Nariadenie vlády č. 139/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 35/2012
Platnosť od 05.05.2012
Účinnosť od 15.05.2012

OBSAH

139

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. apríla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 ods. 3 písmeno A znie:

„A. Ryža siata (Oryza sativa):

a) počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že sú infikované hubou Fusarium fujikuroi, nesmie prekročiť množstvo

1. dve rastliny na 200 m2 pri výrobe základného osiva,

2. štyri rastliny na 200 m2 pri výrobe certifikovaného osiva prvej generácie,

3. osem rastlín na 200 m2 pri výrobe certifikovaného osiva druhej generácie,

b) počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že ide o divorastúce rastliny alebo červenozrnné rastliny, nesmie prekročiť množstvo

1. žiadna rastlina pri výrobe základného osiva,

2. jedna rastlina na 100 m2 pri výrobe certifikovaného osiva prvej generácie.“.

2. Príloha č. 4 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. Vykonávacia smernica Komisie 2012/1/EÚ zo 6. januára 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať plodina Oryza sativa (Ú. v. EÚ L 4, 7. 1. 2012).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2012.


Robert Fico v. r.