Vyhláška č. 12/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh

Čiastka 5/2012
Platnosť od 25.01.2012
Účinnosť od 01.02.2012

OBSAH

12

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 11. januára 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. b) a e) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z. a podľa § 36 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach ustanovuje:


Čl. 1

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno g) znie:

g) chodom podľa rozhľadu chod dráhového vozidla riadený podľa rozhľadu osoby vedúcej dráhové vozidlo tak, aby dráhové vozidlo bezpečne zastavilo pred iným dráhovým vozidlom, návestidlom platným pre jeho chod v zakazujúcej polohe a podľa možnosti pred inou prekážkou; chod podľa rozhľadu môže byť nariadený osobou riadiacou dopravu na dráhe alebo prevádzkovým predpisom manažéra infraštruktúry,“.

2. V § 3 ods. 4 sa slová „môže ten vykonať“ nahrádzajú slovami „ten vykoná“.

3. V § 6 ods. 2 druhej vete, v § 9 ods. 3 prvej vete, v § 9 ods. 4 a v § 15 ods. 2 druhej vete sa vypúšťa slovo „hnacie“.

4. V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v traťových úsekoch medzi dopravňami“.

5. V § 7 ods. 3 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „hnacieho vozidla“.

6. § 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10

Vlakové zabezpečovacie zariadenie

(1) Ak je na vlaku v činnosti vlakové zabezpečovacie zariadenie, ktoré kontroluje bdelosť rušňovodiča, a zastaví vlak, ak rušňovodič v stanovenom časovom intervale nereaguje, alebo ak je na stanovišti rušňovodiča prítomná osoba schopná zastaviť vlak pri neschopnosti rušňovodiča, môže ísť vlak rýchlosťou vyššou ako 60 km.h-1, najviac však 120 km.h-1.

(2) Trate s traťovou rýchlosťou vyššou ako 120 km.h-1 sa vybavia traťovou časťou vlakového zabezpečovacieho zariadenia.

(3) Traťová časť vlakového zabezpečovacieho zariadenia je súčasťou dopravnej cesty dráhy a jeho mobilná časť je súčasťou hnacieho dráhového vozidla alebo riadiaceho vozňa, na ktorom je umiestnená. Vlakové zabezpečovacie zariadenie sa upraví tak, aby pri chode rýchlosťou vyššou ako 120 km.h-1 jeho traťová časť a mobilná časť zabezpečovali spoľahlivý prenos návestí alebo príkazov z dráhy na vedúce dráhové vozidlo.

(4) Mobilná časť vlakového zabezpečovacieho zariadenia zabezpečuje

a) registráciu príjmu návestí alebo príkazov, ktoré zakazujú chod, a registráciu činnosti preukazujúcej bdelosť rušňovodiča,

b) potrebné zníženie rýchlosti alebo zastavenie, ak osoba, ktorá vedie dráhové vozidlo, primerane nereaguje,

c) zastavenie vozidla a vlaku, ak osoba, ktorá vedie dráhové vozidlo, nereaguje včas na povel zariadenia vyžadujúceho reakciu.

(5) Vlak môže ísť rýchlosťou vyššou ako 120 km.h-1, ak je zabezpečená činnosť vlakového zabezpečovacieho zariadenia podľa odsekov 3 a 4.

(6) Novobudované systémy vlakového zabezpečovacieho zariadenia zabezpečia kontrolu rýchlosti vlaku.

(7) Vlak môže ísť rýchlosťou vyššou ako 160 km.h-1, len ak prenos príkazov a informácií európskym systémom riadenia chodu vlaku na vedúce dráhové vozidlo je funkčný a konštrukčné vyhotovenie dráhy a jej súčastí umožňuje prevádzku takouto rýchlosťou.“.

7. V § 17 ods. 3 na koniec prvej vety sa vkladajú slová „a prispôsobí sa spôsobu ich brzdenia“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „s vlastným pohonom“.

8. V § 17 ods. 10 druhá veta znie:

„Zabezpečenie vozidiel proti samovoľnému pohybu sa vykonáva zaisťovacou brzdou, zarážkou, privesením na skupinu dráhových vozidiel zabezpečených proti samovoľnému pohybu alebo podložkou.“.

