Oznámenie č. 116/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Dohode medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania zo 7. novembra 2006

Čiastka 28/2012
Platnosť od 23.03.2012
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudne platnosť 16. apríla 2012 v súlade s článkom 2.

116

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. februára 2012 bol v Bratislave podpísaný Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania zo 7. novembra 2006 (oznámenie č. 636/2006 Z. z.).

Dodatok nadobudne platnosť 16. apríla 2012 v súlade s článkom 2.

Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.