Oznámenie č. 142/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 35/2012
Platnosť od 05.05.2012

142

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 13. apríla 2012 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 – 2015 z 29. februára 2012 uzatvorená medzi Integrovaným odborovým zväzom

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2012 zo 6. marca 2012 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

3. Dodatok č. 2 z 3. apríla 2012 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2010 – 2012 z 2. decembra 2009 uzavretej medzi OZ potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.