9. V § 28 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „určeného“.

10. V § 35 v poslednej vete sa za slová „pri spájaní“ vkladajú slová „a rozpájaní“.

11. V § 37 ods. 3 sa slová „§ 15 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. d)“.

12. V § 39 ods. 1 písm. d) sa za slová „hnacieho dráhového vozidla“ vkladá čiarka a slová „riadiaceho vozňa“.

13. V § 39 ods. 1 písmeno g) znie:

g) pri posune sledovala dávané návesti a konala podľa nich; okamžite zastavila dráhové vozidlo, ak nedostáva návesti, pokiaľ nie sú nahradené iným spôsobom návestenia; prispôsobila rýchlosť podmienkam chodu podľa rozhľadu tak, aby bola zaistená bezpečnosť posunu; pri chode v obsadenom priestorovom oddiele a aj v iných prípadoch, ak je to nariadené, išla za podmienok chodu podľa rozhľadu,“.

14. V § 39 ods. 1 písm. i) sa za slová „počas chodu“ vkladajú slová „s ohľadom na spôsob a možnosti brzdenia,“.

15. V § 39 ods. 1 písm. k) sa vypúšťa slovo „hnacím“.

16. V § 39 ods. 2 sa za slová „Vedúce vozidlo vlaku“ vkladajú slová „a posunu medzi dopravňami“.

17. § 39 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) V kabíne osoby, ktorá vedie dráhové vozidlo, sa môžu zdržiavať osoby, ktoré sa preukážu príslušným písomným povolením alebo príslušným preukazom;4a) počet osôb môže byť len taký, ktorý nebráni vo vedení dráhového vozidla, najviac však štyri vrátane rušňovodiča, ak to priestor kabíny umožňuje. Viac osôb sa môže v kabíne zdržiavať, len ak to umožňujú podmienky technickej spôsobilosti dráhového vozidla; tento počet sa v kabíne vyznačí.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) Napríklad § 33 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 547/2010 Z. z., § 102 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 36 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.“.

18. V § 40 ods. 3 sa vypúšťa slovo „dodržania“.

19. V § 43 ods. 2 písm. i) sa za slová „potrebné údaje“ vkladajú slová „o brzdení vlaku“.

20. V § 43 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „počet dvojkolesí a“ a za slovo „vlaku“ sa vkladajú tieto slová: „v metroch alebo v počte náprav“.

21. V § 43 ods. 3 písm. g) sa na konci vkladajú tieto slová: „okrem prípadu, ak sa zápis vyhotovuje na základe údajov z predchádzajúceho zápisu o vykonanej skúške brzdy,“.

22. V § 43 odsek 5 znie:

(5) Zápis o skúške brzdy môže byť pri samostatne idúcich hnacích vozidlách, ucelených jednotkách a pomocných vlakoch nemeniacich svoju zostavu nahradený zápisom trvalej platnosti alebo záznamom zariadenia pre automatizované vykonanie skúšky brzdy vlaku so záznamovým zariadením. Zápis sa nevykonáva v prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a b).“.

23. V § 43 ods. 7 sa slová „o vykonanej skúške brzdy“ nahrádzajú slovami „o brzdení vlaku“.

24. V § 67 ods. 2 sa za slovo „zariadenia“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis2)“.

25. V § 72 ods. 3 písmeno a) znie:

a) lehoty a rozsah údržby, opráv, prevádzkových kontrol a skúšok zariadení a určenie zamestnancov na ich vykonávanie,“.

26. V § 89 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „priestorovej prechodnosti a“.

27. § 89 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Pri historickom dráhovom vozidle určenom na osobitné jazdy na železničnej, špeciálnej alebo električkovej dráhe, ktorého vlastník alebo dovozca nemá k dispozícii úplnú dokumentáciu potrebnú podľa platných predpisov na jeho povolenie do prevádzky, ktoré bolo v minulosti povolené do prevádzky alebo bolo v prevádzke v inom štáte, žiadateľ požiada poverenú právnickú osobu na skúšanie dráhových vozidiel o posúdenie zhody so schváleným typom tohto vozidla. Ku žiadosti doloží dostupnú dokumentáciu vozidla a ostatné známe údaje o vozidle. Poverená právnická osoba pre skúšanie dráhových vozidiel, v prípade kladného rozhodnutia, vykoná technickú kontrolu vozidla, a ak ide o určené dráhové vozidlo podľa § 91 ods. 1, aj technicko-bezpečnostnú skúšku. Vydanie dokladov dráhového vozidla podlieha konaniu podľa § 91 ods. 1.“.

