Oznámenie č. 134/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisnej dohody) a Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

Čiastka 32/2012
Platnosť od 13.04.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 13. mája 2012 v súlade s článkom 2 ods. 1.

134

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. februára 2012 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda) a Vykonávací protokol k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom.

Dohoda nadobudne platnosť 13. mája 2012 v súlade s článkom 2 ods. 1.

Vykonávací protokol k dohode nadobudne platnosť 13. mája 2012 v súlade s článkom 11 ods. 1.

Do textu dohody a vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda) podpísaného vo Viedni 20. júna 2002 (oznámenie č. 569/2002 Z. z.) v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda) z 19. augusta 2008 (oznámenie č. 347/2008 Z. z.).