Vyhláška č. 114/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označenia územia vojenského obvodu a jeho častí, nápisoch na tabuliach, vzore tabúľ a o spôsobe ich umiestnenia na území vojenského obvodu

(v znení č. r1/c33/2012 Z. z.)

Čiastka 28/2012
Platnosť od 23.03.2012
Účinnosť od 01.07.2012