Oznámenie č. 141/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Pastovce a Vámosmikola

Čiastka 35/2012
Platnosť od 05.05.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 11. mája 2012 v súlade s článkom 12 ods. 1.

141

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. februára 2012 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Pastovce a Vámosmikola.

Dohoda nadobudne platnosť 11. mája 2012 v súlade s článkom 12 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.