Oznámenie č. 126/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2012 – 2013

Čiastka 30/2012
Platnosť od 05.04.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 8. marca 2012.

126

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. februára 2012 v Kodani a 8. marca 2012 v Bratislave bola podpísaná Dvojročná dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2012 – 2013.

Dohoda nadobudla platnosť 8. marca 2012.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.