berúc na vedomie, že stredoeurópsky vzdušný priestor má veľký význam pre manažment letovej prevádzky v Európe a všetky zlepšenia dosiahnuté v jeho štruktúre, manažmente alebo v poskytovaní leteckých navigačných služieb prispejú k zlepšeniu plynulosti prevádzky, a to nielen v strednej Európe,

želajúc si, aby sa zavedenie SES neobmedzovalo len na členské štáty EÚ, a želajúc si podporiť jeho uplatňovanie aj v krajinách, ktoré nie sú členmi Európskej únie,

uznávajúc, že uzatvorenie dohody o vytvorení a zavedení funkčného bloku vzdušného priestoru sa nedotýka zásady, že každý štát má úplnú a výlučnú suverenitu nad vzdušným priestorom nad svojím územím, ani oprávnenie každého štátu vykonávať svoje výsadné práva s ohľadom na bezpečnosť a obranu vo svojom vnútroštátnom vzdušnom priestore,

uznávajúc, že národný dozorný orgán (NSA) každého zmluvného štátu zavedie príslušné vhodné opatrenia na úzku vzájomnú spoluprácu s cieľom zabezpečiť primeraný dohľad nad činnosťou poskytovateľov leteckých navigačných služieb, ktorí sú držiteľmi platného osvedčenia a poskytujú letecké navigačné služby vo vzdušnom priestore, za ktorý sú zodpovedné zmluvné štáty,

uznávajúc, že každý zmluvný štát rozhoduje o rozsahu vzdušného priestoru a určuje letecké navigačné služby, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda,

vyjadrujúc vôľu spolupracovať na zavádzaní SES tak, aby mohli byť dosiahnuté jeho ciele a aby užívatelia vzdušného priestoru mali prospech z jeho zavedenia,

rešpektujúc podmienky vyplývajúce z regionálnych dohôd uzatvorených s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) a rešpektujúc regionálne dohody existujúce ku dňu nadobudnutia platnosti nariadenia o poskytovaní služieb,

zameriavajúc sa na vytvorenie právneho a inštitucionálneho základu pre Funkčný blok vzdušného priestoru stredná Európa (FAB CE), ktorý je vytvorený medzi zmluvnými štátmi,

rešpektujúc, že vytvorenie FAB CE sa nedotkne letových informačných oblastí (FIR-ov) uznaných organizáciou ICAO a že zmluvné štáty si ponechajú svoju zodpovednosť voči ICAO v rámci geografických ohraničení FIR-ov, ktoré im zverila ICAO,

dohodli sa takto:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1. Na účely tejto dohody, ak nie je uvedené inak, pojem:

a) „vzdušný priestor FAB CE“ znamená zahrnutý vzdušný priestor každého zmluvného štátu,

b) „služba FAB CE“ znamená každú leteckú navigačnú službu určenú zmluvnými štátmi v prílohe 2 tejto dohody, ktorá je poskytovaná s ohľadom na ich zahrnutý vzdušný priestor a ktorá nepodlieha výhrade v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. b),

c) „zahrnutý vzdušný priestor“ znamená vo vzťahu ku každému zmluvnému štátu vzdušný priestor, za ktorý je zodpovedný zmluvný štát a ktorý je určený týmto zmluvným štátom v prílohe 1 tejto dohody, a ktorý nepodlieha výhrade v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. a),

d) „osvedčujúci NSA“ znamená vo vzťahu ku konkrétnemu poskytovateľovi leteckých navigačných služieb (ANSP) národný dozorný orgán (NSA) nominovaný alebo zriadený zmluvným štátom, ktorý osvedčuje tohto ANSP,

e) „teritoriálny NSA“ znamená vo vzťahu ku konkrétnej časti vzdušného priestoru NSA nominovaný alebo zriadený zmluvným štátom, ktorý je zodpovedný za túto časť vzdušného priestoru,

f) „rozhodujúci deň“ znamená 30. jún 2012 alebo dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody podľa toho, čo nastane neskôr.

2. Ak nie je uvedené inak alebo ak kontext nevyžaduje niečo iné, ostatné termíny a výrazy použité v tejto dohode sa vykladajú v súlade s ich používaním a výkladom v príslušnej legislatíve schválenej na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na základe Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.

