Oznámenie č. 138/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní

Čiastka 34/2012
Platnosť od 27.04.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 27. apríla 2012 v súlade s článkom 5.

138

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. marca 2012 bola vo Vilniuse podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní.

Dohoda nadobudne platnosť 27. apríla 2012 v súlade s článkom 5.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.