28. V § 90 ods. 4 písm. k) sa slovo „rozvoru“ nahrádza slovom „rázvoru“.

29. V § 90 ods. 4 písm. t) sa pred slovo „rýchlomera“ vkladá slovo „typu“.

30. V § 92 odsek 3 znie:

(3) Dráhové vozidlo pri výkone technicko-bezpečnostnej skúšky prejde dráhu v dĺžke najmenej 50 km v každom smere chodu. Skúšobnú rýchlosť dráhové vozidlo dosiahne v každom smere na dráhe dlhej najmenej 5 km. Skúšobná rýchlosť je

a) 1,1-násobok najvyššej dovolenej rýchlosti vozidla, najviac však zvýšená o 10 km.h-1, alebo

b) rýchlosť nižšia ako rýchlosť, pri ktorej zaúčinkuje bezpečnostné technické zariadenie chrániace vozidlo pred prekročením kontrolovanej rýchlosti, ak je ním vozidlo vybavené a na účely skúšky ho nie je možné vyradiť z činnosti; táto rýchlosť nie je vyššia, ako je rýchlosť podľa písmena a), a nemá byť ani nižšia, ako je najvyššia dovolená rýchlosť skúšaného dráhového vozidla.“.

31. V § 92 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Skúšobná rýchlosť nie je vyššia, ako je konštrukčná rýchlosť skúšaného dráhového vozidla, ak je táto rýchlosť výrobcom stanovená alebo ak výrobca neurčí inak.“.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

32. V § 93 odsek 5 znie:

(5) Technickej kontrole okrem časového intervalu určeného v prílohe č. 5 podliehajú dráhové vozidlá aj pre vydanie súhlasu na skúšky, skúšobné chody alebo skúšobnú prevádzku, po nehode alebo po mimoriadnej udalosti s vplyvom na ich technickú spôsobilosť a podľa určenia schvaľovacieho alebo bezpečnostného orgánu.“.

33. V § 96 ods. 1 sa za slová „vozidlo, alebo“ vkladá slovo „ostatných“.

34. V § 101 ods. 4 prvej vete sa slová „týchto náležitostí“ nahrádzajú slovami „náležitostí podľa odseku 3“.

35. V § 103 ods. 3 písm. a) sa slová „rodné číslo“ nahrádzajú slovami „dátum narodenia“.

36. V § 104 ods. 2 sa na konci druhej vety vkladajú tieto slová: „a lekárničkou“.

37. V § 104 ods. 3 prvej vete sa vypúšťa čiarka a tieto slová: „na železničných dráhach aj dýchacím prístrojom alebo tvárovou maskou“.

38. V § 104 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13.

39. V § 107 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Technická spôsobilosť dráhového vozidla, ktorého povolenie na uvedenie do prevádzky bolo udelené pred 15. septembrom 2010, sa posudzuje podľa doterajších predpisov.

(3) Ustanovenie § 10 ods. 1 sa pre dráhové vozidlá nevybavené vlakovým zabezpečovacím zariadením uplatňuje od 1. januára 2013.“.

40. § 107 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ustanovenie § 39 ods. 6 sa uplatňuje od 1. júla 2012. Ustanovenie prílohy č. 2 tretej časti písmena D bodu 46 sa vzťahuje na vozidlá vyrobené po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.“.

41. V prílohe č. 1 prvej časti bode 6.3 sa slová „prvá osoba vlakového personálu na čele vlaku“ nahrádzajú slovami „prvá osoba vlakového personálu sprevádzajúceho vlak v prednej časti vlaku“.

42. V prílohe č. 1 prvej časti bode 10.1 prvej vete sa za slová „tri biele svetlá“ vkladá slovo „usporiadané“.

43. V prílohe č. 1 prvej časti bode 11.8 sa na konci pripája táto veta: „Návesti podľa bodov 11.1 a 11.2 sa doplnia návesťou upozorňujúcou na koniec príslušnej trakčnej sústavy podľa predpisov manažéra infraštruktúry.“.