Článok 2

Cieľ

Cieľom dohody je vytvoriť funkčný blok vzdušného priestoru, stanoviť pravidlá a postupy na jeho zavedenie, vykonávanie a ďalší rozvoj s cieľom dosiahnuť súlad so SES a vytvoriť príslušné riadiace štruktúry.

Článok 3

Suverenita

1. Táto dohoda nemá vplyv na úplnú a výlučnú suverenitu zmluvných štátov nad vzdušným priestorom nad ich územím.

2. Nič v tejto dohode nebráni ani nemá vplyv na výkon práv a povinností zmluvných štátov na základe Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve alebo na základe iných medzinárodných dohôd, ktorých sú zmluvnými stranami.

Článok 4

Bezpečnosť a obrana

Ustanovenia tejto dohody nemajú vplyv na národné požiadavky zmluvných štátov súvisiace s verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou a so záujmami obrany a každý zmluvný štát je oprávnený uplatniť ľubovoľné opatrenie v rozsahu potrebnom na ochranu základných záujmov bezpečnosti a obrannej politiky. Každý zmluvný štát je ďalej oprávnený zabezpečovať vojenské operácie a výcviky alebo iné druhy špeciálnej leteckej prevádzky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, kedykoľvek by vykonávanie tejto dohody malo negatívny dosah na ich bezpečné a efektívne vykonávanie.

Článok 5

Vytvorenie funkčného bloku vzdušného priestoru

Zmluvné štáty týmto vytvárajú funkčný blok vzdušného priestoru stredná Európa (FAB CE). Táto dohoda sa vzťahuje na vzdušný priestor FAB CE v rozsahu služieb FAB CE.

Článok 6

Orgány FAB CE

1. Zmluvné štáty sa dohodli na vytvorení nasledujúcich orgánov FAB CE:

a) Rada FAB CE,

b) Spoločný civilno-vojenský výbor na koordináciu vzdušného priestoru (JCMACC),

c) Koordinačný výbor národných dozorných orgánov (NSA CC),

d) ostatné orgány zriadené Radou FAB CE, ktoré sú potrebné na zavedenie, prevádzkovanie a ďalší rozvoj FAB CE.

2. Uvedené orgány nemajú právnu subjektivitu.

Článok 7

Rada FAB CE

1. Rada FAB CE je zriadená ako spoločný rozhodovací orgán na účely zavedenia, vykonávania a ďalšieho rozvoja tejto dohody.

2. Rada FAB CE je zložená zo zástupcov zmluvných štátov. Každý zmluvný štát môže vymenovať niekoľkých delegátov, aby umožnil zastúpenie záujmov civilného aj vojenského letectva. Každý zmluvný štát má jeden hlas.

3. Každý poskytovateľ letových prevádzkových služieb určený pre časť vzdušného priestoru FAB CE má právo nominovať zástupcu, ktorý sa zúčastní na zasadnutiach Rady FAB CE ako pozorovateľ.

4. Rada FAB CE v rámci rozsahu tejto dohody prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie zavedenia, prevádzkovania a ďalšieho rozvoja FAB CE s cieľom zabezpečiť jeho súlad s požiadavkami a dosiahnuť ciele uvedené v SES legislatíve vrátane súladu so systémom výkonnosti a s cieľmi stanovenými na jej základe.

5. Rada FAB CE posudzuje, prerokuje a prijíma rozhodnutia týkajúce sa nasledujúcich záležitostí:

a) formulácia a schvaľovanie princípov, cieľov a politiky FAB CE na strategickej úrovni pre vnútorné a vonkajšie záležitosti FAB CE, najmä pre:

(i) štruktúru vzdušného priestoru,

(ii) riadenie vzdušného priestoru (ASM),

(iii) letecké navigačné služby (ANS),

(iv) riadenie toku letovej prevádzky (ATFM),

(v) vykonávanie dozoru a dohľadu nad bezpečnosťou ANS, ATFM, ASM a výcvikom a licencovaním personálu,

b) návrhy na zmeny a doplnenia alebo skončenie platnosti tejto dohody,

c) vlastný rokovací poriadok,

d) zriadenie ďalších orgánov uvedených v článku 6 ods. 1 písm. d),

e) pôsobnosť a ciele orgánov zriadených podľa článku 6 ods. 1 písm. b) až d) a jeho zmeny,

f) ostatné záležitosti podobného charakteru s cieľom splniť cieľ tejto dohody.

