Vyhláška č. 119/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie

Čiastka 29/2012
Platnosť od 30.03.2012 do31.08.2012
Účinnosť od 01.07.2012 do31.08.2012
Zrušený 245/2012 Z. z.

119

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 26. marca 2012,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 4 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 469/2011 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o služobnej rovnošate inšpektora práce pri výkone cestnej kontroly podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „služobná rovnošata“) a jej vyobrazenie.

§ 2

Služobná rovnošata a jej špecifické znaky

(1) Služobnú rovnošatu tvorí

a) čiapka šiltovka bledomodrá,

b) polokošeľa s krátkymi rukávmi kráľovská modrá,

c) polokošeľa s krátkymi rukávmi bledomodrá,

d) nohavice tmavomodré,

e) opasok čierny,

f) ponožky čierne,

g) obuv letná čierna,

h) bunda nepremokavá kráľovská modrá s reflexnými prvkami,

i) vesta reflexná žltá.

(2) Služobnú rovnošatu vzhľadom na klimatické podmienky ďalej tvorí

a) čiapka zimná pletená tmavomodrá,

b) polokošeľa s dlhými rukávmi kráľovská modrá,

c) polokošeľa s dlhými rukávmi bledomodrá,

d) bunda kráľovská modrá,

e) nohavice zimné tmavomodré,

f) obuv zimná čierna,

g) termoponožky čierne,

h) bunda zimná nepremokavá žltá s reflexnými prvkami žltej farby,

i) súprava termobielizne, ktorú tvorí termotričko s dlhým rukávom a termonohavice,

j) rukavice pletené čierne.

(3) Služobná rovnošata má tieto špecifické znaky:

a) označenie s vyšívaným nápisom „INŠPEKCIA PRÁCE“,

b) nášivka so štátnym znakom Slovenskej republiky.

(4) Služobná rovnošata je rovnaká pre mužov aj pre ženy.

(5) Vyobrazenie služobnej rovnošaty a jej špecifických znakov je uvedené v prílohe.

§ 3

Prideľovanie, výmena a vrátenie služobnej rovnošaty

(1) Služobná rovnošata sa prideľuje štátnemu zamestnancovi po úspešnom vykonaní odbornej skúšky.

(2) Služobná rovnošata sa vymieňa po uplynutí troch rokov používania.

(3) Služobná rovnošata sa vráti inšpektorátu práce,

a) ak inšpektor práce prestal vykonávať cestnú kontrolu podľa osobitného predpisu,1)

b) pri jej výmene podľa odseku 2,

c) pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru inšpektora práce.


§ 4

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2012.


Jozef Mihál v. r.


Príloha k vyhláške č. 119/2012 Z. z.

VYOBRAZENIE SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY A JEJ ŠPECIFICKÝCH ZNAKOV

Obrázok

Poznámky pod čiarou

1) § 34 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.