Oznámenie č. 137/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 34/2012
Platnosť od 27.04.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 16. apríla 2012 v súlade s článkom 9 ods. 1.

137

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. februára 2012 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o vedecko-technickej spolupráci (v znení oznámenia č. 5/2006 Z. z.).

Dohoda nadobudla platnosť 16. apríla 2012 v súlade s článkom 9 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a technickej politiky Ruskej federácie v oblasti vedecko-technickej spolupráce z 13. februára 1995.