6. Rada FAB CE zároveň posudzuje, prerokuje a prijíma opatrenia týkajúce sa nasledujúcich záležitostí:

a) schvaľovanie celkových plánov a opatrení súvisiacich so zavedením, ďalším rozvojom a prevádzkovaním FAB CE,

b) náhradné postupy,

c) harmonizácia systému spoplatňovania,

d) vytvorenie zóny alebo zón spoplatňovania presahujúcich hranice štátov,

e) harmonizácia predpisov o ANS, ATFM, ASM, výcviku a licencovania personálu a pravidiel lietania vrátane harmonizácie oznámených rozdielov oproti normám ICAO,

f) plány výkonnosti,

g) podporovanie a uľahčovanie spolupráce jednotlivých ANSP s cieľom zlepšiť ich výkonnosť vo FAB CE,

h) ostatné záležitosti podobného charakteru s cieľom splniť cieľ tejto dohody.

7. Opatrenia podľa odseku 6 musia byť v súlade s už prijatými rozhodnutiami Rady FAB CE, ak v tejto dohode nie je uvedené inak.

8. Radu FAB CE zvoláva jej predseda na svoj podnet alebo na žiadosť ktorýchkoľvek dvoch zmluvných štátov.

9. Rada FAB CE prijíma rozhodnutia a opatrenia na základe konsenzu. Ak sa nepodarí dosiahnuť konsenzus, Rada FAB CE prijíma rozhodnutia a opatrenia hlasovaním v súlade s nasledujúcimi pravidlami:

a) rozhodnutia vyžadujú jednomyseľnosť zmluvných štátov a môžu byť zmenené alebo zrušené iba ďalším rozhodnutím,

b) opatrenia vyžadujú jednoduchú väčšinu hlasov zmluvných štátov a môžu byť zmenené alebo zrušené len ďalším opatrením;

Pozmeňujúce alebo zrušujúce opatrenie vyžaduje jednoduchú väčšinu hlasov zmluvných štátov. Zmluvné štáty, ktoré prijali pozmeňujúce/zrušujúce opatrenie a pôvodné opatrenie, sú viazané pôvodným opatrením vo vzťahu k zmluvným štátom, ktoré prijali len pôvodné opatrenie:

(i) počas obdobia uplatňovania pôvodného opatrenia; alebo

(ii) počas jedného roka (prechodné obdobie) od prijatia pozmeňujúceho/zrušujúceho opatrenia, ak v pôvodnom opatrení nebola stanovená lehota platnosti.

Každý zmluvný štát, ktorý bol viazaný pôvodným opatrením, ale nehlasoval za pozmeňujúce alebo zrušujúce opatrenie, bude ďalej viazaný pôvodným opatrením, ak v prípade (ii), ktorýkoľvek z nich neuvedie inak, pre obdobie po uplynutí prechodného obdobia;

c) zmluvný štát, ktorý nie je zastúpený na zasadnutí, má právo odovzdať svoj hlas písomne; ak odpoveď nebude doručená do 21 dní od prijatia písomného návrhu rozhodnutia alebo opatrenia, bude sa mať za to, že príslušný zmluvný štát hlasoval za prijatie tohto rozhodnutia alebo opatrenia.

10. Ak v tejto dohode alebo v príslušnom rozhodnutí nie je uvedené inak, rozhodnutia sú záväzné pre všetky zmluvné štáty. Ak v príslušnom opatrení nie je uvedené inak, opatrenia sú záväzné pre všetky zmluvné štáty, ktoré hlasovali za príslušné opatrenie. Zmluvný štát, ktorý nehlasoval za opatrenie, nebude viazaný týmto opatrením, pokiaľ tento zmluvný štát neoznámi Rade FAB CE, že sa cíti byť viazaný daným opatrením od určitého dňa a v súvislosti so všetkými alebo niektorými časťami svojho zahrnutého vzdušného priestoru a všetkými alebo niektorými ANS poskytovanými v jeho zahrnutom vzdušnom priestore.

