Oznámenie č. 14/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov

Čiastka 5/2012
Platnosť od 25.01.2012
Účinnosť od 01.03.2012 do31.12.2012
Zrušený 375/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

14

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 10. januára 2012 č. MF/6430/2012-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 567/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/027059/2008-311 (oznámenie č. 625/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/23989/2009-31 (oznámenie č. 554/2009 Z. z.) a opatrenia z 29. novembra 2010 č. MF/24301/2010-31 (oznámenie č. 454/2010 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle http://www.finance.gov.sk/.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. januára 2012 č. MF/6430/2012-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/ 2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 567/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/027059/2008-311 (oznámenie č. 625/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/23989/2009-31 (oznámenie č. 554/2009 Z. z.) a opatrenia z 29. novembra 2010 č. MF/24301/2010-31 (oznámenie č. 454/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „FIN 5-04“ vkladajú čiarka a slová „finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 6-04“ a slová „finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy“ sa nahrádzajú slovami „finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií“.

2. V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa splatnosti FIN 6-01“.

3. Za § 4c sa vkladá § 4d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2012

Podľa ustanovení účinných od 1. marca 2012 sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní finančných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok roku 2012.“.

4. V prílohách č. 1 až 6 sa vypúšťa odkaz „*“ a poznámka pod čiarou k tomuto odkazu.

5. V prílohe č. 1 názov Časti II. znie: „Časť II. Finančné operácie, pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií a nerozpočtované pohyby na účtoch subjektu verejnej správy“.

6. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu k časti II. názov znie: „K časti II. Finančné operácie, pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií a nerozpočtované pohyby na účtoch subjektu verejnej správy“.

7. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu k časti II. prvý bod znie:

„1. Časť II. sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy a obsahuje údaje o

a) finančných operáciách (§ 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.),

b) pohyboch na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu (§ 13 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z.),

c) príjmových transakciách (hlavná kategória 200 a 300 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie) a výdavkových transakciách (hlavná kategória 600 a 700 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie) subjektu verejnej správy, ktoré neboli rozpočtované, ale v skutočnosti sa realizovali, napríklad príjmy a výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou; ide o príjmové transakcie a výdavkové transakcie, ktoré nie sú uvedené v časti I. výkazu.“.

8. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu k časti II. štvrtom bode sa za slová „subjektu verejnej správy“ vkladajú slová „a transakcie, ktoré sa nerealizujú prostredníctvom rozpočtu príjmov a výdavkov“.

9. V prílohe č. 2 názve tretieho bodu sa slová „Slovenská televízia, Slovenský rozhlas“ nahrádzajú slovami „Rozhlas a televízia Slovenska“.

10. V prílohe č. 2 sa vypúšťa piaty bod.

Doterajší šiesty bod sa označuje ako piaty bod.

11. V prílohe č. 6 sa označenie výkazu „FIN 6-01“ nahrádza označením „FIN 6-04“ a pod názvom výkazu sa text „k 31. decembru ......“ nahrádza textom „k ................“.

12. V prílohe č. 6 v tabuľke stĺpci 5 sa slová „k 31. decembru“ nahrádzajú textom „k ...........“.

13. V prílohe č. 6 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu siedmom, deviatom a desiatom bode sa slová „kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „príslušného kalendárneho štvrťroka“.

14. V prílohe č. 6 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu ôsmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „uskutočnenej v sledovanom období“.

15. V prílohe č. 6 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu deviatom a desiatom bode sa slová „31. decembru vykazovaného roka“ nahrádzajú slovami „31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru“.

16. Príloha č. 7 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/6430/2012-311

Príloha č. 7 k opatreniu č. MF/20414/2007-31

VZOR - Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

 č.r.Prehľad o stave bankových účtov a záväzkovStav k .......
bežného obdobia
Stav k 31. decembru
bezprostredne
predchádzajúceho
obdobia
 a12
1.Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
  
2.    z toho: účty peňažných fondov obcí a vyšších
              územných celkov
  
3.              z toho: zákonný rezervný fond  
4.Záväzky celkom  
5.     z toho: záväzky po lehote splatnosti  
5.     z toho: uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní
                 po lehote splatnosti
  
6.Bankové úvery a výpomoci  
7.     z toho: bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie 
                 predfinancovania spoločných programov Slovenskej 
                 republiky a Európskej únie
  

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu

1. Výkaz sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie.

2. V riadku 1 sa uvádza stav peňažných prostriedkov, o ktorých sa účtuje na syntetickom účte 221 vrátane kladného alebo záporného zostatku účtu 261.

3. V riadkoch 2 a 3 sa uvádzajú údaje o stave peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov (§ 15 zákona č. 583/2004 Z. z.).
4. V riadku 4 sa uvádza stav záväzkov účtovaných na účtoch účtových skupín 23, 24, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 46 a 47 a na účte 221 – Bankové účty, na ktorých sa vykazuje pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet. Rezervy a časové rozlíšenie na strane pasív a zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v účtovej skupine 35 sa neuvádzajú.

5. V riadku 5 sa uvádzajú záväzky neuhradené v lehote splatnosti (§ 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.).
6. V riadku 6 sa uvádzajú uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti (§ 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.). Neuvádzajú sa tu napríklad záväzky z neukončených súdnych sporov.

7. V riadku 7 sa uvádzajú prijaté bankové úvery a výpomoci účtované na účtoch účtových skupín 23, 24, 27, 46 a na účte 221 – Bankové účty, na ktorých sa vykazuje pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet.

8. V riadku 8 sa uvádzajú bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, a to najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu (§ 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.).

Použité skratky

IČO – identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky

PSČ – poštové smerovacie číslo

č. r. – číslo riadku výkazu