44. V prílohe č. 1 tretej časti sa v obrázku č. 22 v svietidle v strede dosky mení farba svetla z červenej na oranžovú.

45. V prílohe č. 2 prvej časti sa za bod 12.34 vkladá nový bod 12.35, ktorý znie:

„12.35 počet osôb, ktoré sa môžu zdržiavať v kabíne, ak je ich počet väčší ako 4“.
V časti Druh vozidla sa do siedmeho stĺpca vyznačí T.

46. V prílohe č. 2 tretej časti písmene A bode 2 sa slová „Mechanická a prípadne aj iná zaisťovacia“ nahrádzajú slovom „Zaisťovacia“.

47. V prílohe č. 2 tretej časti písmene D sa za bod 42 vkladajú body 43 až 46, ktoré znejú:

„43. Maximálne užitočné zaťaženie vozidla sa stanovuje z maximálnej obsaditeľnosti vozidla pozostávajúcej z počtu miest na sedenie a na státie, pri obsaditeľnosti užitočnej plochy vozidla najmenej 0,125 m2 na osobu (8 osôb /m2) a obsluhy vozidla. Zaťaženie vychádza z priemernej hmotnosti osoby 70 kg.

44. Maximálna hmotnosť na dvojkolesie alebo na dvojicu protiľahlých voľných kolies je 11 t.

45. Hodnota akostného čísla chodu Wz nesmie prekročiť 2,5. Meranie sa vykonáva v odstupňovaných rýchlostiach až do najvyššej dovolenej rýchlosti vozidla na priamej trati alebo s oblúkom s polomerom väčším ako 1 000 m. Skúšobný úsek trate musí mať koľajnicové pásy bez vlnkovitosti a musí vyhovovať stavebno-technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu.2)

46. Hnacie a riadiace vozidlo električkovej dráhy, ktorého dovolená rýchlosť prekračuje 40 km.h-1, je vybavené zariadením na kontrolu bdelosti vodiča.“.

Doterajšie body 43 až 52 sa označujú ako body 47 až 56.

48. V prílohe č. 2 tretej časti písmene D sa v bode 56 písm. a) na konci pripája veta, ktorá znie: „Pre každý režim brzdenia sa vykonajú najmenej dve zabrzdenia.“.

49. V prílohe č. 2 štvrtej časti písmene A nadpis znie: „Hnacie vozidlá a riadiace vozne“.

50. V prílohe č. 2 štvrtej časti písmene A bod 2 znie:

„2. Hmotnosť na nápravu pri elektrických a motorových rušňoch a dvojnápravových elektrických, motorových a riadiacich vozňoch je podielom celkovej hmotnosti vozidla a počtu dvojkolesí, to znamená hmotnosť vozidla je rovnomerne rozdelená na všetky dvojkolesia (neplatí pre asymetricky usporiadané pojazdy, pre ktoré je nevyhnutné hmotnosť na nápravu určiť výrobcom samostatne pre každý jednotlivý prípad).“.

51. V prílohe č. 2 štvrtej časti písmene A bode 3 sa slovo „vozidlách“ nahrádza slovom „vozňoch“.

52. V prílohe č. 2 štvrtej časti písmene A bode 6 sa za slová „všetkých trakcií“ vkladajú slová „a riadiacich vozňov“.

53. V prílohe č. 2 štvrtej časti písmene C bode 2.2 sa vypúšťa slovo „byť“.

54. V prílohe č. 3 prvej časti sa vypúšťajú tieto prvé dve vety: „Každé novovyrobené, rekonštruované alebo opravené vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole. Kladný výsledok technickej kontroly je jednou z podmienok na schválenie technickej spôsobilosti vozidla a overenia zhodnosti so schváleným typom.“.

55. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 351/2010 Z. z.

TECHNICKÉ PREUKAZY DRÁHOVÝCH VOZIDIEL

Prvá časť

Technický preukaz dráhových vozidiel špeciálnych dráh

časť 01

Druhá časť

Technický preukaz dráhových vozidiel električkových dráh

časť 02

Tretia časť

Technický preukaz dráhových vozidiel trolejbusových dráh

časť 03


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.


Ján Figeľ v. r.