11. Prijatie opatrenia nebráni dvom alebo viacerým zmluvným štátom, ktoré nehlasovali za dané opatrenie, aby uzatvorili, vykonávali vhodné flexibilné dohody v súlade s článkom 10 tejto dohody.

12. Každé prijaté rozhodnutie o záležitostiach uvedených v odseku 6 sa považuje za opatrenie bez ohľadu na jeho označenie a bez ohľadu na to, či bolo skutočne prijaté konsenzom, jednomyseľne alebo väčšinou hlasov.

13. Každý zmluvný štát včas implementuje každé rozhodnutie a opatrenie, ktoré je preň záväzné, do svojej vnútroštátnej legislatívy alebo inak zabezpečí jeho efektívnu implementáciu.

14. Ak navrhnuté rozhodnutie alebo opatrenie nemá vplyv na zahrnutý vzdušný priestor zmluvného štátu alebo ANS, ktoré zmluvný štát uviedol v prílohe 2, tento zmluvný štát nemá hlasovacie právo a nepovažuje sa za zmluvný štát podľa odsekov 9 a 10 v prípade, že:

a) toto rozhodnutie alebo opatrenie neobsahuje rozhrania so zahrnutým vzdušným priestorom tohto zmluvného štátu,

b) toto rozhodnutie alebo opatrenie je v súlade s rozhodnutiami alebo opatreniami prijatými týmto zmluvným štátom.

Toto rozhodnutie alebo opatrenie nie je záväzné pre tento zmluvný štát a žiadnym spôsobom neobmedzí právo tohto zmluvného štátu prijať rozhodnutie alebo opatrenie o záležitostiach a rozsahu uvedených v odsekoch 5 a 6 tohto článku.

V prípade výhrady podľa článku 20 platí to isté primerane pre obdobie po uplynutí dvoch rokov od rozhodujúceho dňa.

Článok 8

Spoločný civilno-vojenský výbor na koordináciu vzdušného priestoru (JCMACC)

Spoločný civilno-vojenský výbor na koordináciu vzdušného priestoru je zložený zo zástupcov civilného letectva a vojenského letectva zmluvných štátov a zameriava sa okrem iného na strategickú koordináciu národných politík v oblasti ASM a štruktúry vzdušného priestoru, procesov ATFCM a civilno-vojenskej spolupráce všetkých štátov. JCMACC podlieha Rade FAB CE.

Článok 9

Koordinačný výbor národných dozorných orgánov (NSA CC)

Koordinačný výbor národných dozorných orgánov je zložený zo zástupcov národných dozorných orgánov (NSA) vykonávajúcich dozor vo vzdušnom priestore FAB CE s cieľom vykonávať úlohy uvedené v článku 14. NSA CC podlieha Rade FAB CE. Tento vzťah nemá vplyv na nestranné, nezávislé a transparentné vykonávanie právomocí jednotlivých NSA.

Článok 10

Flexibilné dohody

1. Dva alebo viac zmluvných štátov, ktoré chcú vytvoriť alebo zaviesť ďalšie dohody, s cieľom zvýšiť úroveň harmonizácie, výkonnosti alebo spolupráce medzi sebou alebo poskytovateľmi služieb poskytujúcimi služby FAB CE v ich zahrnutom vzdušnom priestore, môžu uzatvoriť flexibilné dohody v súlade s týmto článkom.

2. Tieto dohody nesmú ovplyvniť práva a povinnosti zmluvných štátov, ktoré sa nezúčastňujú na týchto dohodách a nesmú byť v rozpore s rozhodnutiami, ktoré už prijala Rada FAB CE, a s úrovňou harmonizácie, ktorá už bola dosiahnutá medzi zmluvnými štátmi zúčastnenými na individuálnom rokovaní s ostatnými zmluvnými štátmi.

Článok 11

Letecké navigačné služby

1. Každý zmluvný štát zabezpečí poskytovanie služieb FAB CE vo svojom zahrnutom vzdušnom priestore.

2. Ak nie je v tejto dohode výslovne uvedené inak, nič v tejto dohode alebo v opatreniach prijatých na jej základe sa nepovažuje za obmedzenie práva ktoréhokoľvek ANSP poskytujúceho služby FAB CE spolupracovať.

Článok 12

Spoločné určenie poskytovateľov

1. Každý zmluvný štát je oprávnený určiť jedného alebo viacerých poskytovateľov letových prevádzkových služieb, ktorí poskytujú letové prevádzkové služby v jeho zahrnutom vzdušnom priestore vcelku alebo sčasti, a zrušiť alebo zmeniť toto určenie. Zmluvný štát oznámi toto určenie, zrušenie alebo zmenu písomne depozitárovi tejto dohody.

2. Príslušné zmluvné štáty vykonajú opatrenia Rady FAB CE, ktorými sa vytvárajú cezhraničné sektory buď

a) uzatvorením dvojstrannej alebo viacstrannej dohody o pridelení poskytovateľa letových prevádzkových služieb pre príslušný cezhraničný sektor alebo sektory v súlade s odsekom 1 tohto článku, alebo

b) zabezpečením uzatvorenia potrebných dohôd medzi príslušnými poskytovateľmi letových prevádzkových služieb o poskytovaní letových prevádzkových služieb v príslušnom cezhraničnom sektore alebo sektoroch, ktoré schvália príslušné zmluvné štáty.

3. Každý poskytovateľ letových prevádzkových služieb určený podľa odseku 1 sa považuje za poskytovateľa spoločne určeného všetkými zmluvnými štátmi odo dňa oznámenia depozitárovi až do jeho zmeny alebo zrušenia definovaného v odseku 1.

4. Zmluvné štáty, na ktorých vzdušný priestor sa vzťahujú dohody o poskytovaní ATS uzatvorené medzi poskytovateľmi letových prevádzkových služieb určenými alebo neurčenými na základe tejto dohody, ostávajú výlučne zodpovedné za schválenie týchto dohôd. Ktorékoľvek dva alebo viaceré susediace zmluvné štáty majú právo uzatvoriť príslušné dohody s cieľom udeliť tento súhlas.

5. Každý zmluvný štát, ktorý chce delegovať zodpovednosť za vytvorenie a/alebo poskytovanie letových prevádzkových služieb vo vzdušnom priestore FAB CE inému štátu ako zmluvnému, musí zabezpečiť, aby všetky ustanovenia tejto dohody sa aj naďalej dodržiavali.

Článok 13

Vzdušný priestor

1. Vzdušný priestor FAB CE spravujú zmluvné štáty v súlade s touto dohodou.

2. Táto dohoda nemá vplyv na právo každého zmluvného štátu uplatňovať koncepciu pružného využívania vzdušného priestoru pri vyhradzovaní, obmedzovaní alebo inom usporiadaní definovaných objemov vzdušného priestoru, ktoré nepresahujú hranice jeho zahrnutého vzdušného priestoru, na výlučné alebo špecifické užívanie vojenskými užívateľmi a/alebo lietadlami prevádzkovanými podľa pravidiel pre operatívnu leteckú prevádzku. Obmedzenia a vyhradenia vzdušného priestoru, ktoré majú veľký vplyv na civilné dopravné toky, sú koordinované prostredníctvom JCMACC v súlade s koordinačným procesom, ktorý určí JCMACC.

Článok 14

Dozor

1. Osvedčujúci NSA vykonáva celkový dozor a dohľad nad bezpečnosťou poskytovania všetkých služieb FAB CE dotknutým ANSP v časti vzdušného priestoru FAB CE, ktorý nespadá pod zodpovednosť zmluvného štátu, ktorý nominoval osvedčujúci NSA.

2. Teritoriálny NSA má právo požiadať o vykonanie auditov a o priamu účasť na všetkých dozorných úlohách vykonávaných osvedčujúcim NSA, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto úlohy vykonávajú v súvislosti s poskytovaním služieb FAB CE vo vzdušnom priestore FAB CE, za ktorý je zodpovedný teritoriálny NSA. Osvedčujúci NSA vezme do úvahy návrhy alebo pripomienky predložené teritoriálnym NSA. ANSP, ktorý podlieha dozoru zo strany osvedčujúceho NSA, umožní teritoriálnemu NSA, aby vykonal svoje práva na základe tejto dohody.

3. Teritoriálny NSA informuje osvedčujúci NSA o všetkých predpisoch a postupoch platných pre poskytovanie služieb FAB CE vo vzdušnom priestore, za ktorý je zodpovedný.

4. Zmluvné štáty vzájomne uznávajú všetky nálezy, závery alebo rozhodnutia osvedčujúceho NSA týkajúce sa poskytovania služby FAB CE príslušným ANSP v časti vzdušného priestoru FAB CE, za ktorý nie je zodpovedný zmluvný štát, ktorý nominoval osvedčujúci NSA. V prípade, že osvedčujúci NSA dospeje k nálezu, záveru alebo rozhodnutiu bez toho, aby vzal do úvahy príslušné predpisy a postupy, o ktorých ho informoval teritoriálny NSA podľa odseku 3, zmluvný štát, ktorý nominoval teritoriálny NSA, má právo neuznať tento nález, záver alebo toto rozhodnutie a v prípade potreby pozastaviť uplatňovanie tohto článku a prevziať späť zodpovednosť za dozor a dohľad nad bezpečnosťou prevádzky.

5. Zmluvné štáty zabezpečia, aby bola uzatvorená písomná dohoda o spolupráci medzi NSA, ktorá stanoví podrobné podmienky vykonávania práv a povinností ich NSA podľa tohto článku a výmeny a šírenia informácií týkajúcich sa bezpečnosti prevádzky.

6. Odseky 1 až 5 platia rovnako pre dohľad nad prevádzkovou bezpečnosťou ATFM a ASM. NSA zodpovedný za dohľad nad bezpečnosťou prevádzky je NSA zmluvného štátu, na ktorého území sa nachádza hlavné sídlo organizácie zabezpečujúcej ATFM alebo ASM na taktickej úrovni.

7. Každý NSA vydávajúci licencie, ktorý je zodpovedný za časť cezhraničného sektora, má právo vydať doložku na stanovište pre celý cezhraničný sektor potom, ako sa schvália a splnia relevantné požiadavky a postupy všetkými príslušnými NSA vydávajúcimi licencie. Príslušné zmluvné štáty vzájomne uznajú tieto doložky na stanovište.

8. Tento článok sa vzťahuje výlučne len na vykonávanie dozoru a dohľadu nad bezpečnosťou, pokiaľ ide o poskytovanie služieb FAB CE tým ANSP, ktorým NSA zmluvného štátu udelila osvedčenie.

Článok 15

Finančné dojednania

Každý zmluvný štát hradí vlastné náklady spojené s vykonávaním, prevádzkovaním a ďalším rozvojom FAB CE.

Článok 16

Prístup štátu k dohode FAB CE

1. Táto dohoda je otvorená na pristúpenie pre každý členský štát EÚ alebo zmluvnú stranu Dohody o spoločnom európskom leteckom priestore za predpokladu, že jeho vzdušný priestor susedí so vzdušným priestorom FAB CE.

2. Prístup podlieha písomnému súhlasu všetkých zmluvných štátov.

Článok 17

Zmeny a doplnenia

Táto dohoda môže byť zmenená a doplnená na základe vzájomného písomného súhlasu všetkých zmluvných štátov.

Článok 18

Odstúpenie zmluvného štátu od dohody FAB CE

1. Každý zmluvný štát môže odstúpiť od tejto dohody na základe písomného oznámenia depozitárovi.

2. Odstúpenie nadobudne platnosť po uplynutí jedného roka odo dňa prijatia oznámenia depozitárom. Počas tohto obdobia ostatné zmluvné štáty prijmú opatrenia potrebné na rekonfiguráciu vzdušného priestoru FAB CE a poskytovanie služieb FAB CE. Odstupujúci zmluvný štát hradí náklady za odstúpenie, ktoré vzniknú ostatným zmluvným štátom v priebehu prechodného obdobia a v súvislosti s rekonfiguráciou vzdušného priestoru FAB CE a s poskytovaním služieb FAB CE, ktoré by inak ostatným zmluvným štátom nevznikli.

Článok 19

Skončenie platnosti dohody

1. Táto dohoda môže byť skončená na základe vzájomného písomného súhlasu všetkých zmluvných štátov.

2. Skončenie nenadobudne platnosť, pokiaľ nebudú splnené všetky vzájomné záväzky zmluvných štátov na základe tejto dohody.

Článok 20

Výhrady

1. Každý zmluvný štát môže pri podpise tejto dohody alebo uložení listiny o jej ratifikácii, prijatí alebo schválení uplatniť tieto výhrady:

a) táto dohoda sa nebude vzťahovať na jednu alebo niekoľko určených častí jeho zahrnutého vzdušného priestoru s výnimkou traťového riadeného vzdušného priestoru a/alebo

b) táto dohoda sa nebude vzťahovať na jednu alebo niekoľko služieb (alebo ich častí) poskytovaných so zreteľom na jeho zahrnutý vzdušný priestor a uvedených v prílohe 2 s výnimkou

(i) traťových letových prevádzkových služieb,

(ii) komunikačných, navigačných a sledovacích služieb, ktoré sú potrebné pre traťové letové prevádzkové služby,

(iii) rozhraní medzi traťovými letovými prevádzkovými službami a leteckými informačnými službami,

(iv) rozhraní medzi traťovými letovými prevádzkovými službami a meteorologickými službami a

(v) rozhraní medzi traťovými letovými prevádzkovými službami a službami pátrania a záchrany.

2. Každý zmluvný štát môže odvolať svoju výhradu alebo jej časť kedykoľvek po nadobudnutí platnosti dohody vo vzťahu k tomuto zmluvnému štátu.

3. Výhrada alebo jej odvolanie nadobudne platnosť po jej doručení depozitárovi.

Článok 21

Prerušenie vykonávania dohody

1. Z dôvodu ochrany základných záujmov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany, alebo ak nie je v tejto dohode uvedené inak, každý zmluvný štát je oprávnený prerušiť vykonávanie tejto dohody alebo jej častí. Tento zmluvný štát musí o prerušení bezodkladne informovať depozitára.

2. Zmluvný štát, ktorý prerušil vykonávanie tejto dohody, toto prerušenie skončí ihneď, ako pominú dôvody prerušenia, a oznámi skončenie prerušenia vykonávania dohody depozitárovi.

Článok 22

Riešenie sporov

1. Každý spor, ktorý vznikne medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi, týkajúci sa výkladu, vykonávania alebo plnenia tejto dohody vrátane jej existencie, platnosti alebo skončenia, sa bude riešiť rokovaním medzi stranami sporu. Ak sa nepodarí vyriešiť spor v lehote šiestich mesiacov priamymi rokovaniami odo dňa, keď jedna zo strán písomne požiadala o takéto konanie, môže každá strana sporu predložiť spor na rozhodnutie Stálemu rozhodcovskému súdu v súlade s Voliteľnými pravidlami pre rozhodovanie uvedeného súdu.

2. Rozhodcovský súd sa skladá z troch rozhodcov. Ak sú stranami sporu viac ako dva zmluvné štáty, musia sa tieto strany dohodnúť na vymenovaní troch rozhodcov, pričom strany sporu sa rovnako podieľajú na nákladoch rozhodcovského súdu. Ak sa do šiestich dní po doručení oznámenia o začatí rozhodcovského konania strany sporu nedohodnú na troch rozhodcoch, môže ktorákoľvek strana požiadať generálneho tajomníka Stáleho rozhodcovského súdu o vymenovanie rozhodcu.

3. Používaným jazykom v rozhodcovskom konaní je anglický jazyk. Miestom arbitráže je Haag. Medzinárodný úrad Stáleho rozhodcovského súdu plní funkciu registrátora a poskytuje administratívne služby podľa pokynov Stáleho rozhodcovského súdu.

Článok 23

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda podlieha ratifikácii, schváleniu alebo prijatiu zmluvnými štátmi. Listiny o ratifikácii, schválení alebo prijatí uloží každý zmluvný štát v Slovinskej republike, ktorá je depozitárom dohody.

2. Depozitár oznámi každému zmluvnému štátu najmä

a) každé uloženie listiny o ratifikácii, schválení alebo prijatí,

b) dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody,

c) každú zmenu, doplnenie a dodatky k dohode alebo jej prílohám,

d) každé odstúpenie alebo prerušenie tejto dohody alebo jej časti spolu s ich dátumom a dátumom, keď nadobúda platnosť,

e) každú výhradu spolu s jej dátumom a dátumom jej odvolania,

f) skončenie tejto dohody.

3. Táto dohoda nadobudne platnosť šesťdesiaty deň nasledujúci po dni uloženia listiny o ratifikácii, schválení alebo prijatí najmenej dvoch susedných zmluvných štátov.

4. Vo vzťahu k ostatným zmluvným štátom táto dohoda nadobudne platnosť šesťdesiaty deň nasledujúci po dni uloženia ich listiny o ratifikácii, schválení alebo prijatí.

Článok 24

Predbežné vykonávanie

1. Zmluvné štáty súhlasia, že sa táto dohoda bude uplatňovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi predbežne medzi všetkými signatármi počas obdobia odo dňa jej podpísania až do rozhodujúceho dňa s výnimkou ustanovení článkov 5, 12, 14, 16 až 19, 21 a 22.

2. Rozhodnutia prijaté pred rozhodujúcim dňom sa stanú záväzné pre každého signatára tejto dohody odo dňa, keď dohoda nadobudne platnosť pre tohto signatára.

3. Opatrenia prijaté pred rozhodujúcim dňom sa stanú záväzné pre každého signatára tejto dohody odo dňa, keď dohoda nadobudne platnosť pre tohto signatára, za predpokladu, že signatár hlasoval za predmetné opatrenie.

4. Signatári, ktorí neratifikovali dohodu najneskôr k rozhodujúcemu dňu, majú právo zúčastňovať sa na zasadnutí Rady FAB CE a iných orgánov ako pozorovatelia bez hlasovacích práv.

5. Pre individuálnych signatárov so štatútom pozorovateľa sa rozhodnutia prijaté Radou FAB CE po rozhodujúcom dni stanú záväzné odo dňa nadobudnutia platnosti dohody pre príslušného signatára, ak tento signatár neoznámil inak pred uložením svojich ratifikačných listín týkajúcich sa dohody alebo spolu s nimi.

Článok 25

Prílohy dohody

Ustanovenia obsiahnuté v prílohách tejto dohody tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 26

Registrácia v ICAO

Depozitár zaregistruje túto dohodu a všetky jej dodatky, zmeny a doplnenia v Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ICAO).

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnení zástupcovia, riadne poverení na tento účel, podpísali túto dohodu.

Dané v Brde pri Kranju 5. mája 2011 v anglickom jazyku.

Zoznam príloh:

príloha 1: Vymedzenie vzdušného priestoru

príloha 2: Letecké navigačné služby

PRÍLOHA 1

Vymedzenie vzdušného priestoru

Ak v tejto dohode nie je uvedené inak, táto dohoda platí vo vzdušnom priestore, za ktorý sú zodpovedné zmluvné štáty a ktorý je definovaný ako vzdušný priestor určený takto:

Zmluvné štátyBočné hraniceVertikálne hranice
Rakúska republika FIR ViedeňGND – NEOBMEDZENÉ
Republika Bosny a HercegovinyFIR SarajevoFL165 – NEOBMEDZENÉ
Chorvátska republika FIR ZáhrebFL205 – NEOBMEDZENÉ
Česká republikaFIR PrahaGND – NEOBMEDZENÉ
Maďarská republika FIR BudapešťGND – NEOBMEDZENÉ
Slovenská republikaFIR BratislavaFL195 – NEOBMEDZENÉ
Slovinská republika FIR ĽubľanaFL175 – NEOBMEDZENÉ

PRÍLOHA 2

Letecké navigačné služby

Ak v dohode nie je uvedené inak, dohoda sa vzťahuje na poskytovanie týchto leteckých navigačných služieb v zahrnutom vzdušnom priestore príslušného zmluvného štátu:

Zmluvné štátyLetecké navigačné služby
Rakúska republika ATS, CNS, AIS, SAR, MET
Republika Bosny a HercegovinyPovinné služby z článku 20
Chorvátska republika Povinné služby z článku 20
Česká republikaATS, CNS, AIS, SAR, MET
Maďarská republika ATS, CNS, AIS, SAR, MET
Slovenská republikaPovinné služby z článku 20
Slovinská republika Povinné služby z článku 20

Anglické znenie textu